האם זכות למזונות ניתנת להעברה, לשעבוד, לקיזוז או לעיקול

טען כי זכות למזונות איננה ניתנת להעברה, לשעבוד, לקיזוז או לעיקול, אלא לזכותו של מי שסיפק לזכאי אמצעי מחייה בצורת שירותים או מצרכים.

לטענתו, הגב' אורנית שיר-דר טענה בס' 8 לתצהירה כי המדובר בכספים שהיה חייב לה מר פינטו מרדכי ולא לתובע, והוסיפה, כי, כי מר פינטו מרדכי, ביצע ישירות את ההסכם מולה והיא דווחה על כך ללשכת להוצאה לפועל, סגרה את התיק ואף פיטרה את התובע מהמשך ייצוגה, ובכך, לטענת הנתבע, יש משום מעשה ברור של מחילה על החוב.

לטענת הנתבע, התובע לא הוכיח כלל את טענת הקנוניה שבפיו, המצריכה נטל הוכחה מוגבר וכבד מצד הטוען אותה.

הנתבע טען כי עומדות לזכותו מספר הגנות ובהן: הטענה כי לא ניתן לבצע המחאת זכות בתיק מזונות; העדר יריבות לאור העובדה שהמחאת הזכות אינה ברורה מלשון ההסכם; כפל תביעות לאור התביעה שהגיש התובע גם כנגד הגב' אורנית שיר-דר; סיכול ההסכם בכך שהתובע סרב לקבל את השיק הבנקאי; ביצוע ההסכם בכך שמר מרדכי פינטו שילם את החוב לגב' אורנית שיר-דר; ושיהוי לאור העובדה שהתובענה הוגשה לאחר 6 שנים וזמן קצר לפני תום ההתיישנות כאשר נגרם לנתבע נזק ראייתי .

הנתבע הוסיף כי מאחר שהמחאת זכות למזונות בטלה מעיקרא, ואין לה כל תוקף, הרי שכל סנקציה או קנס שנועדו להבטיח המחאת זכות אסורה שכזו, אין להם תוקף חוקי.

לטענת הנתבע יש לפרש את ההסכם כך שהוא נועד לטובתה של הגב' אורנית שיר-דר, כאשר התובע מייצגה, והדברים עולה ברורות מלשון ההסכם.

עוד טען הנתבע, כי את המילים: "יהיה רשאי בא כח הזוכה לגבות מתוך השיקים שנמסרו לידיו", יש לפרש כהרשאה טכנית לביצוע הפעולות לטובת הזוכה, הגב' אורנית שיר-דר ולא כי יהיה רשאי לעשות זאת עבור עצמו.

לעניין טענת כפל תביעות, פירט הנתבע כי לדידו, למרות הסבריו המתפתלים, כלשונו, של התובע בעדותו, הרי שמדובר בתביעות שהגיש כנגד הגב' אורנית שיר-דר והנתבע היונקות מאותו חוב כספי.

הנתבע הוסיף כי בסירובו של התובע לקבל את השיק הבנקאי, סיכל התובע בעצמו את ההסכם ולפיכך אינו זכאי לכל סעד.

הנתבע חזר בסיכומיו על טענותיו בדבר ביצוע ההסכם על ידי מר פינטו מרדכי ושיהוי וחוסר תום לב
בביצוע השיק.
דיון והכרעה:
בשל חשיבותו של ההסכם שנערך בין הגב' אורנית שיר-דר למר מרדכי פינטו, יובא להלן תוכנו המלא:

"בלשכת ההוצאה לפועל תיק מזונות מספר 14-00027-03-5
באר שבע

הזוכה: פינטו אורנית שיר
ע"י ב"כ עו"ד אברהם משעלי
מבניין רסקו חדר 232, באר שבע
טלפון: 08-6277676 פקס: 08-6287006
נ ג ד
החייב: פינטו מרדכי

הסכם לסילוק יתרת חוב
הצדדים מתכבדים להודיע לכבוד ראש ההוצל"פ כי הגיעו להסכם לסילוק יתרת החוב בתיק כדלקמן:

 1. לחיסול מלא וסופי של יתרת החוב בתיק ההוצל"פ, ישלם החייב סך של 15,000 ₪ במזומן לידיו של עו"ד משעלי בלבד.
 2. להבטחת התשלום, יפקיד החייב בידי עו"ד משעלי שיק אישי ע"ס 15,000 ₪ ושיק של אחיו והעסק ע"ס 15,000 ש"ח אשר יושבו לחייב עם ביצוע התשלום במזומן כאמור לעיל.
 3. עם קבלת השיקים הנ"ל תימסר לידי החייב בקשה לביטול עיקול על תוכנית חסכון בבנק פועלים סניף 631 באר שבע תיק מספר 217456 שעוקלה ע"י בא כח הזוכה.
 4. התשלום במזומן ימסר לידי עו"ד משעלי לאחר שהחייב יקבל את הביטול וימסור אותו לבנק ולא יאוחר מ - 48 שעות מהשעה בה קיבל את בקשת הביטול לידיו.
 5. עם קבלת התשלום במזומן, יסגר תיק ההוצל"פ ויחשב כנפרע במלואו.
 6. לא שולם הסכום האמור בסעיף 1 במועדו כאמור בסעיף 4, בטל מאליו הסכם זה ובנוסף ליתרת החוב בתיק, ישלם החייב קנס בסך 10,000 ש"ח ללא כל צורך בהוכחת נזק ואותו יהיה רשאי ב"כ הזוכה לגבות מתוך השיקים שנמסרו לידיו.
 7. ב"כ הזוכה לא יגבה שכ"ט עבור עריכת הסכם זה ולא יגיש בקשה לקביעת שכ"ט נוסף עבור הפעולות שבוצעו בתיק.

ולראיה באו הצדדים על החתום

החייב הזוכה ב"כ הזוכה
פינטו מרדכי פינטו אורנית עו"ד אברהם משעלי".


מקריאת תוכנו המלא של ההסכם ניתן ללמוד, על נקלה, כי מעמדו של התובע בהסכם הוגדר במפורש כ: "בא כח הזוכה", ותו לא.

הדבר נלמד הן מעצם העובדה שהתובע אינו נזכר בחלקו העליון של ההסכם, המונה את הצדדים לו,
כאחד מן הצדדים להסכם, אלא כבא כח הזוכה בלבד והן מהאופן בו נזכר שמו בתחתית ההסכם, במילים המפורשות: "בא כח הזוכה".

עוד נלמד מן ההסכם, כי לא היתה כל כוונה של הצדדים שההסכם "ייצר" עבור התובע שכ"ט נוסף.

הדבר נלמד באופן מפורש מסעיף 7 להסכם לפיו לא יגבה התובע שכ"ט עבור עריכת הסכם זה.

אדגיש כי לא ברור לבית המשפט מדוע בחר התובע, שהוא עורך דין במקצועו, לנסח את ההסכם באופן שבו נכלל המושג: "קנס" שמשמעותו אינה ברורה, ואולם, גם אם תאמר כי המדובר במעין פיצוי מוסכם, הרי שמסעיף 7 להסכם, אתה למד, שהפיצוי המוסכם לא נועד עבור התובע
כי אם עבור הגב' אורנית שיר-דר.

עובדות אלה מקרינות באופן ישיר על הפרשנות שיש ליתן לאותה "הוראת קנס" שקבעו הצדדים בס' 6 להסכם.

מלשונו של ההסכם לא ניתן ללמוד על המחאת זכות כלשהיא שבוצעה בין הגב' אורנית שיר-דר ובין התובע, לא לעניין הזכות לגביית חוב המזונות עצמו ולא לעניין הזכות לגביית "הקנס".

בכל הוראות ההסכם נזכר התובע בתפקידו כבא כח הזוכה, הגב' אורנית שיר-דר, ואין לו מעמד עצמאי בהסכם.

אינני מקבל את טענתו של התובע כי ניתן ללמוד מן המילים: "יהיה רשאי בא כח הזוכה לגבות מתוך השיקים שנמסרו לידיו", או מן המילים: "במזומן לידיו של עו"ד משעלי בלבד", על המחאת זכות מהותית לידיו, מלבד הזכות לגבות סכומים אלה עבור הזוכה, הגב' אורנית שיר-דר.

יש לזכור כי התובע היה מנסחו של ההסכם, והעובדה כי בחר לנסחו בעמימות ומבלי לעשות שימוש מפורש במונח "המחאת זכות" פועלת לחובתו.
"כלל הפרשנות נגד המנסח הוא כלל פרשנות מושרש היטב בדיני החוזים הישראליים (ג. שלו, דיני חוזים (ירושלים, תש"ן), 320). הכלל ישים בנסיבות בהן טקסט מסויים נתון לשני פירושים סבירים. במקרה כאמור יועדף אותו הפירוש מבין השניים הפועל לרעת האינטרס של המנסח."
(מתוך רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בעמ נ' אהרון מוריאנו, פורסם בפדאור-גוגל – ההדגשה שלי – י.ב.).

למעלה מן הצריך אציין, כי ככל הנראה המחאת זכות כפי שטוען התובע כי בוצעה בינו ובין הגב' אורנית שיר-דר היא אסורה על פי הדין.

הצדדים אמנם לא פרטו בפני את העובדות המלאות הצריכות לעניין טיבו של חוב המזונות, אך האפשרויות המשפטיות הן אלה:
א. אם אין לצדדים לתיק המזונות (קרי – הגב' שיר-דר ואחי הנתבע) דין אישי הרי שחלה בעניינם הוראת ס' 14 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט – 1959, ולפיה הזכות אינה ניתנת להעברה אלא אם סיפק התובע לגב' אורנית שיר-דר, אמצעי מחיה (ראה לעניין זה ע.א 596/89 חקק נגד חקק וכן תמ"ש 3030/02 קוזי נגד גוזלן);
ב. אם יש לצדדים דין אישי, והמדובר במזונות קטינים, הרי שהגב' אורנית שיר-דר לא היתה רשאית לעשות עיסקה כלשהיא במזונותיהם שכן זכותם למזונות היא עצמאית (ראה ע.א. 109/75 אמיר אברהם נגד אהרון אברהם);
ג. אם יש לצדדים דין אישי והמזונות המדוברים הם מזונותיה של הגב' אורנית שיר-דר, הרי גם אז לטעמי, לכל הפחות, היתה צריכה לבוא החלטתו של רשם ההוצאה לפועל שיאשר את המחאת זכותה של הגב' אורנית שיר-דר לתובע, בתיק ההוצאה לפועל, שאחרת נהנה התובע, שלא כדין, מדיני הקדימה הקבועים בסעיף 76 לחוק ההוצאה לפועל, למרות שהחוב כלפיו הינו חוב שכר טרחה בלבד.

הדברים כאמור נאמרים מעבר לצריך, שכן אינני מקבל את גירסתו הבסיסית של התובע לפיה ההסכם לסילוק יתרת החוב מגלם בתוכו הסכם של המחאת זכות כלשהיא של הגב' אורנית שיר-דר,
לטובתו.

משההסכם, כאמור, אינו כולל בתוכו המחאת זכות לטובת התובע, והתובע לא הוכיח כי ככל שנעשה הסכם שכזה בעל פה בינו ובין הגב' אורנית שיר-דר, הרי שהוא הודיע על כך בכתב לנתבע, חלה הוראת ס' 2 לחוק המחאת חיובים, התשכ"ט – 1969, ולפיה מופטר החייב מן החוב בשל העובדה שפרע את הזכות לממחה (בעניינו הגב' אורנית שיר-דר) – והרי אין חולק שכך עשה, כפי שהעידה הגב' שיר-דר בעצמה.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעתו של התובע.

התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,500 ₪.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 45 ימים מיום קבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אכיפת שעבוד צף

 2. התיישנות שעבוד

 3. ביטול שעבוד רכב

 4. אכיפת שעבוד שוטף

 5. ביטול רישום שעבוד

 6. הערת אזהרה שעבוד

 7. חובת רישום שעבוד

 8. רישום שעבוד באיחור

 9. בקשה למחיקת שעבוד

 10. איחור ברישום שעבוד

 11. חובת רישום השעבוד

 12. אכיפת שעבוד אגרת חוב

 13. הערת אזהרה בשעבוד צף

 14. חוב ארנונה שעבוד ראשון

 15. ביטול שעבוד רשם המשכונות

 16. זכות עיכבון רכב שעבוד לבנק

 17. ביטול רישום שעבוד ברשם החברות

 18. בקשה להארכת מועד לרישום שעבוד

 19. אישור זכויות נקי משיעבודים וחובות

 20. אי גילוי שיעבוד על רכב לפני העברת בעלות

 21. אישור זכויות נקי משעבודים מהחברה המשכנת

 22. ההבדל בין "המחאה גמורה" לבין "המחאת שעבוד"

 23. האם זכות למזונות ניתנת להעברה, לשעבוד, לקיזוז או לעיקול ?

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון