אי תשלום ביטוח מנהלים


מבוא:פסק דין זה עוסק בשאלת זכאותה של התובעת לקבל כספים מהנתבעים בגין הפרשי שכר, תשלומים שלא הועברו ע"י הנתבעים לתוכניות הביטוח ע"ש התובעת, פיצויי פיטורים, דמי הבראה, פיצוי בגין הפסד ביטוח אובדן כושר עבודה ופיצוי בגין עוגמת נפש. כמו"כ התובעת מבקשת מבית הדין ליתן סעד הצהרתי המחייב את הנתבעים לשלם לתובעת כל פיצוי עתידי, בגין אובדן כושר עבודה, עפ"י פוליסת הביטוח, עד גיל 65, ו/או פיצול סעדים לעניין זה.2. העובדות הרלוונטיות לעניינו והשתלשלות העניינים, כדלקמן: א. התובעת החלה לעבוד ב-1.10.96 כמעצבת גרפית בחברה בשם: "דפוס מעוף 92 בע"מ" (להלן:"מעוף"), כשנתבע מס' 2 (להלן גם:"איתן כהן") , היה מנהלה, וזאת עד ליום 31.12.01 .ב. עובר לתחילת עבודתה ב"מעוף", סוכמו תנאי שכרה של התובעת, בע"פ, בינה לבין איתן כהן, לרבות בנושא ביטוח המנהלים. בפועל לאחר תקופה קצרה, בוטחה התובעת בביטוח מנהלים והופרשו לזכותה כספים לביטוח זה. בדיעבד התברר לתובעת כי רק חלק מתגמולי המעביד הופרשו עבורה לביטוח המנהלים וכי מחודש 10/98 ועד לסוף שנת 2001 – לא הופרשו כלל הפרשות מעביד לביטוח המנהלים הנ"ל. זאת, על אף שבתלושי השכר מצויינות הפרשות בגין ביטוח המנהלים (כעולה מעיון בתלושי השכר שצורפו גם לכתב התביעה המתוקן).ג. "מעוף" נמחקה ברשם החברות ביום 11.10.99. אעפי"כ, בפועל התובעת המשיכה לקבל מחברה זו תלושי משכורת עד לסוף שנת 2001 (כפי שעולה מעיון בתלושי המשכורת בהם מופיעה חב' מעוף כמעסיקת התובעת- נספחים א'-ב' ו-ב' 1 לכתב התביעה המתוקן).ד. החל מחודש1/02 המשיכה התובעת לעבוד באותה עבודה, אך במסגרת הנתבעת 1, כשאיתן כהן הינו בעל מניות ומנהלה של הנתבעת 1. יצויין כי הנתבעת 1 אינה פעילה על אף שלא פורקה כדין. כמו"כ נתבע 2 , איתן כהן, הוכרז כפושט רגל, בהתאם לצו כינוס שניתן בחודש יולי 2007 ע"י בית המשפט המחוזי בירושלים. בנוסף החל משנת 2002 כאשר החלו נגדו הליכי הוצל"פ – נאסר על הנתבע 2 להיות מנהל חברה ו/או בעל מניות.ה. למרות האמור לעיל, פעילות החברה עברה בשלב מסויים ובאותה מתכונת לידי נתבעת 3, אם כי הפעילות נעשתה בכתובת אחרת. התובעת עבדה אצל הנתבעת 3, לכל הפחות, מחודש 9/2002 ועד לחודש 1/2004, כשלטענת התובעת, עבדה גם בחודש אוגוסט 2002, אף שלא הוצא לה תלוש שכר בחודש זה. כרטיס נוכחות של התובעת לחודש 8/02 צורף כנספח ד' לכתב התביעה המתוקן.ו. בתלושי המשכורת שהנפיקה נתבעת 1 צויין מועד תחילת העבודה של התובעת כחודש 10/96.ז. כמו"כ ממכתבו של איתן כהן מיום 23.3.02 (נספח א' לכתב התביעה המתוקן) עולה כי הוא התחייב כלפי התובעת לשמור על כל זכויותיה של התובעת (לרבות בנושא ביטוח המנהלים) גם במסגרת העסקתה ע"י הנתבעת 1.ח. בדיעבד התברר לתובעת כי לא הופרש מלוא חלקו של המעביד לביטוח המנהלים גם בתקופה זו ועד לסיום העסקתה בחודש 4/04.ט. כמו"כ, בשנת 2002 – קיבלה התובעת את שכרה ו/או חלקו, גם באמצעות המחאות של נתבע מס' 4 (להלן גם: "דורון כהן") אשר נרשמו לפקודת איתן כהן והוסבו לתובעת (דוגמא לכך ניתן למצוא בנספח ד' לכתב התביעה המתוקן). יודגש כי דורון כהן חתום על ההמחאות שצורפו לכתב התביעה, והן נושאות תאריכים קודמים לחודש 9/2002 (תחילת עבודתה של התובעת בנתבעת 3).י. ביום 31.7.02 קיבלה התובעת הודעת פיטורים מנתבעת 1. בהודעה זו נכתב כי הפיטורים הינם עקב הפסקת פעילות החברה (ראה נספח ה' לכתב התביעה).יא. חרף הודעה זו, המשיכה התובעת לעבוד, עבור הנתבע 2 (כשלטענת הנתבעים היתה הפסקת עבודה של כחודש וחצי, ממחצית חודש 7/02 ועד 8/02). החל מחודש 9/02 ועד לסיום עבודתה בחודש 4/04 , עבדה התובעת באותה מתכונת כמקודם, אך קיבלה את תלושי שכרה מנתבעת 3 (כעולה מנספח ו' לכתב התביעה המתוקן).יב. דורון כהן, הינו בעל מניות (יחיד) ומנהלה של הנתבעת 3 ואחיו של איתן כהן, נתבע 2. נתבעת 3 הוקמה סמוך לתחילת העסקת התובעת על ידי הנתבעת 3 – 25/4/02 . חברה זו העסיקה בפועל את התובעת ואת דורון כהן בעצמו. ככל הנראה – אלו היו ה"עובדים" היחידים של נתבעת 3 (אם כי גם איתן כהן טען שהיה שכיר של נתבעת 3 – טענה שלא הובררה די צרכה).יג. שכרה של התובעת אצל הנתבעת 3 היה נמוך משכרה אצל הנתבעת 1.יד. כפי שעולה מתכתובות בין הצדדים (אשר חלקן צורפו כנספחים לכתב התביעה המתוקן), במשך שנות העסקתה של התובעת (בעיקר מסוף שנת 2002) התעוררו בעיות בתשלום שכרה, בעיקר לגבי תשלום ההפרשות לביטוח המנהלים. בגין בעיות אלו, הפנתה התובעת מספר מכתבים בנושא, הממוענים לנתבע 2 ו-4 (לעיתים לכל אחד מהם בנפרד ולעיתים לשניהם יחד).טו. במהלך השנים קיבלה התובעת התראות מחברות הביטוח בגין אי תשלום ההפרשות. התראות אלו הועברו לידיעת הנתבעים ובשל כך בחרו הם לפתוח "פוליסה חדשה" מבלי להשלים את ההפקדות שלא הופקדו. פוליסת הביטוח האחרונה שנפתחה ע"י דורון כהן עבור התובעת, נוהלה על ידי חברת "מנורה". לטענת התובעת, חברת "מנורה" לא שלחה לה מכתבי התראה, ולפיכך רק בדיעבד נודע לה על אי הפרשות כנדרש (לרבות אי רכישת כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה).טז. ביום 20.4.04 הודיעה התובעת לדורון כהן על יציאתה הצפויה לחופשת לידה. חופשת הלידה היתה מתוכננת להיות מוארכת עד ליום 1.9.04, אולם, ביום 31.8.04, יום לפני חזרתה לעבודה, אושפזה התובעת עקב מחלה קשה ובשל כך נמנעה חזרתה של התובעת לעבודה במועד הצפוי.יז. ביום 17.6.05 פנתה התובעת לדורון כהן והודיעה על כוונתה להתפטר, הן לאור מצבה הבריאותי והן לאור אי תשלום שכרה כנדרש במהלך החודשים שקדמו ליציאתה לחופשת לידה. בהודעתה זו ביקשה התובעת להסדיר את כל התשלומים שלא שולמו לה עד כה, לרבות דמי הבראה וכן להתאים את תלושי השכר בהתאם לשכר הנכון. בפועל לא קיבלה התובעת דבר עם סיום עבודתה.יח. כאמור, התובעת לא שבה עוד לעבודה. המוסד לביטוח לאומי קבע לתובעת דרגת אי כושר זמנית בשיעור של 75% וקצבת נכות מלאה לתקופה כוללת של החל מיום 1.9.04 ועד ליום 31.8.08 (תקופות נכות זמנית שהוארכו מעת לעת - ראה נספח יא לכתב התביעה המתוקן).3 . ניהול התיק:א. לדיוני ההוכחות הוזמנו שני נציגי ציבור, אולם רק נציגת ציבור אחת הופיעה. על מנת שלא לגרום לעיוות דין, התקיימו דיוני ההוכחות בהעדרו של אחד מנציגי הציבור שהוזמן.ב. לאור מורכבותו של התיק, קויימו מס' דיונים. מטעם התובעת העידו: התובעת עצמה, בעלה, מר אביחי בינימיני והגב' אריאלה לוי-פרינלדנד (עובדת של משרד רו"ח סוסובר, ברח' האומן 24 ירושלים, שמשרדם שכן בסמיכות למשרד בה היתה פעילותה של הנתבעת 3). מטעם הנתבעים: מר סמי (שמואל) מנחם, סוכן ביטוח שנתן שירותי ביטוח לנתבעים 2 ו-4, במסגרת החברות השונות שהיו בבעלותם, רואה החשבון מטעמם, וכן איתן כהן ודורון כהן.4. המחלוקות בתיק (כפי שגובשו בדיון המוקדם):א. מי צריך לשאת בתשלומים שיקבעו (ככל שיקבע) לתובעת, והאם יש לחייב את נתבעים 3,4 בחובות אלו. לעניין זה - האם העסקתה של התובעת, בתקופות השונות, על ידי הנתבעים ו/או מי מהם, נעשתה באופן שלא ניתן להבחין ביניהם ולפיכך אחראים הם כלפי התובעת, ביחד ולחוד, באשר לנזקים שנגרמו לה לטענתה. כמו כן האם יש להרים את מסך ההתאגדות כלפי דורון כהן ) (במקור שאלה זו אמורה הייתה להישאל גם כלפי איתן כהן, אלא שכפושט רגל, וכמי שהתביעה האישית נגדו נמחקה – לא ניתן להרים את המסך כנגדו).ב. תקופת עבודתה של התובעת: מה היתה תקופת העבודה של התובעת אצל הנתבעת 3. האם נכונה טענת התובעת כי עבדה ברצף חודש 10/96 ועד ל-4/04 (ולכל הפחות מאוגוסט 2002 עבדה אצל הנתבעת 3). כפועל יוצא, האם חלה אחריות על הנתבעת 3 על מלוא תקופת עבודת התובעת כנטען.ג. האם הנתבעים או מי מהם, חב כלפי התובעת:1. הפרשי שכר: בגין חודשים נובמבר 2003 עד אפריל 2004 ובאיזה שיעור.2. פיצוי בגין אי העברת תגמולים לביטוח מנהלים: בתקופה שבין אוקטובר 96 לאפריל 2004.3. פיצויי פיטורים: בגין תקופת העבודה ובאיזה שיעור (ומה היה שכרה של התובעת).4. דמי הבראה: בגין שנתיים אחרונות ובאיזה שיעור.5. פיצוי בגין אי תשלום ביטוח אובדן כושר עבודה ובאיזה שיעור. בהקשר זה האם היתה על הנתבעים החובה לשלם ביטוח ומכח מה קמה העילה .6. כמו"כ האם לבית דין הסמכות לדון בנזקים שנגרמו לתובעת לטענתה בתקופת אי כושרה לעבוד בשל אי תשלום ההפרשות לביטוח אובדן כושר עבודה. אם כן, מה גובה הפיצוי שמגיע לתובעת והאם יש מקום לזכות את התובעת בסעד הצהרתי בגין כל הנזקים שנגרמו לה בעניין זה.7. פיצוי בגין עוגמת נפש בשל אותם נזקים בגין אי הפרשות לביטוח המנהלים, בין היתר בהתייחס לעובדה כי התובעת לא קיבלה מהחברה המבטחת, במועד, את הפיצוי שהיה מגיע לה לו היתה מבוטחת בזמן שאיבדה את כושר עבודה וכן מניעתה העתידית מרכישת ביטוח מנהלים , הכולל ביטוח חיים בשל המחלה בה לקתה (בזמן שלא היתה מבוטחת כאמור).8. הלנה: האם יש לפסוק או האם לנתבעים יש עילה טובה לבטלה , לרבות טענת התיישנות.4. דיון:א. נקדים את המאוחר ונציין כבר עתה כי לאחר שבחנו היטב את העדויות שהובאו בפנינו, ואת מכלול הראיות, הגענו לכלל מסקנה כי דינה של התביעה להתקבל בחלקה הארי. זאת, בין היתר, לאחר ששוכנענו כי נסיבותיו המיוחדות של תיק זה, מצדיקות, הרמת מסך. לעניין איתן כהן – לו ניתן היה, משפטית, להרים את המסך כלפיו , היינו עושים זאת, על מלוא תקופת העסקתה של התובעת. אלא שלא ניתן לעשות כן, לאור הכרזתו כפושט רגל, וכפועל יוצא מכך – מחיקתו מהתביעה. לעניין דורון כהן – אף לגביו מצאנו כי יש מקום להרים את המסך כלפיו, אם כי, כפי שיובהר בהמשך – לא לגבי כל התקופה אלא רק לגבי חלקה.ב. נסיבותיו של תיק זה "מיוחדות", למרבה הצער בכך שמדובר בתובעת אשר חלתה, במחלה שהביאה לאובדן כושר עבודתה באופן זמני (אך תקופה בלתי מבוטלת) כאשר לא הופרשו עבורה כספי ביטוח מנהלים (ובתוכם גם בגין אבדן כושר עבודה). לפיכך לא יכולה הייתה התובעת לקבל את המגיע לה מחברת הביטוח. עובדה זו מהווה אחת מעילות התביעה שבפנינו. יצויין כי המחלה פרצה יום אחד בטרם אמורה הייתה התובעת לשוב מחופשת לידה, כך שבפועל לא חזרה לעבוד לאחר חופשת הלידה שלה. נדון , אפוא, ברכיבי התביעה אחד לאחד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה ביטוח מנהלים

 2. אי תשלום ביטוח מנהלים

 3. התפטרות ביטוח מנהלים

 4. ביטוח מנהלים פשיטת רגל

 5. ביטוח מנהלים שחקן כדורסל

 6. התפטרות הפרשה לביטוח מנהלים

 7. התיישנות פדיון כספי ביטוח מנהלים

 8. אי ביצוע הפרשות לפוליסת ביטוח מנהלים

 9. אי ביצוע הפרשות המעביד לביטוח מנהלים

 10. אי הפרת כספים ע''י מעביד ביטוח מנהלים

 11. איחור בשחרור כספים צבורים בביטוח מנהלים

 12. אי העברת כספים לביטוח מנהלים התפטרות בדין מפוטר

 13. תביעה לחיוב בתשלום דמי הגמולים בגין פוליסות ביטוח מנהלים

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון