האם אחריות לתקינות מיטה היא של היצרן בלבד

בכתב ההגנה טענה החנות כי האחריות לתקינות המיטה היא של היצרן בלבד "וכל קשר בין התובע לנתבע לא קיים". כל הטענות הוכחשו ונטען כי לאחר הגשת התביעה באריאל, אסור היה להגיש את התביעה מחדש ויש לדחותה על הסף.
5. בדיון הראשון שהתקיים בתיק זה ביום 02.04.13, הסכימו הצדדים כי בעל החנות יהיה הנתבע במקום בית העסק, וכי החנות תדאג לתיקון המיטה כך שתפסיק לחרוק, וזאת בתוך 21 יום, ובנוסף הוסכם על פיצוי לתובעים בדמות של כריות ויסקו. לאחר הודעת התובעים כי הגיע לביתם נציג היצרן והפך את הדיקטים החורקים בבסיס המיטה, לא נפתרה הבעיה, וכי למרות שנאמר להם שיגיעו פעם נוספת כדי לתקן את המיטה לא תואם עימם ביקור נוסף של נציג היצרן. בשל הודעה זו, נקבע מועד נוסף לדיון.
6. הדיון שנקבע תחילה יום 29.05.13 נדחה בשל הסכמת הצדדים לאפשר ניסיון נוסף לתיקון המיטה, ובדיון ביום 05.06.13 הסכימו הצדדים לצירוף היצרן כנתבע נוסף
במעמד הדיון, הוסכם כי היצרן יקבל הזדמנות נוספת להחלפת משטח המיטה, ותינתן לתובעים אחריות של שנה מיום ההחלפה לשימוש במיטה ללא רעשים חריגים. עוד הוסכם כי התובעים יוכלו להודיע לבית המשפט באם לדעתם החלפת המשטח לא פתרה את הבעיה.
באותו דיון העידה התובעת והבהירה כי פניותיה לחנות בתקופה הסמוכה לאספקת המיטה לא תועדו על ידה, אך פרטי היצרן נמסרו לה על ידי החנות, שכן אלמלא פניותיה לא היתה יודעת מיהו היצרן. עוד טענה התובעת בעדותה, כי גם אם החריקות יפסיקו בשל התיקון האחרון, היא עומדת על זכותה לקבל פסק דין בנוגע להוצאות המשפט ועוגמת הנפש שנגרמה להם.
7. בסיום הדיון ניתנה החלטה לפיה התובעים יגישו הודעה לבית המשפט אם נפתרה בעיית החריקות, ולאחר קבלת ההודעה, יינתן פסק דין על בסיס טענות הצדדים.
ביום 19.06.13 הוגשה הודעה על פיה ביום 09.06.13 הוחלף המשטח החורק באחר, והמצב רק החמיר בשל כך. התובעים ביקשו לקבל את התביעה, ולפסוק לטובתם הוצאות משפט גם בגין ההליך הקודם שנוהל בבית המשפט באריאל.
דיון והכרעה
8. לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה כנגד שני הנתבעים, הכל כפי שיפורט להלן.
אחריות החנות
9. תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו - 2006, קובעות בסעיף 2 את אחריותו של יצרן (ובהעדרו, של המוכר) לתקן "כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה" או להחליף פריט טובין ללא תמורה, אלא אם "הוכיח היצרן כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן".
10. התרשמתי מעדותה של התובעת, לגבי הקושי לעשות שימוש רגיל וסביר במיטה, והיא מהימנה בעיני. התובעת טענה כי לא היתה יודעת מיהו היצרן אלמלא פניותיה לחנות לאחר קבלת המיטה כאשר הבינו שהחריקות לא נפסקות, ולחנות לא היתה תשובה לטענה זו. בשל כך אני מקבלת את הטענה כי פנתה לחנות טלפונית מספר פעמים לפני פנייתה בכתב ליצרן – ועובדת פניות אליה פורטה גם במכתב הראשון ליצרן, מיום 17.07.12 - וכי לא קיבלה את פרטי היצרן יחד עם המיטה או במועד אחר לפני כן.
11. לא הוצגה בפני תעודת האחריות של היצרן שהיתה אמורה להימסר לתובעים עם הרכישה ו/או במועד אספקת הריהוט. לפיכך, אני מקבלת את טענת התובעים כי תעודה כזו לא סופקה להם עד היום. בכך הפרה החנות את חובתה למסור לרוכשים תעודת אחריות.
12. אינני מקבלת את טענת החנות להעדר יריבות: כאמור בסעיף 5 לעיל, החנות קיבלה על עצמה לתקן את המיטה כדי להביא להפסקת החריקות, ובכך יש משום ויתור על הטענה להעדר יריבות.
13. אני דוחה גם את הטענה כי בשל התביעה שהוגשה באריאל, יש לדחות את התביעה דנן על הסף. התביעה בהליך הקודם נמחקה בשל חוסר סמכות, ולא נדונה לגופה ואף לא נדחתה, ולפיכך אין מניעה לקיים הליך זה לאחר שהתביעה הוגשה בשנית לבית משפט מוסמך.
אי התאמה
14. על פי חוק המכר, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק המכר") על מוכר חלה חובה לספק לקונה את הממכר שנרכש. אני מקבלת את טענת התובעים כי החריקות הבלתי פוסקות אינן מאפשרות שימוש רגיל וראוי במיטה וכי בנסיבות אלה מדובר ב"נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל" - אי התאמה על פי סעיף 11(3) לחוק המכר.
סעיפים 13-14 לחוק המכר קובעים את החובות המוטלות על הקונה:
"בדיקת הממכר
13. (א) על הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו.
(ב) הוסכם על הובלת הממכר, על הקונה לבדוק אותו מיד לאחר שהגיע למקום הייעוד, ואם הועבר הממכר למקום אחר בלי שהקונה בדק אותו והמוכר ידע או היה עליו לדעת על אפשרות של העברה כזאת - מיד לאחר שהגיע הממכר למקום האחר.
(ג) על המוכר לתת לקונה, לפי דרישתו, הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר לפני המועדים האמורים בסעיפים-קטנים (א) ו-(ב).
הודעה על אי-התאמה
14. (א) על הקונה להודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13(א) או (ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר.
ב) לא הודיע הקונה על אי-ההתאמה כאמור בסעיף-קטן (א), אין הוא זכאי להסתמך עליה."
15. מלשון החוק עולה, כי קונה המבקש להסתמך על אי התאמה צריך להוכיח קיומם המצטבר של שני התנאים האמורים, וכתנאי ראשוני ומחייב, לבדוק את הממכר "מיד לאחר קבלתו." כפי שקבע המחוקק, בדיקה כזו – והודעה מיידית למוכר – הם תנאים לעצם הזכות להסתמך על אי ההתאמה ובהעדרם לא תתקבל טענה לאי התאמה.
ההודעה על אי ההתאמה נמסרה על ידי התובעים לחנות לאחר שהובן על ידם שהחריקות לא ייפתרו מאליהם. בשים לב למהות הבעיה ולמשמעותה, אני מקבלת את עמדת התובעים כי המתינו מעט בפניה הראשונה שכן חשבו "שככה אמורה להיות מיטה חדשה" והפניה הראשונה נעשתה בסמוך לאחר החמרה ברעשים. בנסיבות המקרה, לאור מכלול העובדות, סוג הממכר ואופי התלונות, אינני מוצאת כי ההמתנה עד לפניה הראשונה מייתרת את זכות התובעים להסתמך על אי ההתאמה הנטענת.
בנסיבות המקרה, אין חולק כי ניתנה לחנות הזדמנות, ואף יותר מאחת, לבדוק ולתקן את המיטה, ולפיכך התובעים עמדו בחובתם זו.
אחריות היצרן
16. חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 קובע בפרק ד1 חובה כללית של לתת לקונה שירות לאחר מכירה. מכוח חוק זה הותקנו תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006. על פי תקנה 2 לתקנות אלו האחריות לביצוע תיקונים בממכר מוטלת על היצרן, ובהתאם לתקנה 12 היצרן הוא מי שמספק את תעודת האחריות.
17. מהודעת התובעים האחרונה עולה כי המיטה עדיין גורמת לחריקות ורעשים והדבר לא תוקן חרף מספר ניסיונות של היצרן לתקן בעיה זו.
מאחר והבעיה לא טופלה, אינני מתייחסת למחלוקת בין היצרן והתובעים בנוגע לניסיונות שנעשו לתאם ביקור אצל התובעים לצורך התיקון, ואין צורך להכריע אם היו ניסיונות כאלה שנענו בשלילה, אם לאו. בסופו של דבר נערך ביקור בבית התובעים והוחלף המשטח הגורם לרעשים, אלא שלא היה בכך כדי להביא להפסקת החריקות ולאפשר לתובעים לעשות שימוש שקט במיטתם. ב"מבחן התוצאה" ניתן לקבוע כי הבעיה לא תוקנה, וכי גם הטיפול האחרון שנעשה על ידי נציג היצרן לא פתר את אי ההתאמה.
בשל כך, ולאחר שהניסיון האחרון לא הביא לפתרון הבעיה, אני מסיקה כי ככל הנראה הבעיה יסודית ומתמשכת. על מנת למנוע המשך רעשים כאמור, אני סבורה שהתובעים זכאים להחלפת המיטה כולה.
18. לסיכום האחריות: לאור מכלול האמור לעיל, אני מוצאת כי הן החנות והן היצרן אחראיים לפגם במיטה, ועליהם, יחד ולחוד, החובה לפצות את התובעים בגין אי ההתאמה, ובשל העדר פתרון במסגרת השירות לאחר מכירה.
19. הסעד: בכתב התביעה הסעד הנטען היה "מיטה חדשה" ומאידך נדרש פיצוי כספי בסך 5,000 ₪. בדיון האחרון דרשה התובעת פיצוי בגין הפגם עצמו וכן בגין השיהוי בטיפול בתלונותיהם.
לאור כלל נסיבות המקרה, לרבות בשל העובדה שנראה כי לא שוררים עוד יחסי אמון בין הצדדים, אני סבורה שיש לבטל את העסקה ולפסוק השבה ופיצוי כספי לתובעים.
20. הנזקים: התובעים לא צירפו לכתב התביעה אסמכתא לעלות המיטה. בדיקה בתיק הממוחשב בהליך הקודם שהתנהל בת"ק 13611-09-12 באריאל העלתה כי שם צורף לכתב התביעה טופס ההזמנה, על פיו רכשו התובעים מיטה, 2 שידות, קומודה ומראה, בסכום כולל של 9,000 ₪. בנסיבות אלה, ולמרות שאין ראיה לעלות המיטה בנפרד לעלות פריטי הריהוט האחרים, אני מקבלת במלואה את דרישת התובעים בכתב התביעה, לפיצוי בסך של 5,000 ₪ מתוך העלות הכוללת, כשסוכם זה כולל בחובו גם פיצוי בשל טענותיהם לעוגמת הנפש שנגרמה להם בשל הרעשים הנמשכים במיטה.
סוף דבר
21. התביעה מתקבלת.
22. לאחר ששקלתי את הוצאות משפט, את התייצבות הצדדים לשני דיונים ואת ההזדמנות החוזרת שניתנה ליצרן לתקן את הפגם במיטה, כמו גם את שערוך הסכום האמור ממועד הגשת התביעה ועד ליום מתן פסק הדין ואת מכלול נסיבות העניין, אני מעמידה את הסכום הכולל לתשלום ליום מתן פסק הדין על סך של 5,500 ₪.
לא פסקתי לתובעים הוצאות משפט בשל ההליך הקודם, שכן התביעה הוגשה באריאל בלא שהיה לבית המשפט שם סמכות, ואין לחייב את הנתבעים בהוצאות הנובעות מטעות התובעים.
12. הסכום שנפסק ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצלם, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.
ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון