בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית


1. בפנינו בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית.

2. ראשיתו של ההליך בתביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת לתשלום זכויות שונות המגיעות לה על פי הנטען בגין תקופת עבודתה בנתבעת.
במקביל הוגשה בקשה לאישור התביעה כייצוגית בעילות הבאות:
א. אי הפקדת כספים לקרן פנסיה, בהתאם לחובה הקבועה בצו ההרחבה בענף הניקיון והתחזוקה.
ב. עקב אי ההפקדה כאמור, נמנעה מהעובדים האפשרות לקבל צבירה של פיצויי פיטורים מהקרן וכן זיכוי מס.
ג. אי תשלום תוספת וותק.
ד. איחור בהעברת התשלומים בגין הסדר פנסיוני, לקופה, לרבות הסכומים שנוכו משכר העובדים.

3. התקיים דיון בבקשה וניתנה החלטה בדבר הגשת סיכומים.

4. התובעת הגישה סיכומים. הנתבעת ביקשה ארכה להגשתם, לאור המגעים שהתנהלו בין הצדדים לסיום הסכסוך בפשרה.

5. ביום 11/12/12 הוגשה בקשה למתן הוראות לביצוע הליכים לשם מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים.


6. בהחלטה מיום 31/12/12 נקבע כי הצדדים יפעלו בהתאם להוראות סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לסעיף 22 להסדר הפשרה.
ניתנה הוראה על פרסום מודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה בשני עיתונים יומיים והעברת הבקשה וההסכם לעיון היועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולממונה הראשי על יחסי עבודה.

7. ביום 10/2/13 הוגשה הודעה בדבר קיום סעיפים מתוך הסכם הפשרה ופרסום מודעה ראשונה בשני עיתונים יומיים ביום 9/1/13.
במודעה צויין, בין היתר, כי ניתן להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה בתוך 45 ימים מיום פרסומה.

8. ביום 24/2/13 הוגשה בקשה למתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.
בהתאם לאישורי המסירה שצורפו לבקשה, הודעה על חתימת הסכם הפשרה הועברה ליועץ המשפטי לממשלה (ביום 7/1/13), למנהל בתי המשפט (ביום 4/1/13) ולממונה הראשי על יחסי העבודה (ביום 6/1/13).

9. עד היום לא הוגשה תגובת היועץ המשפטי לממשלה להסכם הפשרה.
כמו כן לא הוגשו התנגדויות להסכם הפשרה המוצע מטעם גורם כלשהו.

10. לאחר בחינת סעיפי הסכם הפשרה ובשים לב למכלול השיקולים הרלוונטים, מצאנו כי יש לאשר את הסכם הפשרה, בהיותו ראוי, סביר והוגן בהתחשב עניינם של חברי הקבוצה.

11. ההליכים והתנאים הנוגעים לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נקבעו בסעיפים 18 ו-19 לחוק תובענות ייצוגיות.
בסעיף 18 נקבעו התנאים הפרוצדוראליים בקשר לאופן הגשת הבקשה ועריכתה וההליכים שיש לנקוט לאחר הגשת.
סעיף 19 קובע את התנאים המהותיים, לרבות השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו להכריע בבקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית.

12. עיקרי הסדר הפשרה הינם כלדקמן:
א. חברי הקבוצה הם עובדים שהועסקו על ידי הנתבעת בעבודות ניקיון בלבד, במשך למעלה מששה חודשים, במהלך התקופה שמתחילת שבע שנים מיום הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
ב. עילות התביעה לגביהן חל הסדר הפשרה הן אי הפקדה להסדר פנסיוני ואי תשלום תוספת ותק בהתאם לצו הרחבה בענף הניקיון.
ג. בגין אי ביצוע הפרשות לפנסיה ישולם לחברי הקבוצה פיצוי בשיעור של 6% מהשכר הקובע עד לתקרה של משרה מלאה, בניכוי הפקדות שבוצעו בפועל.
בגין אי תשלום תוספת ותק ישולם לחברי הקבוצה שעבדו בנתבעת למעלה מ-12 חודשים סך של 0.16 ₪ לכל חודש עבודה במכפלת מספר שנות הותק, החל מהשנה השניה בהתאם לשיעור המשרה בפועל.
ד. מנגנון הפיצוי יבוצע על ידי ההסתדרות הלאומית.
ה. שיעורי הפיצוי יחושבו על ידי בודק מוסכם מטעם ההסתדרות הלאומית שהצטרפה כצד להסכם.
ההסתדרות הלאומית תפקח על ביצוע הסדר הפשרה.
ה. סכומי הפיצוי יחושבו בתוספת הצמדה מיום סיום עבודתו של עובד בנתבעת או מועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, לפי המוקדם.
ו. הנתבעת תשלח הודעה לעובדים בדואר רשום ותזמן אותם למשרדיה לצורך קבלת התשלום.
ז. הנתבעת תהיה רשאית לשלם את הפיצוי לחברי הקבוצה בתשלומים, ובלבד שהתשלום החודשי לכלל המתייצבים לא יפחת מ-10,000 ₪. חבר קבוצה שהתשלום המגיע לו נדחה בהתאם להסדר התשלומים לתקופה של מעל שנה יהיה זכאי להפרשי הצמדה.
ח. הסכם הפשרה לא יהווה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שלא יתייצבו לקבלת התשלום על פי ההסכם.
ט. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 20,000 ₪ לסילוק תביעותיה האישיות.
י. הנתבעת תשלם גמול מיוחד לתובעת המייצגת בסך של 20,000 ₪ ושכ"ט עו"ד לבא כח מייצג בסך של 125,000 ₪ בתוספת מע"מ.


13. עילות התביעה של אי ביצוע הפרשות לפנסיה ואי תשלום תוספת ותק, הוכרו בפסיקה כעילות הראויות להתברר במסגרת תביעה ייצוגית.
בשים לב לטענת התובעת בכתב התביעה ובבקשה לאישור התובענה הייצוגית בדבר אי ביצוע הפרשות לפנסיה ואי תשלום תוספת ותק, קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.

14. הסכם הפשרה כולל מנגנון פיקוח של ארגון העובדים, בין היתר באמצעות מינוי בודק מטעמה לצורך חישוב הפיצוי המגיע לחברי הקבוצה.
בכך מובטח כי הוראות ההסכם יבוצעו באופן מירבי לטובתם של חברי הקבוצה.
צירופו של ארגון העובדים כצד להסכם מפחית את החשש לניגוד עניינים בין האינטרס האישי של התובעת המייצגת ובא כוחה לבין האינטרס של כלל חברי הקבוצה.

15. מנגנון הפיצוי שנקבע בהסכם הפשרה מעניק לחברי הקבוצה פיצוי כמעט מלא בגין עילות התביעה הכלולות בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בכפוף להסדר הפריסה.
הפיצוי אמנם אינו כולל ריבית פיגורים אלא הפרשי הצמדה חלקיים. מנגד המנגנון מאפשר תשלום סכומי הפיצוי במלואם בתוך פרק זמן סביר וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים, שהיו עלולים להרתיע חלק גדול מחברי הקבוצה מלעמוד על מימוש זכויותיהם.
בנסיבות אלה קיומו של הסכם פשרה במתווה המוצע יקדם את אכיפת זכויות העובדים.

16. מנגנון הפריסה שנקבע בהסכם הפשרה מבטיח תשלום הפיצוי לחברי הקבוצה בתוך פרק זמן סביר ובתשלום חודשי בשיעור סביר, מבלי להטיל נטל כבד מידי על הנתבעת שעלול להביא לקריסתה. הסדר תשלומים זה מהווה בנסיבות העניין איזון ראוי בין האינטרסים של הצדדים.

17. ההסכם מבטיח תשלום רכיבי הפנסיה ותוספת הותק בשיעור המוסכם לעובדים המתייצבים בתוך פרק הזמן שנקבע ובכך חוסך מהם את הצורך בנקיטת הליכים משפטיים. מנגד לא נחסמת זכותם של חברי הקבוצה שלא התייצבו לקבלת זכויותיהם על פי ההסכם לפנות לבית הדין למימושם.
גם מבחינה זו יש בהסכם כדי לקדם את אכיפת זכויות העובדים במלואן.

18. במועד חתימת ההסכם ובעקבות הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנתבעת לבין הסתדרות העובדים הלאומית, המסדיר את תנאי עבודתם של עובדי הנתבעת. מכאו כי ההסכם תורם גם לקידום יחסי העבודה המאורגנים בין הנתבעת לעובדיה.

19. ההליכים שנקבעו בהסכם הפשרה לעניין משלוח הודעות לעובדים ופרק הזמן להתייצבות העובדים לקבלת הפיצוי תואמים את המקובל בתוענות ייצוגיות.

20. נוכח המנגנון שנקבע לחישוב הפיצוי, אשר כאמור מהווה פיצוי מלא למעט הפרשי ריבית והצמדה, ואשר מפוקח על ידי בודק מוסכם מטעם ארגון העובדים, ובשים לב לכך שמדובר בנוסחת חישוב פשוטה – לא נדרש בענייננו מינוי בודק על פי סעיף 19(ב) לחוק תובענות ייצוגיות

21. בשים לב לתרומת התובעת ובא כוחה לקידום עניינם של חברי הקבוצה ולאכיפת זכויות עובדי הנתבעת בהתאם להסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה החלים עליה, לרבות כינון יחסי עבודה קיבוציים בנתבעת, מצאנו לנכון לאשר את המלצת הצדדים בנוגע לגמול לתובעת המייצגת ולבא כוחה כאמור בהסכם הפשרה.

22. מכל הנימוקים כמפורט לעיל יתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.

23. הנתבעת תפרסם מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בשני עיתונים יומיים. המודעה תכלול פרטים המנויים בסעיפים 19(ג)(1) ו-(2) לחוק.
בטרם פרסום המודעה יגישו הצדדים נוסח המודעה לאישור בית הדין.

24. העתק החלטה זו בצירוף העתק מהסדר הפשרה יועברו ליועץ המשפטי לממשלה ולמנהל בתי המשפט, בהתאם להוראת סע' 19(ה) לחוק.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול תביעה ייצוגית

 2. התיישנות תביעה ייצוגית

 3. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 4. התיישנות תובענה ייצוגית

 5. הסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 6. בקשה לתיקון תובענה ייצוגית

 7. חוסר תום לב בתביעה ייצוגית

 8. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 9. גילוי מסמכים תובענה ייצוגית

 10. התנגדות לביצוע תביעה ייצוגית

 11. אישור הסכם פשרה תביעה ייצוגית

 12. תביעה ייצוגית נגד זאפ דפי זהב

 13. דחיית בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 14. תנאים לאישור פשרה תביעה ייצוגית

 15. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 16. הגשת ראיות נוספות תביעה ייצוגית

 17. בקשה לסילוק תביעה ייצוגית על הסף

 18. דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 20. בקשה להוספת נתבעים תביעה ייצוגית

 21. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 22. חובת דיווח סביבתי - תביעה ייצוגית

 23. הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 24. סעיף 8(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות

 25. תביעה ייצוגית בסוגיית הסכם קיבוצי ?

 26. בקשה לקביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית

 27. בקשת רשות ערעור אישור תביעה ייצוגית

 28. חובת דיווח על תקלות - תביעה ייצוגית

 29. תביעה ייצוגית "מעוררת שאלות מהותיות"

 30. אובדן השקעה אלטרנטיבית - תביעה ייצוגית

 31. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. בקשה למחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 34. אחוזי שומן במוצרי חלב תביעה ייצוגית על הטעיה

 35. כתב תביעה אישית ובקשה לאישור תובענה ייצוגית

 36. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 37. תביעה ייצוגית: שירות תזכורת לסיום החניה "פנגו"

 38. תביעה ייצוגית נגד חברת סלולר על אי קבלת זיכויים

 39. בקשה לפי סעיף 9 של חוק תובענות ייצוגיות לאשר הודעת חדילה

 40. תביעה ייצוגית: סכומי הארנונה לא עודכנו בהתאם למדדים שליליים

 41. טענה כי לא פנו אליה על מנת לקבל את אישורה למשלוח דברי הפרסומת

 42. אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית

 43. החריג בסעיף 10(3) המונע בירור תביעה כתביעה ייצוגית כשיש הסכם קיבוצי

 44. הודעת חדילה מוסכמת לפי סעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

 45. תביעה ייצוגית: התברר כי מכשיר בו בוצעה בדיקה שימש קודם לבדיקת נשא איידס

 46. גביית ריבית בשיטת "ריבית דרבית" ולא בשיטת ה"ריבית הצמודה" - תביעה ייצוגית

 47. תביעה ייצוגית שענינה "החזר הוצאות" שמקבלת מכבי שירותי בריאות מכלל בריאות חברה לביטוח

 48. תביעה ייצוגית: סימון שטח חניה המצוי בבעלות פרטית ככזה המחייב בתשלום אגרת חניה (סימון כחול לבן)

 49. תביעה ייצוגית: הנגשת אוטובוסים בקווים עירוניים ותחנות קו לשימוש עיוורים וכבדי ראיה לפי חוק שוויון

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון