אי כיבוד הסדר טיעון

השופט י. שפסר:

ערעור על גזר דינו של בית משפט השלום בבאר-שבע (כב' השופט אור אדם), אשר לפיו דן בית המשפט את המערער למאסר על תנאי ולצו מבחן, זאת, בגין עבירות אלימות במשפחה, הכוללות שתי עבירות איומים, תקיפה בנסיבות מחמירות, תקיפה ועבירת היזק בזדון.

ליבת הערעור מופנית כנגד אי כיבוד הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, לפיו סוכם ביניהם כי ככל שהמלצת התסקיר תהא חיובית, יעתרו הם במשותף לאימוץ המלצתו.

התסקיר שהתקבל אכן הוגדר כחיובי והמליץ על השתת צו מבחן, ואולם בית משפט קמא מצא לנכון להוסיף לו 3 חודשי מאסר על תנאי, הוספה כנגדה עותר ב"כ המערער בערעורו זה.

במסגרת טיעוניו, התבסס ב"כ המערער על ההלכה הידועה בערעור פ 1958/98 פלוני נגד מדינת ישראל.

כידוע, בית המשפט הדן בתיק אינו צד להסדר טיעון, הוא לא נוטל חלק במשא ומתן לגיבושו ואינו מחוייב על פיו.

הגישה הראויה, כך נפסק לא אחת, הינה גישת האיזון ולפיה הסדר טיעון אכן מהווה שיקול מרכזי בגזירת הדין ואולם אינו שיקול בלעדי. יש להביא בחשבון את האינטרס הציבורי ובמסגרת זו את כלל השיקולים לעניין העונש, כשהסדר הטיעון הינו שיקול חשוב ואולם אך אחד מהם.

אמנם, באין מניעה בולטת יאומץ הסדר הטיעון, זאת על רקע חשיבות מעמדם של הסדרים מסוג זה, ואולם הצעת ענישה המפרה משמעותית את האיזון הראוי שבין שיקולי הענישה הרלוונטיים, באופן שנוצר יחס בלתי הולם בין ההקלה הניתנת לנאשם לבין אינטרס הציבור, יש בה משום ערעור האמון במערכת האכיפה ויש בה כדי לפסול את הסדר הטיעון.

במקרה שבפנינו, נוכח חומרת העבירות שאינה יכולה להיות שנויה במחלוקת, נהג בית המשפט קמא בדיוק כפי שהיה צריך לעשות, שקל את כלל השיקולים הנוגעים לעניין וסטייתו מהסדר הטיעון, (שיש לציין כי מלכתחילה לא נקב בעונש אלא אך ציין אימוץ של המלצת התסקיר), היתה מינורית ביותר, תוך התחשבות רבה בהסדר הטיעון, שכן במצב דברים אחר, אין ספק כי היה מקום לענישה חמורה באופן משמעותי.

בנסיבות אלה, אמליץ לחבריי שלא להתערב בפסק דינו של בית משפט קמא, שכן אינני סבור כי שגה באופן כלשהו בפסק דינו.

     
יעקב שפסר, שופט      השופטת ר. אבידע:

אקדים ואומר, שלו דעתי היתה נשמעת היינו מקבלים את הערעור. כמפורט בחוות דעתו של חברי, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, ואף כי בית משפט אינו כבול בהסדרי טיעון, הרי שהלכה היא שלמעט מקרים יוצאים מן הכלל, בית המשפט יכבדם וההלכות בעניין זה ידועות ולא אחזור עליהן.

אכן, בענייננו ההתערבות של בית המשפט היתה מינורית. שכן, מעבר למוסכם בין הצדדים, בית המשפט אך הוסיף שלושה חודשים מאסר על תנאי, וזאת בגין עבירות לפי פרק י' לחוק העונשין, עבירות שעניינן פגיעות גוף, ועבירה לפי סעיף 192, היינו, עבירת איומים.

מאחר ובית המשפט העמיד את המערער תחת פיקוח שירות המבחן למשך שנה, הרי שבמהלך אותה שנה, אם חלילה יעבור המערער עבירה נוספת, ניתן יהא לשוב ולדונו מחדש.

אשר למאסר על תנאי, בגין עבירות אלימות, הרי שכפי שעולה מגזר דינו של בית המשפט לאחרונה, ביום 3.2.2010, נדון המערער בתיק פ 2648/05, ל – 6 חודשים מאסר על תנאי ל – 3 שנים שלא יעבור עבירות מסוג אלימות, כך שמאסר על תנאי בגין עבירות אלימות בין כה וכה, תלוי ועומד כנגד המערער. זאת ועוד, באותו תיק פלילי, הוטלה על המערער אף התחייבות להימנע מעבירות בהן הורשע בסך 3,000 ₪, כאשר אחת העבירות היתה אלימות, כך שבפועל במקרה הנדון בענייננו, כבר תלוי ועומד נגד המערער מאסר על תנאי, ואף חוייב לחתום על התחייבות.

משהגיעו הצדדים להסדר טיעון, שלאורו התנהל הדיון, וכפי שאנו רואים ממספר התסקירים שהוגשו בתיק, המערער דורבן להגשים מטרות הטיפול שהוצבו בפניו. נראה לי כי היה מקום לכבד את הסדר הטיעון, ולא להשית על המערער את עונש המאסר על תנאי.

לפיכך, כאמור לעיל, דעתי כי יש מקום להיענות לערעור ולבטל את עונש המאסר על תנאי.

     
רות אבידע, שופטת      

השופט י. צלקובניק:

מצרף אני עמדתי לזו של חברי השופט שפסר.

בעת כריתת הסדר הטיעון, שמו הצדדים יהבם על המלצות עתידיות של שירות המבחן, שאותה עת לא היו לנגד עיניהם. מבחינה זו עסקינן בהסכמה עונשית מותנית, והטענה כי בית המשפט היה חייב לאמץ באופן גורף ומוחלט כל המלצה עתידית של שירות המבחן, אינה עולה בקנה אחד עם חובתו של בית המשפט לבחון מכלול שיקולי הענישה ובכללם האינטרס הציבורי.

מעשיו של המערער ורקעו חמורים. יש מקום לריסונו והרתעתו, גם אם לא בדרך של כליאה ממשית, כפי שהסכימו הצדדים. בית משפט קמא הבהיר למערער כי אינו חייב בכיבוד הסדר הטיעון, וסבר כי יש מקום להורות על מאסר מותנה לא חמור לצורכי הרתעה.
אין אני רואה מקום להתערב בהוראה זו של בית משפט קמא, גם אם סטתה במידת מה מהסכמת הצדדים. (השוו לעניין זה ע"פ 357/07 אבו כף נ' מדינת ישראל , ניתן ביום 11.11.2007).

     
יורם צלקובניק, שופט      


אשר על כן, בדעת רוב הוחלט על דחיית הערעור.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון