בניית סוכה בבית משותף


לפנינו ערעור על פסק דינו של המפקח על רישום המקרקעין (להלן – המפקח) מיום 15.1.08 לפיו נתקבלו תביעות המשיבים (פרט לעניין המזגן ולעניין גרם המדרגות) ונדחתה על כל חלקיה תביעה שכנגד שהגישו המערערים.
בפסק דינו קבע המפקח כי המערערים עשו דין לעצמם כאשר בלא הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות, יצרו פתח חדש מתוך דירתם לגג הבית, ריצפו את הגג, התקינו מעקה לגג והציבו עליו מחסן נייד. לפיכך הורה המפקח למערערים להשיב את המצב בגג הבית לקדמותו, על ידי סילוק הריצוף, סילוק המעקה סילוק המחסן, ואיטום מלא של הפתח בדירתם המוביל לגג.
עוד קבע המפקח כי ברגיל, בניית סוכה על גג בית משותף הינה בגדר שימוש סביר. עם זאת, במקרה הנדון "לא היו תקדימים לכך שבעלי דירות בבית זה בנו סוכות" על הגג. כמו כן, "במקרה הנדון קיימת עמדה ברורה של בעלי הדירות בבית המשותף ושל נציגות הבית המשותף, שאין לעשות דבר על הגג ללא קבלת הסכמת השכנים". בנסיבות אלה קבע המפקח כי ללא הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, אין המערערים רשאים לבנות סוכה על הגג או לעשות בו שימוש אחר.
לעניין התביעה שכנגד שהגישו המערערים נגד המשיבים, קבע המפקח, על פי עדות המשיב 1, כי משיב 1 קנה את דירתו מהקבלן בשנת 1980 כשהיא כוללת חלון הפונה לגג התחתון וכן שני פתחי אוורור לגג העליון. כל שאר בעלי הדירות הסכימו ולא הביעו כל התנגדות לכך. כמו כן משיב 1 לא ביצע שינוי כלשהו בחדר המדרגות, לא הרחיב את דירתו על חשבון הרכוש המשותף ולא עשה כל שינוי במתקן הטלפון כנטען על ידי המערערים.
קביעותיו העובדתיות של המפקח התבססו, בין השאר, על ביקורו במקום במהלכו אף אישרה מערערת 2 את פתיחת הפתח מדירתם לגג, ריצוף הגג והצבת המחסן על הגג. למפקח הייתה הזדמנות להתרשם התרשמות בלתי אמצעית הן מהגג שהוא זירת המחלוקת והן מעדויותיהם של משיב 1 ומערערת 2 אשר הגישו תצהירים ונחקרו על דבריהם. אשר לבניית הסוכה, מן הראוי להבהיר כי המפקח היה ער לכך שבניית סוכה על רכוש משותף היא בדרך כלל שימוש רגיל וסביר שאיננו מצריך הסכמה מפורשת של בעלי הדירות. עם זאת, במקרה הנדון, מדובר בבית שלו שני גגות, האחד, גג עליון, המשמש את כל הדיירים לצרכים השונים כגון מנועי מזגנים, קולטי שמש וכדומה ואילו השני, גג תחתון, שאליו פונה חלון חדר השינה של המשיבים, ואשר איננו בשימוש הדיירים. לגג התחתון אין מעקה ולא ניתן להגיע אליו אלא דרך הגג העליון וזאת באמצעות פתח צר עם סולם המצוי בחדר המדרגות ומיועד לאנשי מקצוע לצורך תחזוקה. על אף שכל דיירי הבית הם שומרי מצוות ומקימים סוכות, אף לא אחד מהם, במשך כל עשרות השנים, לא הקים סוכה על הגג אלא במרפסות הבתים שנבנו במיוחד כדי לאפשר זאת. יתרה מזו, כל הדיירים מתנגדים לשימוש פרטי על הגג שהוא רכוש משותף והם ביטאו את הדבר במפורש ובכתב כפי שהעיד המשיב ואף הציג את חתימותיהם על מסמך המאשר זאת. המערערים היו הראשונים שהקימו סוכה על הגג דבר שהתאפשר רק לאחר שהם פתחו פתח לגג מדירתם, ריצפו את הגג וגידרו אותו, כל זאת, כפי שציין המפקח, כשהם עושים דין לעצמם ובלי שקיבלו היתר לכך מאת שאר בעלי הדירות.
בנסיבות אלה ולאחר ששמענו את טיעוני הצדדים ועיינו בחומר שהובא לפנינו אנו סבורים כי הממצאים העובדתיים שנקבעו על ידי המפקח מעוגנים בראיות, הם תומכים במסקנות המשפטיות שנקבעו ואין כל טעות בחוק המצדיקה להתערב בהן.
לפיכך אנו דוחים את הערעור.
המערערים ישאו בשכר טרחת המשיבים בסכום של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בית משותף

 2. אי רישום בית משותף

 3. חובת דיווח ועד בית

 4. התיישנות בית משותף

 5. בניה בחצר בית משותף

 6. היתר בניה בית משותף

 7. בקשה לעיון בית משותף

 8. חובת רישום בית משותף

 9. ביטול רישום בית משותף

 10. היטל השבחה בית משותף

 11. בקשה לתיקון בית משותף

 12. בניית סוכה בבית משותף

 13. איחור ברישום בית משותף

 14. אסיפה כללית בבית משותף

 15. הסכם שיתוף בבית משותף

 16. בניה לא חוקית בבית משותף

 17. אי רישום בניין כבית משותף

 18. בקשה לתיקון צו בית משותף

 19. בית שאינו רשום כבית משותף

 20. אחוזי בנייה על גג בית משותף

 21. בקשה להזמנת תיק בית משותף

 22. בניה על גג בית משותף הסכמה

 23. זכות שימוש בחצר בית משותף

 24. בניין שאינו רשום כבית משותף

 25. ביקורת כיבוי אש בבניין משותף

 26. רישום הסכם שיתוף בבית משותף

 27. בניית חומה בגינה בבית משותף

 28. בקשה לעיון במסמכי בית משותף

 29. התנגדות לבניה שכן בבית משותף

 30. בניה בבית משותף ללא הסכמה מראש

 31. בניית יחידות דיור גג בית משותף

 32. אי תקינות משאבת מים בבניין משותף

 33. בניית קומה נוספת על גג בית משותף

 34. קבלת החלטות ללא קיום אסיפת דיירים

 35. בניה בחצר בית שלא רשום כבית משותף

 36. בניה בחצר בית משותף ללא הסכמת הדיירים

 37. אי רישום כבית משותף בגלל חריגה מהיתר בניה

 38. ערר הקמת בית משותף בן חמש קומות ופנטהאוז

 39. אחריות נציגות הבית המשותף לתאונה בשטח הבניין

 40. בקשה להיתר בניה לבניית ממ"ד צמוד לדירה בבית המשותף

 41. אחריות לספק איטום לדירות שבבית המשותף מפני חדירת מי גשמים מהגג

 42. על פי פסק הדין חולקה הבעלות במקרקעין על דרך של רישום בית משותף

 43. הסכמת בעלי 75% מזכויות הבית המשותף להרחבת דירות - סעיף 71ב' לחוק המקרקעין

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון