גילוי מסמכים הקלטה


1. על מנת להשלים את ההליכים המקדמיים בתיק שבכותרת ולהעבירו להוכחות, תידונה בהחלטה זו כל הבקשות המקדמיות שהוגשו על ידי הצדדים.

2. רקע

2.1 התובע, שהועסק, לטענתו אצל הנתבעים, מיום 1.7.1995 ועד ליום 14.3.2002, הגיש תביעה לתשלום שכר עבודה, הפרשי שכר, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פיצוי בגין הפרת הסכם להקמת חברה משותפת, פיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

2.2 בכתב התביעה טען התובע, בין השאר, כי החל את עבודתו אצל הנתבעים על מנת להקים ולפתח תחום חדש "תחום פיתוח הדרכה", והנתבעים שרצו למזער את הסיכונים הכלכליים הכרוכים בהקמתו ופיתוחו של תחום חדש זה הציעו לו תנאי העסקה אשר יושפעו מהיקף מחזור הפעילות והרווחים בתחום פיתוח ההדרכה ויגדלו בהתאם לגידול הפעילות בו. תנאי העסקה אלה הועלו, לטענתו, על הכתב במסמך, מיום 11.3.1996, שכותרתו "עקרונות להסכם בין ארו לבין דרור גורביץ" (להלן-הסכם ההעסקה).

2.3 בהסכם ההעסקה נקבע, בין השאר, כדלקמן:-

"...

5. דרור יקבל אחוזים מהרווחים בפרויקטים שבתחום פעילותו (לאחר כיסוי הוצאות, כולל משכורת דרור ותקורה), ופרויקטים בתחום הטמעת מערכות מידע באופן הבא:

אופן המעורבות בפרוייקט פרויקט פרויקט הטמעת

אופן המעורבות בפרוייקט פיתוח הדרכה מערכות מידע

שיווק וניהול הפרויקט 30%30%

שיווק והשתתפות בפרויקט 30% 15%

שיווק ואי מעורבות בפרויקט 30% 5%

6. חלוקת רווחים

בהינתן המחזורים ל- 12 חודשי עבודה הרשומים מטה, ובהינתן רווחיות מינימלית של 20%, יתחלקו רווחי תחום פיתוח הדרכה (לאחר ניכוי שכרו של דרור) ע"פ הפירוט מטה:


...

1,000,000 הקמת חברה בשותפות עם דרור (50:50)

7. הוצאות נסיעה בתפקיד – כמקובל בארגו

8. תנאים סוציאליים: ביטוח מנהלים".

2.4 התובע טוען בכתב התביעה כי הנתבעים הפרו את התחייבויותיהם על פי הסכם העסקה ועל פי דין, בין השאר, בקשר לשכר הקבלני לו היה זכאי על פי הסכם ההעסקה והן בהתייחס להתחייבותם להקמת החברה המשותפת.

2.5 בגין ההפרות, כאמור לעיל, נתבעים הרכיבים כדלקמן:-

א. פיצויי פיטורים

ב. פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת

ג. פדיון חופשה

ד. סכומים שהופחתו משכרו של התובע במהלך שנת 2001 ו-2002

ה. הפרשים בגין השכר הקבלני לו היה זכאי התובע, לטענתו, בגין השנים 1997-2000 ואשר לא שולם במלואו בשל ניכוי דמי ניהול ותקורה בלתי סבירים.


ו. שכר קבלני בגין שנת 2001.

ז. פיצוי בגין אי הקמת החברה המשותפת.

3. התובע הגיש תצהירים מטעמו. לתצהירו של התובע צורף, בין השאר, דו"ח רווח והפסד של הנתבעת 3 לשנת 2001 (נספח ו לתצהירו של התובע). על פי דו"ח זה "אחוז הרווחיות" עומד על סך של 18%.

4. בקשה למחיקת עילת תביעה עקב חוסר סמכות

הנתבעים הגישו בקשה למחיקת סעיפים 82-85 לכתב התביעה, המתייחסים לעילת תביעה בגין הפרה, כביכול, על ידי מי מהנתבעים של הבטחה להקמת חברה משותפת עם התובע, ומשכך, לטענתו, על הנתבעים לפצותו בגין חלקו בחברה המשותפת בסכום המוערך על ידו (לצרכי אגרה) בסך של 2,000,000 ש”ח.

לטענת הנתבעים, טענות התובע לעניין אי חתימת הסכם להקמת חברה משותפת הינה עילת תביעה הסכמית-חוזית אשר אינה בסמכותו של בית הדין לעבודה, ועל כן דינה להמחק על הסף.

לטענת התובע, עניינה של עילת התביעה, המפורטת בסעיפים שמחיקתם מבוקשת, הינה הפרת הסכם ההעסקה וקבלת פיצוי בגין הפרה זו.

לאחר עיון בכתב התביעה בבקשה ובתגובה לבקשה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

4.1 סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן-חוק בית הדין לעבודה) קובע כי לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בתובענות בין עובד למעביד או לחליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיומם של יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין (נוסח חדש).

4.2 כעולה מהאמור, סמכותו של בית הדין מוגבלת לתובענות שמתמלא בהן המבחן הכפול של זהות הצדדים (עובד או מעביד או חליפיהם) ושל מהות העילה (יחסי עובד ומעביד).

לדיבור "עילה" שתי משמעויות, האחת – מסכת העובדות שבהתקיימן מזכות את התובע בסעד לו הוא עותר והשניה "עניין", "מכאן שאת הדיבור תובענות בין...עובד...ומעביד שעילתן ביחסי עובד מעביד יש לפרש בתובענות שבעניין שמיחסי עובד-מעביד, דהיינו מזכויות המוקנות ומחובות המוטלות מהיחסים שבין אחד כעובד והשני כמעביד או מזכויות וחובות שמקורן חוק מתחום משפט העבודה". (גולדברג, האוזמן, דיני עבודה, כרך שני עמ' 11-23 והאסמכתאות שם).

אני סבורה כי המדובר במקרה דנן במחלוקת הנובעת מיחסי עובד ומעביד שעניינה זכויות שקנה העובד, לטענתו, במהלך עבודתו, כתוצאה מיחסי העבודה וכמתחייב מהסכם ההעסקה.


"דומה, כי בכל סכסוך ומחלוקת שמקורו ובסיסו ביחסי עבודה בין עובד לבין מעביד, ניתן יהיה לכלול עילות תביעה שונות ומשונות...אשר יהיה בהן, לכאורה, כדי לשלול את סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה לדון בתובענה.

סבורני, כי לא זו הייתה מטרת המחוקק ולא זו הייתה תכלית החקירה, אשר באה להעניק לביה"ד לעבודה סמכות ייחודית לדון בסכסוכים המבוססים על יחסי עובד ומעביד, שבכך מומחיותו ואומנתו של ביה"ד לעבודה ולא של כל בימ"ש אחר.

אשר על כן, אף אם קיימות לכאורה או להלכה, עילות תביעה אחרות שתובע זכאי לתבוע סעדים על פיהן – כדי מחשבתו היצירתית שלו או של עורך דינו – עדיין סבורני כי יש לבחון ולבדוק את מהות העילה העיקרית, ומה הוא מקור הסכסוך בין הצדדים. מבחינה זו, הולך הטפל אחר העיקר והחבל אחר הדלי". (כבוד השופט סטרשנוב, ת"א 2149/00 בש"א 25571/00 אמנון פרסלר נ' רד תקשורת מחשבים בע"מ, לא פורסם).

4.3 בענייננו מקורן ובסיסן של כל המחלוקות שבין הצדדים, לרבות המחלוקת בעניין הפיצוי בגין אי הקמת החברה המשותפת – הוא ביחסי העבודה שבין התובע לנתבעים ובתנאים שנקבעו בהסכם ההעסקה.

4.4 לאור האמור לעיל – הבקשה נדחית.


5. בקשת התובע להגיש תצהירים משלימים וראיות נוספות

5.1 התובע מבקש להגיש תצהירים וראיות משלימים המתייחסים לאירועים ולראיות שאירעו או התגלו, לטענתו, רק לאחר המועד בו הגיש את תצהירי העדות הראשית מטעמו.

5.2 לטענת התובע, במהלך תקופה זו חלו שינויים ומאורעות מהותיים אשר מחייבים את התייחסותו, כמו לדוגמא, מכירת פעילות הנתבעים - פעילות אותה ניהל התובעת ואשר לגביה הוא טוען לסעד כספי המשקף חלק משוויה.

5.3 בנוסף טוען התובע כי רק לאחר שהגיש את תצהיריו גילו הנתבעים את דו"חותיה הכספיים של הנתבעת 3 לשנת 2001, אשר סותרים ישירות דו"ח רווח והפסד קודם שהופק על ידי הנהלת החשבונות של הנתבעים עצמם, באופן ובנסיבות תמוהים ביותר, לטענתו, המצריכים תגובה והתייחסות מצידו ומטעם עדה נוספת לפחות, רוה"ח שרון גולדנברג ששמשה חשבת החברה במועדים הרלוונטיים.

5.4 לאור האמור לעיל, מבקש התובע להגיש את הראיות כדלקמן:-

א. תצהיר עדות משלים מטעמו, המתייחס לאירועים ולראיות שהתגלו (ויתכן שיתגלו במסגרת בקשתו לגילוי מסמכים) לאחר הגשת תצהירו, ובכלל זה יתייחס התצהיר המשלים לדו"חות הכספיים של הנתבעת 3, לסתירות בין דו"חות אלה לדו"ח אחר שהנפיקה הנהלת החשבונות של הנתבעות, לרבות לעניין הדרך בה נהגו לחשב את רווחי/הוצאות הפרוייקטים נשוא כתב התביעה, ולמכירת פעילות הנתבעים.

ב. תצהיר עדות של הגב' שרון גולדנברג, שהועסקה כחשבת הנתבעות במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה. תצהיר זה יתייחס בעיקרו לאירועים ולראיות שהתגלו לתובע לאחר הגשת תצהירו, ובכלל זה התייחסות לדו"חות הכספיים של הנתבעת 3, לסתירה בין דו"חות אלו לדו"ח אותו המציא התובע בתצהירו, לרבות לעניין חישוב רווחי והוצאות הפרוייקטים נשוא כתב התביעה, ולדרך בה בוצעו במהלך השנים.

ג. חוות דעת מומחה המתייחסת לכל הפלוגתאות החשבונאיות בין הצדדים.

ד. הקלטה או תמליל הקלטה של הנתבע 2, המתייחסת לנקודות עיקריות בתביעה, אשר נוצרה לאחר הגשת התצהירים של התובע. התובע מבקש שלא לחשוף הקלטה זו אלא לאחר הגשת תצהירי העדות הראשית מטעם הנתבעים.

5.5 הנתבעים מתנגדים לבקשה.

לאחר שעיינתי בהודעת התובע בדבר תצהירים משלימים וראיות נוספות, בתגובת הנתבעים ובתגובה לתגובת הנתבעים לבקשת התובע, אני מתירה את הגשת התצהירים המשלימים אך ורק בהתייחס לדו"חות הכספיים של הנתבעת 3 לשנת 2001.

כן אני מתירה הגשת חוות דעת מומחה.

כן אני מתירה הגשת הקלטה או תמליל הקלטה של הנתבע 2 שנוצר לאחר הגשת תצהירי התובע. הקלטה או תמליל
ההקלטה של הנתבע 2 יוגשו תוך 14 יום מיום קבלת תצהירי הנתבעים.

6. בקשה למינוי מומחה מטעם בית הדין

לא מצאתי כל מקום בשלב זה למנות מומחה מטעם בית הדין, ועל הבקשה נדחית.

7. הבקשה לגילוי ועיון במסמכים

התובע עתר לבית הדין להורות לנתבעים להמציא לידי התובע תצהיר גילוי מסמכים חדש ועדכני המתייחס למסמכים הרלוונטיים שנוצרו או נתגלו או נוספו לאחר מועד תצהיר גילוי המסמכים הקודם, ולאפשר לתובע לעיין במסמכים, וזאת, בין היתר במסמכים כדלקמן:-

א. האסמכתאות וניירות העבודה ששימשו את רואי החשבון של הנתבעת 3, לשם עריכת דו"חותיה הכספיים של הנתבעת 3 לשנת 2001, במיוחד ככל שהם נוגעים להוצאות הנתבעת 3 בשנה זו או מעידים על גובה הוצאות אלו.

ב. הסכמים והתכתבויות בקשר עם מכירת חלק מפעילות הנתבעים, המהווה חלק מהפעילות ו/או הפרוייקטים אותם ניהל התובעת ואשר התובע טעון בתביעתו לסעד כספי המשקף חלק משווי פעילות זו.

את הבקשה מנמק התובע, בין השאר, כדלקמן:-

7.1 הבקשה עוסקת במסמכים חדשים שלא נתבקשו על ידי התובע בבקשתו הקודמת לגילוי מסמכים מאחר ועניינה באירועים שהתרחשו ובמסמכים שנוצרו לאחר הגשת הבקשה הקודמת.

7.2 לאחר שהוגשו תצהירי גילוי המסמכים, נמכרה חלק מפעילות הנתבעים, היא הפעילות שניהל התובע ואשר התובע טוען בתביעתו לסעד כספי המשקף חלק משווי פעילות זו.

7.3 לא יכולה להיות מחלוקת, כי מכירת הפעילות, כמו גם מחירה ותנאיה, הינם מהותיים לבירור התביעה, בפרט בכל הנוגע למכירת הפרוייקטים בתחום פיתוח ההדרכה, נשוא כתב התביעה.

7.4 רק לאחר תצהיר גילוי המסמכים מטיעם הנתבעים, גילו הם את דו"חותיה הכספיים של הנתבעת 3 הסותרים ישירות את דו"ח רווח והפסד קודם שהופק על ידי הנהלת החשבונות של הנתבעים עצמם, באופן ובנסיבות תמוהים ביותר, המצריכים עיון במסמכים שמהם הורכבו הדו"חות האמורים.

7.5 לא יכולה להיות מחלוקת שמסמכים הנוגעים לדו"חותיה הכספיים של הנתבעת 3, לשנת 2001 הינם מהותיים לבירור התיק, שכן גובה השכר הקבלני המגיע לתובע בשנת 2001 נגזר מרווחי הפרוייקטים שניהל התובע ואשר הועברו לנתבעת 3, נתון זה משפיע גם על סעדים אחרים אותם ביקש התובע, כמו גובה פיצויי הפיטורים, הודעה מוקדמת וכו'.

7.6 הנתבעים טוענים, כי במהלך שנת 2001, לא היו לנתבעת כל רווחים שהם, ולפיכך התובע אינו זכאי לשכר קבלני בגין שנה זו. את טענתם זו מבססים הנתבעים על דו"חותיה הכספיים של הנתבעת 3, לשנת 2001, אשר גולו רק לאחר שהוגשה הבקשה הקודמת לגילוי מסמכים. דו"חות אלה סותרים את דו"ח אחר שהופק על ידי הנהלת החשבונות של הנתבעים עצמם, ולא יכולה להיות מחלוקת שדו"חות אלה סותרים את דברי הנתבעים עצמם, בקשר לרווחי הפרוייקטים בשנת 2001.

7.7 לתובע זכות לבדוק את הדו"חות האמורים ובכלל זה לקבל מסמכים בקשר אליהם, במיוחד לאור הסתירה המחשידה בין הדו"חות השונים. זכות זו קמה לתובע הן כבעל דין והן כמי שהיה זכאי להיות בעל מניות ולהשתתף ברווחי הפרויקטים נשוא כתב התביעה.

7.8 מטבע הדברים דו"ח כספי מכיל "שורות תחתונות" בלבד. בין הדו"ח שבידי התובע לבין הדו"ח הכספי של הנתבעת 3, אותו חשפו הנתבעים, רק לאחר מועד הגשת הבקשה הקודמת לגילוי מסמכים, קיים פער של כ- 900,000 ש”ח ברווחי הנתבעת 3, כאשר עיקר הפער האמור נובע מכך, שבדו"חות הכספיים שגילו הנתבעים נוספו לנתבעת 3 הוצאות של כ- 900,000 ש”ח אשר אינן מופיעות בדו"ח שהיה מצוי בידי התובע.

7.9 הנתבעים מתנגדים לבקשה בהיותה חסרת בסיס, לטענתם, וכן בהיותה נסיון חוזר בבחינת מקצה שיפורים, לבצע מחטף דיוני ולהימנע מן הצורך להגיש ולהוכיח תביעה למתן חשבונות, על כל הכרוך בכך. הליך גילוי המסמכים הסתיים זה מכבר ואין לאפשר לתובע לפתוח אותו מחדש בשלב מתקדם זה.

7.10 עוד טוענים הנתבעים כי הבקשה היא בקשה חוזרת אשר התובע עותר במסגרתה לקבלת מסמכים אשר עתר כבר בעבר לקבלם (במסגרת בש"א 4023/03) ואשר בקשתו בעניינם נדחתה.

7.11 המבקש אינו מבהיר בצורה ברורה מה הרלוונטיות המדוייקת של המסמכים המבוקשים לבירור הסכסוך שבין
הצדדים, אלא חוזר שוב ושוב על ה"מנטרה" על פיה "אין חולק על כך" שהמסמכים האלה נחוצים לבירור התובענה.

7.12 במסגרת הבקשה הקודמת עתר התובע לגילוי מסמכים רבים וביניהם הדו"חות כספיים של המשיבות 3-6 לשנים 1995 עד 2002 וכן מסמכים הנהלת חשבונות אשר היוו את הבסיס לעריכת דוחותיה הכספיים. המסמכים המבוקשים במסגרת הבקשה היום הינם בדיוק אותם מסמכים. עוד יצויין כי בניגוד גמור לטענת התובע אין מדובר במסמכים חדשים אשר נוצרו לאחר הגשת הבקשה הקודמת, אלא באותם מסמכים עצמם.

7.13 בקשת התובע לקבלת מסמכים אלו, הינה לטענתו, לצורך בחינת הפעם בין דו"חותיה הכספיים של המשיבה 3 לשנת 2001 לבין המסמך אשר הוצג על ידי התובע במסגרת תביעתו (נספח ו), ממנו עולה לכאורה כי לנתבעת 3 היו רווחים באותה שנה. יובהר כי דו"חותיה הכספיים של של הנתבעת 3 אשר נערכו על ידי משרד רואי חשבון מהמובילים בישראל קוסט פורר את גבאי, הראו כי הנתבעת 3 הפסידה בשנת 2001. לאחר שהתובע נוכח לדעת כי תביעתו בעניין הבונוס לשנת 2001 הינה חסרת בסיס הוא מבקש לערער על הדו"חות הכספיים של הנתבעת 3 – דבר שהינו בלתי סביר בעליל ומנוגד לדין.

7.14 בקשה זו כמו גם קודמתה הינה למעשה תביעה למתן חשבונות בה עותר התובע לכך שיומצאו לו מסמכים שונים הדורשים לו לשם ביצוע מחדש של ההתחשבנות בין הצדדים וזאת לביסוס תביעתו לפיה הוא זכאי לתשלום סכומים כלשהם בהתאם לתוצאת התחשבנות זו. אולם על מנת לקבל מסמכים הדרושים לו לשם עריכת ההתחשבנות היה עליו להגיש תביעה למתן חשבונות – דבר שמשום מה בחר לא לעשות.

7.15 לעניין בקשתו של התובע לגילוי ועיון בהסכמים וההתכתבויות בקשר למכירת חלק מפעילות הנתבעים – פעילות אותה ניהל התובע ולגביה טוען בתביעתו לסעד כספי המשקף פעילות זו, הרי שבניגוד לטענתו זו בתביעתו לא נכלל סעד כספי המשקף חלק משווי פעילות כלשהי. התובע כלל בתביעתו פיצוי בסך של 2,000,000 כסכום המשקף לטענתו את שווי אחזקותיו בחברה שלטענתו הנתבעים התחייבו להקים יחד איתו. התביעה אינה כוללת סעד הנובע מזכאות ל"חלק משווי פעילות" כלשהי. התביעה הינה לחלק יחסי בשווי החברה.

7.16 בנוסף בקשה למסמכים אלה אינה מבוססת ואינה מפורטת כדבעי.

לאחר שעיינתי בבקשה, בבקשה הקודמת, בכתבי בי-דין ובטענות הצדדים אני קובעת כדלקמן:-

7.17 כלל יסוד העומד בבסיסו של ההליך לגילוי מסמכים הוא הכלל שהמסמכים שעל גילויים יצווה בית הדין הם אך אלו הנוגעים לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. גילוי המסמכים נערך כדי לאפשר דיון הוגן בשאלות הללו בלבד ולא באחרות. כל מסמך ייחשב כנוגע לעניינים השנויים במחלוקת אם הוא עשוי לעזור בעקיפין או במישרין למבקש הגילוי, לקידום עניינו לשם פגיעה בעמדת הצד השני. (זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, סעיפים 344-353).

7.18 כאשר מתבקש גילוי מסמכים מסויימים יבדוק בית הדין, הם המסמכים רלוונטיים לדיון המתנהל בין הצדדים, האם זוהי הדרך היעילה לברור העובדות הנכונות והאם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על הצד השני. עוד יצויין כי מדיניות בית הדין לעבודה היא להרשות גילוי מסמכים רלוונטיים על מנת להגיע לחקר האמת.

7.20 לאור כל האמור לעיל שוכנעתי כי האסמכתאות וניירות העבודה ששימשו את רואי החשבון של הנתבעת 3 לשם עריכת דו"חותיה הכספיים של הנתבעת 3, ככל שהם נוגעים להוצאות הנתבעת 3 בשנה זו או מעידים על גובה הוצאות אלה, רלוונטיים למחלוקת נשוא תיק זה, במיוחד לאור הסתירה, לכאורה, שבינם לבין דו"ח רווח והפסד שהופק על ידי הנהלת החשבונות של הנתבעים.

7.21 משתביעתו של התובע אינו כוללת סעד הנובע מזכאות "לחלק משווי פעילות החברה" אלא פיצוי המשקף את שווי אחזקותיו בחברה, שלטענתו התחייבו הנתבעים להקים יחד איתו, ועל כן המסמכים הנוגעים למכירת הפעילות, כמו גם, למחירה ותנאיה – אין רלוונטים.

8. סוף דבר

8.1 ניתן בזה צו גילוי ועיון באסמכתאות ובניירות העבודה ששמשו את רואי החשבון של הנתבעת 3 לצורך עריכת דוחותיה הכספיים של הנתבעת 3 לשנת 2001 וככל שהם נוגעים להוצאות הנתבעת 3 בשנת 2001 או מעידים על גובה הוצאות אלה, בלבד.

הצו כאמור לעיל – יבוצע תוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.

8.2 התובע יגיש את התצהירים המשלימים וחוות דעת המומחה, כמפורט בסעיף 5.5 להחלטה, תוך 60 יום מיום קבלת ההחלטה.

8.3 הנתבעים יגישו התצהירים מטעמם תוך 45 יום מיום קבלת התצהירים המשלימים וחוות דעת המומחה.


8.4 התובע יגיש את תמליל ההקלטה של הנתבע 2 תוך 14 יום מיום קבלת תצהירי הנתבעים.

8.5 נקבע להוכחות למועדים כדלקמן:-

12.12.2007 משעה 14:00 עד 17:00 – הוכחות תובע.

26.12.2007 משעה 14:00 עד 17:00 – הוכחות נתבעים.

8.6 ההוצאות בגין הבקשות תילקחנה בחשבון בתום ההליך העיקרי.

8.7לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מסמכים כללי

 2. גילוי מסמכים הדדי

 3. גילוי מסמכים מכרז

 4. גילוי מסמכים פלילי

 5. גילוי מסמכים פירוק

 6. גילוי מסמכים מאוחר

 7. גילוי מסמכים עבודה

 8. גילוי מסמכים וידאו

 9. גילוי מסמכים הקלטה

 10. גילוי מסמכים הכבדה

 11. גילוי מסמכים משלים

 12. גילוי מסמכים מוקדם

 13. גילוי מסמכים בנקים

 14. גילוי מסמכים של בנק

 15. גילוי מסמכים נזיקין

 16. גילוי מסמכים בתצהיר

 17. גילוי מסמכים הקלטות

 18. גילוי מסמכים מועדים

 19. גילוי מסמכים ספציפי

 20. גילוי מסמכים בערעור

 21. גילוי מסמכים חסויים

 22. גילוי מסמכים טיוטות

 23. גילוי מסמכים בוררות

 24. גילוי מסמכים בעירייה

 25. הפרת צו גילוי מסמכים

 26. גילוי מסמכים מסע דיג

 27. גילוי מסמכים רפואיים

 28. גילוי מסמכים שהתיישנו

 29. גילוי מסמכים התיישנות

 30. גילוי מסמכים אצל צד ג

 31. גילוי מסמכים משא ומתן

 32. גילוי מסמכים תנאי שכר

 33. גילוי מסמכים חוות דעת

 34. גילוי מסמכים רלוונטיות

 35. גילוי מסמכים בהליך ערר

 36. אי קיום צו גילוי מסמכים

 37. היקף חובת גילוי מסמכים

 38. גילוי מסמכים בשלב ההשגה

 39. גילוי מסמכים דיני עבודה

 40. חובת גילוי מסמכים מוקדם

 41. גילוי מסמכים רשויות המס

 42. גילוי מסמכים ביטוח לאומי

 43. אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים

 44. גילוי מסמכים הוצאה לפועל

 45. גילוי מסמכים בהליך משפטי

 46. מחיקת תביעה גילוי מסמכים

 47. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 48. חובת גילוי מסמכים של הבנק

 49. גילוי מסמכים פסק דין חלוט

 50. גילוי מסמכים קלפים פתוחים

 51. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 52. גילוי מסמכים הגנת הפרטיות

 53. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 54. גילוי מסמכים בשלב ההוכחות

 55. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 56. גילוי מסמכים סדר דין אזרחי

 57. גילוי מסמכים ספציפי בכל עת

 58. בקשה למתן צו לגילוי מסמכים

 59. גילוי מסמכים סדר דין מקוצר

 60. גילוי מסמכים בענייני משפחה

 61. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 62. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 63. בקשת רשות ערעור גילוי מסמכים

 64. גילוי מסמכים מי שאינו בעל דין

 65. גילוי מסמכים לאחר דיון הוכחות

 66. המועד להגשת בקשה לגילוי מסמכים

 67. גילוי מסמכים דוח ביקורת פנימית

 68. גילוי מסמכים לאחר הגשת תצהירים

 69. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 70. חובת גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 71. גילוי מסמכים ספציפי בית הדין לעבודה

 72. הפרת צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 73. בקשה לגילוי מסמכים - אי עמידה ביעדי מכירות

 74. בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים צריכה להיות עניינית וממוקדת

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון