גילוי מסמכים וידאו

המשיב הגיש נגד המבקש תביעה, בקשר לעסק שניהלו שניהם במסגרתה של חברה, שהם בעלי המניות בה. בסעיף 27 לכתב התביעה נאמר, בין השאר:
"לפי סרט-הוידאו שיוצג בבית המשפט, ואשר נראה בו הנתבע מעלים לחלוטין (בלי "חשבונית-מס" או קבלות, כהעלמה ישירה) סך השווה ל-6000 ש"ח (ששת אלפים) דולאר בשבוע של ששה ימי-עבודה - דהיינו סל של 1000 (אלף) דולר$ ביום-עבודה..."

סרט הוידאו הוזכר גם בסעיף 1(ה) לתצהיר שנתן המשיב לגילוי המסמכים שברשותו:

"סרטי-וידאו וקלטות אשר לפי יעוץ משפטי שקבלתי הינם חסויים, או שאין עלי לגלותם... מוצגים אלה אינם מסמכים אלא מהווים חומר ראיות - אולם הם מוזכרים כאן רק כדי להמנע מויכוח פורמאלי מיותר."


לפניי בקשה לצוות על המשיב לאפשר למבקש לעיין בקלטת הוידאו. המשיב טוען, כי אין ליתן את הצו המבוקש, משני טעמים:
(א) בית-משפט רשאי לצוות על עיון במסמכים בלבד, ואילו קלטת וידאו אינה בבחינת "מסמך".
(ב) קלטות הוידאו חסויות.

קלטת וידאו - מסמך

כאמור, טענת המשיב היא, כי קלטת וידאו אינה בגדר "מסמך" שבית-משפט יכול לצוות על העיון בו מכוח תקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.

אין מקום לפרש את המונח "מסמך" בדרך מצירה. ראה בע"פ 105/51 [1] (טביעת אצבע על זכוכית). בהקשרים אחרים פירשו בתי המשפט מונח זה באופן מרחיב. כך
בד"נ 23/85 [2] התייחס בית המשפט לסלילי הקלטה קוליים, כאל מסמך. ב-‎SENIOR
[V. HOLDWORTH (1976) ]5 נקבע, כי סרט טלוויזיה הינו "מסמך", וכן במאמרה של נינה זלצמן, "סליל הקלטה כמסמך והדרישה הראייתית לכתב" עיוני משפט יב, עמ' 77. אף המשיב עצמו ראה בקלטת "מסמך", שכן כלל אותה בתצהיר לגילוי מסמכים.

האם הקלטת חסויה

מעיון בבקשה וכן מהטיעון לפניי, עולה, כי טענתו העיקרית של המשיב, היא, כי חל חיסיון על קלטת הוידאו. בטיעונו של המשיב התערבבו שני טעמי חיסיון שאין ביניהם דבר. הראשון הוא החיסיון, שחל על מסמכים שמוסר לקוח לעורך-דינו (סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971). חיסיון זה אינו חל בענייננו, כי המשיב אישר בתצהירו שהקלטת היתה ברשותו, וזאת, כאשר מסר את תצהירו לגילוי מסמכים.

טעם אחר לחיסיון הוא, שהקלטת באה לעולם תוך צפיה להליכים משפטיים. טעם זה פורש בע"א 327/68 [3]. בפסק-דין זה אימץ בית המשפט העליון את ההלכה המקובלת באנגליה, שלפיה חל חיסיון על מסמכים שהוכנו לקראת משפט. טענת חיסיון זו נועדה להבטיח לבעלי הדין אפשרות להתכונן לקראת התדיינות, מבלי שיחששו, שפרי התכוננותם עשוי לשרת את היריב. בחס"מ (י-ם) 26/86 [4] אמר כבוד השופט ד' חשין (בעמ' 40), כי לכאורה, קלטת הוידאו, עשויה ליפול בגדר חיסיון זה.

אולם, טענת החיסיון לא תעמוד בעניין שלפניי, לפחות משני טעמים:
הטעם הראשון - אין לפניי תשתית עובדתית בדבר הנסיבות והתכלית של הכנת קלטת הוידאו. כל שיש אלה הם רמזים בדבר תוכן הקלטות, כפי שהועלו בכתב התביעה.

ההתייחסות האחרת לקלטת היא בתצהיר לגילוי מסמכים. ההתייחסות היא בטענה כללית, שלפי ייעוץ משפטי, הקלטת היא חסויה. אין שום פירוט בדבר הנסיבות, שבהן הוכנה הקלטת. ליקוי זה היה ניתן לתיקון בשלב הדיון בבקשה זו שלפניי, לפני בית המשפט תשתית עובדתית להחלת החיסיון בגין מסמכים שהוכנו לקראת משפט.
הטעם השני לדחיית טענת החיסיון, נעוץ בכך שהמשיב ויתר על טענת החיסיון, אם היתה לו כזו. כפי שצויין, הקלטת נזכרת בכתב התביעה תוך התייחסות מפורטת למדי לתוכנה. עדותו של בעל דין על דברים או מסמכים שנופלים במסגרת החיסיון נחשבת כוויתור על החיסיון (חס"מ (י-ם) 26/86 [4] בעמ' 41). כך אף מי שמתייחס לתוכנו
של מסמך בכתב טענותיו, מוותר על חסיונו. כך נקבע על ידי LORD DENNING ב-[6]
(BUTTES OIL CO. V. HAMMER (NO. 3)(1981. לורד דונלדסון סייג את דבריו של
LORD DENNING ואמר שעצם ההתייחסות למסמך בכתב הטענות, אינה בבחינת ויתור על החיסיון, אולם, הבאת תוכנו בכתב הטענות יש בה משום ויתור (עמ' 252).
פסק-דין זה שונה על ידי בית הלורדים, אולם מטעמים שאינם נוגעים לעניין
הנדון: [BUTTES V. HAMMER (1982) ]7. גישתו של לורד דונלדסון תואמת את גישת התקנות. עצם ההתייחסות למסמך, בתצהיר או בכתב טענות, אינה מסירה את החיסיון.
אפשר עדיין לטעון לקיומו על פי תקנה 119 לתקנות סדר הדין האזרחי.

בענייננו, ניתן היה לטעון, כי המבקש העלים הכנסות מבלי לאזכר את הקלטות.
משבחר המשיב להתייחס לקלטות ולתוכנן, זכאי המבקש לעיין בהן.

לפיכך, הנני נעתר לבקשה ומורה למשיב לאפשר למבקש לעיין בקלטות הוידאו.

הנני מחייב את המשיב לשלם למבקש הוצאות בקשה זו בסכום של 1000 ש"ח, בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מסמכים כללי

 2. גילוי מסמכים הדדי

 3. גילוי מסמכים מכרז

 4. גילוי מסמכים פלילי

 5. גילוי מסמכים פירוק

 6. גילוי מסמכים מאוחר

 7. גילוי מסמכים עבודה

 8. גילוי מסמכים וידאו

 9. גילוי מסמכים הקלטה

 10. גילוי מסמכים הכבדה

 11. גילוי מסמכים משלים

 12. גילוי מסמכים מוקדם

 13. גילוי מסמכים בנקים

 14. גילוי מסמכים של בנק

 15. גילוי מסמכים נזיקין

 16. גילוי מסמכים בתצהיר

 17. גילוי מסמכים הקלטות

 18. גילוי מסמכים מועדים

 19. גילוי מסמכים ספציפי

 20. גילוי מסמכים בערעור

 21. גילוי מסמכים חסויים

 22. גילוי מסמכים טיוטות

 23. גילוי מסמכים בוררות

 24. גילוי מסמכים בעירייה

 25. הפרת צו גילוי מסמכים

 26. גילוי מסמכים מסע דיג

 27. גילוי מסמכים רפואיים

 28. גילוי מסמכים שהתיישנו

 29. גילוי מסמכים התיישנות

 30. גילוי מסמכים אצל צד ג

 31. גילוי מסמכים משא ומתן

 32. גילוי מסמכים תנאי שכר

 33. גילוי מסמכים חוות דעת

 34. גילוי מסמכים רלוונטיות

 35. גילוי מסמכים בהליך ערר

 36. אי קיום צו גילוי מסמכים

 37. היקף חובת גילוי מסמכים

 38. גילוי מסמכים בשלב ההשגה

 39. גילוי מסמכים דיני עבודה

 40. חובת גילוי מסמכים מוקדם

 41. גילוי מסמכים רשויות המס

 42. גילוי מסמכים ביטוח לאומי

 43. אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים

 44. גילוי מסמכים הוצאה לפועל

 45. גילוי מסמכים בהליך משפטי

 46. מחיקת תביעה גילוי מסמכים

 47. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 48. חובת גילוי מסמכים של הבנק

 49. גילוי מסמכים פסק דין חלוט

 50. גילוי מסמכים קלפים פתוחים

 51. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 52. גילוי מסמכים הגנת הפרטיות

 53. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 54. גילוי מסמכים בשלב ההוכחות

 55. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 56. גילוי מסמכים סדר דין אזרחי

 57. גילוי מסמכים ספציפי בכל עת

 58. בקשה למתן צו לגילוי מסמכים

 59. גילוי מסמכים סדר דין מקוצר

 60. גילוי מסמכים בענייני משפחה

 61. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 62. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 63. בקשת רשות ערעור גילוי מסמכים

 64. גילוי מסמכים מי שאינו בעל דין

 65. גילוי מסמכים לאחר דיון הוכחות

 66. המועד להגשת בקשה לגילוי מסמכים

 67. גילוי מסמכים דוח ביקורת פנימית

 68. גילוי מסמכים לאחר הגשת תצהירים

 69. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 70. חובת גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 71. גילוי מסמכים ספציפי בית הדין לעבודה

 72. הפרת צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 73. בקשה לגילוי מסמכים - אי עמידה ביעדי מכירות

 74. בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים צריכה להיות עניינית וממוקדת

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון