בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

בפניי התנגדות לביצוע שטר על סך של 2,560 ₪ שנמשך מחשבונה של המבקשת לפקודת מר טובים (להלן: "המשיב"). יצויין, כי השיק נשוא ההתנגדות הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בשנת 1998, ההתנגדות הראשונה הוגשה ב-26.03.02, ואילו השניה, בליווי הבקשה להארכת מועד הוגשו ביום 25.04.02, באיחור של למעלה משלוש שנים.

בתצהיר התומך בבקשה להארכת מועד שהוגשה על ידי המבקשת נטען כי ההתנגדות הוגשה באיחור כה רב מהטעמים הבאים: ראשית, כי מיום מאסרו של בעלה של המבקשת התגלו לה קיומם של חובות רבים עליהם לא ידעה קודם לכן; שנית, כי מעולם לא קיבלה ולא חתמה על מסמך המציין כי נפתח כנגדה תיק הוצאה לפועל; שלישית, כי על קיומו של עיקול ברישום על רכבה נודע למבקשת רק כאשר פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקבלת הבטחת הכנסה, ומכאן נודע לה על קיומו של התיק הנוכחי; רביעית, כי לא הבינה את ההליכים המשפטיים בהם עליה לנקוט כתוצאה מפתיחת תיק הוצאה לפועל בו היא חייבת וכי לא התאפשר לה לשכור שירותי עורך דין לשם הטיפול בעניינה, וחמישית, כי השטר בו מדובר נגנב מרשותה עוד בשנת 1998 וכי הוגשה על כך הודעה הן לבנק והן למשטרה.

בדיון שהתקיים בפניי נחקרה המבקשת על תצהירה. בחקירתה התברר כי ידעה על קיומו של השיק נשוא התנגדות זו עוד ביום 22.11.00 ופנתה לעורך דין שיטפל בתיקי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדה, ואשר הגיש בשמה התנגדות לביצוע שטר ללא הארכת מועד ביום 26.03.01. המבקשת חתמה על התצהיר התומך בהתנגדות זו ביום 22.11.00, כך שלפחות במועד זה ידעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל זה, ולא הגישה בקשה להארכת מועד אלא כעבור שנה נוספת. עוד התברר כי לטענת המבקשת אחיו של בעלה גנב ממנה פנקס המחאות בשנת 1998 ואילו ההמחאה נשוא ההתנגדות נושאת תאריך 17.01.97.

דיון


דין הבקשה להארכת מועד להדחות. לבקשה מסוג זה יש להענות אם ניתן טעם מיוחד לאיחור, שכן המדובר במועד שנקבע בחיקוק, כאמור בתקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984. בבואו של בית המשפט ליתן החלטתו בבקשה מסוג זה, עליו לבדוק בכל מקרה את קיומו של הטעם המיוחד כתנאי להארכת המועד (ראו: ע"א 596/80 זבוסקי נ' אופמן מאירוביץ, פ"ד ל"ה(3) 837, 839).

ההלכה היא כי ניתן להאריך מועד בשל טעם מיוחד, כאשר הנסיבות שבעטיין חל האיחור הן חיצוניות ואינן בשליטתו של בעל הדין, להבדיל מטעמים הנעוצים בבעל הדין עצמו (ראו: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 890). לעניין הגשת הבקשה להארכת מועד ההלכה היא כי "מבקש ארכה חייב להזדרז ולהביא את בקשתו בפני בית המשפט ללא כל השהיה נוספת או מיותרת...טעם מיוחד שהיה קיים יכול שיפוג, אם לא הזדרז המבקש ולא ביקש על הארכת המועד תוך זמן סביר לאחר שהוסרה הסיבה שמנעה אותו מלפעול" (ראו: בש"א 1921/95 אחדות שרוך נ' בני ברמה, תק-על 95(4), 30). בענייננו, אף אם נקבל את טענת המבקשת כי נודע לה על קיומו של תיק ההוצאה לפועל רק כשלוש שנים לאחר פתיחת התיק, הרי שעדיין אין בפי המבקשת טעם, לא כל שכן טעם מיוחד, היכול להסביר הפער הגדול בין מועד חתימתה על התצהיר התומך בהתנגדות (22.11.00) לבין מועד הגשת ההתנגדות ללשכת ההוצאה לפועל (26.03.01) לבין הגשת ההתנגדות בצרוף בקשה להארכת מועד רק למעלה משנה מאוחר יותר (25.04.02).

בנסיבות העניין, אין מחלוקת שהמדובר בהתנגדות שהוגשה באיחור ניכר, כאשר הטעם לאיחור הופרך בעת החקירה ולפיכך המבקשת לא יצרה כל תשתית לתמיכה בטענתה בדבר קיומו של טעם כלשהו להארכת המועד, לא כל שכן לקיומו של טעם מיוחד.

אף אם אתייחס לטענות ההגנה לגופן, הרי שטענת ההגנה העיקרית של המבקשת, הנשענת על גניבת פנקס השיקים מידיה על ידי גיסה בשנת 1998, הופרכה אף היא בחקירה הנגדית, עת התברר כי השיק נשוא תיק הוצאה לפועל זה נמשך מחשבונה של המבקשת עוד בשנת 1997.

בהקשר זה יצויין, כי אף העובדה שטענת ההגנה הינה טענה בדבר גניבה, אין בה כשלעצמה כדי להצדיק הארכת מועד
למבקשת, בנסיבות שתוארו לעיל (ראו: י' זוסמן, סדר הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1997) בעמ' 897).

לאור האמור, אני דוחה את הבקשה.

המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך של 500 ₪ בצירוף מע"מ, אשר ישולמו ישירות לבא כח המשיב.

הליכי ההוצאה לפועל בתיק 9-98-08970-20 ימשכו כסידרם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה דחויה הוצאה לפועל

 2. אי פתיחת תיק הוצל''פ

 3. הפרת חוזה הוצאה לפועל

 4. אי עמידה בצו התשלומים

 5. התיישנות הוצאה לפועל

 6. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 7. העברת תיק הוצאה לפועל

 8. אי התייצבות לחקירת יכולת

 9. חובת הנמקה הוצאה לפועל

 10. אימות חתימה הוצאה לפועל

 11. ביטול החלטה הוצאה לפועל

 12. התנאים למתן צו תשלומים

 13. הגדרת זוכה בהוצאה לפועל

 14. ביטול ערבות הוצאה לפועל

 15. אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 16. ביטול מכירה בהוצאה לפועל

 17. התיישנות תיק הוצאה לפועל

 18. חוסר תום לב בהוצאה לפועל

 19. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 20. אחריות שילוחית הוצאה לפועל

 21. הפרת צו רשם ההוצאה לפועל

 22. אי חידוש דרכון הוצאה לפועל

 23. התיישנות תיקי הוצאה לפועל

 24. ביטול סגירת תיק הוצאה לפועל

 25. העברת תיק לשכת הוצאה לפועל

 26. אגרת הוצאה לפועל הפרשי הצמדה

 27. ביטול מכירת נכס הוצאה לפועל

 28. התיישנות תיקים בהוצאה לפועל

 29. אישור מכירת דירה הוצאה לפועל

 30. ביטול פקודת מאסר הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת רשם ההוצאה לפועל

 32. ביצוע פקודת מאסר הוצאה לפועל

 33. בקשה לעיון בתיק הוצאה לפועל

 34. בקשה להארכת מועד הוצאה לפועל

 35. ביטול עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 36. בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 37. חוסר תום לב בהליכי הוצאה לפועל

 38. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 39. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 40. ביצוע פסק דין לפינוי בהוצאה לפועל

 41. דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 42. חוסר תום לב פתיחת תיק הוצאה לפועל

 43. התיישנות ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 44. בקשה דחופה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

 45. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 46. התנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

 47. אי סגירת תיק הוצל''פ למרות הפקדת ערבות

 48. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 49. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 50. אי הגשת תביעה לאחר עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 51. ביטול מכר מקרקעין אישור של ראש ההוצאה לפועל

 52. משלא בוצע פסק הדין ננקטו הליכי הוצאה לפועל

 53. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות להוצאה לפועל

 54. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 55. התובע טוען כי הנתבע הטעה את רשם ההוצאה לפועל

 56. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 57. נטען כי רשמת ההוצאה לפועל טעתה בעת שקבעה כי החוב נבלע

 58. פיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לתובע בשל הליכי הוצאה לפועל

 59. בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 60. תביעה כספית שהתבררה לאחר שתחילה נפתח תיק בלשכת ההוצאה לפועל

 61. סעיף 6 לחוק ההוצל"פ מקנה רשות לזוכה להגיש בקשה לביצוע פסק הדין

 62. תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל לביצועו של פסק דין למרות ששולם

 63. מסמכויות רחבות לבית המשפט ביושבו כערכאת ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 64. אין בהגשת בקשה חוזרת כדי להאריך את המועדים בסעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 65. נטען כי נוכח מחדל באי קיום צווי המימוש והעברת הכספים, זומן לדין על ידי הזוכה בתיק ההוצאה לפועל

 66. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון