תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

בנוסף, תביעתה של התובעת במל"ל נדחתה (התאונה לא הוכרה כתאונת עבודה).

4. לאחר שמיעת עדות התובעת וטיעוני ב"כ הצדדים ועיון בכל המסמכים הרלוונטיים (לרבות: התיעוד הרפואי, נתוני השכר ומסמכי המל"ל), שוכנעתי, לקבוע העובדות והמסקנות הבאות:

4.1. נכות רפואית –
אין מחלוקת כי נכותה הרפואית של התובעת הינה 15%, כאמור בחוות דעת המומחה.


4.2. נכות תפקודית –
הצדדים העלו בסיכומיהם טענות בעניין שעור נכותה התפקודית של התובעת כתוצאה מהתאונה. הנתבעת טענה כי לא נותרה לתובעת כל מגבלה תפקודית לאחר התאונה וכתוצאה ממנה. התובעת טענתה לנכות תפקודית בשיעור של 15%.

בשים לב לקביעות המומחה בחוות הדעת, מהות הפגיעה וגילה של התובעת, ומצד אחר למהות עיסוקה של התובעת ונתוני השתכרותה של התובעת מאז התאונה ועד היום (ראה להלן), אני קובע כי נכותה התפקודית היא בהתאם לנכות הרפואית שנקבעה לה בתחום האורטופדי על ידי המומחה, היינו - 15% נכות.

4.3. נוכח האמור לעיל , אני מעריך את נזקי התובעת כתוצאה מהתאונה כדלקמן:

4.3.1. כאב וסבל -
לפי 15% נכות וללא ימי אשפוז – 25,000 ₪ (מעוגל), נכון להיום (כמוסכם על ידי ב"כ הצדדים בסיכומיהם).

4.3.2. הפסדי השתכרות לעבר –
טרם התאונה עבדה התובעת בחברת מרקסמן אינטרנשיונל, כפקידת קבלה בחברת גוגל ישראל, בשכר ממוצע של 13,741 ₪ ברוטו לחודש.
אין מחלוקת כי התובעת שהתה בתקופת אי כושר של 6 ימים בלבד (קיבלה שכרה על חשבון ימי מחלה צבורים) ולאחריה חזרה לעבודתה באופן מלא, וכי לא נגרם לתובעת הפסד שכר כלשהו כתוצאה מהתאונה (ראה - עדותה של התובעת בעמ' 9 לפרוטוקול ישיבת 07/07/13 ובחוות דעת המומחה).

לאחר התאונה, שכרה של התובעת עלה בהדרגה. בסוף שנת 2010 נקלטה התובעת כעובדת מן המנין בחברת גוגל ישראל בתפקיד מנהלי בכיר (מנהלת אדמיניסטרטיבית) וכיום היא משתכרת מעל לשילוש השכר הממוצע במשק (שכר חודשי ממוצע ברוטו בשנת 2010 – 18,933 ₪; שכר חודשי ממוצע ברוטו בשנת 2011 – 28,637 ₪, על פי טפסי 106 שצורפו לתצהיר התובעת).
בנוסף, במהלך תקופה זו השלימה התובעת לימודיה לתואר ראשון.

בשים לב לאמור לעיל, נדחית דרישת התובעת לפיצוי גלובלי בגין הפסדי העבר הנטענים.
אשר על כן, לא ייפסק פיצוי בגין ראש נזק זה.

4.3.3. הפסדי השתכרות לעתיד –
לצורך כימות הפסדי ההשתכרות בעתיד, אין להסתפק אך בנתונים של שיעור השכר והנכות התפקודית שנקבעה.
נכות תפקודית משמעה מידת ההשפעה של הנכות הרפואית על התפקוד הכללי, והיא באה להצביע על מידת ההגבלה שיש בנכות הרפואית שנגרמה לתובעת, בכל תחומי החיים ולאו דווקא רק לעניין הפסד כושר ההשתכרות.
בקביעת הפסד כושר ההשתכרות משמשת הנכות התפקודית רק נתון אחד, מתוך כלל הראיות והנתונים המובאים בפני בית המשפט. קביעת מידת הפגיעה בכושר ההשתכרות של התובעת הינה קביעה סובייקטיבית, התלויה, בנוסף לנתון בדבר הנכות התפקודית שנותרה לתובעת עקב התאונה, בנסיבותיה המיוחדות של התובעת, ובין היתר – גילה, הכשרתה, מקצועה, שיעור השתכרותה במומה לאחר התאונה וניסיונה (ראה לעניין זה - ע"א 3049/93 סימא גירוגיסיאן נ' סייף רמזי, פ"ד נב(3), 792, 800-801 (1995); ע"א 9721/07 איסכור שירותי גילוון בע"מ נ' חנניה גוזלן, תק-על 2010(3), 3408, 3413 (2010)).

לאחר התאונה התובעת חזרה לעבודתה במשרה מלאה, קודמה לתפקיד מנהלי בכיר, השלימה לימודי תואר ראשון ושכרה עלה משמעותית עד למעבר שילוש השכר הממוצע במשק. מאז התאונה ועד היום חלפו למעלה מ 4 שנים וממכלול העדויות והראיות עולה כי התובעת לא הצליחה להוכיח במידה הנדרשת בהליך אזרחי, כי פוטנציאל השתכרותה או יכולת קידומה בעבודתה נפגעו עקב פגיעותיה בתאונה (ראה גם עדותה של התובעת בענין זה, לפיה אין סיבה נראית לעין כי תפסיק עבודתה הנוכחית; עמ' 12 לפרוטוקול ישיבת 07/07/13).

בנסיבות אלה ובשים לב לנתוני השכר שהוצגו, ומצד אחר לנכותה התפקודית של התובעת כפי שנקבעה על ידי, ובהתחשב ביתר נתוניה של התובעת, אעריך את הפסד השתכרותה לעתיד בפרמטר של הפסד כושר השתכרות, על בסיס גלובלי, ובזיקה, בין היתר, לפרמטרים הבאים – שכרה של התובעת לפני התאונה וכיום, ניכויי מס, נכותה התפקודית, גילה ומשך שנות העבודה שנותרו לה עד גיל 67.

על פי הנזכר אני מעריך את הפסד כושר השתכרותה של התובעת בעתיד בסך של - 200,000 ₪, נכון להיום, כולל הפסדי פנסיה.

4.3.4. הוצאות (לעבר ולעתיד) –
בשים לב לקבלות שהציגה התובעת (קבלות חלקיות בלבד), לנכותה הרפואית והתפקודית של התובעת, למהות הטיפולים להם היא נזקקה בעקבות התאונה, לתקופת אי הכושר לאחר התאונה ולכך שהתובעת זכאית להחזר חלק מהוצאותיה מקופת החולים, אני קובע בראש נזק זה פיצוי גלובלי של - 8,000 ₪, נכון להיום (כולל החזר עלות שכ"ט המומחה אשר שולם על ידי התובעת).

4.3.5. עזרת צד ג' (לעבר ולעתיד) –
התובעת לא הצליחה להוכיח פריטי ראש נזק זה כנדרש בהליך אזרחי. יחד עם זאת, בשים לב לנכותה הרפואית של התובעת, למהות הפגיעה, לטיפולים להם נדרשה ולתקופת אי הכושר לאחר התאונה, אני קובע פיצוי על דרך האומדנא, בסך של 17,000 ₪, נכון להיום.

4.3.6. סה"כ הפיצוי המגיע לתובעת – 250,000 ₪.

5. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 250,000 ₪, בצירוף שכ"ט עו"ד בשיעור 13%+מע"מ בגינו, אגרת משפט משוערכת אם שולמה ויתרת אגרה אם חלה.

החיובים ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות לתאונת דרכים

 2. אי הכרה בתאונת דרכים

 3. הפסדי השתכרות לעבר

 4. התיישנות תאונת דרכים

 5. החזר אגרה תאונת דרכים

 6. חובת דיווח תאונת דרכים

 7. חזרה לעבודה תאונת דרכים

 8. תאונת דרכים ברחוב בן צבי

 9. אי שיתוף פעולה מצד המבוטח

 10. הפסד השתכרות תאונת דרכים

 11. בעיות לב לאחר תאונת דרכים

 12. תביעה שעניינה בתאונת דרכים

 13. ביטוח תאונת דרכים גורר נגרר

 14. בעיה קוגניטיבית תאונת דרכים

 15. התיישנות תאונת דרכים בשטחים

 16. אי הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 17. תביעת רכוש בגין תאונת דרכים

 18. ביטוח תאונת דרכים בזמן שלילה

 19. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 20. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 21. תביעה רכושית בגין תאונת דרכים

 22. התנצלות לאחר קרות תאונת דרכים

 23. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 24. ביטוח נסיעות לחו''ל תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עקב נסיעה לא זהירה

 26. אובדן קואורדינציה עקב תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים בין טרנזיט לבין ג'יפ

 28. תאונת דרכים בדרך חזרה מבילוי בים

 29. ההתיישנות להגשת תביעה תאונת דרכים

 30. תביעה על נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 31. תאונת דרכים בגלל סטייה מנתיב נסיעה

 32. תאונת דרכים עקב בלימה "מאוחרת מדי"

 33. תאונת דרכים ברחוב ברקוביץ' בתל אביב

 34. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית הפרסה

 35. אפילפסיה פוסט טראומטית עקב תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב

 37. תאונת דרכים עם אוטובוס בכיכר – מי אשם ?

 38. תאונת דרכים: הסיטרואן התנגשה במזדה מאחור

 39. האם האירוע "תאונת דרכים" או מעשה התאבדות ?

 40. תאונת דרכים: תסמונת צווארית בגובה C7-T1 מימין

 41. תביעה בגין נזקים והפסדים שונים בשל תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים בגלל סטיה מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 43. שאלת האחריות לתאונת דרכים כאשר יש גרסאות סותרות

 44. תאונת דרכים בכיכר אשר לא מסומנים בה נתיבי נסיעה

 45. גרסות שונות לגבי סטייה מהנתיב שגרמה לתאונת דרכים

 46. תאונת דרכים: הג'יפ סטה בחוסר זהירות מהנתיב השמאלי

 47. תאונת דרכים בה שני הנהגים גם יחד אשמים בקרות התאונה

 48. תאונת דרכים עקב סטיה מנתיב אשר קיצרה את מרחק הבלימה

 49. אי פניית הנהג למשטרת ישראל מיד בסמוך לאחר תאונת דרכים

 50. תאונת דרכים בדרך מנחם בגין במעבר מנתיב ימני לנתיב שמאלי

 51. תאונת דרכים - פגיעה בשלולית ענק שהיתה בדרך בכיוון הנסיעה

 52. תאונת דרכים בשעת חשכה בקטע הכביש שאין בו תאורה בכביש רטוב

 53. תאונת דרכים: הנהג המשיך נסיעתו, ככל הנראה מבלי משים לתאונה

 54. תאונת דרכים בכביש דו סטרי שבו יותר מנתיב נסיעה אחד בכל כיוון

 55. תאונת דרכים במהלך ביצוע פניית פרסה שמאלה במגמה להמשיך בנסיעה

 56. עברה תאונת דרכים ביום וכתוצאה ממנה סבלה מכאבי גב לפני ההיריון

 57. תאונת דרכים - ניסיון לטעון כי היתה חתונה במקום והכביש היה חסום

 58. תאונת דרכים: פנתה לראשונה לטיפול רפואי רק יומיים לאחר קרות התאונה

 59. תאונת דרכים: 15% בגין הגבלת תנועות בעמ"ש מותני בצורה קלה עד בינונית

 60. האם מדובר בהתאבדות המוחרגת על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 61. האם תאונת דרכים ? נפלה ונחבלה במרחק כחצי מטר מהדלת הסמוכה למושב הנהג

 62. תאונת דרכים: מהגבלת תנועות מזערית, המלווה בספזם שרירים ורגישות ממוקמת

 63. תאונת דרכים באזור "הקניותר" בנס ציונה, מכיוון צפון לכיוון דרום של העיר

 64. תאונת דרכים: סי.טי בטן הדגים קרע בלבלב עם נוזל סביבו - הוחלט על התערבות כירורגית

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון