האם עבד התובע אצל הנתבעות או שמא מדובר במתחזה

האם עבד התובע אצל הנתבעות או שמא מדובר במתחזה ?

טענות הצדדים:
לטענת התובע, עבד הוא אצל הנתבעת מיום 1.4.08 ועד ליום 27.6.09 ופוטר כאשר נשרפו משרדיהן של הנתבעות, לפיכך זכאי התובע לתשלום פיצויי פיטורים (4,812 ₪).
עוד טוען התובע כי השתכר 7 ₪ לשעה, לפיכך זכאי הוא להפרשי שכר מינימום בסך 37,804 ₪. לתובע לא נמסרו מעולם תלושי שכר.
כן עותר התובע לקבלת פדיון דמי חופשה (2,421 ₪), דמי הודעה מוקדמת (3,850 ₪), דמי נסיעות (4,950 ₪) ודמי חגים (1,620 ₪).

לטענת הנתבעות, התובע, המופיע בכתב התביעה, עבד כנער אצל הנתבעת 2, לא הועסק בקביעות אצל הנתבעת ולאחר השריפה במפעל בחר לעזוב. הנתבעת מסרה לכל עובדיה תלושי שכר ושילמה להם שכר שאינו נופל משכר המינימום. התובע קיבל את כל זכויותיו. בשלב ההוכחות ובסיכומיהן טענו הנתבעות כי התובע אשר התייצב לדיון בתיק דנן לא עבד אצלה כי אם עובד אחר.


עדויות:
מטעם התובע העיד התובע בעצמו וכן מר עבד אלמעטי גבר, עובד הנתבעות ומר מרזוק בשיר עבד אלקאדר, שעבד לטענתו אצל הנתבעות.
מטעם הנתבעות העיד מר עובד כהן, מנהל הנתבעות וכן מר סרגיי ילאק, מנהל העבודה בנתבעת 2 וגב' מירי בן יוסף, אשר שימשה כמזכירה בנתבעת.

הכרעה:


לאחר ששמענו את העדויות, עיינו במסמכים שהוצגו ובחנו את טענות הצדדים, באנו לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות.


האם עבד התובע אצל הנתבעות ?


ראשית נציין , שעל סמך עדות התובע ועדיו לא ניתן לקבוע ממצאים עובדתיים הנדרשים לביסוס תביעתו. נהפוך הוא, עדותו ספוגה בסתירות מהותיות. שוכנענו כי התובע כלל לא עבד אצל הנתבעות ונסביר.
בתצהיר עדותו הראשית של התובע נכתב כי שמו: "X" אולם בטופס 106 וכן על גבי תלוש השכר שהוצג לפנינו נכתב כי שם העובד הנו: "XX ".
זאת ועוד, על-פי עדויותיהם של גב' מירי בן יוסף וסרגיי יאלק, הם כלל אינם מכירים את התובע, גרסתם זו מתיישבת עם גרסת הנתבעות בכתב ההגנה כי העובד היה נער בעת שעבד אצל הנתבעות ולפנינו העיד התובע שהוא איש בוגר וכבן 40 שנה. גב' בן יוסף לא עובדת עוד אצל הנתבעות לפיכך עדותה הִנה מהימנה ואין חשש שעדותה ניתנת מפני שהִנה עובדת הנתבעות.
טענת התובע כי תצהירי הנתבעת נחתמו בפקס או שלא כדין דינן להידחות. העדים המתינו מחוץ לאולם ביה"ד בעת חקירת העדים האחרים, לפיכך הננו מקבלים את גירסת עדי הנתבעות אשר הייתה עקבית לפיה התצהירים נחתמו בביתו של עורך הדין בבני ברק.
התובע לא עבד אצל הנתבעות. גרסה זו הוכחה על ידי הנתבעות באמצעות עדיהן:

"ש. אני מפנה לס' 2 לתצהירך. אתה טוען שהתובע היה בחור צעיר. אתה יודע בן כמה התובע ?
ת. זה לא התובע, אני אסביר מה קורה. יש מצבים שאני פחות מגיל 16 אם אני לא טועה, אני לא מעסיק נערים, הם באים עם ת"ז של מישהו אחר, זה מה שקרה פה, התובע מעולם לא עבד אצלנו. העובדים שלי יגידו במפורש שהתובע לא עבד אצלנו."
(עמ' 15 לפרוטוקול שורות 8-5 לעדות עובד כהן)

"אני לפי שם, כשהראו לי את השם, אבל הבחור הזה אישית לא עבד. כי לפעמים הם באים להתקבל לעבודה אתה רואה את התעודת זהות ואתה לא מקשר בין הפנים לתעודת זהות, אז פותחים לו כרטיס לפי תעודת זהות. גם שמות אני לא זוכר."
(עמ' 19 לפרוטוקול שורות 22-20 לעדות סרגיי)

"לבנאדם שבא עם תעודת זהות עם תמונה שונה לחלוטין. הבנאדם שיושב פה לא ראיתי אותו מעולם."
(עמ' 21 לפרוטוקול שורה 17 לעדות בן יוסף).לפיכך מסקנתנו היא שהתובע ככל הנראה מסר את תעודת הזהות שלו לאדם אחר והוא זה שעבד אצל הנתבעות. כמו כן התרשמנו כי העד הנוסף בתיק, מר מרזוק, גם הוא לא עבד אצל הנתבעות אלא רק אלמעטי עבד, כפי שהעידה מירי בן יוסף אשר התיידדה עם העובדים שעבדו בנתבעות והכירה אותם היטב.
למעלה מן הצורך נציין, כי בעדותו של התובע נתגלו סתירות רבות. בעדותו טען כי המפעל נשרף וכי "הם לא חזרו לשם (הכוונה לעובדים – הוספה לא במקור – א.ג.כ.) לא היה למי להחזיר" (עמ' 5 לפרוטוקול שורה 33 לעדות התובע). לאחר מספר דקות חזר בו וטען: "הם חזרו לשם..." (עמ' 5 לפרוטוקול שורה 35 לעדות התובע) וכן: "המפעל נשרף, חזרו לעבודה..." (עמ' 6 לפרוטוקול שורה 2 לעדות התובע).
לטענת התובע המפעל חזר לפעילות לאחר 7 חודשים עד שנה (עמ' 7 לפרוטוקול שורה 30 לעדות התובע) ולאחר מספר שורות שינה גרסתו והעיד: "תיקנו את המפעל אחרי איזה חודשיים-שלושה" (עמ' 8 לפרוטוקול שורה 4 וכן שורה 6 לעדות התובע).
כמו כן, מתלושי השכר של אלמעטי, שהנתבעות הודו בהעסקתו אצלן, עולה כי משכורתו שולמה לו גם חודשיים אחרי השריפה (יולי ואוגוסט 2009). קרי, המסקנה היא שאומנם המפעל חזר לעבוד לאחר מספר ימים, כפי שהעידו עדי הנתבעות:

"ש. אז כיצד מתיישבת טענתך על חזרת המפעל לפעילות תוך 3 ימים ?
ת. נכון, היה מבנה נוסף שלא נשרף, מין מחסן כזה שלא נשרף."
(עמ' 17 לפרוטוקול שורות 20-21 לעדות כהן)

"המפעל חזר לפעילות אחרי 3 ימים, אני הייתי שם 24 שעות, הרמנו הכול מחדש, כדי להחזיק את הלקוחות. עבדנו 24 שעות כדי להפעיל מחדש את המפעל"
(עמ' 20 לפרוטוקול שורות 20-21 לעדות סרגיי)

"המפעל נשרף בלילה ולמחרת הגעתי לעבודה, ישבתי בבוטקה והתחלתי להפעיל את המפעל. אתה מוזמן לעשות סיור. ישירות למחרת המשכתי לעבוד. מי שרצה לחזור, חזר באותו יום ועזר להרים את המפעל"
(עמ' 21 לפרוטוקול שורות 31-30 לעדות בן יוסף).

לכן טענת התובע ועדיו, כי המפעל לא חזר לפעילות מיד לאחר השריפה, איננה נכונה.גרסתו של התובע הייתה כי החתים את כרטיס הנוכחות מידי יום. אם כך, היה צריך לראות בדו"ח שהוגש פירוט לכל החודש ולא רק למספר ימים שכן הנחתנו היא שלא ניתן למחוק חלקים בדו"ח נוכחות לחודש מסויים ובכל מקרה לא הוכח כי כך נעשה כאן.
התובע העיד בתצהירו כי קיבל את משכורתו בכל חודש בהמחאה (ס' 10 לתצהיר התובע), אולם לא הציג ולוּ צילום של המחאה אחת על מנת לתמוך בגרסתו.
למעלה מן הצורך נציין, כי על התובע עד לחודש 2/09 היה להוכיח את תקופת עבודתו וכן את שעות עבודתו. התובע לא הוכיח זאת.
באשר לשאר רכיבי התביעה, הרי שנוכח מסקנתנו כי התובע לא עבד אצל הנתבעות אלא אדם אחר, נדחים שאר רכיבי התביעה. נציין כי לא נעלם מעינינו כי מהעדויות התברר שהנתבעות חד הן, כפי שהעיד סרגיי: "התקבלתי לעבודה דרך חברת פז כהן ועבדתי בסטארי נייט שזה השם של המפעל." (עמ' 19 לפרוטוקול שורה 15 לעדות סרגיי). אולם אין בכך כדי להעלות או להוריד נוכח מסקנתנו דעיל, משהתובע לא עבד אצל הנתבעות.


סוף דבר:


התביעה נדחית. התובע ישלם לנתבעות שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ והוצאות משפט בסך 500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד לפירעון.
זכות ערעור לצדדים לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן ההשתלבות

 2. זיהוי המעביד

 3. הגדרת יחסי עובד מעביד

 4. אי קיום יחסי עובד מעביד

 5. אאוטסורסינג יחסי עובד מעביד

 6. דמי אבטלה יחסי עובד מעביד

 7. התיישנות יחסי עובד מעביד

 8. בחינת קיום יחסי עובד מעביד

 9. מבחן ההשתלבות יחסי עובד מעביד

 10. אכיפת יחסי עובד מעביד צו מניעה

 11. חוזה העסקה ללא יחסי עובד מעביד

 12. חופשה ללא תשלום יחסי עובד מעביד

 13. אין חובת שימוע ללא יחסי עובד מעסיק

 14. סיום יחסי עובד מעביד בהתפטרותו מהעבודה

 15. האם עבד התובע אצל הנתבעות או שמא מדובר במתחזה ?

 16. עצמאי הטוען לפעילות כשכיר הנפרדת מעסקו כעצמאי בעיסוק זהה

 17. דחיית תביעה לתשלום דמי אבטלה כי לא התקיימו יחסי עובד מעביד

 18. טענה כי לא נתקיימו יחסי עובד מעביד בחברה בבעלות אביה של העובדת

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון