התיישנות ביטוח חיים

בפניי בקשה מטעם המבקשת, היא הנתבעת 2 בתיק זה, להורות על דחייתה על הסף של התובענה מחמת התיישנות, מאחר שהתובעת [המשיבה כאן] ידעה כי המנוח מבוטח בביטוח חיים חלקי בלבד כבר בשנת 2001, ואילו התובענה הוגשה בחודש פברואר 2010, בחלוף 9 שנים, בעוד שחוק חוזה הביטוח קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח הינה 3 שנים לאחר קרות מקרה הביטוח.


לטענת המבקשת, המשיבה ובעלה המנוח נטלו הלוואות מהמשיב הפורמאלי, בנק לאומי למשכנתאות, וכבטוחה להחזרת אותן הלוואות, במקרה של פטירת מי מהם, הצטרפו השניים לביטוח חיים אצל המבקשת. בעלה של המשיבה נפטר ביום 2.3.03, והמבקשת נשאה בסכום יתרת הלוואות המבוטחת, עד למועד הפטירה, בסך של 472,341 ₪.

המבקשת מפנה לסעיף 31 לחוזק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981, הקובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח הינה מקץ 3 שנים מקרות אירוע הביטוח.

המבקשת סבורה כי במקרה דנן, אירוע הביטוח הינו פטירת הלווה, בעלה של המשיבה, כפי שמציינת המשיבה עצמה בס' 10 לכתב התביעה מטעמה. משכך, ומשקרות אירוע הביטוח חל ביום 2.3.03 עם פטירת הלווה, כך המבקשת, הרי שחלפו זה מכבר 3 השנים הקבועות בחוק להתיישנות התביעה.

המבקשת מציינת גם כי שאר עילות התביעה עליהן מבקשת המשיבה להתבסס, התיישנו אף הן, נוכח העובדה שנודע למשיבה על המעשים והמחדלים אותם היא מייחסת לבנק, כבר בשנת 2001, כמצוין בס' 23 לתצהיר עדותה הראשית, וכי ממועד זה ועד יום הגשת התביעה, חלפו למעלה משבע השנים הקבועות בגין התיישנות רגילה, ומקל וחומר שחלפו שלוש השנים הקבועות בגין התיישנות מקרה ביטוח.

המשיבה אשר התנגדה נמרצות לבקשה, טוענת, כי מועד פטירת בעלה אינו המועד הראשון בו יכולה הייתה היא להגיש תביעתה, ועל כן אין למנות את תקופת ההתיישנות החל ממועד פטירתו. יתרה מכך, לשיטתה, אין להחיל את הוראות ס' 31 לחוק חוזה הביטוח על המקרה דנן, אלא יש לקבוע תקופת התיישנות רגילה בת 7 שנים.
המשיבה טוענת כי לאחר שפנתה אל המבקשת באופן עצמאי וללא כל ייצוג, חזרה המשיבה מסירובה לשלם לה תגמולי ביטוח, ונאותה לשאת בתשלום בסך 120,000$ מתשלום המשכנתא, ובכך השתיקה את המשיבה [התובעת] שנקלעה למצב נפשי קשה, ניצלה את מצוקתה והעדר ידע משפטי מצידה, וכפתה עליה את מעשיה כעובדה מוגמרת.

זאת ועוד; לשיטת המשיבה, אין להבחין בין הסכם ההלוואה לבין הסכם הביטוח, שכן הנסיבות הקשורות בהצטרפות הלווים להסכם הביטוח מראות שמבחינה מהותית, המדובר בהסכם הלוואה, בו נקבעו תנאים הפוטרים את הלווים מתשלום ההלוואה במקרה של פטירת אחד מהלווים. משכך, יש לראות לשיטתם בהסכם הביטוח ככזה שאינו כפוך להוראות ההתיישנות הקבועות בחוק חוזה הביטוח

עוד טוענת המשיבה, כי הפוליסה אותה רכשה מהמבקשת הינה פוליסת ביטוח אחריות ואין המדובר בפוליסת ביטוח חיים, וגם מסיבה זו יש להחיל על המקרה תקופת התיישנות רגילה בת 7 שנים.

המבקשת בתשובתה, הוסיפה לטענותיה, כי מאחר שבימ"ש זה דחה זה מכבר את תביעת המשיבה [התובעת] כנגד המשיב הפורמאלי מפאת התיישנות, בקובעו כי ממסמכי התביעה עולה כי התובעת ידעה כבר בשנת 2001 כי היא ובעלה המנוח מבוטחים בביטוח חיים חלקי בלבד, הרי שלא ניתן לשנות ממצא עובדתי זה, ויש להחילו גם בתביעה כנגד המבקשת כאן.

בגין טענת המשיבה לפיה יש לראות את הסכם הביטוח כחלק בלתי נפרד מהסכם ההלוואה, השיבה המבקשת וטענה כי בנסיבות דנן, הבנק דרש מלוויו לבטח עצמם בביטוח חיים, במסגרתו הבנק נקבע כמוטב. הלווים מצידם זכאים לעשות את הביטוח הנדרש בכל חברת ביטוח בה יחפצו, ובדרך זו בחרו המשיבה ובעלה המנוח במבקשת כחברת הביטוח שתבטח אותם בביטוח חיים, ותפרע את יתרת סכום ההלוואה, במות מי מהם. לשיטתה, לא יכול להיות חולק כי המדובר בהסכם ביטוח עליו חל חוק חוזה הביטוח, על הוראותיו המיוחדות הנוגעות להתיישנות.

מוסיפה המבקשת, כי אין ספק שהמדובר בביטוח חיים, כאמור בס' 41 לחוק חוזה הביטוח, ולא ביטוח אחריות, כטענת המשיבה. ביטוח חיים זה נעשה לטובת הבנק, להבטחת חיובי התובעת ובעלה, והינו במהותו חוזה לטובת צד שלישי, ואין המדובר בביטוח אחריות בו מגנה הפוליסה על המבוטח מפני סיכוני צד ג'.

דיון
סעיף 5 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, קובע תקופה בת 7 שנים להגשת תביעה מיום בו התגבשה עילתה.

סעיף 6 לחוק קובע כי "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התובענה".

סעיף 8 לחוק ההתיישנות קובע את ההתיישנות שלא מדעת, בזו הלשון:
"8. נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו, ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלו".

דיני ההתיישנות נועדו להשיג איזון אינטרסים בין בעלי הדין – התובע, הנתבע, וכלל הציבור. משמעותו של איזון זה הוא להניח לבעל הדין המבקש לתבוע את זכויותיו בערכאה שיפוטית, שהות מספקת להיערך לכך, היערכות המלווה לא אחת בקשיים, עלויות ואילוצים; מנגד – לקצוב מראש תקופת זמן סבירה לצורך הגשת התביעה אשר מעבר לה תוסר אימת התביעה המשפטית מהנתבע, והוא לא יחויב עוד בשמירת ראיותיו, ואשר לאחריה יוסר הסיכון כי ראיות שהיו זמינות בידיו בעבר, שוב לא תהיינה בהישג ידו, ותכבדנה על יכולתו להתגונן בפני התביעה. בצד כל אלה, קציבת תקופת התיישנות להגשת תביעות משרתת את עניינו של הציבור הרחב, המבקש לרכז את פעילותן של ערכאות השיפוט בענייני ההווה, ולא בעניינים שזמנם עבר [ע"א 9413/03אילן אלנקווה נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים ואח'; ע"א 165/83 בוכריס נ. דיור לעולה; רע"א 830/06 גלמן נ. כהן פיתוח דרעד].

אציין כבר כעת כי טרם הגשת בקשה זו מטעם הנתבעת 2, דנתי בבקשת הנתבע 1 [בנק לאומי] לדחיית התביעה כנגדו מחמת התיישנותה. אין כל ספק שמערכת העובדות והנסיבות, לעניין טענת ההתיישנות, הינן זהות כלפי שני הנתבעים בתיק זה, ובהחלטתי מיום 9.11.10, מצאתי לדחות את התובענה כנגד הבנק בשל העובדה כי הוגשה בחלוף תקופת ההתיישנות.

גם כאן, כמו בבקשה הקודמת, יש להקדים ולקבוע מהו המועד בו נולדה עילת התביעה. בבקשת הבנק, חלקו הצדדים על המועד, האם המדובר בשנת 2001, זו נקודת הזמן בה נודע לתובעת ובעלה כי הינם מבוטחים בביטוח חיים חלקי בלבד, או שמא המדובר בעילה שנולדה במרץ 2003, מועד פטירת המנוח.

במקרה שלפניי, וכפי שציינתי לעיל, קבעתי זה מכבר בהחלטתי בבקשת ההתיישנות מטעם הבנק, כי התובעת ידעה כבר בשנת 2001 כי היא ובעלה המנוח מבוטחים בביטוח חיים חלקי בלבד, וכי אין מנוס מלקבוע כי בנקודה זו נולדה והתגבשה עילת תביעתם.

מהאמור לעיל יוצא כי תביעתה של המשיבה התיישנה שנים רבות עובר להגשתה את תביעתה בפברואר 2010..

אשר על כן, אני מקבלת את הבקשה ודוחה התביעה כנגד המבקשת, היא הנתבעת 2, מפאת התיישנותה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח חיים רצח

 2. ביטוח חיים בשואה

 3. ביטוח חיים מחלת לב

 4. ביטוח חיים התיישנות

 5. התיישנות ביטוח חיים

 6. מצג שווא ביטוח חיים

 7. ביטוח חיים תעודת פטירה

 8. ביטוח חיים נכות מתאונה

 9. אוטם שריר הלב ביטוח חיים

 10. ביטוח חיים ניתוח מעקפים

 11. ביטוח חיים במקרה התאבדות

 12. ביטוח חיים למשכנתא התאבדות

 13. ביטוח חיים משכנתא התיישנות

 14. אחריות הבנק להעדר ביטוח חיים

 15. התיישנות פוליסת ביטוח חיים

 16. אי גילוי מידע מהותי ביטוח חיים

 17. אי אישור ביטוח חיים לפני פטירה

 18. אי גילוי בהצהרת בריאות בביטוח חיים

 19. אי גילוי מחלות קודמות בהצהרת בריאות

 20. ביטוח חיים ביטול פוליסה כוונת מרמה

 21. האם במועד עריכת הסכם ההלוואה נערך למנוחה ביטוח חיים בגין ההלוואה ?

 22. ביטוח חיים - האם פירעון יתרת הלוואה עקב מקרה מוות מזכה בהשבת פרמיות ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון