אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח


בפני בקשת התובעת, התותח אביזרי מיזוג ומזגנים 2003 (ד.ש) בע"מ (להלן: "התובעת") למחיקת סעיפים 3 ו- 4 מכתב ההגנה שהגישה הנתבעת, הראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הנתבעת").

התביעה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת, מבטחת עסק התובעת, הינה לתשלום תגמולי ביטוח, בגין אירוע ביטוחי שארע בלילה שבין 9.12.06 ל- 10.12.06, אירוע פריצה לבית העסק של התובעת, במהלכו נגנב ציוד מעסק התובעת.

הנתבעת שלחה שמאי מטעמה אשר העריך את הנזק שנגרם לתובעת בסך של 126,579 ₪, נכון ליום הגשת התביעה – סך של 148,681 ₪.

סכום זה שולם לתובעת.

התובעת תובעת את קבלת יתרת הפיצויים בהתאם לסכום המקסימום, הקבוע בפוליסת הביטוח.

טענות המבקשת / התובעת:

1. הנתבעת אשר לא הוציאה מכתב דחייה לתובעת אינה יכולה להעלות לראשונה את טעמי הדחייה במסגרת כתב ההגנה.

2. ביחס לטענות בדבר אי התקיימות כל דרישות המיגון וכן כי תנאי מוקדם לכיסוי הפוליסה לא מתקיים - הטענות תמוהות והן עולות לראשונה עם הגשת כתב ההגנה.

3. חלים דיני השתק כלפי התובעת בנוגע לקרות מקרה הביטוח ו/או להיקף חבותה של הנתבעת בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה על ידה.

4. ביחס לטענות בדבר תת ביטוח – כפי שעולה מחוו"ד המומחה מטעם הנתבעת, נעשתה הפחתה בשיעור 50% מסכומי הנזק בגין טענת אי שיתוף פעולה.
ואולם, מאז קרות מקרה הביטוח סייעה התובעת למומחה שמונה מטעם הנתבעת לאמוד את הנזקים שנגרמו לה.
מששילמה הנתבעת בפועל תגמולי הביטוח, היא מושתקת מלהעלות טענה בדבר אי שיתוף פעולה.

טענות המשיבה / הנתבעת:

1. מששילמה הנתבעת את התביעה בהתאם לחוות דעת השמאי מטעמה, הרי שלא נדחתה תביעת התובעת, ולכן יש לדחות הבקשה.

2. אי צירוף תצהיר לבקשה למרות שבקשת התובעת מתבססת על מספר טענות עובדתיות:
א. אי ידיעת דבר אי שיתוף הפעולה עם דרישות שמאי הנתבעת, עובר להגשת התביעה.
ב. אי ידיעה אודות תוכנה של חוות דעת שמאי הנתבעת, עובר להגשת התביעה.


היות והטענות אינן נתמכות בתצהיר, יש לדחות הבקשה.

3. אי שיתוף פעולה – בחוות דעת השמאי מטעם הנתבעת הוא קובע נזק בגין האירוע בסך 128,579 ₪ בלבד, כיוון שמתקיים ביטוח חסר.
בחוות הדעת השמאי מסביר כי חוסר שיתוף הפעולה מצד התובעת הוא שהביא אותו להעריך את תכולת העסק בשיעור 50% מהנטען על ידי התובעת, וזאת בנוסף לאי דיוקים בניהול ספריה.
כפי העולה מסעיף 7 לכתב התביעה עותק מחוות דעת זו נמצאת בידי התובעת.

משהתובעת לא שיתפה פעולה עם שמאי הנתבעת, אין היא לרשאית לטעון כי לא הייתה מודעת לטענה זו עובר להגשת התביעה.

עוד מציינת הנתבעת כי על אף אי שיתוף הפעולה, לא נדחתה תביעת התובעת, ותגמולי הביטוח שולמו בהתאם להערכת השמאי.

4. ביטוח חסר – משקבע השמאי כי מתקיים ביטוח חסר ,התובעת אינה זכאית לפיצוי מעבר לפיצוי המגיע לה על פי הפוליסה.

5. אי עמידה בדרישות המיגון – התובעת לא קיימה את דרישות המיגון בכך שבעת שהתקבלה התראת הגניבה מחברת המוקד, לא בדקה כנדרש את בית העסק, ובפרט בדרך של כניסה לבית העסק.

דיון והכרעה:

לאחר עיון בכתבי הטענות, בבקשה ובתגובה לה, באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה למחיקת סעיפים 3 ו- 4 מכתב הגנתה של הנתבעת, בחלקה.

להלן יובאו נימוקיי.

סעיף 3 לכתב ההגנה
בסעיף 3 לכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי לא התקיימו כל דרישות המיגון הקבועות בפוליסת הביטוח, מאחר והתובעת / המבוטחת לא שלחה נציג מטעמה לבדוק את בית העסק כאשר קיבלה התראת פריצה מהנתבעת / המבטחת.


התובעת טוענת כי טענות אלה של הנתבעת מועלות לראשונה עם הגשת כתב ההגנה.

בעניין זה טוענת עוד התובעת כי סעיפים 8 ו- 9 לכתב ההגנה (בהם נכתב כי הנתבעת שילמה תגמולי ביטוח בהתאם לחוות דעת השמאי מטעמה) מהווים הודאת בעל דין בדבר הכרת חברת הביטוח בחבותה בהתאם לפוליסת הביטוח, וכן בהכרת הנתבעת במקרה הביטוח.

בהנחיות המפקח על הביטוח מיום 9.12.98 (להלן: "הנחיות המפקח) נקבע כדלקמן:
"כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה, ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות במועד מאורח יותר נימוק נוסף לדחייה אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה".

כן נקבע על ידי המפקח על הביטוח בהנחיה מיום 29/5/02 :
" ביום 9.12.98 ניתנה על ידי היחידה לפניית הציבור הכרעה עקרונית בנושא חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנושא תביעתו. על פי הכרעה זו, על המבטחת לפרט בפני התובע את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה, ואם לא עשתה כן – לא תוכל להעלות נימוקים נוספים לדחייה במועד מאוחר יותר".

באשר לרציונאל העומד בבסיס ההנחיות ראה דברי כב' השופט רובינשטיין :
" אירעו מקרים, שבהם הגיש מבוטח תביעה לחברת ביטוח, אך למרות מגעים רבים שנוהלו עמו, לא קיבל לידיו בכתב את עמדת המבטחת בנוגע לתביעתו, ואחרים, שבהם לא נמסרה למבוטח עמדת החברה בנוגע לתביעתו או שזו נמסרה ללא נימוקים. בעקבות אלה נולד הצורך בהנחיות, אשר יאפשרו למבוטח להתמודד עם טענות המבטחת וכן להעריך ולשקול את ההצעה, שקיבל מן המבטחת... הנחיות אלה משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית, שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט. לכך חשיבות מהיבטים שונים, של המבוטח ושל בתי המשפט כאחד."
(רע"א 10641/05 - הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' חביב אסולין. תק-על 2006(2), 1259 ,עמ' 1262.

מטרת הנחיות המפקח על הביטוח להביא לכך שמבטחות תבררנה את תביעות המבוטחים כראוי ותינתן תשובה ממצה ועניינית ביחס לתביעות מבוטחים ההנחיות באות לאזן את חוסר השוויון ביחסים שבין מבוטח למבטחת, כאשר לאחרונה יתרון מבחינת הידע והמשאבים הכספיים.

מטרתן לאפשר למבוטח לכלכל צעדיו אל מול עמדת המבטחת.

רק כאשר יודע המבוטח מהם כלל נימוקי הדחייה שהביאו לדחיית תביעתו, יוכל להיערך, לשקול צעדיו ולקבל החלטה מושכלת, כיצד לפעול אל מול החלטת המבטחת קרי, להגיש תביעה לערכאות, להביא ראיות נוספות ו/או ליתן הסברים נוספים למבטחת, על מנת לשנות עמדתה ביחס לתביעתו.

מן הכלל אל הפרט:
טענות הנתבעת לפיהן לא נתקיימו כל דרישות המיגון וכן כי תנאי מוקדם לכיסוי בפוליסה לא מתקיים, עולות לראשונה עם הגשת כתב הגנה.

לו היתה סבורה הנתבעת כי לא קויים תנאי מוקדם, הרי שהדבר היה שולל את הכיסוי הביטוחי.

ואולם, הנתבעת טוענת (סעיפים 8 ו- 9 לכתב ההגנה) כי שילמה תגמולי ביטוח לתובעת בהתאם לחוות הדעת של השמאי מטעמה. וכן היא טוענת כי מעולם לא דחתה את התביעה מול התובעת ולכן לא שלחה מכתב דחייה.

סעיפים 8 ו- 9 לכתב ההגנה מהווים הודאת בעל דין, בדבר הכרת חברת הביטוח / הנתבעת בחבותה בהתאם לפוליסת הביטוח וכן בהכרתה במקרה הביטוח.

בעניין זה חלים דיני השתק כלפי הנתבעת, בכל הנוגע לקרות מקרה הביטוח ו/או לחבותה בהתאם, שכן לא העלתה כל טענה בהזדמנות הראשונה, ולאור הודאת בעל דין.

לאור האמור לעיל, אני מורה על מחיקת סעיף 3 לכתב ההגנה.

סעיף 4 לכתב ההגנה
בסעיף 4 לכתב ההגנה מעלה הנתבעת טענות בדבר היקף הנזק שנגרם לתובעת, תוך טענה כי הנטל להוכיח את הנזק הנטען מוטל על התובעת.

בבקשה לפרט טענתה לעניין היקף הנזק, הנתבעת מעלה טענות לפיהן בעת בדיקת החבות התברר לה כי התובעת אינה מנהלת רישומים מסודרים; כי חלק מהציוד שנגנב, הוחזר על ידי משטרת ישראל; כי פוליסת הביטוח מוגבלת בסכום הכפוף לביטוח חסר; כי התובעת לא שיתפה פעולה באופן מלא עם השמאי מטעם הנתבעת.

בחוות דעת השמאי מטעם הנתבעת נקבע שווי הנזק בגין האירוע בסך 128,579 ₪, מאחר והשמאי קבע כי מתקיים ביטוח חסר.

השמאי מסביר עוד בחוות דעתו, כי חוסר שיתוף פעולה מצד התובעת הוא שהביאו להעריך את תכולת העסק בשיעור 50% מהנטען על ידי התובעת, בנוסף לאי דיוקים בניהול ספריה.

הנתבעת טוענת כי ניתן ללמוד על חוסר שיתוף הפעולה של התובעת עם השמאי מהתכתבויות שנעשו ביניהם, במיילים שהוחלפו ביניהם.

לטענתה, משהתובעת לא שיתפה פעולה עם שמאי הנתבעת מתוך בחירה, היא אינה רשאית כיום לטעון כי לא הייתה מודעת לטענה זו עובר להגשת התביעה.

עוד טוענת הנתבעת כי בחוות דעת השמאי – אשר הומצאה לתובעת מבעוד מועד - פורטו הטענות בדבר ביטוח חסר ואי שיתוף פעולה מצד התובעת.

עיון בחוות דעת השמאי מטעם הנתבעת מיום 7.6.07 (צורפה לתגובה לבקשה ) מעלה כי תחת הכותרת "היקף הנזק ובדיקתו" פורטו הטענות בדבר חוסר שיתוף הפעולה מצד התובעת.

הנתבעת הפנתה בעניין זה לת.א 31049/08 (שלום – ת"א) אמריקן טוויסט נ' הראל (2009) (מפי כב' השופטת טולקובסקי):
"בענייננו, בשונה מהנסיבות שנדונו ב"פרשת אלבז", נימוקים לדחיית התביעה פורטו במכתב משרד השמאים מיום 4.1.08 אשר מונה על ידי הנתבעת לברור התביעה. משהמכתב האמור הוצא על דעת הנתבעת ומטעמה, סבורה אני כי יש לראות בו כ"מכתב דחייה", וכי יש להתיר לנתבעת להתגונן בטענות שפורטו במסגרתו".

נראה כי גם בענייננו, ניתן לראות בחוות הדעת השמאי מטעם הנתבעת ובטענות המפורטות בה, כמגשימה את תכלית הנחיות המפקח על הביטוח בדבר שליחת מכתב דחייה.

כפי העולה מסעיף 7 לכתב התביעה, משעותק חוות דעת שמאי הנתבעת הומצא לידי התובעת, הרי שהיא יכולה הייתה לדעת את עמדת חברת הביטוח (לעניין חוסר שיתוף הפעולה, לעניין הגבלת סכום הביטוח וביטוח בחסר) טרם הגשת התביעה מטעמה, ולכלכל צעדיה בהתאם.

האמור בפסקה השנייה והשלישית בסעיף 4 לכתב ההגנה - לעניין ניהול הרישומים - לא בא זכרו במכתב דחייה (משזה כאמור כלל לא נשלח) גם לא בחוו"ד השמאי, ולפיכך יש למחוק פסקאות אלו מכתב ההגנה.

לאור האמור, אין למחוק את סעיף 4 בכללו מכתב ההגנה, אלא את פסקאות 2 ו- 3 בלבד כדלקמן:
פסקה 2 – "הנתבעת תטען כי בעת בדיקת חבותה, התברר לנתבעת, כי התובעת אינה מנהלת רישום מסודר ממנו ניתן ללמוד על כלל הרכוש שהיה בעסק עובר לאירוע מושא התביעה".

פסקה 3- "הרישומים שהוגשו לנתבעת על ידי התובעת היו בלשון המעטה לא מדויקים".

סוף דבר:

הבקשה למחיקת סעיפים מתקבלת בחלקה.

הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בגין הליך זה בסך 3,000 ₪ + מע"מ.

ישיבת ק"מ מתקיימת ביום 15.4.10 שעה 11:30.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה חברת ביטוח

 2. התיישנות חברת ביטוח

 3. חוסר תום לב חברת הביטוח

 4. אחריות חברת הביטוח של המזיק

 5. אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח

 6. אי מסירת מכתב דחייה של חברת ביטוח

 7. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 8. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 9. ניכוי סכומים שבית המשפט המחוזי הורה לחברת ביטוח לשלם לעו"ד

 10. נטען למצג שיצרה חברת הביטוח בהתנהגותה בדבר ויתור על טענת התיישנות

 11. טענת חברת ביטוח כי מדובר בתאונה מבויימת או בשיתוף פעולה בין התובעת לנתבע

 12. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון