דחיית בקשה לדמי אבטלה

1. במכתבו מיום 10.4.97, דחה הנתבע את תביעת התובעת לתשלום דמי אבטלה, וזאת בטענה שהתובעת לא היתה מבוטחת בביטוח אבטלה.

במכתב נאמר כי התובעת זכאית "להגיש ערעור" (הכוונה כנראה - להגיש תובענה) כנגד החלטת הנתבע, בתוך ששה חודשים לבית הדין לעבודה.

2. עמדתו של הנתבע על כך שהתובעת לא היתה מבוטחת בביטוח אבטלה, נסמכה על כך שהתובעת היתה חברת קיבוץ, דבר שניתן ללמוד ממכתב נוסף של הנתבע שהוצא ביום 10.4.97, שבו נאמר כך:

".. התברר כי הינך חברת קיבוץ ... על פי החוק חברי קיבוץ אינם זכאים לדמי אבטלה ...".

3. מספר חודשים לאחר מכן, ביום 4.9.97, שלחה התובעת מכתב לנתבע, בו הפנתה את תשומת לב הנתבע לפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, בעניינו של רן הלוי, חבר קיבוץ אשר בית הדין לעבודה קיבל את תביעתו לדמי אבטלה. התובעת ביקשה לבטל את החלטתו של הנתבע. במכתבה האמור, הזכירה התובעת את מכתב הנתבע מיום 10.4.97.

4. הנתבע, הגיב על מכתבה של התובעת, במכתב מטעמו מיום 13.10.97, שבו הודיע כי הוא עומד על דעתו שהתובעת איננה זכאית לדמי אבטלה, שכן - לטענת הנתבע - התובעת, כחברת קיבוץ, כלולה בסידור העבודה של הקיבוץ ואיננה מוכנה ומסוגלת לעבודה.


הנתבע לא הסביר על מה הוא מבסס את טענתו זו, שלדברי התובעת, איננה נכונה מבחינה עובדתית, שכן קיבוצה של התובעת (עין זיוון), עבר הפרטה ואין בו כל תורנויות או סידור עבודה, אלא התובעת - כמו החברים האחרים בקיבוצה - אמורים למצוא עבודה תמורת שכר, בין בקיבוץ ובין מחוצה לו.

5. מספר שנים אחר הדברים האלה, נודע לתובעת כי חברת קיבוץ אחרת מעין זיוון, זכתה בתביעתה לדמי אבטלה. התובעת שבה ופנתה לנתבע בדרישה לקבל את דמי האבטלה. הנתבע לא הגיב על דרישה זו.

6. משכך, הגישה התובעת - ביום 26.6.02 - את התובענה שבפנינו, שבה היא עתרה לחייב את הנתבע לשלם לה דמי אבטלה.

7. הנתבע הגיש בקשה (בש"א 2208/02) לדחות את התביעה על הסף, מחמת התיישנות, בהתחשב במועד הגשת התובענה לבית הדין ובמועד שבו הודע לתובעת על דחיית תביעתה.

8. לטענת הנתבע - חלפו 5 שנים מיום דחיית התביעה והיא התיישנה. עוד טוען הנתבע, כי שינוי ההלכה בפסק הדין בעניינו של רן הלוי - איננו חל בדיעבד.

לטענת התובעת - דחיית תביעתה התבססה על עובדות בלתי נכונות, כאילו היא כלולה בסידור העבודה של הקיבוץ, הנתבע לא נהג כשורה בכך שלא הגיב על פניותיה, וכעת - הוא טוען להתיישנות.

9. אין אנו מקבלים את טענת הנתבע על כך שכביכול היה שינוי בהלכה שאיננו חל בדיעבד. פסקי הדין של בית הדין לעבודה (לרבות בית דין זה), אשר קיבלו תביעות של חברי קיבוץ לדמי אבטלה, לא שינו את ההלכה. לא
היתה הלכה קודמת שאימצה את עמדתו של הנתבע.


פסקי הדין האמורים פרשו את החוק באופן שלא התיישב עם הפרשנות שהנתבע נתן לו, והדבר הביא (באיחור) לשינוי בהתנהגותו של הנתבע (אשר תחילה, המשיך לעמוד על דעתו שיש לדחות באופן גורף את תביעותיהם של חברי קיבוץ לדמי אבטלה, גם לאחר מספר פסקי דין בענין).

לפיכך, אין כאן ענין של שינוי ואין כאן ענין של "בדיעבד".

התובעת, כפי הנראה, היתה זכאית לדמי אבטלה על פי המצב המשפטי שהיה קיים בשנת 1997, אלא שהנתבע נהג שלא כדין והחליט לדחות את תביעתה על פי פרשנות משפטית משלו, שהתבררה לאחר מכן כבלתי נכונה.

10. עם זאת, למרות שדחינו את עמדתו של הנתבע בענין העדר תחולה רטרואקטיווית, כביכול, של "שינוי" ההלכה - אין אנו יכולים לדחות את טענתו בענין ההתיישנות.

11. בתקנה 1(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), התש"ל-1969, נאמר:

"החליט המוסד בתביעה ונמסרה לתובע הודעה על כך, תוגש תובענה לבית-הדין לעבודה תוך ששה חדשים מיום מסירת ההודעה לתובע ...".

תובענה המוגשת לאחר מכן - חשופה לטענת התיישנות שהנתבע, לצערנו, זכאי להעלות.

12. בענייננו, ממכתבה של התובעת, שנכתב כבר ביום 4.9.97, ברור שהתובעת קיבלה כבר אז את הודעת הנתבע על דחייתה (הבלתי מוצדקת) של תביעת התובעת לדמי אבטלה. בנסיבות אלה, ברור שתובענתה של התובעת, שהוגשה ביום 26.6.02, הוגשה לאחר חלוף המועד להגשתה, כך שבהתאם לתקנה המצוטטת לעיל - אין לנו ברירה אלא לקבל את טענת ההתיישנות שהעלה הנתבע.

13. לפיכך, אנו מקבלים את טענת הנתבע, ואת בקשתו לדחיית התביעה על הסף, ואנו דוחים את התביעה על הסף מחמת התיישנות.

14. אין צו להוצאות.

15. נעיר כי הדעת איננה יכולה להיות נוחה - לא מהתנהגותו של הנתבע ואף לא מהמצב המשפטי הקיים.

למרבה הצער, המצב המשפטי הנוכחי הוא כזה שלפיו בית הדין איננו מוסמך להאריך את המועד להגשת תובענות או ערעורים על החלטות שונות הניתנות בעניינם של מבוטחים. (ראו: דב"ע לו/11-0 בר-אילן - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ז 340, דב"ע מא/98-9 זיסרמן - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יב 237, דב"ע מח/104-0 סבאג - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ 127 וכן דב"ע נה/280-0 אייזנשטיין - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כט 421).

גם בית הדין הארצי לעבודה, אשר קבע את ההלכה הפסוקה, המליץ בפני המחוקק לשנות זאת. בית הדין הארצי לעבודה אף קבע כי יש מקום לשקול מחדש את ההלכה הפסוקה, נוכח העדר שינוי חקיקתי בענין (ראו: עב"ל 31/98 סולן - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם) - אלא שבינתיים - ההלכה לא שונתה.

לענין התנהגותו של הנתבע, ראוי להזכיר שכבר לפני שנים רבות, פסק בית הדין הארצי לעבודה כי מצפים מהמוסד לביטוח לאומי, שהינו גוף ממלכתי (ועוד כזה הפועל בתחום הבטחון הסוציאלי), שלא להעלות טענות התיישנות, לפחות לא בכל מקרה ובכל מצב.

בעניינה של התובעת, אמנם חלפו כ-5 שנים מאז דחיית תביעתה ועד להגשת התובענה לבית הדין, אלא שברור שהנתבע לא נהג כשורה ביחסו לתובעת.

כוונתנו איננה רק לעצם דחיית התביעה באופן שגוי (לפי עמדתו של הנתבע כפי שהיתה אז), אלא גם לכך שאף כאשר התובעת הפנתה את הנתבע במפורש לפסק דין שניתן בענין, המשיך הנתבע לעמוד על דעתו שהתובעת איננה זכאית לדמי אבטלה ולא התפנה לבדוק עובדתית את שאלת זכאותה.

בנסיבות אלה, נסיון התחמקותו של הנתבע מבירור תובענתה של התובעת לגופה, על ידי העלאת הטענה הפורמאלית של התיישנות - מעורר תרעומת. דא עקא, שהתרעומת המתעוררת בנו, איננה מספיקה כדי לדחות את טענתו של הנתבע, וכאמור לעיל, אין אנו רואים לעצמנו ברירה אלא לקבל את הטענה המקוממת הזו.

16. בעב"ל 75/99 פריזט - המוסד לביטוח לאומי, נדון עניינה של מבוטחת אשר עתרה לבית הדין לשם קבלת גמלה, לאחר שחלפה תקופת השיהוי וחלפה גם תקופת ההתיישנות. בפסק דינו, דחה בית הדין הארצי
לעבודה את טענות הנתבע בענין השיהוי ובענין ההתיישנות, ואמר:

"המוסד לביטוח לאומי נועד, ככל גוף ציבורי, לשרת את הציבור. כאשר אין ספק שהמערערת זכאית לגמלה, עליו לשלמה לה.".

לפיכך, אנו ממליצים לנתבע - למרות קבלת עמדתו מהבחינה המשפטית - שלא להתנהג כאחרון החמקנים, אלא לקיים את המצופה ממנו, כמוסד ממלכתי הפועל בתחום הבטחון הסוציאלי, ולשלם לתובעת את דמי האבטלה שהיא היתה זכאית להם, ואשר הנתבע שלל ממנה בשנת 1997, תוך הסתמכות על טענה שגויה.

17. כל אחד מהצדדים זכאי לערער על פסק דין זה, בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מיום שפסק הדין יומצא לו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי אבטלה רכב

 2. אובדן דמי אבטלה

 3. דמי אבטלה רטרו

 4. התפטרות אבטלה

 5. דמי אבטלה קורס

 6. התיישנות אבטלה

 7. דמי אבטלה הריון

 8. דמי אבטלה ערעור

 9. דמי אבטלה מטפלת

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. חישוב דמי אבטלה

 12. דמי אבטלה סטודנט

 13. דמי אבטלה אקדמאים

 14. דמי אבטלה התפטרות

 15. דמי אבטלה מופחתים

 16. דמי אבטלה מעסיק זר

 17. דמי אבטלה טופס 106

 18. דמי אבטלה עולה חדש

 19. התפטרות דמי אבטלה

 20. דמי אבטלה משק חקלאי

 21. דמי אבטלה סיום חוזה

 22. מכתב דחיה דמי אבטלה

 23. דמי אבטלה פעם נוספת

 24. התיישנות דמי אבטלה

 25. דמי אבטלה עובד יומי

 26. דמי אבטלה משרה חלקית

 27. דמי אבטלה מעל גיל 35

 28. דמי אבטלה עסק משפחתי

 29. דמי אבטלה צבירת ימים

 30. דמי אבטלה רטרואקטיבית

 31. התפטרות מוצדקת אבטלה

 32. דמי אבטלה תקופת אכשרה

 33. דמי אבטלה רשות מקומית

 34. דמי אבטלה עבודה זמנית

 35. דמי אבטלה חייל משוחרר

 36. דמי אבטלה לפני גיל 20

 37. דמי אבטלה הבטחת הכנסה

 38. אישור תביעה לדמי אבטלה

 39. דמי אבטלה עבודה עונתית

 40. מחיקת תביעה דמי אבטלה

 41. דמי אבטלה טיפול בתינוק

 42. דחיית בקשה לדמי אבטלה

 43. איחור בתשלום דמי אבטלה

 44. דמי אבטלה סירוב לעבודה

 45. אישור מחלה לשכת האבטלה

 46. דמי אבטלה התפטרות מרצון

 47. דמי אבטלה הכשרה מקצועית

 48. חזרה לעבודה אחרי אבטלה

 49. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 50. דמי אבטלה התפטרות מוצדקת

 51. דמי אבטלה שכיר בעל שליטה

 52. התפטרות מזכה בדמי אבטלה

 53. דמי אבטלה גרושה חד הורית

 54. התפטרות זכאות לדמי אבטלה

 55. התפטרות המזכה בדמי אבטלה

 56. דמי אבטלה צמצום היקף משרה

 57. התפטרות בדין מפוטר אבטלה

 58. דמי אבטלה בעל מניות בחברה

 59. התפטרות לטיפול בילד אבטלה

 60. הבטחת הכנסה אחרי דמי אבטלה

 61. דמי אבטלה חישוב בסיס השתכרות

 62. התפטרות בדין מפוטר דמי אבטלה

 63. דמי אבטלה עבודה אצל קרוב משפחה

 64. אי הגעה לראיון עבודה לשכת אבטלה

 65. אישה שעובדת אצל בעלה דמי אבטלה

 66. דמי אבטלה בעל שליטה בחברת מעטים

 67. דמי אבטלה התפטרות לצורך טיפול בילד

 68. תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לתשלום דמי אבטלה

 69. תביעה לתשלום דמי אבטלה של חייל בשירות סדיר בצה"ל

 70. דחיית תביעה לדמי אבטלה בגין אי צבירת תקופת אכשרה מספקת

 71. תביעת שני אחים לקביעת דמי אבטלה עקב סגירת העסק של אימם אצלה עבדו

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון