בקשה לעיון מחדש בהחלטה

1. לפני בקשת התובעת לעיון מחדש בהחלטה מיום 12.2.12 (להלן: ""ההחלטה"), לפיה חויבה המבקשת דכאן, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעות – המשיבות דכאן, בסך של 40,000 ₪. לטענת המבקשת יש לשנות את ההחלטה כך שבמקום עירבון כספי, תופקד ערבות צד ג' עד לסכום שייקבע, ולחילופין יש לחייבה בעירבון בסכום נמוך משמעותית מהסכום שנקבע בהחלטה.

2. לטענת המבקשת, ישנן עובדות שנטענו בבקשה לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה, אשר היוו גורם מהותי בהחלטה ואשר, "אם וככל שהיו לכאורה נכונות עובר להגשת הבקשה לחיוב בערובה, הן פסקו מלהיות כאלה" (סעיף 2 לבקשה).

3. דין הבקשה להידחות.

4. לבקשה לא צורף תצהיר בתמיכה לעובדות הנטענות בה, ודי בכך כדי להביא לדחיית הבקשה. המבקשת טוענת (סעיף 1 לתשובה שהגישה) כי טענותיה הן "טענות משפטיות ו/או טענות "מעין עובדתיות" .. כאלה שאין צורך לתמוך אותן בתצהיר". אינני מקבלת טענה זו. המבקשת עצמה, כאמור לעיל, טוענת שעובדות שהיו נכונות, פסקו מלהיות כאלה, ומכאן שבקשתה עוסקת בעובדות. כך גם עולה מפירוט הנסיבות שהמבקשת שוטחת בבקשה.

5. הגם שהמבקשת לא צירפה תצהיר בתמיכה לעובדות הנטענות על ידה, הרי שהמשיבה, התכבדה וצירפה תצהיר כאמור, בו היא סותרת את הטענות העובדתיות הנטענות על ידי המבקשת, ולא אף זאת אלא טוענת כי שינוי הנסיבות היחידי שהיה מאז ההחלטה, הינו לחובת המבקשת, קרי: יש בו כדי להצביע ביתר שאת על חשש כי המבקשת לא תוכל לשלם את הוצאות המשיבות, במידה ותביעתה תידחה: העובדה כי המבקשת לא שילמה הוצאות שהושתו עליה בסך 1,500 ₪ והעובדה שבעלת השליטה בה, ומי שערבה אישית כלפי המשיבות, לטענתן, לקיום התחייבויות המבקשת כלפיהן, הגב' יערית שושה, הגישה להוצאה לפועל בקשה לחיוב בתשלומים חודשיים בסך 250 ₪, בה פירטה את נושיה והסכומים שהיא חייבת להם, בגובה של מאות אלפי ₪.

6. בנוסף, מעלה המבקשת טענות כלפי האמור בהחלטה (לגבי מסירת כתובתה של המבקשת) ולגבי הנטל בבקשה לחיוב תובע בהפקדת ערובה להוצאות נתבע, שאין בהם אלא משום ערעור על ההחלטה (וזאת בנוסף לכך שטענותיה לעניין הכתובת מצריכות תצהיר, שכאמור, לא הוגש על ידי המבקשת). אציין בקצרה כי המבקשת מתעלמת מהאמור בהחלטה לגבי השיקולים השונים לגבי חיוב בערובה של תובע בשר ודם מאלה של חיוב תובעת שהיא חברה בע"מ.

7. מכאן, שהמבקשת לא הציגה בבקשה זו דבר שיש בו כדי להצביע על כך שתוכל לשלם את הוצאות המשיבות היה ותידחה התביעה, ולא הביאה כל נימוק שיהיה בו כדי לשנות מההחלטה. נהפוך, הוא, מתצהיר המשיבות, והעובדה שהמבקשת לא שילמה את ההוצאות שהושתו עליה, בסך 1,500 ₪, עולה ביתר שאת הצורך בחיוב המבקשת בערובה כפי שנקבעה.

8. לאור כל האמור לעיל, נדחית הבקשה לעיון מחדש בהחלטה.

9. במקביל לבקשה לעיון מחדש הגישו המשיבות בקשה למחיקת התביעה בשל כך שהמבקשת לא הפקידה את הערובה במועד שנקצב בהחלטה, ולא הגישה בקשה להארכת המועד להפקדת הערובה.

10. המבקשת טוענת כי משציינה בדיון שהתקיים לאחר ההחלטה כי בדעתה להגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטה, ונקבע כי היא רשאית להגיש בקשה תוך 14 ימים, הרי שחזקה כי ההחלטה כוללת מכללא גם הארכת מועד להפקדת העירבון עד להחלטה בבקשה לעיון מחדש.

11. מכל מקום בסיפא לתגובה לבקשה למחיקת התביעה ביקשה המשיבה שהות של 14 ימים להפקדת העירבון מיום מתן ההחלטה בבקשה לעיון מחדש, ובנסיבות העניין מצאתי לנכון להיעתר לבקשה, ובהתחשב בחגים, אף למעלה מכך.

12. אשר על כן, המבקשת תקיים החלטתי מיום 12.2.12, עד יום 11.10.12.

13. לא תופקד הערובה במועד – תימחק התביעה ללא התראה נוספת.

14. לאור האמור לעיל, מתייתר הדיון בבקשה למחיקת התביעה.

15. המבקשת תשלם למשיבות הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות התובענה, בסך 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

16. על מנת לקבל הודעת הצדדים אם הופקדה הערובה כנדרש, נקבעת תזכורת פנימית ליום 11.10.12.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לעיון חוזר בשומה

 2. דחיית בקשה לעיון חוזר

 3. בקשה לעיון חוזר אזרחי

 4. בקשה לעיון חוזר מינהל

 5. בקשה לעיון חוזר פלילי

 6. בקשה לעיון חוזר תעבורה

 7. בקשה לעיון מחדש בהחלטה

 8. בקשה לעיון חוזר בהחלטה

 9. בקשה לעיון מחדש בפסק דין

 10. בקשה לעיון חוזר בהחלטת רשם

 11. בקשה לעיון חוזר בהליך פלילי

 12. בקשה לעיון חוזר בתנאי ערובה

 13. בקשה לעיון מחדש הוצאה לפועל

 14. בקשה לעיון חוזר בהליך אזרחי

 15. בקשה לעיון מחדש סדר דין אזרחי

 16. בקשה לעיון חוזר בשל שינוי נסיבות

 17. בקשה לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט

 18. בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה

 19. בקשה לעיון חוזר בהחלטה הוצאה לפועל

 20. דחיית בקשות לעיון חוזר בתנאי שחרור

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון