תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

2. משדחה הנתבע את תביעת התובע בנימוק – "על פי ממצאי הבדיקה דווח על העסקתו של אבו X X מתברר שסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (בן משפחה), אינו מתקיים מהסיבה שלהלן: בעל השליטה בחברת מיעוטים, גם אם בעקיפין – לא מבוטח לאבטלה", הגיש הוא תביעה לבית הדין.
3. העד היחיד בתיק זה הינו התובע. הנתבע לא הביא עדים מטעמו.
למען שלמות התמונה יצויין, כי הנתבע ביקש להזמין לעדות את מר אבו X עותמאן, אחיו של התובע ומעסיקו, אלא שבמהלך דיון ההוכחות שנתקיים לפנינו מסר בא כוח התובע כי הוא נפטר.
4. מתצהירו של התובע עולות העובדות כלהלן –
א. התובע הועסק כנהג, תחילה אצל "מובילי דרגות בע"מ" ולאחר מכן אצל "מובילי קורן בע"מ" (להלן – המעסיקים).
ב. התובע עבד אצל המעסיקים מיום 1.4.04 ועד ליום 30.4.09, מועד פיטוריו.
ג. מעסיקיו של התובע העבירו, במשך שנים, כספים עבור התובע לביטוח הלאומי והנתבע מעולם לא הלין על כך שלא התקיימו יחסי עובד מעביד בין התובע לבינם והנתבע מעולם לא הורה למעסיקיו של התובע להפסיק העברת הכספים עבורו.
5. בחקירתו הנגדית, לשאלת ב"כ הנתבע, השיב התובע כי שכרו שולם לו באמצעות החברות בהן עבד ושהינן בבעלות אחיו.
לגבי השכר שקיבל, השיב התובע שאין בידיו רישומים - "יש בחברה. לי אין כאן עכשיו". ומי שקבע את השכר ששולם לו - "יש משכורת קבועה לנהגים וקבענו אותה כשהתחלתי לעבוד... כשהתקבלתי לעבודה הוא (האח – א.ס.) אמר שכל הנהגים מקבלים 7,000 עד 7,500 ₪ משכורת". עוד השיב התובע שהוא חתם עם אחיו על הסכם עבודה, אולם ההסכם אינו בידיו.
בהתייחס לדמי הבראה ופרמיה השיב התובע שלא קיבל. ובאשר לשעות נוספות השיב – "לא. אני עובד רק 12 שעות". ומי שקבע את סידור העבודה – "הסדרן קובע סידור עבודה".
לגבי נסיבות עזיבתו את העבודה השיב - "יש דברים שלא מתאימים לי לעבודה. לפני שאני עזבתי החברות עוד לא פשטו רגל. לאחר שעזבתי אותם פשטו רגל...אני עשיתי מה שהתאים לי וכשהוא רצה שאעשה עבודות עפר אמרתי שזה לא מתאים לי, אז הוא פיטר אותי".
6. בהמשך חקירתו הנגדית, לשאלה האם כאשר עבד אצל אחיו נטל האח, באמצעותו, הלוואה לרכישת משאית השיב התובע בשלילה. התובע עומת עם הודעתו של אחיו לחוקר הנתבע (נ/10), במסגרתה טען האח כי – "המשאית אמנם על השם שלו אבל לא שלו. שייכת למובילי דרגות. העברתי את המשאית על השם שלו בשביל לקחת הלוואה כי הוא יש לו אפשרויות יותר לקחת הלוואה יותר ממני ועשיתי את זה לצורך לקיחת הלוואה, המשאית בפועל שייכת למובילי דרגות ולא ברשותו בכלל". בהשיבו לשאלת ב"כ הנתבע מסר התובע – "לאחר שעזבתי אותו והתחלתי להיות עצמאי קניתי משאית בשנת 2011" גם בהודעתו לחוקר הנתבע (נ/9) מסר התובע דברים ברוח דומה שעה שאמר כי – "יש לי בבעלותי משאית מרצדס, עלתה לי 400,000 ₪ היא שלי ואצלי, קניתי אותה ממישהו בתשלומים".
7. עוד סיפר אחיו של התובע, לחוקר הנתבע (נ/10), על נסיבות עזיבתו של התובע את עבודתו אצלו - "אחי X עבד אצלי לסירוגין ועזב ושוב חזר בשל בעיות משמעת הוא קריזיונר וכשיש איזו מריבה או ויכוח הוא עוזב וחוזר אחרי שנה בערך".
דיון והכרעה –
המסגרת הנורמטיבית –
8. סעיף 6ב לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 (להלן – החוק) קובע כי הוראות פרקים ז' – ח' לחוק לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.
סעיף 335ה לחוק קובע כי מבוטח לפי פסקה (1) להגדרת מבוטח שבסעיף 158 לחוק למעט בעל שליטה בחברת מעטים, ישתלמו בעדו דמי ביטוח אבטלה.
מכאן, שמי שהוא בעל שליטה בחברת מעטים, אינו זכאי לדמי אבטלה שעניינו בפרק ז' לחוק. בעל שליטה מוגדר בסעיף 32 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) כדלקמן –
"מי שמחזיק , במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:
(א) ב- 10% לפחות מהון המניות שהוצאו או ב 10% לפחות מכח ההצבעה;
(ב) בזכות להחזיק ב- 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב 10% לפחות מכח ההצבעה או בזכות לרכשם;
(ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;
ד) בזכות למנות מנהל."
סעיף 76(ד) לפקודה מגדיר את המונח "קרובו" כדלקמן –
"(ד) כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד –
(1) אדם וקרובו; "קרוב", לענין זה - בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן- זוגו של כל אחד מאלה;
(2) אדם ובא כוחו;
(3) שותפים בשותפות."
9. מן הסעיפים שפורטו לעיל עולה כי, לכאורה, יש לראות בתובע, בהיותו אחיו של בעל השליטה בחברות מובילי דרגות בע"מ ומובילי עם קורן בע"מ, כבעל שליטה באותן חברות ובכובעו כבעל שליטה אינו יכול, לאור הוראות סעיף 6ב' לחוק, לקבל דמי אבטלה.
יחד עם זאת, גם כאשר הוכח שאדם הינו בעל שליטה בחברה, הכירה הפסיקה במצב בו יכול ויהיו לו שני כובעים בחברה – בעל שליטה ועובד.
10. בפסק הדין בעניין עב"ל 20182/97 המוסד לביטוח לאומי - גרוסקופף, (פד"ע לד 97) נקבעו שלושה מבחנים לבחינת קיומם של יחסי עבודה לצורך דמי אבטלה. אמנם פסק הדין דן בקיומם של יחסי עובד מעביד בין בעל מניות בחברת יחיד לחברה שבבעלותו, אולם הנשיא (בדימוס) אדלר, במספר הזדמנויות, החיל מבחנים אלה גם לצורך בחינת קיומם של יחסי העבודה בין קרובי משפחה. ואלה הם –
א. האם ניתן לאבחן בין תפקידו ופעילותו של האדם כ- "עובד" לפעילותו כקרוב משפחה?
ב. האם ההסדר לפיו עבד התובע בעסק קרובו הוא אמיתי או פיקטיבי?
ג. האם ניתן לקבוע מה היה שכרו של קרוב המשפחה כעובד. במבחן זה יש לבדוק האם התשלומים נשאו אופי של שכר?
11. לאור טענות הצדדים, הראיות שבתיק והעדויות שהובאו לפנינו, שוכנענו כי מדובר בהעסקה אמיתית וכי יש לקבל את התביעה ונפרט –
א. לא מצאנו כי התובע נהג בחברות בהן עבד מנהג בעלים ולא הוכח כי לבד מן העובדה שהתובע הינו אחיו של בעל השליטה בחברות בהן עבד, יש בין התובע לחברות זיקה כלשהי.
ב. מן העדויות עולה כי התובע עבד אצל אחיו באופן סדיר, תפקידו היה חיוני לחברות ואלמלא היה עובד עמו, היה עושה את אותה עבודה עובד אחר. האח העסיק נהגים נוספים מלבד התובע.
ג. התובע הציג תלושי שכר מהם עולה כי הוא הועסק בחברות אשר בבעלות אחיו. הודעותיהם של התובע ושל אחיו לפני חוקר הנתבע (נ/9, נ/10) אודות נסיבות העסקתו, שכרו ונסיבות עזיבתו את החברה נמצאו מהימנות עלינו.
ד. התובע קיבל שכר ראוי כנהוג לנהגי משאיות, סידור העבודה של התובע נקבע בידי סדרן העבודה והשכר שולם לו, מדי חודש, כאשר התובע אף העיד שפעם אחת התובע עזב את העבודה לאחר שתשלום השכר התעכב. התובע אף לא עבד במקום עבודה אחר או נוסף בתקופת עבודתו אצל המעסיקים.
ה. התובע העיד כי עזב את העבודה לאחר שנדרש לעבוד בעבודות עפר אשר לא התאימו לו.
ו. הסתירות בגרסאותיהם של התובע ואחיו, כפי שנמסרו לחוקר הנתבע, ביחס למשאית הרשומה על שמו של התובע אינן רלוונטיות לענייננו, באשר מדובר במשאית שנרשמה על שמו של התובע בחודש 3/11 לאחר הזמנים הרלוונטיים לתביעה.
12. לאור האמור לעיל, הננו קובעים כי התובע הוכיח כי התקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין החברות שבבעלות אחיו וכי עבד כנהג משאית שכיר בתקופה הרלוונטית לתביעה.
13. סוף דבר – התביעה מתקבלת.
14. הנתבע ישלם לתובע הוצאות בסך 500 ₪ ובנוסף שכר טרחת עורך דין בסך 2,200 ₪ שישולמו בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין. לא ישולם הסך הנ"ל במועד יישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד קבלת פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל. ב

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון