בקשה לתיקון כתב הגנה

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (השופטת ורדה סאמט, ע"ר 11066/09; להלן – פסק הדין), אשר דחה ערעור שהגישה המבקשת על החלטת הרשמת שלי ולך שלא לאפשר למבקשת לתקן את כתב הגנתה.
המשיב 1 (להלן – המשיב) הגיש לבית הדין האזורי, ביום 6.3.2007, תביעה כנגד המבקשת וכנגד המשיב 3, לתשלום זכויותיו בגין תקופת עבודתו וסיומה. ביום 15.4.2007 הגישה המבקשת "כתב הגנה זמני למען הביטחון בלבד". בהחלטת השופטת אפרת לקסר מיום 18.4.2007 הובהר למבקשת כי "לא קיים כתב בי-דין שהוא 'כתב הגנה זמני'. 'כתב ההגנה הזמני' יחשב ככתב הגנה בכפוף לזכות הנתבע 2 לבקש לתקנו על פי תקנות סדר הדין".
במהלך ישיבת קדם המשפט הראשונה, אשר התקיימה ביום 19.6.2008, נדרשה המבקשת, "למען הסדר הטוב וכדי שבפני בית הדין יהיה כתב הגנה קריא", להגיש "תדפיס של כתב ההגנה שהוגש בכתב יד". המבקשת ביצעה את הנדרש, מבלי שביקשה לתקן את כתב ההגנה או להוסיף לו דבר מה.
ביום 7.9.2009 הגישה המבקשת בקשה ראשונה לתיקון כתב ההגנה (בש"א 6396/09). הבקשה נמחקה בהחלטת השופטת לקסר מיום 8.9.2009, לאחר שהובהר למבקשת כי "הגשת בקשה לתיקון כתב ההגנה בשלב כזה של ההליך מחייבת פירוט מדויק של נסיבות ההגשה דווקא כעת וכן של מהות התיקון המבוקש בצורה ברורה". עם זאת, התאפשר למבקשת – לאחר שתשקול היטב את ההצדקה לכך – להגיש בקשה נוספת, מפורטת ומנומקת.
ביום 12.10.2009 הגישה המבקשת בקשה נוספת לתיקון כתב ההגנה (בש"א 6847/09), במסגרתה טענה כי במהלך שלוש ישיבות קדם המשפט רצתה לבקש לתקן את כתב ההגנה, אך המתינה שהמשיב יחזור בו מבקשותיו למחיקתו. עוד הבהירה כי אינה מיוצגת על ידי עורך דין וכי כתב התביעה ונספחיו לא נמסרו לה בשלמותם ולכן כתב ההגנה מטעמה נוסח בחופזה ו"לצרכי ביטחון בלבד", על מנת שלא יינתן נגדה פסק דין בהעדר הגנה. לגישתה, יש לאפשר לה לנסח את כתב ההגנה "בתנאים סבירים" ולצרף מסמכים רלוונטיים.

המבקשת הוסיפה כי כתב ההגנה המודפס, שהוגש בהתאם להחלטת בית הדין, יצר בלבול, וכי ממילא צורפה נתבעת נוספת – המשיבה 2 – על ידי בית הדין הארצי (ע"ע 694/08 מיום 9.7.2009), ויש לאפשר לה להתייחס אליה. לסיום, טענה המבקשת כי בבתי הדין לעבודה נוהגים לאפשר תיקון כתבי הגנה אף בשלב הסיכומים וכי לא ייגרם כל נזק למשיבים אם יתוקן כתב ההגנה.המשיב התנגד לבקשה, וטען כי המבקשת מנצלת לרעה את ההליכים ומנסה לבצע הרחבת חזית. עוד טען כי תיקון כתב ההגנה, בשלב כה מתקדם של ההליך, יגרום לפגיעה ביתר בעלי הדין ולעיוות דין. יצוין בהקשר זה כי ביום 27.10.2009 ניתנה החלטה המורה על סיום שלב קדם המשפט ועל העברת התיק להוכחות.
בהחלטה מיום 21.10.2009 קבעה הרשמת שלי ולך כי "לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה – אינני מתירה למבקשת לתקן הגנתה. תיק זה כבר מתנהל בהליכים מקדמיים די והותר ומצוי כבר בשלבים מתקדמים של סיום שלב זה (מדובר בתיק משנת 2007) אין כל נתונים או עובדות חדשות שלא היו ידועות למבקשת ובתיק ישנו כתב הגנה. הבקשה נדחית. יצוין בשולי הדברים כי אין בבית הדין כתב טענות המוגש 'לבטחון בלבד'".
המבקשת הגישה ערעור על החלטת הרשמת (ע"ר 11066/09) – אשר נדחה בפסק הדין מושא בקשה זו, שניתן ביום 20.1.2011. בית הדין קבע כי התיק נפתח בשנת 2007 בעוד שהבקשה לתיקון כתב ההגנה הוגשה רק ביום 7.9.2009 ועל כן קבלת הערעור תביא לסרבול ההליכים והתארכותם שלא לצורך. בית הדין הוסיף כי "במסגרת ההליכים המקדמיים בתיק, בהוראת בית הדין, לאחר הגשת כתב ההגנה המקורי הגישה המערערת את כתב ההגנה כשהוא מודפס, אולם עם הגשתו לא הועלתה טענה כלשהי בעניין הצורך לתקן את תוכנו". המבקשת אף לא הראתה כי במועד הגשת הבקשה נתגלו לה עובדות חדשות שלא היו בידיעתה קודם לכן. בית הדין הוסיף כי בהתאם לסעיף 6 לכתב ההגנה, הוגש הוא "לבטחון בלבד" משום שהושג הסכם פשרה לפיו אין הצדדים רשאים לתבוע זה את זה, ולא מן הטעם כי כתב ההגנה איננו ממצה.
המבקשת, בבקשת רשות הערעור מטעמה, חוזרת על הטענות אותן העלתה בפני בית הדין האזורי. לטענתה, יש ליתן במקרה זה רשות ערעור משום שהגישה בקשה לתיקון כתב הגנה עוד ביום 4.12.2007 (הגם שלא צירפה כל סימוכין לכך ובתיק לא נמצאה כל בקשה ממועד זה). המבקשת מסתמכת על החלטת השופטת לקסר מיום 18.4.2007, וסבורה כי נובעת ממנה הרשאה לתיקון כתב ההגנה בכל עת בעתיד. עוד סבורה המבקשת כי אי מתן אפשרות לתיקון כתב ההגנה יפגע באופן אנוש באפשרותה להתגונן מפני התביעה.
לאחר שעיינתי בבקשה ובכלל החומר שהובא לפני ונתתי דעתי לטענות המבקשת, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים. הבקשה לתיקון כתב ההגנה נדונה והוכרעה על ידי רשמת בית הדין האזורי, ונבחנה על ידי בית הדין האזורי כערכאת ערעור. משכך, הפנייה לבית דין זה מהווה "גלגול שלישי" של הבקשה (רע"א 7399/09 סוסנוביק נ. הנהלת בתי משפט, מיום 6.12.2009; בר"ע 613/09 אלה טהר – מוסך פאר הרצליה 1995 בע"מ, מיום 7.1.2010).

הלכה היא, כי על מנת שבית דין זה יתערב במסגרת בקשה לרשות ערעור המובאת לפניו ב"גלגול שלישי", על מבקש הבקשה להראות כי מתעוררת שאלה משפטית עקרונית או ציבורית שחשיבותה חורגת מעניינם של הצדדים (רע"א 103/82 חניון חיפה בע"מ נ. מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 126 (1982); בר"ע 393/09 סובול יוליה – עיזבון המנוח מקס פרידלנד, מיום 23.8.2009).

11. הבקשה שלפני אינה מעלה שאלה משפטית עקרונית או ציבורית כאמור, ודי בכך כדי להביא לדחייתה. פסק דינו של בית הדין האזורי מנומק ומפורט, ומבהיר מדוע אין הצדקה – בנסיבותיו של המקרה ובהתחשב בשיהוי המשמעותי שחל בהגשת הבקשה – לאפשר למבקשת את תיקון כתב הגנתה. באשר לטענת המבקשת בדבר הוספת המשיבה 2 כנתבעת נוספת – מפסק דינו של בית דין זה (ע"ע 694/08) עולה כי הוספתה נבעה מיוזמת המבקשת, אשר הגישה כנגדה "כתב תביעה נגדית" בטענה כי הייתה למעשה מעסיקתו של המשיב. טענותיה של המבקשת בהקשר זה כבר נכללות לפיכך במסגרת כתבי הטענות הקיימים, ואינן מצדיקות את תיקון כתב ההגנה. אשר על כן, אין מקום להיעתר לבקשה, ולא נמצא טעם משפטי או אחר לשמוע ערעור על החלטת ביניים בגלגול שלישי.

12. סוף דבר – הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובת המשיבים, אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לתיקון תביעה

 2. בקשה לתיקון החלטה

 3. בקשה לתיקון כתב הגנה

 4. התיישנות תיקון תביעה

 5. בקשה לתיקון כתב אישום

 6. בקשה לתיקון כתב טענות

 7. בקשה לתיקון כתב הערעור

 8. בקשה לתיקון סכום התביעה

 9. התיישנות תיקון כתב תביעה

 10. אי ידיעה על קיומו של הליך

 11. בקשה לתיקון כתב הגנה מתוקן

 12. דחיית בקשה לתיקון כתב אישום

 13. בקשה לתיקון כתב תביעה תצהיר

 14. בקשה לתיקון כתב טענות תצהיר

 15. דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה

 16. בקשה לתיקון כתב תביעה ייצוגית

 17. התנגדות לבקשה לתיקון כתב תביעה

 18. בקשה לתיקון כתב תביעה הוספת נתבע

 19. בקשה של התובעת לתיקון כתב תביעתה

 20. בקשה לתיקון כתב תביעה הוספת עילה

 21. בקשה לצירוף נתבעים תיקון כתב תביעה

 22. בקשה לתיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 23. בקשה לתיקון כתב תביעה בתביעות קטנות

 24. בקשה לתיקון כתב תביעה בסדר דין מהיר

 25. בקשה לתיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון