תוספת אנטנת תקשורת בהיתר על גג מרכזיה

תוספת אנטנת תקשורת על תורם קיים בהיתר על גג מרכזיה במושבה אבן יהודה, במקרקעין הידועים כחלקה 40 בגוש 8019, (להלן: "המקרקעין").

הבקשה הוגשה למשיבה ביום 23/1/2012. המשיבה סירבה לקבל הבקשה והתנתה את קידומה והעברתה לדיון בצירוף חתימת הרשות המקומית, בהתאם לטופס הנחיות שצורף לערר.

לאחר שפנתה העוררת לגורמים המקצועיים בועדה , לא הושבה באופן ענייני, והגישה הערר שבנדון.

לטענת העוררת קמה חובתה של הועדה המקומית ליתן תשובתה במועד על פי סעיף 157 לחוק, ובהעדר תשובה זו, רשאית היא לפנות לועדת הערר.

הבקשה תואמת לתכנית המתאר הארצית לתקשורת תמ"א 36 א', והוגשה בצירוף כל האישורים הנדרשים על פיה.

החלטת המשיבה בתנאי התניית הדיון בבקשה בהסכמת המועצה, הינה דרישה בלתי סבירה ומשמעותה התניית מתן היתר באישור הרשות המקומית. מדובר בדרישה שלא כדין ובחוסר סמכות.

הסמכות ליתן היתר מסורה בידי הועדה המקומית שאינה רשאית להתנות את הפעלת סמכותה זו באישורו של מוסד חיצוני.

העדר חתימה אינו יכול להוות צידוק להימנעות מדיון בבקשה.

הועדה המקומית טוענת כי על פי סעיף 145 ד' לחוק לא יעוכב מתן היתר אם מתמלאים לגביו כל דרישות החוק והתקנות ושולמו האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים למעט ארנונה.

מאחר ומדובר בועדה מרחבית אין בידי המשיבה אפשרות והידיעה הישירה בנוגע לקיום התנאים האמורים ולכן מבוקשת חתימת המועצה המקומית הרלוונטית, ומהנדס הרשות.

לטענת הועדה המקומית לא מדובר בדרישה מקדמית, אלא על מנת ליתן כלי בידי המשיבה לדעת אם אכן שולמו כלל התשלומים. רק ביום 1/3 פנה ב"כ העוררת למשיבה בדרישה לדון בבקשה לגופה, אולם לא טרח לציין כי קיימת מניעה כלשהי, לקבלת חתימת הרשות המקומית ולכן לא ברור מדוע טוענת העוררת כי יש למנות את תקופת הזמן ממועד פנייתה הראשונית למשיבה.

דיון והכרעה

ועדת הערר הבהירה לא אחת כי התניית עצם הדיון בחתימתו של גורם חיצוני, לרבות המועצה המקומית הרלוונטית עומדת בניגוד לדין, ובכך נמנעת הועדה המקומית מלמלא את חובתה.

לעניין זה נפנה למשל לערר 399/05 סולץ נ' הועדה המקומית לתו"ב עמק חפר שם נקבע כדלקמן:
"ועדת הערר סבורה כי התנאי לקבלת חתימה של המועצה וועד המושב מעביר למעשה את שיקול הדעת מהוועדה המקומית לאותם גורמים בצורה "עיוורת" ומכניס את מבקש ההיתר למצב בו הוא תלוי בחתימת גורמים שאינם בשליטתו ואשר הדין לא הטיל עליהם את החובה לטפל בבקשתו להיתר בניה. על כן אנו סבורים כי דרישה כזו אינה ראויה ועליה להתבטל."

כפי שהבהרנו לועדה המקומית שרונים לא אחת, הואיל ומדובר בועדה מרחבית, ייתכן והיא עשויה להיעזר במידע המצוי במועצות המקומיות לצורך קביעת התמלאות התנאים הקבועים בסעיף 145 לחוק כתנאים למתן היתר, ועניינם בתשלום האגרות, ההיטלים והתשלומים האחרים למעט ארנונה כקבוע בסעיף 145 ד' לחוק. הא ותו לא.

יש לציין כי אותה בדיקה צריכה להיעשות כתנאי למתן היתר ובוודאי שלא כתנאי לקביעת דיון בבקשה.
לפיכך הבהרנו כבר בעבר כי על הועדה המקומית לשנות דרישות זו, "בטופס תנאים לקבלת בקשה להיתר".

לגופם של דברים, מדובר בבקשה תואמת תכנית וממילא לא נטענה כל טענה בדבר חריגותה מהתכנית התקפה וזאת לגבי התקנת מתקן תקשורת נוסף על תורן קיים בהיתר.

יוזכר כי, ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע. עקרון זה נקבע בשורת פסקי דין עוד קודם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירות - דוגמת בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הועדה המחוזית לתו"ב מחוז ת"א – שם נפסק כי קיימת סמכות לסרב למתן היתר גם כשהבקשה תואמת תב"ע אולם "השאלה אינה של הסמכות אלא של שיקול הדעת בשימוש בסמכות – אם בנסיבות המקרה יהיה זה שימוש לגיטימי בסמכות הנתונה לה להתלות את התכנית".

על שיקול דעת זה נפסק (בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת
אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א כי ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות הראויה.

"השימוש בסמכות זו יכול להתבטא בהתניית מתן היתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם ראוי שיעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות תחליף נאות לפעולה נאותה בתחום התכנון"...

במצב דברים זה אנו סבורים כי יש לקבל הערר. ההיתר יוצא בכפוף לכל דין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון