דחיית בקשה לפיצול סעדים

כעולה מכתב התביעה, התובע עבד אצל הנתבע כמנהל פרויקט העוסק בפיתוח תוכנה לאבטחת מידע (להלן: "הפרויקט") ופוטר לאחר ארבעה חודשי עבודה ביום 1.4.13. התביעה שבפנינו עניינה דרישה לתשלום פיצוי מוסכם בשל הפסקת עבודת התובע ופיצויי הסתמכות בהתאם לחוזה בין הצדדים וכן אי הפרשה לקרן השתלמות ולפנסיה. כתב הגנה טרם הוגש וניתנה ארכה להגשתו.

במקביל הגיש התובע בקשה לפיצול סעדים, הנתבע התנגד לבקשה, התובע השיב והנתבע שב והגיב.
הסוגיה דנן מוסדרת בתקנה 26 לתקנות בתי הדין לעבודה (סדר הדין) התשנ"ב -1991 (להלן: "התקנות"), הקובעת כך:

"(א) תובענה תכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה, אך רשאי תובע לוותר על חלק מהסעד.
(ב) מי שזכאי לסעדים אחדים בשל עילה אחת, רשאי לתבוע את כולם או מקצתם.
(ג) תובע שלא כלל בתובענה את כל הסעדים להם הוא זכאי בשל אותה עילה, לא ייחשב כמי שוויתר עליהם והוא יהיה זכאי לתובעם ובלבד שקיבל על כך רשות מבית הדין לא יאוחר ממועד הגשת התובענה הנוספת; בדונו בבקשה למתן רשות כאמור, יתחשב בית הדין באלה:
(1) התביעה קנטרנית או טורדנית;
(2) התביעה הוגשה שלא בתום לב;
(3) נימוק אחר שעל פיו סבור הוא שיש לסרב מתן הרשות.
(ד) רשות כאמור בתקנת משנה (ג) אפשר ליתן ללא תנאי, ואפשר להתנותה בתנאים ככל אשר ייראה לבית הדין."כעולה מלשון התקנה, ככלל על תובענה להכיל את מלוא הסעד שהתובע זכאי לו בשל עילת התובענה. אולם, תובע שלא כלל בתובענה אחת את כל הסעדים להם הוא זכאי בשל אותה עילה, לא ייחשב כמי שוויתר עליהם והוא יהיה זכאי לתובעם, אם יקבל רשות מבית הדין לא יאוחר ממועד פתיחת התובענה המאוחרת יותר. אין לומר אפוא שמועד הגשת הבקשה הינו מוקדם, כפי שטען הנתבע, שכן המועד להגשת בקשה לפיצול סעדים הינו בהתאם לתקנה, החל מיום הגשת התביעה הראשונה ועד מועד הגשת התביעה השנייה ואין לחייב התובע להגישה רק במועד התביעה השנייה.
תכליתה של התקנה היא כי נתבע לא יוטרד מספר רב של פעמים בגין אותה עילה. התקנה באה להגן עליו מפני הטרדות מיותרות ולהביא לכך שכל הטענות ירוכזו במידת האפשר בתובענה אחת. כך ניתן למנוע שימוש שלא בתום לב בסדרי הדין בדרך של הגשת מספר תביעות כנגד אותו נתבע. בעניין סוזי (ע"ע (ארצי) 300145/98 א. סוזי נ' א. בטחון אזרחי (ניתן ביום 23.10.00) להלן: "עניין סוזי") עמדה השופטת (כתוארה אז) אלישבע ברק על מטרת תקנה 26 כך:

"תכליתה של ההוראה היא, כי נתבע לא יוטרד מספר רב של פעמים בגין אותה עילה. התקנות באות להגן על נתבע מפני הטרדות מיותרות. יש לתבוע אותו במידת האפשר פעם אחת. אין התקנות מרשות לתובע לעשות שימוש בסדרי הדין שלא כדין ולא בתום לב. לא יעלה על הדעת שתובע יתבע הוצאות נסיעה בתביעה אחת, ולימים יגיש תביעה בגין דמי הבראה, ולאחר מכן יגיש תביעה בגין ימי מחלה כאשר היה באפשרותו להגיש תביעה אחת. מאידך אין לאפשר לנתבע לעשות שימוש בתקנה האוסרת פיצול סעדים שלא בתום לב. התקנה עצמה נותנת אינדיקציה לתכליתה ולסוג השיקולים שבית הדין ייקח בחשבון בין שאר השיקולים."בקשת התובע לפיצול סעדים יסודה בטענה כי לפי החוזה המוסכם בין הצדדים, במקרה בו יפוטר התובע בטרם יושלם הפרויקט יהיה התובע זכאי לתשלום של 9,000 $ לחודש וכן 0.25% ממניות החברה העתידית. חברה כזו, להפצת התוכנה שבמוקד הפרויקט, טרם הוקמה. התובע ביקש לפצל את הסעד של תביעת חלקו במניות החברה, אם וכאשר תוקם, מיתר הסעדים הנתבעים בתביעה שעניינם זכויות נוספות הנובעות מעבודת התובע וסיומה בהתאם לחוזה ולדין. התובע טען שלא התקיימו נסיבות המצדיקות דחיית הבקשה, הבקשה הוגשה בהתאם לבקשה בומעד נכון ויש לקבלה ולאפשר לתובע למצות זכויותיו בבית הדין.
הנתבע התנגד לבקשה הואיל ומדובר בעניין תיאורטי שייתכן שיקרה וייתכן שלא. כמו כן ישנו סיכוי שתביעת התובע שבפנינו תידחה וממילא לא יהיה זכאי למאומה. בנוסף, התובע רשאי להגיש בקשה לפיצול סעדים בפתח התביעה השנייה, ואין מקום לתת היתר לפיצול סעדים על בסיס מצב עובדתי שטרם קרה.
עיינו בטענות הצדדים ואנו סבורים שמן הראוי והנכון לקבל הבקשה לפיצול סעדים. ראשית, הבקשה הוגשה במועד ולא מצאנו נסיבות מאלו המנויות בתקנה, שלא לקבלה. שנית, אמנם דרך כלל על התובע לכלול מלוא הסעדים הנדרשים הקשורים בנסיבות עבודתו בתביעתו. אולם, במקרה שבפנינו, הואיל וטרם הוקמה חברה (ואף ייתכן שלא תוקם), בקשה לקבלת מניותיה הינה תיאורטית ולא מכומתת ולא ניתן לדון בה בשלב זה של התביעה. כמו כן, ככל שתוקם חברה, תהיה אף היא צד להליך עתידי בדבר מניותיה ולו מטעם זה לא ניתן לקבוע מסמרות בעניין כבר בשלב זה ויש לאפשר פיצול הסעד.
למעלה מן הצורך ייאמר כי ברי שככל שתידחה או תתקבל התביעה יהיה בכך כדי להשליך על הקביעה העתידית בעניין המניות, אולם אין בכך כדי להוות נסיבה המצדיקה דחיית הבקשה לפיצול סעדים כעת.
סוף דבר - בנסיבות אלו הבקשה לפיצול סעדים מתקבלת.
שאלת ההוצאות נדחית לסיום ההליך.
כתב הגנה יוגש עד ליום 8.6.14.


רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון