אי מתן הודעה מוקדמת


1. עניינה של תביעה זו – תביעת התובעת (להלן – המעבידה) מהנתבע (להלן – העובד) לשלם לה פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות.


2. העובדות, כעולה מחומר הראיות וכן מפסק דין שניתן בהליך קודם בין הצדדים (עב 2380/06 מותב בראשות השופטת ורדה סאמט) הן כמפורט להלן:

2.1 העובד עלה ארצה בשנת 1999, והועסק כמטפל במסגרת כוח עזר אצל המעבידה החל מיום 1.11.99 ועד למחצית חודש אפריל 2002.

2.2 בהליך הקודם תבע העובד הפרשי שכר בגין שעות נוספות, שעות שבת וחגים, פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי חגים, דמי הבראה ופיצויי הלנה.

2.3 בפסק הדין בהליך הקודם נתקבלה חלקית תביעתו של העובד, והמעבידה חויבה לשלם לו גמול שעות נוספות, הפרשי פדיון חופשה והפרשי דמי הבראה. התביעה לפיצויי פיטורים בשל התפטרות בדין מפוטר עקב אי קיום חוקי המגן נדחתה, לנוכח העובדה שלא הוכח כי העובד העמיד את המעבידה על כוונתו להתפטר, וכפועל יוצא מכך לא הוכח כי העובד נתן למעבידה הזדמנות לסלק את הסיבה להתפטרותו.


2.4 כפי העולה מכתב ההגנה שהגישה המעבידה בהליך הקודם, המעבידה העלתה אמנם את הטענה כי העובד התפטר מעבודתו בלא הודעה מוקדמת, אולם לא העלתה את הטענה כי יש לקזז מסכומים המגיעים לתובע פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. ההיפך הוא הנכון – המעבידה הדגישה כי "לא קוזז לו [=לעובד] הודעה מוקדמת משכרו ולכן גם נשלל ממנו הזכות לקבל פיצויי פיטורים". דברים אלה אושרו גם בעדותו של אבי שוחט, מנהל במעבידה, אשר העיד כי מדובר ב"פאשלה של עורך הדין שלי" וכן העיד כי "למרות התביעות שיצאו כלפינו מעובדים אני לא נוהג לרדוף אחרי העובדים שלי לגבי כספים שמגיעים לי מתוך תפיסת עולם". (ע' 5 ש' 10 – 12).

2.5 המעבידה שילמה לעובד בחודש מאי תשלומים בעד דמי הבראה ופדיון חופשה, ולא קיזזה פיצוי בעד אי מתן הודעה מוקדמת. על פי עדותו של מר שוחט, הוא לא מקזז פיצוי בעד אי מתן הודעה מוקדמת עד לבירור נסיבות סיום קשר העבודה (ע' 5, ש' 1 – 6).

3. בתצהיר העדות העיד מנהל המעבידה כי העובד נעלם בחודש אפריל 2002 בלא שהודיע לאיש שהוא עוזב, ומבלי שתיאם כלל את סיום עבודתו; בימים הראשונים לאחר סיום עבודתו לא הצליחה המעבידה לאתר את העובד; בחודש מאי שולמו לעובד שכרו וכן תשלומים בקשר לסיום עבודתו ללא קיזוז הודעה מוקדמת, כיון שהתשלום בוצע מיד לאחר היעלמותו בטרם המעבידה הבינה אם העובד עזב את עבודתו או קרה לו משהו.

4. בתצהיר העדות העיד העובד כי עבד שעות נוספות רבות, ביקש לקבל יום חופשה בשבוע, ולא הסכימו לתת לו; הוא ביקש לעזוב את העבודה ואמרו לו שאם הוא רוצה לעזוב הוא צריך לכתוב מכתב; הוא כתב מכתב ואמרו לו שהוא יכול לעזוב את העבודה.

5. לאחר בחינת כלל החומר שבתיק אנו קובעים כי יש לדחות את התביעה, מנימוקים שיפורטו להלן.

6. כאמור, התובע סיים את עבודתו במחצית חודש אפריל 2002. מיד לאחר סיום עבודתו שילמה לו המעבידה את שכרו וכן תשלומים שהגיעו לו בקשר לעבודתו ובקשר לסיום עבודתו, ללא שקיזזה פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. בשנת 2006 הגיש העובד תביעה כנגד המעבידה. גם במסגרת הגנתה בפני תביעה זו לא טענה המעבידה כי יש לקזז מסכומים המגיעים לעובד פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. ההיפך הוא הנכון. בכתב ההגנה ציינה המעבידה עובדה זו כנימוק לשלילת פיצויי פיטורים מהעובד. התביעה לתשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת הוגשה רק ביום 15.9.08, למעלה משש שנים לאחר סיום עבודתו של העובד, כחצי שנה לפני חלוף תקופת ההתיישנות, וכחודשיים
לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם. כפי שהעיד מר אבי שוחט "התביעה הזו ותביעות נוספות הוגשו רק נגד עובדים שעורך דין גליציקי [בא כוח העובד – ל.ג. ] ייצג, היות והרגשתי נרדף על ידי עו"ד גליצקי" (ע' 5, ש' 15 – 16). כן העיד מר אבי שוחט כי "המסקנה שאני הגעתי בתיק הזה שלא נעשה לי צדק עד הסוף, ויש כספים שמגיעים לנו. אני במקרה הזה של הנתבע החלטתי ללכת עד הסוף. התביעה הוגשה גם בגלל מערכת היחסים ביני לבין בא כוח הנתבע אך לא רק. בתביעות אחרות הסכמתי לוותר" (ע' 5, ש' 23 – 24; ע' 6 ש' 1 – 2).

אנו סבורים, כי מהתנהלותה של המעבידה כמפורט לעיל ניתן להסיק כי המעבידה ויתרה ב"זמן אמת" על קבלת פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת. גם אם נניח כי בחודש מאי 2002 לא ידעה המעבידה את נסיבות סיום עבודתו של העובד ולכן אין לראות בתשלום השכר ותשלומים אחרים משום ויתור על קבלת פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, הרי לא יכול להיות ספק שבאי העלאת הטענה בהליך הקודם גילתה את דעתה שאין היא עומדת על זכותה לפיצוי זה [ראו לעניין זה: ע"ע (ארצי) 155/06 דרור לביא – ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ (25.6.09)].

7. זאת ועוד. אנו סבורים כי בנסיבות המקרה הנדון גם מטעמי מדיניות שיפוטית אין מקום לקבל את תביעתה של המעבידה. אין מקום לאפשר למעבידה שלא להעלות טענה זו בהליך הקודם בין הצדדים, ולגרור את העובד להליך משפטי נוסף, כשבע שנים לאחר סיום קשר העבודה. מעבר לכך, יש בהגשת התביעה בשלב זה גם בזבוז משאבי המערכת השיפוטית. יתר על כן. כפי העולה מעדותו של אבי שוחט המניע העיקרי להגשת התביעה הוא מערכת היחסים בינו לבין ב"כ העובד וכעס על תוצאת פסק הדין בהליך הקודם, ולא נזק אמיתי שנגרם למעבידה לפני כשבע שנים בשל אי מתן הודעה מוקדמת על ידי העובד.

8. מעבר לאמור נוסיף, כי מפסק דינו של בית הדין בהליך הקודם עולה כי המעבידה לא שילמה לעובד גמול שעות נוספות בעד שעות עבודה רבות. כן נקבע בהליך הקודם כי המעבידה לא קיימה את חוקי המגן. בנסיבות אלה, אנו סבורים כי מתקיים החריג שבסעיף 10 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001, לפיו הוראות החוק אינן חלות על עובד המתפטר "בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה". אנו סבורים, כי אין לדרוש מעובד להמשיך לעבוד בתנאים הנחותים מהתנאים המגיעים לו על פי החוק.

9. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, התביעה לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת נדחית. המעבידה תשלם לעובד שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 יום ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

10. על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי, וזאת בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין לצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה מוקדמת רכב

 2. הודעה מוקדמת גמל

 3. הודעה מוקדמת מכתב

 4. הודעה מוקדמת מחלה

 5. הודעה מוקדמת קבלן

 6. הודעה מוקדמת חגים

 7. הודעה מוקדמת שעתי

 8. הודעה מוקדמת מראש

 9. הודעה מוקדמת דוגמה

 10. הודעה מוקדמת ערעור

 11. הודעה מוקדמת פנסיה

 12. הודעה מוקדמת אבטלה

 13. אי מתן הודעה מוקדמת

 14. הודעה מוקדמת ארוכה

 15. הודעה מוקדמת זכאות

 16. הודעה מוקדמת גניבה

 17. הודעה מוקדמת שימוע

 18. הודעה מוקדמת קלנדרי

 19. הודעה מוקדמת בעל פה

 20. הודעה מוקדמת קוגנטי

 21. הודעה מוקדמת 60 יום

 22. הודעה מוקדמת 45 יום

 23. הודעה מוקדמת משמרות

 24. הודעה מוקדמת 30 יום

 25. הודעה מוקדמת פרילנסר

 26. הודעה מוקדמת פיטורין

 27. הודעה מוקדמת חודשיים

 28. הודעה מוקדמת של עובד

 29. הלנת שכר הודעה מוקדמת

 30. הודעה מוקדמת צו הרחבה

 31. הודעה מוקדמת של העובד

 32. הודעה מוקדמת מס הכנסה

 33. הודעה מוקדמת 7 חודשים

 34. התיישנות הודעה מוקדמת

 35. הודעה מוקדמת אחרי שנה

 36. הודעה מוקדמת לא הדדית

 37. הודעה מוקדמת רכב חברה

 38. הודעה מוקדמת כולל שבת

 39. הודעה מוקדמת חצי משרה

 40. הודעה מוקדמת 3 חודשים

 41. הודעה מוקדמת רכב צמוד

 42. הודעה מוקדמת שישי שבת

 43. הודעה מוקדמת גיל פרישה

 44. הודעה מוקדמת 11 חודשים

 45. הודעה מוקדמת ימי עבודה

 46. הודעה מוקדמת חוזה קצוב

 47. הודעה מוקדמת חוזה אישי

 48. הודעה מוקדמת אחרי לידה

 49. הודעה מוקדמת סיום חוזה

 50. הודעה מוקדמת סוציאליות

 51. הודעה מוקדמת בזמן חגים

 52. הודעה מוקדמת דמי אבטלה

 53. חישוב דמי הודעה מוקדמת

 54. הודעה מוקדמת מצד העובד

 55. הודעה מוקדמת פחות משנה

 56. הודעה מוקדמת רכיבי שכר

 57. הודעה מוקדמת 10 חודשים

 58. הודעה מוקדמת לאחר שימוע

 59. הודעה מוקדמת לעובד קבלן

 60. הודעה מוקדמת יותר מחודש

 61. הודעה מוקדמת לפני שימוע

 62. הודעה מוקדמת פחות מחודש

 63. חופשת לידה הודעה מוקדמת

 64. הודעה מוקדמת ביטול חוזה

 65. הודעה מוקדמת לעובד בשכר

 66. הודעה מוקדמת דיני עבודה

 67. הודעה מוקדמת לעובד יומי

 68. הודעה מוקדמת משרה חלקית

 69. הודעה מוקדמת בגיל פרישה

 70. הודעה מוקדמת הסכם הבראה

 71. הודעה מוקדמת הרעת תנאים

 72. הודעה מוקדמת ארוכה יותר

 73. הודעה מוקדמת פינוי דירה

 74. הודעה מוקדמת סיום עבודה

 75. הודעה מוקדמת על התפטרות

 76. הודעה מוקדמת חופשת מחלה

 77. הודעה מוקדמת חופשה שנתית

 78. הודעה מוקדמת תאונת עבודה

 79. התפטרות בלי הודעה מוקדמת

 80. התפטרות ללא הודעה מוקדמת

 81. הסכם קיבוצי הודעה מוקדמת

 82. הודעה מוקדמת לעובד חודשי

 83. הודעה מוקדמת הפסקת עבודה

 84. הודעה מוקדמת תקופה קצובה

 85. הודעה מוקדמת פטירת מעסיק

 86. התפטרות עובד הודעה מוקדמת

 87. התיישנות דמי הודעה מוקדמת

 88. הודעה מוקדמת שינוי ארגוני

 89. הודעה מוקדמת לאחר שבועיים

 90. הודעה מוקדמת לאחר חצי שנה

 91. הודעה מוקדמת לעובד גלובלי

 92. הודעה מוקדמת זכות קוגנטית

 93. הודעה מוקדמת ותק לפיצויים

 94. הודעה מוקדמת צבירת זכויות

 95. הודעה מוקדמת אחרי חצי שנה

 96. הודעה מוקדמת יציאה לפנסיה

 97. התפטרות תקופת הודעה מוקדמת

 98. הודעה מוקדמת בתקופת ניסיון

 99. הודעה מוקדמת כולל שישי שבת

 100. הודעה מוקדמת לעובד במשכורת

 101. הודעה מוקדמת ימים קלנדריים

 102. הודעה מוקדמת לאחר גיל פרישה

 103. הודעה מוקדמת ניצול ימי חופש

 104. חילופי מעבידים הודעה מוקדמת

 105. אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות

 106. הודעה מוקדמת תנאים סוציאליים

 107. הודעה מוקדמת בחילופי מעבידים

 108. הודעה מוקדמת סיום יחסי עבודה

 109. הודעה מוקדמת אחרי חופשת לידה

 110. הודעה מוקדמת זכויות סוציאליות

 111. התפטרות עובד ללא הודעה מוקדמת

 112. הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים

 113. הודעה מוקדמת הפרשות סוציאליות

 114. הודעה מוקדמת פטור מביטוח לאומי

 115. הודעה מוקדמת לפני פרישה לפנסיה

 116. התפטרות לאחר לידה הודעה מוקדמת

 117. הודעה מוקדמת חוזה לתקופה קצובה

 118. הודעה מוקדמת לעובד במשרה חלקית

 119. התפטרות בדין מפוטר הודעה מוקדמת

 120. התפטרות הרעת תנאים הודעה מוקדמת

 121. הודעה מוקדמת לפני יציאה לגמלאות

 122. הודעה מוקדמת סיום יחסי עובד מעביד

 123. הודעה מוקדמת לעובד שעבד פחות מחודש

 124. הודעה מוקדמת התפטרות לצורך טיפול בילד

 125. הודעה מוקדמת על התפטרות בגלל עומס עבודה

 126. זכאות לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ושכר עבודה

 127. תביעה כנגד בגין אי מתן הודעה מוקדמת בת שבועיים ימים

 128. טוען כי "בעקבות חוסר הבנה", הופסקת עבודתו לאלתר ללא הודעה מוקדמת

 129. העובדת טענה כי פוטרה מעבודתה ללא כל סיבה מוצדקת וללא כל הודעה מוקדמת

 130. תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פדיון חופשה שנתית ופיצוי בגין לשון הרע

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון