בקשה למתן צו לעיון במסמכים


1.לפני בקשת המבקשת למתן צו עיון במסמכים ומענה על שאלון.

2.ביום 1/3/04 הגישה המבקשת התנגדות לביצוע שטר.

3.המבקשת נתבעה עפ"י שטר חוב כערבה לחובותיו של החייב העיקרי.

4.ההתנגדות לביצוע שטר נקבעה לדיון ליום 1/6/04, במועד זה ניתנה החלטה במעמד הצדדים כי בהמשך לבקשתה של המבקשת, לצרף מסמכים נוספים לתצהיר שהוגש בתמיכה להתנגדות, יצורפו המסמכים.
לבקשת ב"כ המשיב הדיון נדחה ליום 12.9.04.

5.ביום 23/6/04 הגישה המבקשת בצירוף תצהירה ותצהירו של אחיו של ערב נוסף (להלן: "צד ג'") בקשה למתן צו עיון במסמכים ומענה על שאלון.

6.ביום 13/7/04 ניתנה תגובתו של המשיב לבקשת המבקשת למתן צו עיון במסמכים ומענה על שאלון, וביום 20/7/04 הגישה המבקשת תשובתה לתגובת המשיב.

להלן טענות המבקשת
8.המבקשת פונה בבקשתה למתן צו עיון במסמכים, שכן לטענתה המסמכים דרושים לה כדי לבסס הגנתה.
המבקשת פונה לקבלת הסעד בהתאם לתקנה 117 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א – 1981 בדבר גילוי נאות, מסירת מסמכים וזכות עיון לערבים.

המסמכים שלגביהם מתבקש צו עיון, הם המסמכים הבאים:

1. הסכם הלוואה מקורי שנחתם עם החייב העיקרי.

2. פירוט תשלומים שנתקבלו אצל המשיב לאחר מתן ההלוואה ללא הליכי גביה באמצעות ב"כ המשיב.

3. פירוט תשלומים שהועברו לב"כ המשיב לאחר נקיטת הליכים משפטיים נגד החייב והערבים.

4. פירוט התשלומים הכללי אשר התקבלו על חשבון ההלוואה.

5. פירוט תשלומים שנתקבלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

6. כתב התביעה אשר הוגש נגד החייב העיקרי.

7. פסק הדין אשר ניתן נגד החייב העיקרי.

יתירה מזאת, פונה המבקשת בבקשתה להורות למשיב להשיב על השאלה, האם בשנת 2003 הוטל על רכבו של החייב העיקרי עיקול והאם עיקול זה הוסר לאחר תשלום סכום פלוני על חשבון החוב, ובלא שנרשם משכון על הרכב.


9.המבקשת טוענת כי תשובה לשאלה זו נדרשת בעניינה, שכן לאחר הדיון שהתקיים, פנו היא ובא כוחה אל אחיו של ערב נוסף שהביא לידיעתם פרטים משמעותיים חדשים בדבר נסיבות הליכי הגבייה ע"י המשיב וכן
בדבר התשלומים שנעשו על חשבון החוב לטובת המשיב.
לטענתה של המבקשת גילה לה צד ג' כי החייב העיקרי שילם סכום מסוים על חשבון החוב לטובת המשיב וזאת בנוסף לכל התשלומים ששולמו במשך 3 שנים על חשבון ההלוואה.

עוד טוענת המבקשת כי על רכבו של החייב העיקרי הוטל עיקול על מלוא גובה החוב במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, עיקול אשר הוסר מבלי שנרשם משכון על הרכב.
לטענתה, לאחר תשלום סכום פלוני על חשבון החוב, הרכב נגנב ו/או הוברח לאחר הסרת העיקול.
לסיכום טוענת המבקשת כי מידע זה עשוי להעמיד לרשותה טענות הגנה נוספות ובין היתר טענות קיזוז נזקים בגין רשלנות המשיב בהליכי הגבייה, כמו כן מוסיפה המבקשת וטוענת כי הצו המבוקש דרוש על מנת לברר את גובה החוב האמיתי ולסייע בקידומו של הדיון.

10.להוכחת טענותיה אלו של המבקשת מצרפת היא לבקשתה תצהירו של צד ג' ותמליל שיחה שנערכה עמו.

המבקשת מדגישה כי איננה עותרת בשלב זה להגשת תצהיר משלים או מתוקן בתמיכה להתנגדות, וכי תשקול לעשות כן, אם בכלל, לאחר שתעיין במסמכים.

להלן טענות המשיב
11.המשיב טוען, כי יש לדחות את בקשתה של המבקשת על הסף, מאחר והוגשה באיחור ומבלי שאף הגישה המבקשת כל בקשה להארכת מועד ו/או בקשה המנמקת מדוע יש לאפשר צירוף תצהירים והעלאת טענות חדשות בבקשתה, שכן אלה לא הועלו במועד הקבוע להגשת ההתנגדות, עוד מוסיף המשיב כי המבקשת לא הביאה כל הסבר בבקשתה להתנהגותה זו.
הבקשה מהווה ניסיון מצד המבקשת להעלות טענות חדשות שלא נטענו בהתנגדות במסווה של הגשת בקשה לעיון במסמכים, כלומר הרחבת חזית.

12.בעקבות מחדלה של המבקשת לא נתקיים דיון בהתנגדות ביום 1/6/04 ועל כן אין לאפשר למבקשת לתקן את התנגדותה ולקבל יתרון לא הוגן ע"י קבלת בקשתה, שכן אילו היה מתקיים הדיון והמבקשת היתה מקבלת רשות להתגונן היה התצהיר בהתנגדות מהווה את הגנתה של המבקשת ואז לא היתה יכולה המבקשת לבצע כל תיקון בהגנתה .

13.הליך של הגשת שאלון ודרישה למענה לשאלון לא אפשרי בשלב בו מצוי התיק, שכן התיק נמצא בשלב בו הוגשה התנגדות ונקבע דיון בהתנגדות, והמבקשת תוכל לדרוש ביצוע הליכים כגון גילוי מסמכים ומענה על שאלון רק לאחר שתינתן לה, אם בכלל, רשות להתגונן.

בשלב בו מצוי התיק אין הזוכה נדרש להוכיח דבר שכן שטר החוב מדבר בעד עצמו ונטל ההוכחה כי קיימות לנתבעת טענות הגנה ראויות הוא על הנתבעת בלבד.

14.המבקשת מבהירה בתשובתה לתגובת המשיב, כי על פי הפסיקה לבנק חובה לגלות מסמכים אף בשלב של בקשת רשות להתגונן, ועל כן יש מקום להעתר לבקשתה בשלב זה של הדיון.


דיון ומסקנות
15.לעניין צו עיון במסמכים -
הפרוצדורה לעיון במסמכים קבועה בתקנה 117 לתקנות סד"א הנושאת את הכותרת "בקשה לעיון במסמכים שלא נזכרו".
התקנה נועדה לאפשר לבעלי דין לעיין במסמכים ספציפיים אשר לא נזכרו בכתבי הטענות או בתצהירו, בשונה מתקנה 112 הדנה בצו גילוי מסמכים כללי.
התקנה קובעת כי: "בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט או מהרשם צו לעיון במסמכים של בעל דין שלא נזכרו בכתבי טענותיו או בתצהיריו, ולהעתקתם. הבקשה תהא מבוססת על תצהיר המציין מה הם המסמכים שהעיון בהם מבוקש, וכי המבקש זכאי לעיין בהם ולהעתיקם והם מצויים ברשותו או בשליטתו של בעל דינו".

לענין חובת הגילוי והעיון נקבע בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, ע"מ 162 כי:

"נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם במשפט היא גילוי מרבי, שכן המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס הצדדים בהבטיחו עשיית משפט והוא משרת את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות פעילותה של המערכת החברתית כולה".
(ראה גם ע"א 4071/98 (ירושלים) הועדה המקומית נ' דנקנר השקעות, תק-מח 20000 (1) 8457, 8467).

"זכות העיון במסמכים הנוגעים לעניין הנדון בבית המשפט, עומדת בדרך כלל
לבעל דין בהליך העיקרי. זכות זו נגזרת מזכות היסוד של הגישה למערכת השיפוטית הכוללת בחובה גם את הזכות להליך ראוי" (ראה שם א' גורן ע"מ 166).

16.עם זאת יאמר, כי עקרון הגילוי אינו עומד לבדו, לצדו עומדים ערכים אחרים, כמו יעילות ההליך השיפוטי, הגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים.

"המבקש ידרש להוכיח את רלוונטיות המסמכים כתנאי לעיון בהם, אך הוא יוכל להצביע על הרלוונטיות אם בכלל רק לאחר שיעיין באותם המסמכים. על מנת להיחלץ מפרדוקס זה מן הראוי ליצור זיקה בין דרישת הרלוונטיות לבין הסעד המבוקש. המבקש את גילויים של סוגי המסמכים יידרש להוכיח כי על פניו סוגים אלה רלוונטיים לעניינו" (ראה ע"א 2534/02 יהודה שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו (5) 195-196).

17.לנוכח העובדה כי מדובר בהליכים עפ"י שטר חוב נגד המבקשת בגין ערבותה לחייב העיקרי, מובנת בנסיבות העניין בקשתה של המבקשת למתן צו עיון במסמכים, שכל מטרתה לקבל מידע אודות ארועים שארעו, בין החייב העיקרי למשיב במסגרת הליכי גביית החוב, שהרי מערכת היחסים בין המשיב לחייב העיקרי משפיעה באופן ישיר על מערכת היחסים בין המשיב למבקשת ועל טענות הגנתה.

חיובו של ערב טפל לחיובו של החייב העיקרי ואף עומדות לו לערב עפ"י חוק הערבות טענותיו של החייב העיקרי.
לפיכך , עיון במסמכים יש בו לסייע בקביעת יתרת החוב העדכנית.
יש להדגיש עוד כי המבקשת כערבה, מטבע הדברים, לא היתה מעורה בנעשה בחשבון החייב העיקרי ולא עודכנה בנעשה בו.

18.צודקת המבקשת בטענתה כי אם יתגלה מעיון במסמכים כי אכן גבה המשיב מהחייב העיקרי סכומי כסף על חשבון החוב, ואף באמצעות הטלת עיקול על רכבו שהוסר עם העברת תשלום לזכות המשיב, ניתן יהיה להניח כי יתרת החוב הנותרת קטנה, ומכאן כי תצטמצם בהתאם, אחריותה של המבקשת כלפי המשיב מתוקף ערבותה לחובותיו של החייב העיקרי.

19.בבוא בית המשפט לשקול את האינטרסים המתנגשים, נראה כי היתרון והיעילות במתן צו עיון במסמכים הנדרשים עולה על החסרון, הנזק, או אי הנוחות שעשוי להיגרם למשיב, אם בכלל, שכן צו עיון במסמכים יש בכוחו לשפוך ולו מעט אור על הסוגיה שבמחלוקת בין הצדדים, לתרום להגינות הדיון, לחסכון זמן שיפוטי יקר, ומעבר לכך יש בו לסייע למבקשת להוכיח עמדתה.

20.עיון בתצהירה של המבקשת ובתצהירו של צד ג' מעלה כי המועד בו נתגלו למבקשת הפרטים המהותיים הרלוונטיים לבקשה דנן, היה לאחר הדיון שנקבע להתנגדות, ומשכך לא היה בידי המבקשת להעלות טענות הגנה בהתבסס על פרטים אלו, אלא לאחר שתינתן לה הזכות לעיין במסמכים הרלוונטיים.

מעבר לכך, אין לראות בבקשתה ניסיון מאולץ לבצע "שיפוץ כללי" בתצהירה כפי שטוען המשיב, שכן המבקשת הדגישה כי בקשתה איננה מהווה בשלב זה בקשה להגשת תצהיר משלים או מתוקן, ולכן הטענות שהובאו במסגרת התצהירים בבקשה זו, אינן מהוות טענות הגנה כחלק מהטענות שהועלו בהתנגדותה, בודאי לא בשלב זה.

21.לעניין טענתו של המשיב כי דרישתה של המבקשת לצו גילוי מסמכים ומענה על שאלון אינה אפשרית בשלב בו מצוי התיק, שכן הוגשה כבר התנגדות מטעם המבקשת ונקבע מועד לדיון וטרם ניתנה למבקשת רשות להתגונן, יש לומר כי בהתאם לסעיף 81א (ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967, לאחר שהועבר כתב ההתנגדות לבית המשפט המוסמך, דינה של הבקשה לביצוע השטר ככתב תביעה לפי סדר דין מקוצר וההתנגדות כבקשת רשות להתגונן לפי תקנות הסדר הדין האזרחי.

בע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון נ' עירית חולון,פ"ד נג(1) 390 ובע"א 688/89 הילולים אריזה ושיווק בע"מ ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה (3) 188 נקבע כי, ככלל זכאי נתבע בהליך של סדר דין מקוצר לבקש בתנאים המתאימים גילוי מסמכים עוד בטרם יגבש ויגיש את בקשת הרשות להתגונן, וכאשר מדובר בתביעה של בנק, יכול הנתבע לפנות לבנק ולבקש את פירוט החשבונות והמסמכים לידיו. אם הבנק לא ייענה לו, ללא הצדק סביר, לא יתקשה הלקוח לקבל רשות להתגונן על מנת להטיל על הבנק להוכיח באופן דווקני את תביעתו.

ובענייננו מקל וחומר, שהרי המבקשת הגישה כבר התנגדותה המהווה בקשה למתן רשות להתגונן, ולכן בנסיבות מתאימות אין לשלול ממנה להגיש בקשה למתן צו עיון במסמכים, הגם שטרם נידונה ההתנגדות וטרם ניתנה בה החלטה.


לפיכך, סבורני כי יש מקום להעתר לבקשת המבקשת לקבלת צו העיון.
לעניין צו מענה על שאלון

22.המבקשת פונה בבקשה ליתן הוראה למשיב לענות על השאלה הבאה:
"האם נכון שבשנת 2003 הוטל עיקול על רכבו של החייב העיקרי ושעיקול זה הוסר לאחר תשלום סכום פלוני על חשבון החוב, בלי שנרשם משכון על הרכב?"
לגילוי ידיעות בדרך של תשובות לשאלון יש מטרה משולשת: "לקבל אינפורמציה שתסייע למבקש בהוכחת טענותיו, או בסתירת עמדת יריבו, להשיג הודאות מהיריב, לחסוך בדרך זו את הטרחה וההוצאות הכרוכות בהבאת עדים" (ראה א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, ע"מ 152).

אמנם השאלה עליה מתבקש מענה רלוונטית להגנתה של המבקשת, אלא שבהתאם לתקנה 120 לתקנות סדר הדין האזרחי, תנאי למתן צו למסירת שאלונים הוא פנייה לבעל הדין תוך 30 ימים מיום המצאת כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה, לפי המאוחר יותר, בבקשה בכתב להשיב בתצהיר על השאלון.

לא ברור האם תנאי זה התקיים בטרם נעשתה פנייה לקבלת הצו, שכן אין הצדדים מתייחסים לכך בבקשה ובתגובה.
יחד עם זאת, משנעתרתי לבקשה לעיון במסמכים וביניהם נדרש העיון בפרוט התשלום שנתקבל כתוצאה מעיקול על הרכב, נראה כי התשובה לשאלה מתייתרת עם העיון בפירוט התשלומים האמורים.

23.המשיב לא התייחס עניינית לבקשה ולמסמכים שפורטו בה, וכל שנטען בתגובתו הוא כי בשלב זה של הדיון אין להיענות לבקשה לעיון במסמכים ומענה על שאלון.

24.לאחר שבחנתי את זיקתם העניינית של המסמכים המבוקשים לנשוא התובענה דנן, ותוך יישום מבחן הרלוונטיות שנקבע בפסיקה והקפדה על המטרה העומדת בהליכי סדר הדין האזרחי לגילוי מרבי וחשיפת האמת, סבורני כי יש להעתר לבקשה לעיון במסמכים, שכן אמצעים אלו יאפשרו דיון הוגן ויעיל, ואין בהם להכביד הכבדה יתרה או שאינה סבירה על המשיב, שכן צו עיון זה אינו כרוך בעמל רב מצידו של המשיב באיתור והנפקת המסמכים הנדרשים (ראה בה"מ (חי') בת שבע אביגדור נ' בנק לאומי לישראל, תקדין מחוזי 2001 (1) 11358).

25.קביעה זו נובעת מההנחה כי אמצעים אלו יש בהם לתרום לשאלת חבותה ואחריותה של המבקשת כלפי המשיב, יש בהם לאפשר לה להתגונן כראוי נגד התובענה, ולפיכך יש בהם בכדי לתרום ליעול, קיצור וקידום ההליך המשפטי.

26.בכל הנוגע לעתירה למתן צו עיון במסמכים יפעל המשיב לאפשר למבקשת לעיין ברשימת המסמכים הבאה:

1. הסכם הלוואה מקורי שנחתם עם החייב העיקרי.

2. פירוט כל התשלומים שנתקבלו ע"י המשיב לאחר מתן ההלוואה ע"י ב"כ המשיב בטרם ננקטו הליכים, במסגרת ההליכים בלשכת ההוצל"פ, ע"י הערבים הנוספים, ובמסגרת הסרת העיקול על רכבו של החייב העיקרי.

3. כתב התביעה אשר הוגש נגד החייב העיקרי.

4. פסק הדין אשר ניתן נגד החייב העיקרי.

העיון ייעשה במשרדו של ב"כ המשיב לאחר תאום בין ב"כ הצדדים ובתוך 14 יום ממועד קבלת החלטה זו בידי הצדדים, כאשר ימי הפגרה באים במניין הימים.
מובן שתקנה 118 לתקנות סד"א תחול לענין העיון, בשינויים המחוייבים, לגבי פנקסי המשיב.

27.אין באמור בהחלטה זו כדי לשנות מהמועד שנקבע לדיון בהתנגדות, אלא אם כן תהא הצדקה לדחייתו עפ"י בקשה מנומקת של מי מהצדדים.

28.אינני עושה צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון