התיישנות גביית מזונות


1. ב-29.5.95 הגישה המשיבה בקשה לראש ההוצל"פ להרשות לה לגבות הפרשי מזונות קטינה מיוני 89 ועד פברואר 95.

2. טוען ב"כ המערער שעפ"י סעיף 11 (ב) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959 הסמכות ליתן רשות לפעול לגביית מזונות, שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, היא לביהמ"ש ואינה נתונה לראש ההוצל"פ. לפיכך נעדר ראש ההוצל"פ סמכות לגבות את הפרשי מזונות העבר.

לחלופין טוען ב"כ המערער שעל גביית מזונות העבר בהוצל"פ חל הדין האישי ועפ"י הדין האישי האב מוחזק כנאמן לומר מחלת לי במפורש מטעם שמזונות הוא צורך יום-יומי ואין זה מתקבל על הדעת שתחכה האם תקופה כה ממושכת. דרכו של עולם שאין משהים גביית מזונות שנועדו לצרכי מחיה שוטפים.

3. מזונות הקטינה נקבעו בהסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד.


4. המערערת נתפסה לכלל טעות. לא היה כלל צורך ברשות ראש ההוצל"פ לצורך גביית הפרשי עבר של מזונות קטינה, שהוריה יהודים.

5. הוראות חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט-1959, ההוראות המהותיות וההוראות הפרוצדוראליות, אינן חלות על חייב במזונות קטינה, שחל עליו הדין האישי.

החוק מחיל את הוראות הדין האישי של החייב במזונות. רק בהעדר חיוב על פי הדין האישי או בהעדר דין אישי יש תחולה להוראות החוק.

החייב הינו יהודי ולפיכך הוראות חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) תשי"ט-1959 אינן חלות על הסוגיה נשוא הדיון.

ראה: ע"א 250/83 עומרי נ' זועבי פ"ד לט (2) 113, 136.
ע"א 779/76 שוחט נ' שוחט פ"ד לב (1) 580, 8-587.
ע"א 610/88 קופלביץ נ' קופלביץ פ"ד מג (1) 834, 6-835.

6. גם כאשר יש תחולה לסעיף 11 (ב), ואין זה המקרה שבפנינו, הרשות צריכה להינתן ע"י ביהמ"ש למשפחה ולא ע"י ראש ההוצל"פ או ע"י ביהמ"ש המחוזי.


7. עפ"י סעיף 21 לחוק ההתיישנות תש"ח-1958 התיישנות חלה על פס"ד רק אם חלפו 25 שנה מבלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כלשהיא כדי לבצעו.

8. משניתן פס"ד למזונות, והוגש לביצוע בהוצל"פ, חל על הביצוע חוק ההוצל"פ ותקנותיו, שהוא דין ספציפי, ואין עוד תחולה לדין האישי.

ראש ההוצל"פ מבצע פסקי דין ככתבם וכלשונם ואין זה מתפקידו ליישם את הדין האישי של החייב במזונות.

9. סעיף 19 לחוק ההוצל"פ מחיל את ההליך של "טענת פרעתי" על כל סוגי פסקי הדין המבוצעים בלשכת הוצל"פ ללא קביעת הסדר מיוחד לפסקי דין למזונות.

סעיף 19 לחוק מורה:

"חייב הטוען שמילא אחר פסק-הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, עליו הראייה".

נטל הראייה הנדרש הוא הנטל הנדרש במשפטים אזרחיים.

במישור דיני הראיות נקבע בפסיקה חריג לכלל זה. כאשר זוכה אינה גובה מזונות במשך תקופה ממושכת, בלא שינתן הסבר להתנהגותה, עשוי הדבר להעביר את נטל הראייה משכם החייב לשכם הזוכה, ועל הזוכה יהיה להוכיח שהחוב לא סולק.

ראה המ' 22/72 נדב נ' נדב פ"ד כו (1) 603, 607.

10. גם עפ"י הדין האישי לא קמה חזקה ראייתית של מחילה בנסיבות של אי גביית מזונות העבר.

לעניין זה אומר דיין ביה"ד הרבני הגדול (כתוארו דאז) הרב מרדכי אליהו:

"אם האם לא פנתה להוצאה לפועל מיד... אין זה הוכחה של מחילה, וכל עוד קיים שטר והוא פסק דין, חייב הנתבע לקיימו ולא יכול לטעון פרעתי או מחילה בלי הוכחה והוא חייב לשלם... כבר אמרנו לעיל שטענת מחילה פליגי בה, ויש דסבירא להו שחייב לשלם בלי שהלה ישבע, וכך היה ראוי לפסוק".

ראה: פד"ר יא 173, 191.

נמצאנו למדים שהוראת הדין האישי אף היא תואמת את הוראת החוק האזרחי.

11. זאת ועוד, אם תאמר שבדיני ראיות עסקינן, שהרי סוגייתנו היא בעניין חזקות ונטלים, כבר נאמר מפי השופט זילברג בספרו המעמד האישי בישראל ע' 5:

"לא הרי דיני ישראל הנידונים בבית המשפט האזרחי כהרי דיני ישראל הנידונים בבית הדין הדתי. שונה הגישה, שונות דרכי הדיון, ושונה לפעמים גם התוכן הממשי של הפסק... ולא רק בשל השוני בדיני הראיות".

ואם דיני הראיות של הדין האישי אינם חלים בביהמ"ש למשפחה, הכיצד יחולו בדיון בפני ראש ההוצל"פ, כאשר יש הסדר ממצה של חוק ההוצל"פ ותקנותיו ואין הפניה בחוק זה לדין האישי של החייב במזונות.

12. סוף דבר - הערעור נדחה.

הנני מחייב את המערער לשלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ש"ח + מע"מ צמוד למדד ונושא ריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

על פסק דין זה לא יחול צו איסור פרסום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב דמי מזונות

 2. ביטול חוב מזונות

 3. התיישנות מזונות

 4. ביטול הסכם מזונות

 5. חישוב דמי מזונות

 6. אכיפת הסכם מזונות

 7. ביטול תביעת מזונות

 8. הבטחת הכנסה מזונות

 9. ביטול עיקול מזונות

 10. זכות קדימה מזונות

 11. העברת דיון מזונות

 12. מחיקת תביעת מזונות

 13. בוררות מזונות ילדים

 14. אי תשלום דמי מזונות

 15. התיישנות דמי מזונות

 16. התיישנות חוב מזונות

 17. התיישנות מזונות בגיר

 18. התיישנות גביית מזונות

 19. חיוב מזונות רטרואקטיבי

 20. בקשה לשינוי דמי מזונות

 21. התיישנות פסק דין מזונות

 22. חוסר סמכות בתביעת מזונות

 23. בוררות מזונות בין בני זוג

 24. בקשה למחיקת תביעת מזונות

 25. התיישנות פסק דין למזונות

 26. דחיה על הסף תביעת מזונות

 27. בקשה לקביעת מזונות זמניים

 28. בקשה לפסיקת מזונות זמניים

 29. בקשה לשינוי מזונות זמניים

 30. חייב מוגבל באמצעים מזונות

 31. בקשה דחופה למזונות זמניים

 32. דחיית בקשה למזונות זמניים

 33. גילוי מסמכים תביעת מזונות

 34. אי תשלום מזונות הוצאה לפועל

 35. בני זוג מוסלמים סמכות בית משפט

 36. התנגדות לביצוע פסק דין מזונות

 37. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 38. בקשת רשות ערעור על מזונות זמניים

 39. ביצוע פסק דין מזונות בהוצאה לפועל

 40. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 41. חזקת שיתוף ספציפית - תביעת מזונות

 42. ביטול חיוב מזונות עקב שינוי מהותי בנסיבות

 43. פסק דין בתביעה למזונות לאור תקופת מגורים עם הבעל לשעבר

 44. זכאות לדמי מזונות לאור פתיחת תיק הוצל"פ כנגד הגרוש (החייב)

 45. סעיף 2 א לחוק המזונות: זוכה תושב ישראל זכאי לבקש תשלום חודשי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון