דחיית בקשות לעיון חוזר בתנאי שחרור


1. כל אחד משני המשיבים הואשם בפני בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעבירות של החזקת סם מסוכן מסוג הירואין ושל מכירת כמות מסוימת של אותו סם לסוכן משטרתי סמוי (להלן - הסוכן).


ביום 15.11.90 ניתן לגבי כל אחד מהמשיבים צו למעצרו עד תום ההליכים. ערר שהוגש על-ידי המשיב 1 כנגד הצו שהוצא נגדו כאמור נדחה ביום 7.1.91 על-ידי השופט אור (בבש"פ 36/91).

ב-24.2.91 הוגשו מטעם המשיבים בקשות לעיון חוזר בצווי המעצר האמורים, ובשל דמיון השאלות המתעוררות בשתי הבקשות הוחלט לשומען במאוחד. בתאריך 17.3.91 החליט בית המשפט המחוזי (השופט י' חג' יחיא) להיעתר לבקשות המשיבים ולאפשר להם להשתחרר בערובה. תנאי השחרור בערובה הם הפקדת ערבויות כספיות וכן מעצר בית בכל שעות היממה עד לסיום משפטיהם של המשיבים.

המדינה הגישה ביום 21.3.91 ערר על ההחלטה האמורה, שנשמע לפניי ב-22.3.91.

2. החלטת השופטי י' חג' יחיא לקבל את הבקשה של המשיבים לעיון חוזר מבוססת בעיקר על העובדות והשיקולים הבאים:

א) הסוכן הנ"ל חזר בו בינתיים מכל הודעותיו במשטרה שמסר בתיקיהם של המשיבים וכן כנגד חשודים נוספים שהיוו יעדי חקירה, אשר גם נגדם הוגשו כתבי-אישום. במשפטו של המשיב 1 כבר הספיק הסוכן למסור עדות, בה התכחש לגירסתו הקודמת המפלילה את הנאשם.

ב) לא זו בלבד, אלא שנתברר, כי הסוכן הואשם בפשעים חמורים ביותר, אשר בוצעו בחלקם תוך כדי הפעלתו כסוכן משטרתי. כן הוגש פסק-דין במשפט פלילי אחר, בו הופיע הסוכן בתור מתלונן, ונקבע באותו פסק-דין, שהסוכן העליל עלילה נגד הנאשמים.

ג) אמנם השופט קמא ער לכך, שבית המשפט, אשר ישמע את המשפטים נגד המשיבים לגופם, יוכל להתחשב בהודעותיו של הסוכן במשטרה, על פי הוראות סעיף 10א לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן - פקודת הראיות), אך לדבריו אין בנסיבות העניין לדעת בוודאות, שאכן יעדיף בית המשפט את האמור בהודעות אלה על עדותו של הסוכן בבית המשפט.

ד) השופט המלומד גם התחשב בעובדה, שנאשם אחר, אשר אף הוא הואשם על סמך גירסתו במשטרה של הסוכן הנ"ל, שוחרר בינתיים בערובה, על-פי בקשה לעיון חוזר בצו המעצר המקורי, וערר על החלטה זו מטעם המדינה נדחה.

3. התלבטתי בעניין זה לא במעט.

כשלעצמי, לא התרשמתי כל כך ממידת הכירסום שחל כביכול בראיותיה של התביעה.
אמנם נכון הדבר, שהסוכן הודיע, כי הוא חוזר בו מהודעותיו במשטרה בהן הפליל את המשיבים ואת יתר הנאשמים אשר כנגדם הופעל על-ידי חוקרי המשטרה, אך הוא הבהיר למעשה מראש לאנשי המשטרה, כי הוא נאלץ לעשות כן בשל חששו פן יתנכלו לו בשל מסירת הודעותיו הקודמות.


לא זו בלבד שהתביעה תוכל להתבסס על הודעותיו של הסוכן כנגד המשיבים, על-פי הוראות סעיף 10א לפקודת הראיות, אלא שמצוי בתיק חיזוק משמעותי לכאורה להודעות אלה. המדובר בעיקר בשיחות מוקלטות בין הסוכן לבין החשודים בניהול המשא ומתן אתו בדבר מכירת הסמים. באותן הקלטות מוזכרים השמות הפרטיים של שני המשיבים, וכן יש בהן רמזים נוספים המצביעים לכאורה על זהותם של המשיבים בתור מי שקיימו שיחות אלה עם הסוכן. כמו כן קיימת, כנגד המשיב 1, עדות משטרתית בדבר תצפית שנערכה על ביתו של המשיב בעת הפעלת הסוכן, אשר אף היא תומכת בהודעה המפלילה של הסוכן.

אינני מתעלם גם מעברם הלא נקי של המשיבים ומהעובדה, אותה הדגשנו פסיקתנו בעבר, שכאשר בסוחרי סמים עסקינן, אין בדרך כלל אף במעצר בית כדי לנטרל בצורה מספקת את הסכנה העלולה להיגרם לציבור עקב שחרורם של הנאשמים הנוגעים בדבר ממעצרם.

4. עם זאת הגעתי לכלל מסקנה, כי מן הראוי שלא אתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי בקשר למשיבים, נושא הערר, ולהלן נימוקיי:

א) כפי שצוין לעיל, מהווים משפטיהם של המשיבים שניים מתוך סדרה של משפטים שהוגשו נגד נאשמים בעבירות סמים, שנלכדו במלכודת משטרתית באמצעות אותו סוכן סמוי. עם הגשת כתבי האישום הוצאו צוי מעצר עד תום ההליכים נגד כל אותם נאשמים. לאחר מכן, כאשר הסוכן הפך את עורו והתכחש להודעותיו המפלילות, הגישו חלק מאותם נאשמים עתירות לעיון חוזר וחידשו בהן את בקשותיהם להשתחרר בערובה.

מסתבר, כי שופטים שונים נעתרו בינתיים לארבעה מבין הנאשמים האמורים ואיפשרו להם להשתחרר בערבות.

לגבי שניים מבין הנאשמים הנ"ל הוגשו לי כל המסמכים הנוגעים להליכים האמורים, ועולה מהם, כי עובדות המקרה הרלוואנטיות הן כמעט זהות לאלה המתייחסות למשיבים. גם בעניין הנאשמים הנ"ל חזר בו הסוכן מהודעותיו, וגם במקרים אלה קיימות הקלטות של שיחות עם הסוכן, אשר בהן מוזכר שמו או כינויו של הנאשם, או שישנם באותן שיחות רמזים המפנים אל זהותו של הנאשם.

כאשר אחד מהשניים הנ"ל, אנואר סרסור, שוחרר בערובה על ידי בית המשפט המחוזי (השופט א' פלפל), הגישה המדינה ערר על ההחלטה, אך הערר נדחה בתאריך 22.2.91 על-ידי המשנה לנשיא מ' אלון (בבש"פ 728/91). יצוין, כי זהו המקרה אליו התייחס גם השופט י' חג' יחיא בהחלטתו נושא הערר.

והנה הובא לפני השופט א' פלפל, לאחר מכן, ביום 24.2.91, מקרה נוסף מאותה סדרה, הנאשם מרדכי עמר, אשר שוחרר בערובה על-ידי בית-משפט השלום, והמדינה הגישה גם הפעם ערר על החלטה זו.

לאחר שההחלטה בדבר דחיית הערר בעניין אנואר סרסור על-ידי השופט אלון הובאה לתשומת לבו, קבע השופט א' פלפל כדלקמן:

"לא נראה לי כי במקרה זה מן הדין לנהוג אחרת מזה שהחלטתי במקרה של אותו נאשם המוזכר ע"י ב"כ המשיב, ואשר אושר כבר על ידי בית המשפט העליון".

בהתאם לכך נדחה אף ערר זה, וגם אותו נאשם שוחרר בערובה בתנאים של מעצר בית. יצוין, כי המדינה לא ביקשה מתן רשות להגשת ערר נוסף על החלטה זו לבית-משפט זה.


נוצר איפוא מצב, בו מספר נאשמים, המואשמים בעבירות מאותו סוג כמו אלה המיוחסות למשיבים, שמשקל הראיות כנגדם הוא דומה ושחלה לגבי תיקיהם אותה התפתחות הקשורה בסוכן הסמוי, משוחררים בערובה, ועם זאת מתבקש אני להחזיר את המשיבים, המשוחררים אף הם בערובה, למעצר.

כבר הבעתי את דעתי בעבר, שעם כל מודעותי לאינטרס הציבורי שבמניעת עבריינות נמשכת מצד נאשמים, הרי אין גם להתעלם מאינטרס ציבורי אחר, חשוב לא פחות, והוא נעוץ בשמירה על אימון הצבור בהפעלת הדין הפלילי וביישומו באופן צודק ושוויוני. היווצרות התחושה בין נאשמים, משפחותיהם וחבריהם, שהחלטות בית המשפט בדבר הפגיעה בחרותם של נאשמים מתקבלות בצורה שרירותית ובאופן מקרי ומפלה, משיגה בנושא זה תוצאה שלילית, ויש להשתדל מאוד למונעה (ראה בעניין זה ב"ש 361/83. [1], בעמ' 385-386, ובש"פ 472/80 [2]). ניתן להשלים עם הפליה כאמור רק במקרים בהם ההחלטה לשחרר את אחד הנאשמים בערובה מהווה טעות בולטת וברורה, אשר בעטייה עלול להיגרם נזק חמור לשלום הציבור או לביטחונו.

ב) למזלם של המשיבים הם שוחררו על-ידי בית המשפט המחוזי בערבות עוד ביום 17.3.91, ועלה בידי הפרקליטות להגיש את עררה רק עבור 4 ימים, בתאריך 21.3.91.
הדיון התקיים למחרת, וההחלטה ניתנה הי ום, ב-24.3.91, כאשר המשיבים כבר מצויים במשך שבוע ימים מחוץ לבית המעצר. קבענו לא פעם, שרצוי להימנע, במידת האפשר, מהחזרת נאשם למעצר, אחרי שכבר שוחרר, וננהג כך רק במקרים מיוחדים, כאשר הדבר באמת מחויב המציאות (ראה, לדוגמה, ב"ש 1145/84 [3]).

ג) כפי שצוין לעיל, נאסר על כל אחד מהמשיבים לעזוב את בית מגוריו עד תום משפטו. אכן, לרוב אין, כאמור, במעצר בית כדי להשיג את מטרת המעצר כאשר המדובר בנאשמים בסחר בסמים, שכן מנוהל סחר כזה לעתים קרובות מתוך ביתו של החשוד.

אך במקרה דנן מסתבר, כי במשפטיהם של שני המשיבים נקבעו ימי שמיעה רבים בימים ובשבועות הקרובים, ויש בסיס לתקווה שמשפטים אלה יסתיימו במהרה. החשש שמגורי המשיבים ישמשו בימים אלה ממש כתחנות להפצת הסם אינו נראה, בנסיבות העניין, גדול במיוחד.

ד) אמנם נוטה אני לדעה, כי מן הדין היה לאשר את מעצרם עד תום ההליכים של כל הנאשמים האמורים, אך משהגיע השופט קמא למסקנה, אשר אינה נראית בעליל שגויה, ובהתחשב בשיקולים הנוספים שצוינו על-ידי לעיל, אינני מוצא עילה מספקת להתערבותי בהחלטה נושא הערר.

5. רואה אני רק להוסיף לצו של השופט תנאים אחדים לשחרור בערובה, הנראים לי חיוניים:

א) אסור על המשיבים לעזוב את שטח מדינת ישראל עד תום משפטיהם. אם יש למי מהם דרכון, עליו למסרו למזכירות בית המשפט המחוזי.

ב) על כל אחד מהמשיבים להתייצב בתחנת המשטרה הקרובה למקום מגוריו שלוש פעמים בשבוע, בימים א', ג, 'ו-ה', בשעות שתיקבענה על-ידי המשטרה. למטרה זאת בלבד מותר להם לצאת מבית המגורים. יציאה למטרה אחרת טעונה אישור פרקליטות המחוז.

ג) אסור על המשיבים לבוא במגע כלשהו, במישרין או בעקיפין, עם איש מבין עדי התביעה במשפטיהם.

בכפוף לשינויים אלה בתנאי השחרור בערובה מחליט אני לדחות את הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לעיון חוזר בשומה

 2. דחיית בקשה לעיון חוזר

 3. בקשה לעיון חוזר אזרחי

 4. בקשה לעיון חוזר מינהל

 5. בקשה לעיון חוזר פלילי

 6. בקשה לעיון חוזר תעבורה

 7. בקשה לעיון מחדש בהחלטה

 8. בקשה לעיון חוזר בהחלטה

 9. בקשה לעיון מחדש בפסק דין

 10. בקשה לעיון חוזר בהחלטת רשם

 11. בקשה לעיון חוזר בהליך פלילי

 12. בקשה לעיון חוזר בתנאי ערובה

 13. בקשה לעיון מחדש הוצאה לפועל

 14. בקשה לעיון חוזר בהליך אזרחי

 15. בקשה לעיון מחדש סדר דין אזרחי

 16. בקשה לעיון חוזר בשל שינוי נסיבות

 17. בקשה לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט

 18. בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה

 19. בקשה לעיון חוזר בהחלטה הוצאה לפועל

 20. דחיית בקשות לעיון חוזר בתנאי שחרור

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון