אי סימון מוצר מזון

חברת טעם הזית בע"מ (להלן: "הנאשמת") ומנהלה ניר פורת, יליד 1974 (להלן: "הנאשם"), הורשעו על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון וצירוף תיקים, שבמהלך השנים 2006-2010 שיווקו והפיצו בקבוקים שנחזו כמכילים שמן זית, שנשאו תוויות עליהן נכתב "שמן זית – כתית 100% - ירושלים כבישה קרה מזיתים סורים". בעוד שבפועל ובניגוד לכתוב, הכילו הבקבוקים שמן סויה, ובו צבע סינתטי מסיס במים, כפי שהוכיחה בדיקה מעבדתית. מעבר לכך, על תוויות הבקבוקים לא נרשמו שמותיהם וכתובותיהם של היבואן והיצרן כנדרש בחוק.

הנאשמים הורשעו בזיוף מזון והוספת חומר למזון, הנפקת תוויות כוזבות, אי סימון מוצר מזון, סימון מזוייף ומכירה ללא תווית, עבירות לפי סעיפים 10, 11, 21 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ז-1983 (להלן: "הפקודה") יחד עם סעיף 23 לפקודה, סעיף 2(א) לצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), התשנ"ט – 1998, סעיף 1 לפרק ב בתקן הישראלי 191, סעיף 2.3.3 לפרק ב' בתקן הישראלי 191, סעיף 2.3.8 לפרק ב' לתקן הישראלי 191 וסעיפים 7 ו- 9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון מוצרים), התש"י- 1950.

על פי ההסדר המליצו ב"כ הצדדים במשותף להשית על הנאשמים 25,000 ₪ קנס, שנאשם 2 קיבל על עצמו לשלמם, לחייב את נאשם 2 לחתום על התחייבות בסף 40,000 ₪ להימנע מביצוע עבירה מהעבירות נשוא ההרשעה למשך שנתיים, וזאת בנוסף לשישה חודשי מאסר מותנה למשך שנתיים.

מכלול ההנמקות מפורט בפרוטוקול ואין צורך לחזור.

שמיעת הטיעונים ושקלית מכלול הנסיבות מביאים למסקנות כדלקמן:


ככלל, נוהגים בתי המשפט לכבד הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים, במידה והוא סביר והגיוני ויש בו לאזן כראוי בין האינטרס הציבורי שהתביעה מייצגת לבין טובת ההנאה שניתנה לנאשם. בהתקיים איזון כזה, בית המשפט יכבד את הסדר הטיעון, בהתאם להלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון, בהרכב תשעה שופטים, בע"פ 1958/98 פלוני נ' מ"י, פ"ד נז (1) 577 בעמ' 590.
מן המפורסמות הוא ששמן זית יקר יותר משמנים אחרים. מידיעה זו נגזרת מסקנה, שהנאשמים עברו את העבירות על מנת להפיק רווחים, תוך הונאת צרכנים, שנפגעים בכיסיהם ובנוסף עלולים להיפגע מעצם ההבדל שבין תכונותיו של שמן זית טהור לתכונותיו של שמן אחר מהול בצבע.
במקרה שבדיון - חומרת העבירה מקבלת משנה חומרה בהתחשב במשקלם המצטבר של מספר נתונים כדלקמן:
הליקויים בסימון הבקבוקים במיוחד העדרם של פרטי היצרן והיבואן (שמות וכתובות) מכשילים צרכן שהצליח לעמוד על התרמית, להתלונן בפני הרשויות המוסמכות.
התמשכות הפעילות המסחרית האסורה לאורך שנים.
המשך הפעילות המסחרית האסורה גם לאחר פתיחת הליכי חקירה והגשת כתב אישום בבית משפט השלום באר שבע.

נתונים אלה מחייבים תגובה שיפוטית מחמירה ומרתיעה, שיהא בה להוציא מהכוח אל הפועל התכלית החקיקתית לשרש עבירות הקשורות למזון אשר פוגעות במסחר ולעיתים גם בבריאות הציבור.


יחד עם זאת, ובהתאם לעיקרון הענישה האינדיבידואלית, בית המשפט הגוזר את הדין איננו מתעלם מהנאשם הספציפי שבפניו ומנסיבותיו האישיות תהא העבירה נשוא ההרשעה חמורה ככל שתהא. ראו בהקשר זה רע"פ 5833/05 אבו זיאדה נ' מדינת ישראל, תק-על 2005(2), 4385, 4386 (2005), מפי כבוד השופט א' לוי.
בנוסף לכך ובהתאם להלכת פלוני הנ"ל, בית המשפט מתחשב בהסדר טיעון ונוטה לאשרו אלא אם כן שוכנע שהוא חורג ממדיניות ענישה ראויה. כפי שהצהיר התובע (פ' עמ' 3, ש' 1-2), בגין העבירות שבדיון טרם הושת מאסר בפועל וכאשר העונש המוצע מכיל רכיבים הרתעתיים צופי פני עתיד, מחליט בית המשפט לקבל את ההסדר תוך הדגשה שאלמלא כן היה עונשם של הנאשמים חמור בהרבה.

סוף דבר -
על הנאשמים נגזר כדלקמן:


על החברה קנס בסך 1,000 ₪ שישולם עד ליום 10/08/11.
על הנאשם קנס בסך 24,000 ₪ שישולם ב- 12 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים, 2,000 ₪ כל אחד, וזאת החל מ- 10/09/11 ובכל 10 לחודש שאחריו. לא ישולם תשלום אחד במועדו תעמוד היתרה לפרעון מיידי.
ששה חודשי מאסר על תנאי והתנאי שבמשך שלוש שנים מהיום לא יעבור הנאשם בעצמו ו/או באמצעות אחרים ו/או באמצעות מי מטעמו, בין אם יהיה זה אדם ובין אם יהיה זה תאגיד משפטי, במשך שלוש שנים עבירה מהעבירות בהן הורשע בתיק זה, ו/או עבירות מרמה גם כאלה הקשורות לשיווק מזון.
הנאשם יחתום על התחייבות בסך 40,000 ₪ שבמשך שנתיים מהיום לא יעבור בין בעצמו ובין באמצעות אחרים עבירה מהעבירות בהן הורשע בתיק זה.
לא ישולם הקנס ו/או לא תיחתם ההתחייבות – ייאסר הנאשם ל- 75 יום.
מוצגים, אם יש, להשמדה.


הודעת זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום.


רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון