בקשה נוספת לפשיטת רגל

בפניי בקשה של מר יטח אלברט (להלן: "החייב") למתן צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל שבכותרת.
מדובר בבקשה שנייה לאחר שבתיק פש"ר (חיפה) 325/02 נדחתה בקשתו לפשיטת רגל בפסק דין מנומק מיום 11.12.03 שם קבע בית משפט (כב' השופט ר. סוקול) כי החייב לא הוכיח כי הסתבך בתום לב ולא שכנע כי פעל בתום לב לאחר שנקלע לחובות.
טענות הצדדים:
המבקש יליד 1955 מצהיר בבקשתו שבפניי על חובות בסך 3,392,577 ₪ ל-12 נושים. לדבריו, נותר בחוסר כל ללא יכולת לפרוע את חובותיו ועל כן עותר להיכנס להליך פש"ר על מנת לפתוח דף חדש בחייו. לטענתו, אין הוא מבקש לערער על פסק הדין שניתן בהליך פש"ר קודם אלא מבקש בחלוף 8.5 שנים מאז מתן פסק הדין ליתן הדגשים אחרים.
המבקש מדגיש כי קרס כלכלית בגין חובות החל מתחילת שנות ה-90 ועד 1998, כלומר לפני 12 עד 20 שנה ובשל כך התקשה בהליך קודם לאמת את טענותיו במסמכים, כך המצב כיום.
לשיטתו, משנת 2002, עת פנה להליך פש"ר קודם, ערך שינוי מהותי בחייו כך לא נוצרו חובות חדשים מזה שנים רבות, בנסיבות בהן עובד הוא למחייתו, אם כי בשכר צנוע ביותר בעטיו נזקק לקצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. המבקש, במצבו, עותר על כן למתן צו כינוס ומציע תשלום של 100 ₪ בחודש בתשלום חובותיו.
הכונ"ר מתנגד לבקשה. לשיטתו, בהליך קודם בחן בית משפט בקשתו של החייב, העמיק חקר במסמכים שהוגשו, תוך ציון המסמכים שלא הוגשו, וקבע כי המבקש לא הוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב. מאז פסק הדין לא השתנו נסיבות ועל כן לא התגבשה הצדקה לדון פעם נוספת בבקשת המבקש לפשיטת רגל. הכונ"ר סבור כי בשם עקרון סופיות ההליך, יש לדחות הבקשה דנן על הסף.
בעקבות תגובת הכונ"ר, נדרש המבקש לתגובה נוספת במסגרתה ציין כי בהליך קודם עשה כל שביכולתו להצליח, פעל בשיתוף פעולה מלא ומתוך תום לב בביצוע המטלות שהוטלו עליו, לרבות הגשת דוחות וביצוע תשלומים. לדבריו מסר את מלוא הפרטים והמסמכים שנדרשו ממנו ושהיו ברשותו ובהישג ידו.
לדבריו, כשלונו הכלכלי נעוץ בכישלון עסקי בנסיבות בהן בשל דלות באמצעים לא הגיש ערעור על פסק הדין שניתן. לדבריו, בשל רדיפת נושיו, נישואיו השלישיים התפרקו.
המבקש שב ומדגיש כי במהלך 8.5 השנים שחלפו לא צבר חובות חדשים למרות שחי בדוחק ובעוני ממשכורת זעומה המושלמת מקצבאות המל"ל, וכן מדגיש כי נושיו בהליך הקודם כלל לא גילו עניין בהליך.
דיון והכרעה:
פקודת פשיטת הרגל אינה חוסמת חייב מלשוב ולהגיש בקשה נוספת לפשיטת רגל; דא עקא שמקום בו מוגשת בקשה נוספת לאחר שבקשה קודמת נדחית, על החייב עפ"י הפסיקה להצביע על שינוי אשר יצדיק פתיחה מחדש של ההליכים. כגודל הנימוקים בדחיית הבקשה לפשיטת רגל הקודמת , כך גודל הנסיבות החדשות שיידרש המבקש להציג, ובמה דברים אמורים:
ככל שנקבע בהליך קודם כי החובות נוצרו בתום לב או שלא נקבעה עמדה לגביהם, ודחיית הבקשה לפשיטת רגל מקורה בהתנהלות החייב בהליך, תהא נטייה להתחשב בחייב אשר יוכיח כי מאז הליך קודם חל שינוי בהתנהלותו, בנסיבות בהן ממצה הוא את כושר השתכרותו ובהליך חדש יוכל לתקן את דרכיו ולהקפיד על התשלום החודשי שיושת עליו.
אלא מאי, שאם נקבע בהליך קודם כי חובות החייב נוצרו בחוסר תום לב או שנקבע כי החייב לא הוכיח כי חובותיו נוצרו בתום לב, או אז יידרש החייב להראות כיצד הוא עובר מעל משוכה זו, בהציגו למשל ראיות נוספות שלא היו ברשותו בהליך קודם, אשר יש בהן כדי להביא לשינוי בהכרעה שניתנה, וכן יסביר מדוע ראיות אלה לא הובאו בהליך הקודם.
אינני שוללת גם אפשרות לפיה יטה בית המשפט להתחשב בחייב אשר הליך פש"ר קודם נדחה, עת לא עמד בנטל ההוכחה להוכיח אופן יצירת החובות, אם בחלוף העיתים מאז דחיית בקשתו הקודמת הביא לסילוק משמעותי בהיקף חובותיו, קרי, יוכיח כי עשה כל שלאל ידו להחזיר חובותיו ואף הצליח, ובכלל זה הסדיר חובותיו לשלטונות המס, למשל.
ברי, אם כן, כי האיזון שבית משפט נדרש לעשות הינו מורכב כאשר מחד אין רשימה סגורה לשיקולים שיילקחו בחשבון, ומאידך אין להתעלם מפסק דין שניתן במסגרתו נדחתה בקשה לפשיטת רגל.
ובענייננו;
עיינתי בבקשה ובתגובה הנוספת מטעם המבקש ומצאתי כי אין להיעתר לבקשה לפשיטת רגל, ואנמק;
החייב, דומה, כי שם את הדגש בבקשתו על החובות הישנים ובכלל זה לשנים שחלפו מאז בקשתו הקודמת, במהלכן לא יצר חובות חדשים.
דא עקא, שהשנים שחלפו (8.5 שנים) אין בהן כשלעצמן כדי לרפא את הפגמים בגינם נדחתה בקשתו של המבקש, במיוחד בנסיבות בהן אין החייב מלמד על עצמו כי בשנים אלה עשה מאמץ ראוי לסילוק חובות עבר.
ודוק, בסעיף 15 לתצהירו מדווח המבקש כי "מאז סגירת אולמי גיל ואולמי להב (מקום עבודתו האחרון בטרם פנה להליך פש"ר הקודם – הערה שלי) התקיימתי מעבודות סבלות מזדמנות ולעיתים כמוכר על בסיס יומי בדוכנים בשוק בחיפה. וכמו כן נסתייעתי בעזרה מקרובי משפחה. בחודש נובמבר 2001 התחלתי לעבוד כפועל/מוכר שכיר וללא בעלות כלשהיא במזנון בשם "ג'חנון בית אמא" שפעל בכתובת רחוב גדוד העברי 36, קרית חיים. במזנון זה עבדתי משך מספר שנים עד שנסגר בשנת 2006. כיום הנני עובד כפועל/מוכר שכיר במשרה חלקית וללא כל בעלות בעסק "יעקב קבב", מזנון בשרים השייך לאחי יעקב יטח מחיפה".
באלה הנתונים כשהמבקש אינו ממצה את כושר השתכרותו לאורך השנים, במקום עבודה המתאים לכישוריו, מקום עבודה יציב וקבוע, כלום מדובר בנסיבות חדשות? תמהתי.
דומה כי 8.5 שנים שחלפו, במהלכן החובות תפחו מטבע הדברים, כלשון החייב, אינן נזקפות לזכות החייב שלא יכול להצביע על נושים שאת חובם פרע, שלא עושה מאמץ להבהיר תום ליבו ביצירת החובות מעבר לטענותיו שנטענו בעבר ושנדחו, ושלא יכול להצביע על פעולות שעשה כדי להשלים דוחות חסרים לשלטונות המס כדי להקטין חובותיו לרשויות אלה.
למעלה מן הנדרש אציין כי הטענה לפיה אין החייב יכול להסדיר חובותיו למס הכנסה משום שרו"ח עמו עבד נפטר ומשרדו נסגר, אין אני מקבלת, במיוחד כשאין פירוט לפעולות שנעשו ע"י החייב לקחת את המסמכים הגולמיים מידי עזבון המנוח והגשת דו"חות, בהתאמה, כמתחייב עפ"י חוק.
אשר על כן, אני מקבלת את עמדת הכונ"ר ומורה על דחיית הבקשה של החייב לשוב ולהידרש להליך פשיטת רגל, בזו הפעם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אגרה פשיטת רגל

 2. ביטול פשיטת רגל

 3. התיישנות פשיטת רגל

 4. ביטול הסכם פשיטת רגל

 5. ביטול הליך פשיטת רגל

 6. ביטול עסקה פשיטת רגל

 7. התיישנות בפשיטת רגל

 8. ביטול הענקה פשיטת רגל

 9. חוב ארנונה פשיטת רגל

 10. הערת אזהרה פשיטת רגל

 11. בקשה נוספת לפשיטת רגל

 12. בקשה חוזרת לפשיטת רגל

 13. ביטול הענקה בפשיטת רגל

 14. דחיית בקשה לפשיטת רגל

 15. חוב ארנונה בפשיטת רגל

 16. בקשה למתן צו פשיטת רגל

 17. חוסר תום לב בפשיטת רגל

 18. אי ידיעה על הליכי פש''ר

 19. אי ניהול ספרים פשיטת רגל

 20. התנגדות לבקשה לפשיטת רגל

 21. התיישנות תקופת פשיטת רגל

 22. ביטול העברת דירה פשיטת רגל

 23. זכות הקיזוז דיני פשיטת רגל

 24. ביטול החלטת נאמן בפשיטת רגל

 25. חובת ההנמקה נאמן בפשיטת רגל

 26. ביטול העברת זכויות בפשיטת רגל

 27. בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגל

 28. ביקורת שיפוטית נאמן בפשיטת רגל

 29. ביטול פשיטת רגל עקב ניצול לרעה

 30. ביטול צו כינוס בהליכי פשיטת רגל

 31. דחיית בקשה להכרזה על פשיטת רגל

 32. ביטול העברת נכסים לפני פשיטת רגל

 33. אי מיצוי כושר השתכרות בפשיטת רגל

 34. ביטול הליכי פשיטת רגל חוסר תום לב

 35. ביטול חתימה התנגדות להתראת פשיטת רגל

 36. ביטול הענקה סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל

 37. אי העברת מסמכים של חייב בהליך פשיטת רגל

 38. דחיית בקשה לפשיטת רגל הפרת צו בית משפט

 39. בקשה לביטול הליכי פשיטת רגל אשר צבר חובות לרשויות המס

 40. פשיטת רגל - התמכרות לקוקאין בשל מצב הכלכלי רעוע וגירושים

 41. סעיף 97(א) לפקודת פשיטת רגל - בהיעדר רישום, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון