בקשה למחיקת כתבי טענות

1. בפנינו ערעור על החלטת כב' הרשמת ויסמן מיום 7.10.07 בתיק בש"א 6964/07 (להלן: "ההחלטה"), במסגרת התיק העיקרי עב 9173/06.

בהחלטה נדחתה בקשת המערער למחיקת כתבי הטענות של המשיבים.

רקע עובדתי

2. ביום 17.10.06 הגיש המערער כתב תביעה כנגד המשיבים לתשלום זכויות שונות להן הוא זכאי עקב תקופת עבודה וסיומה. ביום 23.11.06 הוגש כתב ההגנה.

3. ביום 4.7.07 הגיש המערער בקשה למחיקת כתבי טענות המשיבים במסגרת בש"א 6964/07. במסגרת בקשה זו טען המערער כי בהתאם לתקנה 46 לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) ומאחר והמשיבים לא גילו את מסמכיהם על אף פניותיו החוזרות אליהם, יש למחוק את כתבי טענותיהם וליתן פסק דין על יסוד כתב התביעה. ביום 12.7.07 ניתנה תשובת המשיבים לבקשה הנ"ל, במסגרתה טענו כי פניות ב"כ המערער בעניין גילוי המסמכים הן מיום 21.6.07 ומיום 1.7.07, כאשר כבר ביום 1.7.07 נמסר לב"כ המערער כי פניותיו ייענו בהקדם האפשרי, אך משום מה אצה לו הדרך להגיש הבקשה שלושה ימים לאחר מכן. למען הזהירות ביקשו המשיבים אורכה בת 30 ימים נוספים, מיום 13.7.07, לצורך הגשת גילוי המסמכים מטעמם.

4. ביום 17.7.07 נתנה כב' הרשמת ויסמן החלטתה הדוחה את בקשת המערער, כדלקמן:

"מחיקת כתבי טענות תעשה במשורה ורק אם בעל הדין כנגדו ניתן הצו הפר צו שיפוטי. בבקשה בפני לא נטען כי ניתן צו בנושא גילוי מסמכים ואף מעיון בתיק בית הדין לא מצאתי צו כאמור. לפיכך הבקשה נדחית".

כמו כן במסגרת ההחלטה הנ"ל ניתנה אורכה הדדית לגילוי מסמכים עד לתום פגרת בית המשפט.

5. כבר ביום 15.7.07 העבירו המשיבים לידי ב"כ המערער רשימת גילוי מסמכים מטעמם וכן תשובה עניינית לבקשותיו .

6. ביום 5.8.07 הגיש המערער בקשה לפסילת כב' הרשמת ויסמן מלדון בתיק. בין יתר נימוקיו טען כי בהחלטתה התייחסה הרשמת לבש"א מיום 4.7.07, בעוד במערכת האינטרנט לא מופיעה שום בקשה מאותו מועד. ביום 4.9.07 הועברה תגובת המשיבים לבקשה הנ"ל. ביום 7.10.07 נדחתה בקשת המערער.

7. ביום 26.8.07 הגיש המערער בקשה להבהרת החלטה, בקשר להחלטת כב' הרשמת ויסמן מיום 17.7.07. כאשר הוא טוען כי ההחלטה אינה מנומקת. בגוף הבקשה ציין המערער כי בניגוד לאמור בהחלטה האמורה, הרי שניתנה החלטה של כב' השופטת הראשית פוגל כבר ביום 23.4.07, לגילוי מסמכים הדדי.

8. ביום 29.8.07 ניתנה החלטת כב' הרשמת ויסמן לפיה:

"לאחר קריאת ההחלטה מיום 17/7/07 לא מצאתי כי אין בה נימוקים. לכן איני רואה מקום להבהיר את ההחלטה. הבקשה נדחית".

9. ביום 6.9.07 הגיש המערער בקשה נוספת לנמק/ להבהיר החלטה מיום 17.7.07. בהחלטתה מיום 7.10.07 קובעת הרשמת ויסמן כדלהלן:


" המדובר בבקשה שלישית בנושא וכבר ניתנו החלטות בעבר. אין מקום ליתן החלטה נוספת זהה... ".


10. באותו היום, קרי 7.10.07, הגיש המערער בקשה נוספת למתן החלטה למחיקת כתבי טענותיהם של המשיבים בשל הפרת החלטת בית הדין לגילוי מסמכים.

בהחלטתה מיום 15.10.07 קבעה כב' הרשמת ויסמן כי מעיון בבקשה זו אינה מכוונת כלפי בש"א 6964/07 אלא מדובר בבקשה חדשה למחיקת טענות המשיבים. על כן על המזכירות לפתוח בש"א לבקשה זו.

11. ביום 9.9.07 הגיש המערער ערעור על החלטת הרשמת ויסמן מיום 17.7.07. (בש"א 8608/07).

ביום 11.9.07 נתן כב' השופט איטח החלטתו המקדמית בערעור הנ"ל, לפיה הערעור כולל ביטויים מבישים המכוונים כלפי הרשמת (תוך ייחוס כוונת זדון וסילוף עובדות) וכן בקשה לסעד שאינו רלוונטי להליך (סע' 10 לערעור) .עוד במסגרת ההחלטה ניתנה למערער האפשרות להגיב על ההחלטה בתוך 14 ימים.

בהמשך (17.10.07) הודיע ב"כ המערער כי הוא נכון למחוק את סעיף 10 לערעור, אולם עומד הוא על טענות "הזדון" ו"סילוף העובדות" אותן הוא מייחס לכבוד הרשמת.

ביום 22.10.07 נתן השופט איטח החלטתו לפיה הוא מורה לב"כ המערער לתקן את הודעת הערעור ולמחוק ממנה את הטענות האמורות (וכן את סע' 10), ובאם לא תוגש הודעת ערעור מתוקנת בתוך 15 יום יימחק הערעור. בתגובה להחלטה זו המשיך המערער והגיש בקשות שונות לנימוק ההחלטה, אולם אלו נדחו.

12. ביום 15.10.07 הגיש המערער את ערעורו זה, על החלטת כב' הרשמת מיום 7.10.07 (החלטה בבקשה מיום 6.9.07 להבהרת החלטה, לפיה מדובר בבקשה שלישית בנושא בגינה ניתנו החלטות בעבר) בפועל ערעור זה מהווה בקשת המשך לבקשת המערער מיום 7.10.07 למחיקת כתבי טענותיהם של המשיבים, כאשר המערער מערבב טענות ובקשות שונות ורבות שהוגשו על ידו במסגרת הליך זה.

טענות המערער

א. החלטת כב' הרשמת ויסמן, מיום 17.7.07, אשר דחתה את בקשתו למחיקת כתבי טענות המשיבים מהטעם שלא קיימו החלטת ביה"ד ולא גילו מסמכיהם, ניתנה שלא כדין. בהחלטתה ציינה כב' הרשמת כי לא ניתן צו לגילוי מסמכים בתיק – עובדה זו לא נכונה, נוכח החלטת כב' השופטת פוגל מיום 23.4.07 המורה, בין היתר, על הליך גילוי מסמכים הדדי. כמו כן עצם העובדה שכב' הרשמת נענתה לבקשת המשיבים למתן אורכה לגילוי המסמכים, מלמדת כי הרשמת ידעה היטב על החלטת השופטת פוגל.


היות והחלטה זו ניתנה תוך יצירת עיוות הגיש המערער בקשות מנומקות להבהרת החלטה וביום 7.10.07 הגיש בקשה למתן החלטה בהתאם לתקנה 46(ד) למחיקת כתבי טענות המשיבים.

ב. בקשתו של המערער מיום 7.10.07 למחיקת כתבי טענות המשיבים נדחתה באותו יום, על הסף – כאשר החלטת הרשמת הינה בלתי מנומקת, בלתי חוקית ובלתי מוסרית. בקשה זו הינה בקשה אוטונומית עצמאית למתן סעד – מחיקת כתבי טענות עקב אי ביצוע החלטה ואינה בקשה שלישית כפי שקבעה הרשמת.

תגובת המשיבים הוגשה ביום 5.11.07. ובמסגרתה נטען:

א. המערער עצמו לא עמד בהחלטת ביה"ד מיום 23.4.07 אותה הוא מרבה להזכיר, כאשר העביר את רשימת גילוי המסמכים מטעמו באיחור ניכר מהמועד הקבוע בהחלטה. זאת ועוד – בהחלטה הנ"ל קבעה השופטת פוגל כי על המערער להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו בתוך 60 יום- עד היום, למעלה מ- 6 חודשים ממועד מתן ההחלטה, לא הוגשו תצהירי המערער.

ב. המשיבים אינם מכחישים קיומה של ההחלטה מיום 23.4.07 הקובעת בין היתר הליך של גילוי מסמכים. אולם גם אם איחרו המשיבים תחילה בגילוי המסמכים, הרי שהדבר נעשה בטעות ובתום לב וללא כוונת זלזול שהיא. מכל מקום ביום 4.7.07 ניתנה למשיבים ארכה להעברת גילוי המסמכים, אורכה אשר לא נוצלה על ידם.

ג. המשיבים טוענים כי גם אם איחרו המשיבים בהגשת גילוי המסמכים, הרי שהדבר נעשה לפרק זמן קצר ובתום לב, ותוקן על ידיהם מייד לאחר מכן תוך קבלת אישור ביה"ד למתן אורכה, וכי למערער לא נגרם כל נזק.

הכרעה

13. ראשית ובטרם נתייחס לטענות הערעור לגופן, נציין כי דרך התנהלות ב"כ המערער, בהגשת מספר רב של בקשות זהות או דומות, הגשת ערעורים שונים וערבוב הטענות אשר נטענו במסגרתן, מקשה על ניהול התיק, גורמת לסרבול ולהימשכות ההליכים שלא לצורך.


זאת ועוד – טיעוני ב"כ המערער בבקשותיו, כמו גם בערעור זה אינן עקביות ולוקות באי סדר ובאי בהירות. ב"כ המערער חוזר ומערבב בין בקשות שונות שהגיש ובין ההחלטות שניתנו לגביהן. כך למשל במסגרת ערעור זה מתייחס המערער להחלטת הרשמת מיום 7.10.07 (בגינה הוגש הערעור) כאילו ניתנה בבקשתו מיום 7.10.07 (ראה סעיף 28 להודעת הערעור) – בעוד החלטת הרשמת מיום 7.10.07 מתייחסת לבקשת המערער מיום 6.9.07, כמתואר לעיל. ביחס לבקשתו מיום 7.10.07, הרי שניתנה החלטה ביום 15.10 לפיה תפתח בגינה בש"א נפרדת היות ומדובר בבקשה עצמאית חדשה.

14. ולגוף הערעור -

תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991 קובעת כדלקמן:

46. " פרטים נוספים, גילוי ועיון במסמכים, שאלונים
(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים
נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות.
....
(ד)לא קיים בעל דין צו שניתן על פי תקנת משנה (א) או (ב), רשאי בית הדין או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו או למחוק את כתב טענותיו".

על מחיקת כתב הגנה כסנקציה על הפרת צו של ביהמ"ש נאמר:

"ניתן דעתנו כי לעניינו של נתבע המפר צו, שיקול דעתו של בית המשפט נע על שני נתיבים בלבד, והם - הארכת מועד לקיום הצו או מחיקת כתב ההגנה; וידענו שמחיקת כתב הגנה פירושה - הלכה למעשה - פסק דין נגד הנתבע ... אין פלא בדבר, אפוא, שבתי משפט חזרו שוב ושוב על האזהרה כי אין מוחקים כתב הגנה אלא במקרים קיצוניים הראויים לכך, והוא במקום שהנתבע פועל בזדון או שהתנהגותו מגלה זלזול חמור בבית המשפט.

ואילו במקום שהנתבע פועל בתום-לב אך מתוך חוסר הבנה - ולו ברשלנות - לא ילקה במחיקת כתב ההגנה. כמובן ששאלת תום-הלב תוכרע בנסיבותיו של כל ענין וענין, ויש שתום-לב יהפוך עורו ויעטה גלימת חוסר תום-לב, לאחר מתן ארכה והמשך המריית פי בית המשפט. מכל מקום, הכלל הוא שמחיקת כתב ההגנה - בשל אופייה הדרסטי - בית משפט לא ינקוט בה אלא אם שוכנע שכלו כל הקיצין וכי אין להבין את התנהגות הנתבע אלא כהסתוללות ביריבו ובבית המשפט וכזלזול ברור וגלוי בחובתו." (ע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבניין נ' אמיר מרדכי ו- 123 אח' פ"ד מו (3) 800).

15. אם זהו הדין בבית המשפט, הרי שבבית הדין לעבודה המגלה גמישות רבה ו"אורך רוח" בסדרי הדין, קל וחומר שלא ימהר ביה"ד למחוק כתב הגנה.

"בית דין זה פסק, וחזר ופסק, כי סעד של מחיקה על הסף מופעל על ידי ביהמ"ש ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר... דברים אלה שנאמרו לגבי מחיקת תביעה על הסף, יפים אף לגבי מחיקת כתב הגנה, או מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד" (דב"ע נב/48-3 הפלחה - מבואות ירושלים נ' ניסן הראל, פד"ע כ"ד 418. דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ נ' אברהם כלפון, פד"ע כב 518).

זאת ועוד, החלטה מעין זו נמצאת בשיקול דעתה המלא של כב' הרשמת והלכה היא כי אין ערכאת הערעור ממהרת להתערב בעניינים שבשיקול דעת הנתונים לסמכותה של הערכאה הדיונית.

16. לאחר עיון בהודעת הערעור ובתגובה לה וכן בבקשות השונות שהגיש המערער ובהחלטות שניתנו בהן, וכן נוכח ההלכות אשר הובאו לעיל הנני הננו סבורים, כי מחיקת כתב הגנה במקרה זה הינה סנקציה מרחיקת לכת וחריפה יתר על המידה, וזאת, בין היתר, מהטעמים כלהלן:

ממכלול הנסיבות עולה כי מקרה זה אינו נופל במסגרת "המקרים הקיצוניים", בהם ראוי למחוק את כתב ההגנה של המשיבים.

אמנם צודק המערער בטענתו כי בעת מתן ההחלטה נשוא הערעור הייתה קיימת בתיק החלטה מקדמית של כב' השופטת פוגל מיום 23.4.07 , הקובעת, בין היתר, הליך של גילוי מסמכים הדדי – הרי שבכך אין בהכרח להביא לקבלת בקשתו של המערער. כבוד הרשמת ציינה במפורש כי מחיקת כתבי טענות תעשה במשורה.

במקרה הנדון, אין כל הצדקה למחיקת כתבי טענות המשיבים. הוכח כי כבר ביום 1.7.07, ובסמוך לפניית ב"כ
המערער לב"כ המשיבים, מסר ב"כ המשיבים כי פניותיו של המערער ייענו בהקדם האפשרי, ואכן כך נעשה בפועל – לפיכך לא ניתן לייחס למשיבים כוונת זדון או רצון לזלזל במערער או בבית הדין. גם אם איחרו המשיבים תחילה בגילוי מסמכיהם, הרי שהיה זה בתום לב , ומכל מקום הרי שלפי החלטת ביה"ד מיום 17.7.07 ניתנה להם אורכה – אורכה שכאמור לא נוצלה על ידם.

לא הוכח כי למערער נגרם נזק של ממש כתוצאה מהאיחור הקל בגילוי מסמכי המשיבים.

17. זאת ועוד, בהחלטת כב' השופטת פוגל מיום 23.4.07 לגילוי מסמכים הדדי, נקבע כי גילוי המסמכים יהיה בתוך 21 יום ממועד ההחלטה, ואילו המערער העביר את רשימת גילוי המסמכים מטעמו לכל המוקדם ביום 10.6.07. משמע, גם המערער לא עמד בהחלטת ביה"ד.

יתרה מכך, בהחלטה המקדמית הנ"ל – אותה מרבה ב"כ המערער לאזכר – נקבע גם כי על המערער להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו בתוך 60 יום – דהיינו במהלך חודש יוני 2007. עד היום טרם הגיש המערער תצהירו כנדרש.

18. משכך, ולאור כל האמור לעיל, לא מצאנו כי נפל פגם בהחלטת כב' הרשמת שניתנה על יסוד החומר שהובא בפניה ועפ"י שקול דעתה והננו דוחים את הערעור.

המערער ישא בהוצאות המשיבים ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪ בצירוף מע"מ וזאת תוך 30 יום מקבלת פסה"ד. לא ישולם הסכום במועד ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון