התיישנות תיק הוצאה לפועל

בפני בקשה לביטול הליכי הוצאה לפועל בטענת התיישנות.
התובע הינו הזוכה בתיק הוצאה לפועל מס' 01-23115-82-8 (להלן: "תיק ההוצל"פ") בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב. הנתבע הינו החייב באותו התיק.
תיק ההוצאה לפועל נפתח ביום 9.8.1982 ובמסגרתו בקש התובע לבצע שיק. האזהרה בגין פתיחת תיק ההוצל"פ נמסרה לנתבע ביום 18.6.83. המקור לנקיטת הליכי ההוצאה לפועל לא הובהר. לטענת הנתבע מקור החוב היה שיק שהסתכם בסך של 4 שקלים חדשים ואילו התובע לא התייחס כלל לעניין זה.
השנים חלפו, החוב לא שולם ותיק ההוצל"פ נותר תלוי ועומד. במהלך אוגוסט 2010 התבקש התובע לעדכן את פרטי תעודת הזהות של הנתבע וכך גם עשה. מייד לאחר מכן, נקט התובע בהליכי עיקול כנגד הנתבע ובמסגרתם גם עלה בידיו לעקל כספים בחשבון הבנק של הנתבע. הנתבע מצידו, הגיש ביום 26.1.11 התנגדות לביצוע שטר. הדיון בהתנגדות התקיים ביום 14.3.11 ובהעדר התייצבות מטעם התובע, ניתנה לנתבע רשות להתגונן ונקבע כי הדיון יתנהל בפסים של סדר דין מהיר. יצוין כי עובר להגשת ההתנגדות הסתכם החוב הכולל בתיק ההוצל"פ בסך של 1,565.44 ₪ בצירוף סך של 156.36 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
במסגרת ההתנגדות העלה הנתבע למעשה טענה אחת – התיישנות. לטענת הנתבע, מאז המצאת האזהרה ביום 18.6.83 לא נמסר לו כל מכתב ולא נעשתה אליו כל פנייה בקשר עם החוב נשוא תיק ההוצל"פ, שלכן חלה התיישנות על הבקשה לביצוע ויש לדחות בגינה את התביעה ולסגור את תיק ההוצל"פ.
התובע מצידו, טען כי היעדרותו מהדיון שהתקיים ביום 14.3.11 נבעה מכך שהנתבע כבר שילם את יתרת החוב בתיק ההוצל"פ. סך של 1,000 ₪ שולמו באמצעות עיקול חשבון הבנק של הנתבע וסך נוסף של 565 ₪ שולם בעקבות שיחה עם הנתבע. התובע סבר איפוא כי בכך הושג הסכם לביטול ההתדיינות ואף פנה בבקשה לסגירת תיק ההוצל"פ. ביחס לטענה זו, הכחיש הנתבע מכל וכל את הטענה להסדר כלשהו. לטענת הנתבע, סך של 1,000 ₪ נתפס בעיקול ואילו סך נוסף הועבר רק כדי לבטל את העיקולים שננקטו נגדו. בכך, טוען הנתבע, לא הייתה כל הסכמה לעצם זכותו של התובע לחייב את הנתבע. לגופם של דברים, טען הנתבע שאין לו כל ידיעה אודות מהות החוב אשר ננקט בגין אירועים שכביכול התרחשו לפני 30 שנה.
בדיון אשר התקיים ביום 2.5.11, התברר שאכן אין באפשרות התובע להצביע על הסכם שהושג עם הנתבע ליישוב המחלוקות. עובדה היא, שאף בתצהיר אשר הגיש התובע לא נטען להסכמה שכזו. כך נמצא שנותרה להכרעה טענת ההתיישנות, כאשר שני הצדדים הסכימו שההכרעה בטענה זו תיעשה על יסוד החומר המצוי בתיק בית המשפט וטיעוני הצדדים.
סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, קובע כי שטר כמשמעותו בפקודת השטרות [נוסח חדש] ניתן לביצוע כמו פסק דין של בית משפט. לטענת הנתבע הורתו של תיק ההוצל"פ בבקשה לביצוע שטר, התובע לא כפר בטענה זו וההליך התנהל על יסוד הנחה מוסכמת זו שלפיה עסקינן בביצועו של שיק, שלעניין הליכי הוצאה לפועל כמוהו כפסק דין.
סעיף 21 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק ההתיישנות) קובע כך:
פסק דין בתובענה שעברו עליו עשרים וחמש שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא כדי לבצעו, רשאי החייב לטעון טענת התיישנות; ואולם פסק דין בתובענה שלפי תכנו אינו טעון ביצוע אינו נתון להתיישנות.
נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של שיק, כמותם כהליכים לביצוע פסק דין וכמותו - נתונים הם לתקופת התיישנות של עשרים וחמש שנה.
בעניין דנא, אין למעשה מחלוקת על כך שזולת המצאת האזהרה לנתבע ביום 18.6.1983, לא נקט התובע בכל פעולה שהיא במסגרת תיק ההוצל"פ עד 2010. משמע, במשך כעשרים ושבע שנה. במהלך הדיון הודה התובע כי אין באפשרותו להצביע על פעולה כלשהי שננקטה בשנים אלו. על אף זאת, לטענת התובע יש לדחות את טענת ההתיישנות, שכן מירוץ ההתיישנות נפסק ברגע שנפתח תיק ההוצל"פ וזאת בלא הגבלת זמן ואף אם לא ינקטו הליכים כלשהם לאחר מכן. טענה זו אינני יכול לקבל.
בהתאם להלכה הפסוקה, בביצוע פעולה לביצוע פסק דין מפסיקה את מירוץ ההתיישנות, ברם זה מתחיל מחדש לאחר ביצוע הפעולה. כך נקבע בדעת רוב בפסק הדין בעניין ע"א 288/95 (ע"א 288/95 לחאם נ' אל-זארובי, פ"ד נד (2) 598, 623) והלכה זו אושרה בפסיקה מאוחרת יותר (למשל ע"א 8301/98 אנואר נ' ש.א.פ. בע"מ, פ"ד נו (3) 345).
זוכה אשר שוקט על שמריו שנים ארוכות ואיננו נוקט בפעולה כלשהי לביצוע פסק הדין יוצר מצג של ויתור על זכויותיו. בידי הזוכה האפשרות לבחור באילו פעולות לנקוט כך שתושג התוצאה הרצויה מבחינתו, ברם עליו לנקוט פעולות שיגלו באופן ברור כי הוא עומד על ביצוע פסק הדין. פתיחת תיק הוצאה לפועל מבטאת פעולה לביצוע פסק הדין. פעולה זו מפסיקה את מירוץ ההתיישנות ברם זה מתחיל מייד לאחריה. זוכה בתיק הוצאה לפועל אינני רשאי לשבת בחיבוק ידיים ולא לנקוט בפעולה כלשהי לאחר פתיחת התיק, שכן במצב שכזה חשוף הוא לתחולת חוק ההתיישנות.
בפתיחת תיק ההוצל"פ גילה התובע את דעתו על רצונו בגביית החוב מהנתבע אלא שמרגע ביצוע הפעולה האחרונה בתיק הוצל"פ, מסירת האזהרה לנתבע, החל מירוץ ההתיישנות לפי סעיף 21 לחוק ההתיישנות. מירוץ זה המשיך בלא הפרעה 25 שנה ומשחלפו – התיישנה זכותו של התובע.
מאחר וזולת טענה זו לפיה לא חלות הוראות סעיף 21 לחוק ההתיישנות לא העלה התובע כל טענה נוספת, אין במסקנתי זו אלא להביא לדחיית התביעה שכן זכותו של התובע לביצוע השיק התיישנה ואיננה ניתנת לביצוע עוד.
אשר על כן אני קובע כי זכותו של התובע התיישנה. כפועל יוצא מכך, ייסגר תיק ההוצל"פ ועל התובע להשיב לנתבע את כל הכספים אשר נגבו מהנתבע במסגרת הליכי ההוצל"פ.
מאחר ובסופו של דבר הסתיים הדיון בתיק לאחר שני דיונים, יישא התובע בהוצאות הנתבע בגין הליך זה בסך של 1,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון