אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה1. כבר בפתח הדיון הודעתי לבא-כוח המבקש, כי הבקשה בדין יסודה, וכי מן הראוי שאתן לו את הרשות הדרושה לצורך תקיפת נימוקיו של כב' הרשם בן-דוד. כן הודעתי כי אדון בשאלות שהתעוררו בערעור לגופו של עניין.

2. המבקש קובל על שראש ההוצאה לפועל מחייב "מזמן לזמן ומידי פעם בפעם את הזוכים הפועלים בתיקי ההוצאה לפועל, בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב, לשלם אגרה בגין הפרשי הצמדה הגדלים עם פרסום כל מדד" [בסעיף 1 לנימוקי ערעורו]. ועוד מוסיף הוא וטוען, כי "קיים נוהג בהוצאה לפועל שמידי שלשה חדשים ולא קודם לכן, ניתן לבקש התווספות של הפרשי הצמדה" (ראה סעיף 7, שם) וכן קובל הוא (שם) כי הדעת לא סובלת, כי בתיק שהטיפול נמשך בו זמן רב, ינתנו "עשרות החלטות" לצורך גביית אגרות נוספות וחדשות.

3. הערעור הוא, כאמור, על החלטת הרשם הנכבד במשרד ההוצאה לפועל בתל- אביב (מר בן-דוד), ואם צימצם המבקש את יריעת נימוקיו, הרי זה משום שצרף לבקשתו החלטה שניתנה על-ידי כבוד הרשמת סוגולוב, ואשר על-פיה אין מקום והצדקה לגבות אגרות נוספות בגין הפרשי הצמדה הנוצרים במהלך פעולות משרד ההוצאה לפועל.

הייתה לי, אם כן, ההזדמנות והיתרון לעיין בשי חוות הדעת - ונראה לי, כי חוות דעתה של הרשמת הנכבדה בדין יסודה. החלטתה של הרשמת (בתיק הוצאה לפועל 24034/78) מנומקת כהלכה ומפורטת במידה שאין בידי להוסיף דבר על האמור בה. כל שאוכל לעשות הוא לומר, בקיצור ובתמצית, כי על-פי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) תשכ"ח-1968 [1], "ראש ההוצאה לפועל ולשכת ההוצאה לפועל לא יזדקקו לבקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, אלא לאחר ששולמה האגרה... (ראה תקנה 2(א)). ועוד נאמר שם: בעד הליך לפי החוק או התקנות שלא נקבעה לו אגרה בתוספת, לא תשולם אגרה" (תקנה 2(ב)).

כיצד נפתחים שערי ההוצאה לפועל בפניו של נושה ומתי יכול הוא וזכאי להפעיל את שירותיו של משרד זה? על כך נותנות תשובה תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) תשכ"ח-1968. בתוספת לתקנות אלה, בסעיף 1, נקבע שעל הנושה לשלם "3% מהשווי בעת הגשתה ולא פחות מ-40 לירות".

אין צורך לציין, שתקנות אלה הן הן המטפלות והקובעות הוראות לצורך הסויה בה אנו דנים. כאן עלינו לחפש את התשובה לשאלה: מה האגרה שעל הנושה לשלם, ברצותו לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב, על-פי פסק- הדין שבידו. ותשובתן של התקנות היא חד משמעית; התשלום צריך להיקבע ולהיעשות על-פי מצב הדברים בעת פתיחת התיק.

4. אמת הדבר, שבמהלך הפעולות במשרד ההוצאה לפועל יש מקום לקבוע הפרשי הצמדה על החוב העומד לפרעון. אומרת הרשמת: "החלטה של ראש ההוצאה לפועל הקובעת הפרשי הצמדה, או הפרשי הצמדה וריבית, במקום הריבית, לפי סעיף 9(ג) לחוק פסיקת רבית (תיקון מס. 3) [2], אין להכניסה למסגרת סעיף 2 לתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), כאשר איננה בקשה שנקבעה לה אגרה בתוספת, וכן איננה הליך שנקבע לו אגרה בתוספת, ההחלטה דנן איננה כלל הליך, יש הגדרה למושג הליך בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל [3], והחלטה כגון דא איננה נכללת בהגדרה הנ"ל".

להנמקה הנ"ל אני מצרף, בכל הכבוד, את הסכמתי. עוד ברצוני להוסיף - שלא יכולתי למצוא דרך לתמוך בגישתו של הרשם הנכבד, שלפיה פסיקתו לגבי הפרשי הצמדה ורבית דינה כדין "פסק-דין", על כל המשתמע מכך. אף בענין זה תמים דעים אני עם הרשמת הנכבדה, שפירטה באריכות את נימוקיה, כי אי להתייחס להחלטת ראש ההוצאה לפועל בסוגיה זו כאל פסק-דין.

5. הערעור מתקבל, איפוא, וטענתו של המבקש, כי אין עליו לשלם אגרות נוספות בגין הפרשי הצמדה - מתאשרת בזה. ולפיכך מתבטלת החלטת ראש ההוצאה לפועל - מיום 31.12.80.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון