גמלת ילד נכה ליקוי שמיעה


1. המערערים הם הוריו של הפעוט אלמוני (שייקרא להלן: "הפעוט"), יליד יום 25/12/03. הפעוט סובל מליקוי שמיעה.


2. המערערים פנו למשיב בתביעה לשלם להם גמלת ילד נכה, בעבור ח', על פי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998.

3. עניינו של הפעוט נדון על ידי ועדה לעררים לענין ילד נכה (שתיקרא להלן: "הועדה"). בישיבתה הראשונה, ביום 11/9/05, עיינה הועדה בבדיקות שמיעה מיום 18/5/05, מיום 25/5/05 ומיום 8/6/05. ממצאי הבדיקות האלה לא היו אחידים. בבדיקה מיום 18/5/05 נמצא סף שמיעה של 40 דציבל. בבדיקה מיום 25/5/05 נמצא סף שמיעה של 45 דציבל. בבדיקה מיום 8/6/05 שוב נמצא סף שמיעה של 40 דציבל.

4. הועדה החליטה שנוכח העובדה שהבדיקות "אינן מצליחות" להגיע לסיכום לגבי רמת הפגיעה בשמיעה - יש להפנות את הפעוט לבדיקת bera.

5. המערערים לא רצו שהפעוט יעבור בדיקת bera (ב"כ המערערים הסביר כי ילד אחר של המערערים נפטר בשל מוות בעריסה, והמערערים לא רצו לחשוף את הפעוט לסיכון שבהרדמה הכללית שנדרשה לשם ביצוע הבדיקה).

לפיכך, עבר הפעוט בדיקת שמיעה נוספת, רגילה, ביום 30/11/05, ושם נמצא סף שמיעה של 45 דציבל.


6. ביום 15/12/05 שבה הועדה והתכנסה כדי לדון בעניינו של הפעוט. בהחלטתה, קבעה הועדה כי נוכח ממצאי בדיקת השמיעה מיום 30/11/05, שהיו: "הפעם בשתי האוזניים", הועדה מוכנה לקבל את הממצאים כנכונים אך למשך כשנה - מחודש נובמבר 2005 ועד חודש דצמבר 2006. הועדה החליטה שאין היא מקבלת את הערר בקשר לזכאות בתקופה שמחודש מאי 2005 ועד חודש אוקטובר 2005, וזאת בשל ממצאי הבדיקה מיום 18/5/05 שאינן מצביעות על ליקוי מזכה.

7. הערעור שבפני מופנה כנגד החלטתה של הועדה והוא עוסק בשאלת הרטרואקטיוויות של קביעת הועדה, כלומר - לגבי התקופה שטרם חודש נובמבר 2005.

גורל הערעור

8. אני סבור שיש ממש בערעור.

בחינת החלטתה של הועדה מעלה כי היא לא הסבירה מדוע היא העדיפה דווקא את הבדיקה מיום 18/5/05 על פני הבדיקה מיום 25/5/05.

בנוסף, התייחסותה של הועדה אל הבדיקה מיום 30/11/05, ככזו שמתארת סף שמיעה של 45 דציבל "הפעם בשתי האוזניים", מצביעה על האפשרות שהיא סברה שהבדיקות הקודמות או חלקן לא היו עם ממצאים בקשר לשתי האוזניים. גם ענין זה מצריך הבהרה.

9. לפיכך, אני מקבל את הערעור ומורה על החזרת עניינו של הפעוט אל הועדה, על מנת שהועדה תשקול מחדש את קביעת היותו של הפעוט כמי שהיה לו ליקוי מזכה בתקופה שלפני חודש נובמבר 2005.

בהחלטתה החדשה, תסביר הועדה מדוע לדעתה יש להעדיף את הבדיקה מיום 18/5/05 על פני זו מיום 25/5/05, ואם אין להעדיף דווקא את הבדיקה מיום 18/5/05 - מדוע אין לראות את הפעוט כמי שהיה לו ליקוי מזכה כבר בחודש
מאי 2005.

בנוסף, תסביר הועדה בהחלטתה החדשה למה היתה הכוונה כשנרשמה המילה "הפעם" לפני המילים "בשתי האוזניים" בהחלטתה מיום 15/12/05 בהתייחסותה לבדיקה מיום 30/11/05.

10. על המשיב לשלם למערערים שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ, שיישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום 16/3/07 אם לא ישולמו לפני כן.

11. כל אחד מהצדדים זכאי לבקש, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, רשות לערער על פסק דין זה, תוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון