בקשה לסילוק פוליסה

זוהי בקשה לסילוק על הסף של תביעת המשיב ובקשתו לאישור תביעתו כייצוגית, מן הטעם שאין הוא זכאי לסעד אותו הוא תובע עבורו ועבור הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג.

עובדות:
1. ביום 22.9.03 הגיש המשיב את תביעתו כנגד המבקשת, מגדל- חברה לביטוח בע"מ, כאשר במקביל הגיש גם בקשה לאישור תביעתו כייצוגית (בש"א 57970/99).


2. תביעתו של המשיב מבוססת על פוליסה מס' 14057761 אותה רכש ב 1.4.98 מהמבקשת, כאשר עניינה של התביעה הינו "השימוש הפסול שעשתה ועושה המבקשת בלוחות תמותה מיושנים שהוכנו בשנות ה- 50', לשם חישוב פרמיה עבור רכיב הריסק בפוליסת הביטוח שנרכשה (ע"י המשיב – ש.ג) בשנות ה-90".

לטענת המשיב שימוש זה בלוחות התמותה המיושנים מעלה את הפרמיה המשולמת ע"י המבוטח בגין רכיב הריסק ולפיכך פוגעת בו וביתר הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג.

3. לפיכך עתר המשיב לסעדים הצהרתיים המתייחסים, בין היתר, להפרת חובות הנאמנות והגילוי המוטלים על המבקשת והטעייתה את המשיב, ניצול מצוקתו של המבקש, הפרת הסכם הביטוח ועשיית עושר שלא במשפט.
בסעיף 33.11 מבקש המשיב להצהיר כי הוא זכאי לבטל את הסכם הביטוח וזכאי לכל הסעדים הנובעים מהפרת החוזה.

4. לטענת המבקשת, עליה לא חלק המשיב, במרס 2003 בוטלה הפוליסה נשוא התביעה מחמת הפסקת התשלומים ע"י המשיב.

כמו כן, בנובמבר 2002 רכש המשיב פוליסה חדשה המבוססת על לוח תמותה חדש.

5. לאור האמור לעיל, טוענת המבקשת, ומאחר וממרס 2003 המשיב כלל אינו מבוטח בביטוח המבוסס על לוח תמותה ישן, הרי שאינו זכאי לקבלת הסעד לו הוא עותר ולא עומדת לו עילת תביעה.
אי לכך, יש לסלק את תביעתו האישית על הסף ובעקבותיה גם את הבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית.


6. לא מצאתי לקבל את הבקשה.
הלכה היא כי שאלת קיומה של עילת התביעה נבחנת במסגרת התנאים לאישורה של תובענה ייצוגית ולפיכך אין מקום לדון בה במסגרת בקשה לסילוק תובענה על הסף, שכן יהיה בכך משום כפל דיון והכבדה מיותרת על בית המשפט.

ר' רע"א 8268/96 דן רייכרט נ' משה שמש, פ"ד נה(5) 276 (להלן: "עניין רייכרט"), עמ' 290:

"... שאלת קיומה של עילת תביעה נבחנת ממילא במסגרת התנאים לאישורה של המשיבנה כייצוגית, הכוללים בין היתר את הדרישה כי המשיב יראה כי קמה לו עילת תביעה אישית נגד הנתבעים... לפיכך, אין מקום לדון בנפרד בבקשה לסילוק המשיבנה על הסף...".

ר' גם המ' (חיפה) 27457/97 חברת החשמל לישראל נ' רחל מאירסון, דינים מחוזי, כז(2) 339, פסקה 2 ג:


"חוששני כי הגשת בקשה לסילוקה על הסף של בקשה לאישור תביעה ייצוגית מהווה הכבדה מיותרת על בית המשפט. בהכבדה זו יש כדי לעכב, ללא כל צורך וללא כל הצדקה, את עצם בירורו של הליך הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. אכן, נסיון החיים מלמד כי לנתבעים, ככלל, אין עניין בבירורו המהיר של הליך משפטי בעל משמעות כלכלית וחברתית רבים כל כך. אך למותר לציין כי הבקשה לסילוק על הסף לא נועדה לשרת את האינטרס האמור".

עם זאת, סייגה הפסיקה את קביעתה בכך שבמקרים קיצוניים בהם ברור כי אין בבקשה או בתביעה ולא כלום, יש מקום לדון בבקשה לסילוק התובענה על הסף.
ר' עניין רייכרט, עמ' 290:

"ככל שעסקינן בבקשה לסילוק הבקשה לאישורה של התובענה הייצוגית על הסף, הרי שצו כזה יינתן, אם בכלל, במקרים חריגים וקיצוניים בהם ברור על פני הדברים שאין בבקשה ולא כלום"

7. אינני סבורה כי בענייננו מתקיים מקרה חריג וקיצוני אשר מצדיק דיון בבקשה לסילוק על הסף.
המשיב רכש פוליסה המבוססת על לוח תמותה ישן ופוליסה זו היתה בידו בעת הגשת התביעה.

העובדה כי המשיב אינו מחזיק עוד בפוליסה זו איננה, בהכרח, שוללת את זכותו לעתור לסעדים ההצהרתיים, או לחלקם, לרבות לסעדים הנובעים מהצהרת החוזה כנטען בסעיף 33.11.

אי לכך, לא מצאתי מקום לדון בבקשה לסילוק על הסף בנפרד מהדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

8. אשר על כן הבקשה נדחית (בש"א 4459/04).

הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (בש"א 57970/99) נקבעת לדיון ליום 8.2.06 שעה 10.00.

9. במקביל התיק נקבע לתזכורת ליום 17.11.05 שעה 9.30.

10.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אי המצאת הפוליסה

 2. התיישנות פוליסה

 3. ביטול גורם פוליסה

 4. ביטול פוליסה כדין

 5. בקשה לסילוק פוליסה

 6. פרשנות פוליסת ביטוח

 7. אי חידוש פוליסת ביטוח

 8. ביטול פוליסה לפי ימים

 9. ביטול הפוליסה משועבדת

 10. ביטול פוליסה באמצע תקופה

 11. אי מתן תשובה לשאלה מהותית

 12. ביטול פוליסה עקב אי תשלום

 13. בקשה לשינוי פוליסת ביטוח

 14. ביטול פוליסה פיגור בתשלום

 15. אי ידיעה על קיומה של פוליסה

 16. ביטול פוליסת עבודות קבלניות

 17. בקשה לשינוי מוטבים בפוליסה

 18. התנאים לביטול פוליסת ביטוח

 19. ביטול הוראת קבע פוליסת ביטוח

 20. מכתב התראה ביטול פוליסת ביטוח

 21. אי התראה לפני סיום מועד פוליסה

 22. ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח

 23. ביטול פוליסת ביטוח אבדן רווחים

 24. בקשה לשינוי מוטב בפוליסת ביטוח

 25. אי ידיעה על תנאים בפוליסת ביטוח

 26. ביטול פוליסה בשל אי תשלום פרמיות

 27. אי צירוף פוליסת ביטוח לכתב תביעה

 28. ביטוח תכשיטים פוליסה כל הסיכונים

 29. אי ידיעה על קיומה של פוליסת ביטוח

 30. התיישנות פוליסת ביטוח נכות מתאונה

 31. איחור בהעברת כספי פדיון פוליסת חיים

 32. אי חידוש פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 33. אי התקנת אזעקה לרכב בניגוד לתנאי הפוליסה

 34. התיישנות בפוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי לנכות

 35. מכירת הרכב על ידי המבוטח מביאה לפקיעת הפוליסה

 36. הוראה ספציפית בפוליסה לעניין תחילת מרוץ ההתיישנות

 37. פוליסה לביטוח דירה בשם "פוליסה לביטוח משלים לבית"

 38. פוליסת ביטוח שמשות: תביעה בגין פיצוץ שמשה אחורית ברכב

 39. חובת חברת הביטוח להוכיח כי המציאה את פוליסת הביטוח למבוטח

 40. על פי תנאי הפוליסה קביעות ביטוח לאומי לגבי שיעור נכות של המבוטח יחייבו

 41. זכאות להחזר רק בגין תיקון נקודתי של מקור הפיצוץ על פי פוליסת ביטוח נזקי מים

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון