סעיף 112 לחוק התכנון והבניה

סעיף 112 לחוק התכנון והבניה

"(א) על החלטת הועדה המקומית בדבר אישור תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף 62א או דחייתה, רשאים לערור בפני ועדת הערר:
(1) שניים כאחד מבין חברי הועדה המקומית;
(2) שניים כאחד מבין הנציגים בעלי הדעה המייעצת כאמור בסעיף 18(ב);
(3) שניים כאחד מבין חברי הועדה המחוזית;
(4) מתכנן המחוז;
(5) מגיש התכנית;
(6) מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה;
(7) מי שהשמיע טענות לפי סעיף 106(ב).
(ב) הערר יוגש בתוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לעורר החלטת הועדה המקומית.
(ג) ועדת הערר תיתן החלטתה בתוך שישים ימים מיום הגשת הערר.
(ד) הודעה על ההחלטה בערר תינתן בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה." (הדגשה שלי – ג.ה.).כלומר, סעיף 112 עוסק אך ורק בערר על החלטה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית (או דחייתה) ולא בהחלטות בעניין בקשות להיתרי בניה.
מכאן עולה באופן ברור, כי הסמכות להגשת ערר לוועדה המחוזית חלה אך ורק על החלטה של ועדת הערר בערר הנוגע לאישור (או סירוב) לתכנית בסמכות הועדה המקומית.
אין סמכות להגשת ערר לוועדה המחוזית על החלטת ועדת הערר בעניין אישור או סירוב לבקשה להיתר בניה, כאשר במקרה שכזה החלטת ועדת הערר הינה מכוח סעיף 152 לחוק התכנון והבניה.
ובמילים פשוטות:
כאשר מדובר בערר הנוגע לתכנית בסמכות הוועדה המקומית, מקור הסמכות של ועדת הערר הינו סעיף 112 לחוק התכנון והבניה, ובמקרה שכזה ניתן לערור לוועדה המחוזית, בכפוף לאישור יו"ר ועדת הערר.
כאשר מדובר בערר הנוגע להיתר בניה, מקור הסמכות של ועדת הערר הינו סעיף 152 לחוק התכנון והבניה ובמקרה שכזה לא מקנה סעיף 111 (א) סמכות להגשת ערר לוועדה המחוזית.
במקרה שבפנינו הוגשו העררים בגין אישור בקשה להיתר והקלות ולא בגין אישור תכנית בסמכות הוועדה המקומית.
לפיכך, העררים אש- 6085-6104/11 הוגשו מכוח סעיף 152 לחוק התכנון והבניה, ולכן אין כל סמכות להגשת ערר לוועדה המחוזית על ההחלטה שניתנה בהם (ערר שכאמור ניתן להגיש רק על החלטה של ועדת הערר בעניין תכנית בסמכות הוועדה המקומית מכוח סעיף 112 לחוק התכנון והבניה).
לאור העובדה כי אין כל סמכות להגשת ערר לוועדה המחוזית כמבואר לעיל, ברי כי אין כל רלוונטיות למתן רשות היו"ר להגשת ערר ולטענות המפורטות בבקשה לגופה.
אשר על כן, הבקשה נדחית מחוסר סמכות.
היות וההחלטה ניתנה ללא בקשת תגובת המשיבים, אין צו להוצאות.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי הרשעה תכנון ובניה

 2. התיישנות תכנון ובניה

 3. פרה רולינג תכנון ובניה

 4. אכיפה בררנית תכנון ובניה

 5. הפקעה חוק התכנון והבניה

 6. בחירות לועדה לתכנון ובניה

 7. הגנה מן הצדק תכנון ובניה

 8. איחור בהגשת ערר תכנון ובניה

 9. התיישנות עבירת תכנון ובניה

 10. התיישנות בדיני תכנון ובניה

 11. ביטול כתב אישום תכנון ובניה

 12. סעיף 47 לחוק התכנון והבניה

 13. הגדרת "מגרש" (תכנון ובניה)

 14. סעיף 112 לחוק התכנון והבניה

 15. הפקעה מכוח חוק התכנון והבניה

 16. סעיף 157א לחוק התכנון והבניה

 17. היטל השבחה חוק התכנון והבניה

 18. סעיף 145(א) לחוק התכנון והבניה

 19. הגנה מן הצדק בעבירות תכנון ובניה

 20. ביטול החלטת ועדת ערר לתכנון ובניה

 21. סעיף 62א(א)(8) לחוק התכנון והבניה

 22. איחוד יחידות דיור

 23. אי התאמה במפרט הטכני

 24. הקלה במרווח בין חדר הגג למעקה הגג

 25. ניצול "תקנות שבס" להוספת יחידות דיור

 26. ביטול החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה

 27. אי התייחסות לטענות וועדת ערר לתכנון ובניה

 28. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק תכנון ובניה

 29. ההבחנה בין הליכי תכנון לבין הליכי הרישוי

 30. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

 31. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 32. קיימת הבחנה מהותית בין "מלאכה" לבין "תעשייה"

 33. שימוש בשטח שירות לשטח עיקרי מהווה סטיה ניכרת

 34. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה

 35. סמכות הועדה המקומית בתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה

 36. שימוש במבנה המורכב משני מבנים יבילים המחוברים ביניהם

 37. העדר החלטה במועד - ערר על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבניה

 38. הפסיקה בישראל הכירה באופן חד משמעי בקולנוע כאומנות וכתרבות

 39. חוות דעת לפי סעיף 61א(ג)(1) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965

 40. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לדחות הקמת בית מגורים

 41. הדרכים לאישור חלוקה במקרקעין מבחינה תכנונית בחוק התכנון והבנייה

 42. כתב אישום המייחס עבירות אי קיום צווי בית משפט לפי חוק התכנון והבניה

 43. באזורים פתוחים עדיף להתמקד במספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו

 44. עתירה לביטול החלטת ראש העיר שביטל את סמכות יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה

 45. הכללים לחידוש היתר בניה מוסדרים בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון