בקשה חוזרת לפשיטת רגל

בפני בקשה למתן צו כינוס לנכסי החייב.

רקע בקצרה
1. החייב הגיש בעבר בקשה לפשיטת רגל – פש"ר 249/01 (להלן – "הבקשה הראשונה").

2. ביום 25.12.01 ביטל בית המשפט את צו הכינוס אשר ניתן לחייב בעיקר בשל אי עמידה בתשלומים החודשיים שהושתו עליו ואי תשלום חוב הפיגורים הרב שצבר.
בפסק הדין קבע בית המשפט כי החייב נהג בחוסר תום לב וניצל לרעה את הליך פשיטת הרגל.


3. בבקשה הנוכחית (להלן – "הבקשה השניה") מבקש החייב לפתוח פעם נוספת בהליכי פשיטת רגל.

ב"כ הכונ"ר מתנגד למתן צו כינוס, שכן לטענתו, לא חל כל שינוי נסיבות המצדיק הגשת בקשה חדשה.

4. לטענת המבקש, בקשה זו מוגשת נוכח הנתק שחל בינו לבין בא כוחו, שייצג אותו בהליך בבקשה הראשונה וכי עקב המחלוקת עם בא כוחו, נבצר ממנו לממש את זכותו החוקית למצות את ההליכים בבקשה הראשונה.

עוד טוען החייב כי הוא אינו מנצל את הליכי פשיטת הרגל לרעה וכי בקשתו הנוספת הוגשה בעקבות מצבו הכלכלי הקשה ביותר ואי עמידתו בתשלום החודשי שהושת עליו על ידי ההוצל"פ.

דיון


5. דין הבקשה להדחות.

על פי סעיפים 88 א'-90 לפקודת פשיטת הרגל, רשאי חייב להגיש בקשה נוספת להכרזתו כפושט רגל, לאחר שבקשה קודמת נדחתה. ואולם, יש לפרש זכות זו להגשת בקשה חדשה, כזכות המותנת בהצגת נסיבות חדשות שיש בהן כדי להצדיק שינוי ההחלטה הראשונה, כמו חובות חדשים שהחייב נקלע אליהם (ראה ש. לוין א. גרוניס פשיטת רגל, מהדורה שניה, עמ' 186).

6. בתיק פש"ר 124/04 (מחוזי חיפה) (בש"א 2257/04) בחוס פארג' נ' כונס הנכסים הרשמי (לא פורסם), נקבע על ידי כב' השופט סוקול כדלקמן:

"שונה הדבר מקום שהחייב מבקש בקשה שניה המבוססת על אותם חובות שנדונו בבקשתו המקורית. במקרה שכזה לא יכול החייב להתבסס על הוראות אלו לשם הגשת בקשה מחודשת (להבדיל מבקשה נוספת). כללי מעשה בית-דין בהליך המשפטי יחולו גם על בקשה שכזו. כל עוד לא יצביע החייב על שינוי כזה המצדיק פתיחה מחדש של ההליכים אין מקום לדון בבקשה המחודשת".

כן ראה פש"ר (חיפה) 393/01 תשובה אליהו נ' הכונס הרשמי. תק-מח 2002(3), 4657:

"הכלל בהליכים משפטיים הוא כי פסק דין יוצר מעשה בית דין והשתק. עקרון סופיות הדיון הינו עקרון בסיס בשיטת המשפט. בהתאם, יש לפרש את האפשרות לפתוח שוב בהליך פשיטת רגל לאחר שהליך קודם נדחה על דרך הצמצום במובן זה שלא ניתן להביא שוב בפני בית משפט את אותה מסכת עובדתית שבעניינה כבר ניתנה הכרעה שיפוטית ויש להצביע על עובדות חדשות ונסיבות חדשות המצדיקות הליך חדש לאחר שבהליך קודם
נדחתה בקשת החייב. כל פרשנות אחרת של ההיתר לחדש את ההליכים סותרת עקרנוות בסיסיים של שיטת המשפט ועומדת בניגוד לכללים המקובלים שעניינם סופיות דיון.

כוונת החקיקה אשר אפשרה פתיחה מחודשת של הליך פשיטת רגל היתה לאפשר לחייב אשר בקשתו נדחתה להעלות שוב בקשה וזאת בשים לב לאפשרות שמצבו הכלכלי יתדרדר שוב.

ואולם, אין לראות את כוונת החקיקה לאפשר בקשה חוזרת גם ככוונה לחתור תחת העקרונות הבסיסיים של סופיות הדיון. הפרשנות התכליתית צריכה להוביל אל המסקנה כי פתיחת הליך חדש, לאחר שבקשה קודמת נדחתה, תהיה אפשרית רק בשינוי נסיבות המצדיק הליך פשיטת רגל חדש".

7. ובענייננו; אין בפני כל נתון חדש שלא היה בפני בית המשפט בהליך פשיטת הרגל הראשון. הבקשה הנדונה מבוססת על אותם חובות שנדונו בבקשה הראשונה (ואף יתרה מכך, בבקשה זו הוספו מספר חובות אשר היו קיימים אף בעת הגשת הבקשה הראשונה ולא הוזכרו על ידי החייב בבקשתו דאז) והנסיבות שבגינן מבוקשת הבקשה זהות לחלוטין לנסיבות שבגינן ניתן צו הכינוס במסגרת הבקשה הראשונה.

מטבע הדברים, נסיבות ו/או עובדות חדשות שיש בהן כדי להצדיק חידוש הליכי פשיטת רגל, אמורות להיות קשורות לנסיבות ההסתבכות החייב בחובות, נסיבות אשר לא היו ידועות בהליך הקודם ו/או לנסיבות הקשורות בחובות חדשים שנוצרו לאחר מתן צו הכינוס הראשון.

8. טענות החייב בעניין יחסיו עם בא כוחו בהליך הקודם והתנהגותו של בא כוחו, אינן ממין העניין ואין בהן כדי להוות נימוק להגשת בקשה חדשה, שהרי מקומן של טענות מסוג זה בהליך אחר.

9. סוף דבר; מאחר ולא חל כל שינוי נסיבות, הרי שפסק הדין בבקשה הראשונה מהווה מעשה בי-דין ועומד הוא בעינו ואין מקום לשנותו.

למעלה מן הדרוש אוסיף כי – גם אם היתה מתקבלת בקשתו של המבקש, הרי שתנאי לקבלת הבקשה היה תשלום חוב הפיגורים במלואו.

11. מכל האמור, הבקשה נדחית.

אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה פשיטת רגל

 2. ביטול פשיטת רגל

 3. התיישנות פשיטת רגל

 4. ביטול הסכם פשיטת רגל

 5. ביטול הליך פשיטת רגל

 6. ביטול עסקה פשיטת רגל

 7. התיישנות בפשיטת רגל

 8. ביטול הענקה פשיטת רגל

 9. חוב ארנונה פשיטת רגל

 10. הערת אזהרה פשיטת רגל

 11. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 12. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 15. חוב ארנונה בפשיטת רגל

 16. בקשה למתן צו פשיטת רגל

 17. חוסר תום לב בפשיטת רגל

 18. אי ידיעה על הליכי פש''ר

 19. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 20. התנגדות לבקשה לפשיטת רגל

 21. התיישנות תקופת פשיטת רגל

 22. ביטול העברת דירה פשיטת רגל

 23. זכות הקיזוז דיני פשיטת רגל

 24. ביטול החלטת נאמן בפשיטת רגל

 25. חובת ההנמקה נאמן בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת זכויות בפשיטת רגל

 27. בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל

 28. ביקורת שיפוטית נאמן בפשיטת רגל

 29. ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

 30. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 31. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 32. ביטול העברת נכסים לפני פשיטת רגל

 33. אי מיצוי כושר השתכרות בפשיטת רגל

 34. ביטול הליכי פשיטת רגל חוסר תום לב

 35. ביטול חתימה התנגדות להתראת פשיטת רגל

 36. ביטול הענקה סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל

 37. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 38. דחיית בקשה לפשיטת רגל הפרת צו בית משפט

 39. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל אשר צבר חובות לרשויות המס

 40. פשיטת רגל - התמכרות לקוקאין בשל מצב הכלכלי רעוע וגירושים

 41. סעיף 97(א) לפקודת פשיטת רגל - בהיעדר רישום, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון