מחיקת תביעה פיצול סעדים

לפני בקשה לפיצול סעדים אשר הוגשה על ידי התובע. לחילופין, מבוקשת מחיקת התובענה ללא צו להוצאות.

1. הרקע לבקשה
התובע 1/מבקש (להלן גם: "התובע") הינו הבעלים של חברת עבודות מתכת. הנתבעים/משיבים היו הבעלים של נכס ברחוב החומה 2 בראשון לציון (להלן "הנכס"). בין הצדדים נחתם ביום 1/1/08 הסכם למכירת הנכס.
בהסכם נקבעו תנאים שונים וביניהם, כי מועד פינוי הנכס יהא ביום 31/12/08. יחד עם זאת, נקבע כי במתן הודעה מתאימה מראש ובתשלום דמי שכירות ששיעורם נקבע, יהיו הנתבעים רשאים להחזיק בנכס עד ליום 31/12/09.עוד נקבע בהסכם כי, "מועד התשלום ומסירת החזקה כמפורט בהסכם הינם תנאים עיקריים ויסודיים ואי עמידה בהם תחשב להפרה יסודית של הסכם זה". על פי כתב התביעה, על אף שהודיעו הנתבעים על פינוי הנכס עד ליום 30/11/09, הרי שבפועל פונה זה רק ביום 30/12/09. בכך, נטען, הפרו הנתבעים את ההסכם הפרה יסודית ואף לא שילמו את דמי השכירות עבור חודש נובמבר 2009.

2. זאת ועוד, על פי ההסכם, התחייבו הנתבעים למסור את החזקה בנכס במצבו כפי שהיה במועד החתימה. לאחר שהגיש התובע בקשה לצו מניעה, אשר ימנע מהתובעים להוציא מהנכס חפצים השייכים לו על פי ההסכם, הגיעו הצדדים ביום 9/12/09 להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו "לא יפורקו קווי חשמל, קופסאות חשמל, מערכת כיבוי אש כולל מתזים, צינורות מים וצינורות אוויר למערכת מיזוג אוויר". על אף האמור בפסק הדין, טוען התובע כי הנתבעים נטלו את המטפים שהוצמדו לקירות הנכס וכן את המאווררים. בשל מחדליהם האמורים של הנתבעים, עותר התובע לבית המשפט לקבלת סעד בסכום של 287,531 ₪.

3. בחלקו השני של כתב התביעה המקורי, פורטה תביעתה של התובעת 2- החברה אשר הייתה רשומה על שם התובע 1. הואיל ומצאתי שכתב התביעה לא פירט דיו את עילת התביעה של התובעת 2, הוריתי ביום 1/4/12 על תיקון כתב התביעה.
בהמשך, הגיש התובע 1, באיחור, כתב תביעה מתוקן, ממנו נמחקה התובעת 2 ואילו נזקיה "הועמסו" על התובע 1. משכך, קבעתי כי התביעה המתוקנת היוותה "מקצה שיפורים" לתביעה המקורית והוריתי ביום 23/10/12 על מחיקת כתב התביעה המתוקן, באופן שתישאר התביעה המקורית ללא התובעת 2 וללא הנזקים שנתבעו עבורה.
כן, הוריתי לתובע להגיש תצהירי עדות ראשית בתוך 30 יום, שאם לא כן, תמחק תביעתו מחוסר מעש.


4. ביום 2/12/12, הגישו הנתבעים בקשה לדחיית התביעה מחמת אי הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובע. ביום 4/12/12, לאחר שנתנה החלטתי המעבירה את בקשת הנתבעים לתגובת הנתבע, הוגשה הבקשה שלפני, אשר עניינה פיצול סעדים והארכת מועד להגשת תצהירי התובע ב- 48 שעות לאחר מתן ההחלטה בבקשה. בבד בבד עם הגשת תגובת הנתבעים לבקשה זו, הוגשה בקשתם למתן החלטה בבקשת הנתבעים לדחיית התביעה.

5. טענות התובע
התובע מציין כי בשל מחדל, הוגשה התביעה המקורית על סכום של 250,000 ₪ בלבד, כאשר מירב הנזק- בסכום של כ- 600,000 ₪ יוחס בטעות לתובעת 2, אשר בינה לבין הנתבעים אין יריבות משפטית.
עם זאת, טוען התובע כי נזקיו חמורים ועולים בהרבה על סכום התביעה המקורית ואין זה סביר שבגין מחדל דיוני, שלו כאמור איננו מתכחש, ואשר בגינו שילם הוצאות ניכרות, ייאלץ לוותר על מרבית נזקו.
לפיכך, עותר הוא לבית המשפט בבקשה לפיצול סעדיו, באופן שבו יהא באפשרותו להגיש תביעה נוספת בגין הנזקים שהושמטו מכתב התביעה המקורי. זאת, בין היתר, משעה שהמועד להגשת בקשה לפיצול סעדים הינו בכל עת טרם נסתיים ההליך וטרם ניתן פסק דין.
התובע מבהיר כי מדובר בעילת תביעה אחת המצמיחה סעד אחד ולפיכך, ניהול ההליך באופן זה, מבלי שיותר פיצול הסעדים, יוביל למצב בו לא יוכל להגיש תביעה נוספת ויאבד את זכותו לקבלת פיצוי בגין הנזקים הנוספים.
בהמשך, מבקש הוא כי בית המשפט יאריך המועד להגשת תצהירי עדותו הראשית עד ל- 48 שעות לאחר מתן ההחלטה בבקשה.

לחילופין, מבקש התובע כי בית המשפט ימחק את התביעה ללא צו להוצאות כאשר טרם נידונה התביעה לגופה, זאת על מנת שיהא באפשרותו להגיש את התביעה בשנית כשהיא כוללת את מלוא הנזק המבוקש.

6. תגובת הנתבעים
לטענת הנתבעים, אין זו בקשה לפיצול סעדים, כי אם ניסיון ל"עקוף" את החלטת בית המשפט מיום 23/10/12 בדבר מחיקת כתב התביעה המתוקן. לשיטתם, התובע עצמו לא הגיש מעולם בקשה לתיקון כתב התביעה, וכאשר הוגש, היה זה שלא במועד ושלא במתכונת שאושרה על ידי בית המשפט. בנוסף טוענים הם כי מדובר בבקשה לפיצול סעד כספי אחד, בעוד שעל פי התקנות מותר פיצול הסעדים מקום בו מדובר בסעדים שונים הנובעים מעילת תביעה אחת. ומקל וחומר אין להתירו שעה שהצורך בפיצול נולד אך בעטיים של מחדלי התובע.

7. עוד טוענים הנתבעים כי התביעה המקורית הוגשה בשם התובעת 2 באופן מכוון ולא בשל טעות. זאת, משום שבמהלך הדיון לא טען ב"כ התובע, אף לא פעם אחת, כי מדובר בטעות וטענה זו נטענה לראשונה אך לאחר החלפת ייצוגו של התובע. לגופם של דברים, טוענים הם כי התובע אף לא פירט מהי הטעות, מדוע נגרמה ומדוע לא נדרש תיקונה עוד קודם.
עוד מבהירים הנתבעים כי על אף שהתובע ציין כי שילם הוצאות, הרי שבפועל לא שילם לנתבעים את ההוצאות אשר נפסקו לטובתם בהחלטות בית המשפט מיום 18/6/12 ו- 23/10/12.

8. הנתבעים אף הגישו בקשה לדחיית התביעה עקב אי הגשת תצהירי עדות ראשית במועד, ואי הגשת תגובה לבקשה. לטענתם, התובע מפר באופן סדרתי את כללי הסדר הדיוני ואף לא מכבד החלטות שיפוטיות שניתנו. משכך, עותרים הנתבעים לדחיית תביעתו באופן שבו תימנע ממנו זכות גישה נוספת לערכאות.

9. באשר לבקשתו של התובע למחיקת התביעה, מציינים הנתבעים כי בהליך דנן הגיעו ליתרונות דיונים משמעותיים, בכללם גובה סכום התביעה. הואיל והתובע מצהיר בריש גלי כי מטרת המחיקה הינה הגשת תביעה חדשה, שתכלול סעדים נוספים כנגד הנתבעים, עושה הוא שימוש לרעה בהליכי משפט ולכן אין למחוק את התביעה, כי אם לדחותה, באופן שלא ייגרום לעיוות דין כלפי הנתבעים.
לחילופין, מבקשים הנתבעים כי ככל שתימחק התביעה, הרי שייקבע כי תחודש במקום בו הופסקה- מחיקת התובעת 2 מן ההליך ומבלי להעלות את גובה סכום התביעה וכי חידושה יותנה בתשלום הוצאות משפט לנתבעים בסכום של 100,000 ₪.
בסיכומם של דברים, מבקשים הנתבעים כי בית המשפט יחייב את התובע בתשלום מלוא ההוצאות הריאליות בגין ניהול ההליך.

10. דיון - פיצול סעדים
תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, קובעת בזו הלשון:
"44(א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה; אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד כדי להביא את התובענה בתחום שיפוטו של בית המשפט.
(ב) תובע שלא כלל בתובענה חלק מהסעד או ויתר עליו, לא יגיש אחרי כן תובענה בשל חלק זה." ואילו תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קובעת כי: "מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם. אך אם לא תבע את כולם, לא יתבע אחרי כל סעד שלא תבעו אלא אם כן הרשה לו בית המשפט שלא לתבעו."
קרי, על מנת שבית המשפט יתיר פיצול סעדים, על התובע להראות כי מדובר במספר סעדים שונים הנובעים מאותה עילה וכי אין מדובר בסעד אחד.

11. השופט גורן, בספרו "סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית, עמ' 100), דן בסוגיית פיצול סעדים, וקובע כי "כשם שנאסר לפצל סעדים שונים לתביעות נפרדות- כך גם אין לפצל סעד אחד לסעדי משנה אחדים בתביעות נפרדות. נניח שנגרם לתובע נזק כספי, הנובע מעילה אחת, אין התובע יכול לתבוע חלק מהסכום כתביעה אחת ואת יתרת הנזק- בתביעה שניה, נוספת. בנושא זה של איסור פיצול הסעד האחד לחלקים דנה תקנה 44 לתקנות הקובעת, כי תובענה תכיל את מלוא הסעד. אם התובע אינו ממצה את זכותו למלוא הסעד, רואים אותו כמוותר על התרה והוא מנוע מלתבוע את החלק הנותר לאחר מכן בתביעה נפרדת". עוד ראה לעניין זה ע"א 532/86 המועצה לייצור פרחי נוי נ' פרחי שומרון סלע בע"מ, פ"ד מג(1) 252 וכן ע"א 9774/05 ראובן נ' רוקח (פורסם במאגרים).

12. כאן, מגלה התובע כי בכוונתו להגיש תביעה נוספת, אשר בה יתבעו שאר הנזקים הכספיים, אשר בשל מחדלו, הושמטו מן התביעה דנן. בבקשתו, מדגיש התובע כי אם לא יינתן היתר כאמור, לא יוכל להגיש תביעה נוספת, שכן מדובר ב"עילה אחת המצמיחה סעד אחד".
נראה אם כן, שאין חולק על קיומו של סעד כספי אחד, אשר פיצולו מבוקש כעת. זאת, לא אוכל להתיר, אף במחיר של איבוד זכותו של התובע להיפרע מיתר הנזק הנטען שכן, ברי כי אין הדבר מתיישב עם לשון החוק ואף לא עם רוח הפסיקה.
משכך, הריני דוחה את הבקשה לפיצול סעדים.

13. מחיקת התביעה/ דחיית התביעה
דחיית תביעה על הסף, הינה סעד קיצוני שבית המשפט לא ייעתר לו, מקום בו הפגם ניתן לריפוי. התובע אמנם לא הגיש תצהירי עדותו הראשית במועד ואף לא הגיש בקשה למתן ארכה להגשתם, כי אם רק לאחר שהוגשה בקשת הנתבעים לדחיית תביעתו על הסף, אולם לא מצאתי כי יש בכך די על מנת לדחות את תביעתו, באופן שבו לא יוכל להגישה בשנית.
הואיל והתובע מבקש את מחיקת תביעתו, על מנת שיהא באפשרותו להביא לריפוי הפגם, הריני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעים.

14. עם זאת, עליי לציין כי התנהלותו של התובע, לכל אורך ניהול ההליך, לקתה בחסר ,הביאה לריבוי בקשות ולפגיעה בנתבעים הצפויים לתביעה נוספת.
משכך, סבורני כי על מנת להביא לאיזון הראוי, לאפשר לתובע את זכות הגישה לערכאות מחד, ולמנוע פגיעה בנתבעים, מאידך, יש לקבוע כי במידה ויגיש התובע תביעה חדשה כנגד הנתבעים, ישלם תחילה את הוצאותיהם בסך 35,000 ₪ ורק אז, תינתן לו האפשרות להגישה.

15. סוף דבר, התביעה נמחקת. התובע ישא בהוצאות הנתבעים בסך 35,000 ₪. תשלום ההוצאות האמור הינו תנאי להגשת תביעה מחודשת כנגד הנתבעים.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון