אי תשלום אגרת טלויזיה


בפני בקשת רשות להגן שהגישה הנתבעת כנגד תביעה כספית על סך 4,969 ₪ בגין אי תשלום אגרת טלויזיה.

מהמפורט בכתב התביעה ובמסמכים המצורפים לה, עולה כי תקופת החיוב הינה בגין שנת 2000-2006 .

ראשית כל אתייחס לטענת המבקשת כי התביעה אינה מפורטת דיה.

מעיון בכתב התביעה עולה כי המבקשת נתבעה בגין אי תשלום אגרה וקנסות על פי חוק ותקנות רשות השידור בעד החזקת מקלט טלויזיה התשמ"א 1981 .


מעיון בנספחי התביעה עולה כי מצב החשבון של אזרח/מוסד פורט, תקופת החיוב, חוב האגרה וקנס פיגורים.

יש די באמור במסמכים הנ"ל כדי לעמוד בדרישת פירוט העילה ולכן הטענה כי כתב התביעה אינו מפורט דיו נדחית.

מעיון בתצהירה של המבקשת עולה כי טענתה הינה כי לא מחזיקה במכשיר טלויזיה ולכן אין היא חייבת בתשלום האגרה בעד החזקת מקלט טלויזיה.

אציין כי התצהיר נוסח בלשון הווה כאשר החיובים מתייחסים לשנים קודמות ואין התייחסות מטעם המבקשת לשנים אליהם מתייחסת התביעה.

כמו כן על פי תקנה 3 (ה) רשות השידור גם הרוכש מקלט טלויזיה חייב בתשלום האגרה, אלא שבעת הדיון ובעקבות החקירה ציינה המבקשת כי אף פעם לא רכשה טלויזיה ואף אחד לא רכש בשבילה ובשמה .

בנסיבות הענין, מצאתי לנכון לאפשר למבקשת להתגונן ביחס לטענה כי אף פעם לא רכשה טלויזיה.

אשר על כן הנני קובעת כדלקמן:

ניתנת בזאת למבקשת רשות להתגונן ביחס לטענה כי לא רכשה מעולם ולא החזיקה טלויזיה.

התיק יועבר להליך של סדר דין מהיר .

על הצדדים להשלים את המסמכים על פי התקנות תוך 15 יום ולהגיש תצהירי עדות ראשית תוך 45 יום.

הנני פוסקת הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של 500 ₪ בתוספת מע"מ כדין על פי תוצאות, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.


רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון