בקשה להחזרת תיק איחוד


רקע ותמצית טענות הצדדים

לפניי בקשה לעיכוב תובענה בשל חוסר ניקיון כפיים וקביעת ערובה לתשלום הוצאות, בהתאם לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן:"תקנות סדר הדין האזרחי").

עסקינן בתביעה כספית על סך 64,200 ₪ אשר הגיש המשיב כנגד המבקשת. במסגרת התובענה טען המשיב, כי נכרת בינו לבין המבקשת הסכם שכירות, לפיו שכר מהמבקשת חנות המצויה בבעלותה, בשכירות חופשית לתקופה של 12 חודשים, עם אופציה להארכת תקופת השכירות לתקופה של שש שנים נוספות. המשיב טוען, כי במסגרת ההסכם הוסכם, כי יהיה רשאי לבצע עבודות שיפוצים ושיפורים במושכר, על חשבונו, וכי השיפוצים והשיפורים יהיה שייכים לו ויוחזרו אליו בתום תקופת השכירות. לטענתו, הוא השקיע במושכר סך של 85,400 ₪ לשם התאמתו לצרכיו. המשיב טוען, כי בתום תקופת השכירות לא היה בידי המבקשת להחזיר לו את השקעותיו ועל כן הסכימה להארכת שהייתו במושכר באותם תנאים ובתמורה המשיכה לקבל דמי שכירות כמוסכם מידי שלושה חודשים עד שלאחרונה החליטה המבקשת להתנער מההסכמות האמורות וביקשה מהמשיב לפנות את המושכר ואף הגישה תביעה בנדון, אשר במסגרתה ניתן פסק דין בהעדר לפיו על המשיב לפנות את המושכר עד ליום 30.8.09.

עוד טוען המשיב, כי בשל רעידת אדמה אשר ארעה בשנת 2004, נסדקו קירות המושכר בצורה רצינית והוא פנה למבקשת בדרישה, כי תפעל לשם תיקונם אולם פניותיו לא נענו. לטענתו, משפנתה אליו העירייה בנדון ובשל הסכנה אשר נגרמה למבנה בשל הסדקים הוא נאלץ לתקן את הנזקים, בעלות של 6,000 ₪ ובנוסף הוא נדרש להשבית את משרדו לשם ביצוע התיקון ובשל כך דורש פיצוי בסך 5,000 ₪.

המבקשת הגישה כתב הגנה בתובענה וכן תביעה שכנגד על סך 108,500 ₪ במסגרתה טענה, כי המשיב נשאר במושכר במשך שנתיים לאחר תום תקופת השכירות ללא אישורה ומבלי ששילם לה דמי שכירות או דמי שכירות ראויים.

המבקשת הגישה בקשה במסגרתה עתרה, כי בית המשפט יורה על עיכוב התובענה עד אשר המשיב יקיים את החלטות בית המשפט בהליך הקודם ויגיע לבית המשפט בניקיון כפיים. כן עתרה, כי בית המשפט יחייב את המשיב להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיה במידה והתובענה אשר הוגשה נגדה תדחה, בהתאם להוראות תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי.

המבקשת טוענת, כי המשיב הסיג את גבולה שעה שלא פינה את המושכר בתום תקופת השכירות ומבלי שנתנה הסכמתה לכך. לטענתה, במהלך התקופה האמורה שילם לה המשיב דמי שכירות נמוכים, על פי שיקול דעתו. המבקשת טוענת, כי בנסיבות אלו הגישה תובענה לשם פינוי המשיב מהמושכר. ביום 5.2.09 ניתן פסק דין בתובענה, לפיו על המשיב לפנות את המושכר תוך 30 ימים. לטענתה, המשיב סירב לקיים החלטה זו ופינה את המושכר ביום 31.8.09, לאחר שבקשתו לעיכוב ביצוע פסק הדין נדחתה.


עוד טוענת המבקשת, כי המשיב טרם שילם לה את הוצאות המשפט אשר נקבעו בהחלטות בית המשפט. לטענתה, המשיב הסתיר מבית המשפט את עובדת חיובו האמור לעיל. לפיכך טוענת המבקשת, כי המשיב אינו פונה לבית המשפט בניקיון כפיים. לטענתה, על המשיב לשלם לה את חובו בטרם יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לסעד כלשהו.

לטענת המבקשת, המשיב הינו בעל תיק איחוד בלשכת ההוצאה לפועל. בנסיבות אלו טוענת המבקשת, כי במידה והתובענה אשר הגיש המשיב תדחה והוא יחויב בתשלום הוצאותיה הרי שלא יעלה בידה לגבות חובו של המשיב כלפיה. לטענת המבקשת, יש לערוך איזון בין זכות המשיב לגשת לערכאות המשפטיות וזכותה, כי יעלה בידה לגבות את הוצאותיה, במידה והתביעה נגדה תדחה. לטענתה, במקרה בו עסקינן נוטה האיזון לטובתה שכן המשיב מנצל את ההליכים המשפטיים בכדי להטרידה ולגרום לה להוציא כספים לשווא בעוד הוא מסרב לקיים החלטות בית משפט. לטענתה, התנהלות המשיב אשר לא שילם לה דמי שכירות בעבור המושכר וכן לא קיים את החלטות בית המשפט מצדיקה אף היא את חיובו בהפקדת ערובה.


עוד טוענת המבקשת, כי התביעה אשר הגיש המשיב הינה תביעת סרק וכי טענתו באשר לשיפוצים אשר ביצע במושכר אינה נתמכת בראיה כלשהי. לטענתה, טענת המשיב באשר לשיפוצים האמורים מנוגדת לאמור בהסכם אשר נכרת בין הצדדים ולפיו על המשיב להשיב את המושכר במצב בו קיבל אותו וכן הוא התחייב לא לשנות את המושכר מבלי לקבל לכך אישור מראש בכתב מהמבקשת.

המשיב מתנגד לבקשה וטוען, כי דינה להידחות. לטענתו, הסעד המבוקש על ידי המבקשת לעיכוב התובענה אינו קיים בדין הישראלי ועל כן דין הבקשה האמורה להדחות על הסף.

עוד טוען המשיב, כי בתובענה נוספת אשר הגיש, הוגשה בקשה להפקדת ערובה. לטענתו, החלטת בית המשפט בבקשה האמורה יפה אף לענייננו. עותק של ההחלטה צורף לתגובת המשיב. לטענתו, השיקול העיקרי אשר על בית המשפט לשקול בעת שדן בבקשה להטלת ערובה הינו סיכויי התביעה. המשיב טוען, כי התובענה אשר הוגשה על ידו הינה תביעה מבוססת וסיכוייה רבים שכן נסמכת על התחייבות המבקשת בהסכם השכירות אשר צורף לכתב התביעה באשר להחזרת שווי השקעת המשיב במושכר והחזר בגין הוצאות המשיב בשל תיקון המושכר עקב רעידת אדמה. המשיב טוען, כי אין בעובדה שיש למבקשת טענות ותביעות לתשלום כספים נגדו בכדי לפגוע בסיכויי תביעתו וככל שיעלה בידה להוכיח טענות אלו הרי ששמורה לה זכות הקיזוז.

דיון ומסקנות

לאחר עיון בטענות הצדדים ובמכלול החומר המצוי בפניי מצאתי, כי דין הבקשה להדחות, כפי שיפורט.


בהתאם לתקנה 519(א) לתקנות סדר הדין האזרחי "בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".המחוקק לא קבע מהם השיקולים אשר על בית המשפט לשקול בהפעילו את סמכותו בהתאם לתקנה 519(א). ההלכה היא, כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו האמורה רק במקרים חריגים. בין היתר נקבע, כי בית המשפט יטיל על צד להפקיד ערובה כאשר סיכויי התובענה קלושים, כאשר התובע איננו מתגורר בארץ או כי אין בידו להצביע על נכסים בארץ.

אחת ממטרותיה העיקריות של תקנה 519)א) הינה מניעת ניהולן של תביעות סרק והבטחת כיסוי הוצאות הנתבע, בעיקר כאשר בית המשפט התרשם, כי סיכויי התובענה קלושים (ע"א 2877/92 סאלח עבד אללטיף נ' מורשת בנימין למסחר ולבניה (קרני שומרון) בע"מ , פ"ד מז (3) 850,846).

אל מול המטרות האמורות עומדת זכות הגישה לערכאות המשפטיות. הטלת ערובה עלולה להכביד יתר על המידה על מגישי תובענות כך שהגישה לערכאות המשפטיות תוגבל לבעלי אמצעים בלבד. ברי, כי אין להתיר מצב כאמור. כמו כן, חיוב צד בהפקדה ערובה מהווה פגיעה בקניינו ועל פגיעה זו לעמוד בהוראות פסקת ההגבלה.

במסגרת בקשתה לחיוב המשיב בהפקדת ערובה טענה המבקשת, כי המשיב הינו בעל תיק איחוד בלשכת ההוצאה לפועל. טענה זו לא נתמכה בתצהיר אשר צורף לבקשה לשם תמיכה בה, כמצוות התקנות. עם זאת, כאמור לעיל, המשיב צירף לתגובתו החלטה אשר ניתנה בעניינו במסגרת תובענה אחרת אשר הוא צד לה. מההחלטה האמורה עולה, כי מצבו הכלכלי של המשיב קשה והוא הוכרז על ידי לשכת ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים ונפתח נגדו תיק איחוד.

העובדה, כי המשיב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים ונפתח נגדו תיק איחוד תומכת בטענת המבקשת לפיה במידה והתובענה אשר הוגשה נגדה תדחה יקשה עליה לגבות את הוצאותיה מהמשיב. עם זאת אין מחלוקת, כי לא די בהוכחת הטענה, כי מצבו הכלכלי של התובע רעוע לשם חיובו בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים.

הכלל הוא, כי אין בית המשפט מחייב תובע בהפקדת ערובה להוצאות מחמת עוניו בלבד. זאת לאור העובדה, כי זכות הגישה לערכאות הינה זכות קונסטיטוציונית. חיוב תובע להפקיד ערובה בשל העובדה שמצבו הכלכלי רעוע תביא לנעילת שערי בית המשפט בפני מי שאין הפרוטה מצויה בכיסו והזכות תיוותר זכותם של בעלי ממון בלבד.

חיוב תובע שמצבו הכלכלי רעוע בהפקדת ערובה הינו בעל פנים לכאן ולכאן. מחד ברי, כי מצבו הכלכלי של התובע משליך ישירות על יכולתו של הנתבע לגבות את הוצאותיו, אם יזכה בדין. יש להתחשב באינטרס של הנתבע, אשר נגרר להתדיינות משפטית הכרוכה בהשקעת משאבים וזמן, לגבות ולממש את הוצאותיו מהתובע, במידה ויפסקו הוצאות לטובתו. יש להגן על הנתבע כך שלא ימצא עצמו בפני שוקת שבורה ללא יכולת לגבות את הוצאותיו בשל חסרון כיס של התובע (ע"א 2877/92 סאלח עבד אלאטיף נ. מורשת בנימין למסחר פ"ד מז (3) 846). לפיכך, קיים צורך ממשי יותר לחייב תובע בהפקדת ערובה ככל שמצבו הכלכלי קשה יותר. מאידך, חיוב של תובע כאמור בהפקדת ערובה עלול לפגוע באופן משמעותי במימוש זכותו לגישה לערכאות. בהעדר אפשרות לשאת בתשלום הערובה, תדחה תביעתו מבלי שתתברר לגופה (רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי זיסר).

ברי, כי יש להביא בחשבון את מצבו הכלכלי של התובע שעה שבית המשפט מכריע בבקשה לחייב את התובע להפקיד ערובה עם זאת, על בית המשפט ליתן דעתו לעובדה, כי הטלת ערובה על תובע, אשר ייתכן, כי לא יוכל לעמוד בה, עלולה לפגוע בזכותו, כי יהיה לו יומו בבית המשפט.


הנה כי כן, לא די בהוכחת הטענה, כי לאור מצבו הכלכלי של המשיב סביר שיקשה על המבקשת לגבות הוצאותיה במידה והתובענה אשר הוגשה נגדה תדחה, בכדי לחייב את המשיב בהפקדת ערובה כתנאי לשמיעת התובענה נשוא הבקשה שלפניי.

לשם הכרעה בבקשה שלפניי יש לבחון מה הם סיכויי התובענה. המבקשת טוענת, כי סיכויי התובענה קלושים שכן המשיב לא צירף ראיות כלשהן לתמיכה בטענותיו באשר להוצאותיו וכן, תביעתו לחיוב המבקשת בתשלום ההוצאות האמורות אינה עולה בקנה אחד עם האמור בהסכם אשר נכרת בין הצדדים.

המשיב טוען, כי בהתאם לדרישות העירייה ומאחר והמבקשת לא פעלה בנדון, הוא תיקן ליקויים אשר נגרמו למושכר בעקבות רעידת אדמה. המשיב צירף לכתב התביעה מכתב חתום על ידי מהנדס העיר לפיו נמצאו במבנה ליקויים אשר עלולים להביאו לידי סכנה ועל כן הוא נדרש לפעול לשם תיקון הליקויים. המבקשת מצידה מכחישה, כי התרחש רעש אדמה באזור וכי נגרם בגינו נזק למושכר. על כתפי המשיב מוטל הנטל להוכיח, כי ביצע את השיפוץ האמור ואת ההוצאות אשר הוצאו על ידו לצורך השיפוץ האמור. לאחר עיון במכלול טענות הצדדים בנדון והחומר המצוי בפניי מצאתי, כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח, כי סיכויי התביעה קלושים.

המשיב עותר, כי בית המשפט יחייב את המבקשת לפצותו בגין כספים אשר הוא הוציא, לטענתו, לשם שיפוץ הנכס. במסגרת הסכם השכירות צוין, כי המשיב מצהיר כי הוא קיבל את המושכר במצב טוב וכי הוא מתחייב להחזירו בתום תקופת השכירות, באותו מצב. בסמוך לאמור נכתבו, בכתב יד, המילים "פרט לשיפוצים שצוינו לעיל". בהמשך ההסכם התחייב המשיב לא לשנות את המושכר ולא להוסיף לו דבר מה מבלי לקבל את הסכמת המבקשת, מראש ובכתב. בסמוך לסעיף הרלוונטי נכתב בכתב יד, "הכל בהתאם לנספח המצורף". בסוף החוזה האמור נכתב בכתב יד, כי מוסכם בין הצדדים שכל השיפורים והשיפוצים הם קניינו של השוכר בלבד והוא רשאי להעבירם לאחר בכל זמן. לא ברור על סמך מה מבסס המשיב טענתו לפיה הוא זכאי, כי המבקשת תשפה אותו בגין הוצאות אשר הוא הוציא, לטענתו, לשם שיפוץ הנכס. עם זאת, בשים לב לעובדה, כי הדיון בתובענה נמצא בשלביו המקדמיים, אין ביכולתי לעמוד על סיכויי התביעה. כמו כן, כפי שפורט לעיל לא עלה בידי המבקשת להוכיח, כי סיכויי התובענה, בנוגע לשיפוץ אותו עשה המשיב, לטענתו, בהתאם לדרישת העירייה, קלושים .

לא מצאתי, כי בענייננו לא מתקיימות הנסיבות המיוחדות המצדיקות הטלת ערובה בהתאם לתקנה 519(א) לתקנות סדר הדין האזרחי.

המבקשת עותרת, כי בית המשפט יורה על עיכוב התובענה בשל העובדה שהמשיב נהג בחוסר ניקיון כפיים שעה שהסתיר מבית המשפט עובדות מהותיות באשר לחיוב הכספים אשר הוטל עליו במסגרת הליך קודם אשר התנהל בין הצדדים, אי תשלום החוב האמור ופרטים אודות המבקשת עצמה. מצאתי, כי אין מקום להיעתר לבקשה לעיכוב התובענה.

כאמור, המבקשת טענה, כי המשיב אמור היה לפרט בכתב התביעה פרטים אודותיה ובין היתר, כי היא מתגוררת בבית אבות וכי דמי השכירות דרושים לה לשם מימון שהותה בבית האבות. במסגרת כתב התביעה ציין המשיב, כי המבקשת מתגוררת בבית אבות בחיפה. סבורני, כי המשיב לא נדרש לטעון במסגרת כתב התביעה, כי דמי השכירות דרושים למבקשת לשם מימון שהותה בבית האבות. לא מצאתי, כי עסקינן במידע רלוונטי לתובענה אשר הגיש המשיב. יתרה מזאת, לא הוכח לי כי המידע האמור מצוי בידיעת המשיב.

טענת המבקשת לפיה המשיב לא קיים את החלטות בית המשפט בהליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים נתמכת בתצהיר בתה של המבקשת. לא ברור האם האמור בתצהיר מבוסס על ידיעתה האישית של המצהירה. כמו כן, המשיב פירט במסגרת כתב התביעה, כי התנהל הליך קודם בין הצדדים ואת העובדה, כי הוא חויב לפנות את המושכר. המשיב לא פירט אמנם, כי חויב בתשלום הוצאות המשיבה אולם סבורני, כי אין בכך בכדי להביא לעיכוב התובענה בגין חוסר ניקיון כפיים. המבקשת רשאית לפעול לשם גביית חובו של המשיב כלפיה וכן היא רשאית להעלות טענת קיזוז אולם אין בחוב הנטען כדי לחסום את שערי בית המשפט בפני המשיב.

לאור כל האמור, התוצאה היא, כי הבקשה נדחית.

הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון עם סיום ההליך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איחוד תיקים ערב

 2. איחוד תיקים זמני

 3. איחוד תיקים כפוי

 4. העברת תיק איחוד

 5. איחוד תיקים יזום

 6. איחוד תיקים פנסיה

 7. הפטר איחוד תיקים

 8. איחוד תיקים עיקול

 9. איחוד תיקים 3 אחוז

 10. איחוד תיקים ארנונה

 11. איחוד תיקים עיקולים

 12. תקנה 520 איחוד תיקים

 13. איחוד תיקים פעם שניה

 14. איחוד תיקים פשיטת רגל

 15. בקשה להחזרת תיק איחוד

 16. הסדר נושים בתיק איחוד

 17. איחוד תיקים לאחר פיזור

 18. איחוד תיקים העדפת נושים

 19. הסדר נושים איחוד תיקים

 20. חוב ארנונה איחוד תיקים

 21. איחוד תיקים עיכוב הליכים

 22. בקשה נוספת לאיחוד תיקים

 23. איחוד תיקים ביטול הליכים

 24. דחיית בקשה לאיחוד תיקים

 25. בקשה חוזרת לאיחוד תיקים

 26. בקשה לאיחוד תיקים דוגמא

 27. בקשה לאיחוד תיקים שנדחתה

 28. איחוד תיקים מוגבל באמצעים

 29. תשלום כתנאי לפתיחת תיק איחוד

 30. בקשה לצירוף תיק לתיק האיחוד

 31. בקשה לאיחוד תיקים בבית משפט

 32. איחוד תיקים עיכוב יציאה מהארץ

 33. בקשה להוספת תיק לאיחוד תיקים

 34. בקשה לאיחוד תיקים לאחר פיזור

 35. איחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 36. בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל

 37. חייב מוגבל באמצעים איחוד תיקים

 38. בקשה לאיחוד תיקים מוגבל באמצעים

 39. בקשה לאיחוד תיקים בבית הדין לעבודה

 40. בקשה לאיחוד תיקים חייב מוגבל באמצעים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון