הודעה מוקדמת בעל פה

1. התובע הועסק בנתבעת תקופה של חודשיים בלבד ובעקבות סיום העסקתו נחלקו הצדדים באשר לזכויות המגיעות לו בגין הודעה מוקדמת, פדיון ימי חופשה וכן הזכויות הנלוות כאמור בחוזה.

2. התובע הגיש את תביעתו כחצי שנה לאחר סיום עבודתו וטען בתביעתו כי בהתאם להסכם העסקה עליו חתמה הנתבעת עימו ביום 30.4.10 עליה לשלם לו יתרת הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, הפקדות לגמל ולקרן השתלמות וחלק יחסי של דמי חבר בלשכת רואי החשבון.
הנתבעת טענה כי בניגוד לאמור בהסכם סוכם עם התובע בסיום העסקתו כי יקבל הודעה מוקדמת רק עבור 20 יום וכן שולמו לו כל הכספים בגין ההפקדות לפנסיה ואף ביתר.
הנתבעת הודתה כי לא שילמה לתובע 10 ימי הודעה מוקדמת, כפי שלטענתה סיכמה עימו זאת בשל המחלוקת שביניהם וטענות הקיזוז שעומדות לה.

3. הצדדים הגישו תצהירים אליהם צורפו כל המסמכים וכן נחקרו על תצהיריהם בפנינו במסגרת דיון ההוכחות.
4. לאחר בחינה ועיון בתצהירים, בעדויות ובמסמכים שהוגשו אלה הן העובדות אשר אינן שנויות במחלוקת:
א. התובע רואה חשבון במקצועו התקבל לעבודה בנתבעת וחתם על חוזה ביום 30.4.10 ועבד בנתבעת בפועל מיום 1.5.10 ועד ליום 30.6.10.


ב. במסגרת הסכם העבודה שנחתם בין הצדדים התובע השתכר סך של
-.30,000 ₪ ברוטו לחודש וכן היה זכאי לתנאים סוציאליים והטבות הכל כפי שפורט בנספח א' לתנאים.

ג. בהסכם ההתקשרות התחייבו הצדדים בסעיף 4.3 כדלקמן:
"בכל מקרה של סיום עבודה והודעה מוקדמת, תהיה החברה רשאית להביא את עבודת העובד לידי סיום לאלתר, או להביאה לידי סיום בכל עת במהלך תקופתה הודעה המוקדמת, ובמקרה כזה תשלם החברה לעובד פדיון הודעה מוקדמת, מלא או חלקי, בצירוף כל התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים המגיעים לעובד על פי הסכם זה, לרבות ומבלי ל פגוע בכלליות האמור: ביטוח מנהלים או קרן פנסיה (וככל שסיום העבודה הוא ביוזמת החברה – לרבות מרכיב הפיצויים), קרן השתלמות וכיו"ב, כאילו עבד במשך כל תקופת ההודעה המוקדמת וכן תשלם לעובד פדיון יתרת ימי החופשה הלא מנוצלים, אשר זכאי להם העובד, כאמור בסעיף 4 לנספח א', אם וככל שנדרש על פי דין.

ד. סעיף 4 לנספח א' להסכם העבודה קובע לעניין הודעה מקודמת:
"הודעה מוקדמת – במהלך שלושה חודשי העסקה ראשונים – הודעה מוקדמת של 30 יום;
החל מתום 3 חודשי העסקה ראשונים – כל אחד מהצדדים רשאי להביא את ההתקשרות בין הצדדים לכלל סיום בהודעה בכתב של 90 יום מראש".

ה. סעיף 6.4 להסכם העבודה קובע:
"כל שינוי או תוספת לחוזה זה יהיה תקף אך ורק אם נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים".

ו. סעיף 4 לנספח א להסכם העבודה קובע בעניין חופשה שנתית:
"העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בת 20 ימים בשנת העבודה הראשונה... העובד יהיה רשאי לצבור ימי חופשה שאינו חייב לקחתן עפ"י דין... חופשה אשר לא נוצלה או לא נצברה כאמור תיפדה...".

ז. סעיף 6.2 לנספח א' להסכם העבודה מסדיר את ההפרשות הפנסיוניות כדלקמן:
"החברה תפריש בגין הפוליסה ותעביר לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה סכום השווה ל- 13.33% מהמשכורת מתוכם 5% בגין תגמולים ו- 8.33% בגין פיצויי פיטורים וכן תפריש החברה סכום נוסף בגובה של עד 2.5% מהמשכורת בגין אובדן כושר עבודה.
העובד יפריש והחברה תנכה ממשכורתו סכום השווה ל- 5% מהמשכורת, בגין תגמולים".

ח. ביום 20.6.10 זומן התובע לפגישה עם מר פיני צרפתי הבעלים של הנתבעת ובפגישה זו נמסר לו על סיום העסקתו בנתבעת.
בפועל עבודתו הסתיימה ביום 30.6.10 לאור דרישת הנתבעת כי יחדל להתייצב לעבודה.
התובע קיבל שכר עבודה עד ליום 30.6.10 בלבד.
רכב החברה נשאר בידי התובע עד ליום 20.7.10.


5. המחלוקת הראשונה בה עלינו להכריע האם זכאי התובע להפרש 20 ימים עבור הודעה מוקדמת או כטענת הנתבעת סוכם בעל פה עם התובע ביום ה- 20.6.10 כי ההודעה המקודמת תהיה של 20 ימים בלבד ללא התנאים הנלווים.
התובע טען בעניין זה כי הסכמים צריך לכבד ולקיים ומאחר והנתבעת היא זו אשר חתמה עם התובע על הסכם עבודה רק חודשיים טרם סיום עבודתו וכי החברה היא זו שתבעה כי בשלושת החודשים הראשונים, בשונה מהקבוע בחוק יקבל 30 ימי הודעה מוקדמת, אזי על הנתבעת לשלם לתובע את ההפרשים עבור הודעה מוקדמת של 20 יום וכן את כל התנאים הנלווים להם הוא זכאי.
מנגד הנתבעת טענה כי בין התובע למר צרפתי נערך הסכם בעל-פה במועד הפגישה ביניהם והוסכם כי ההודעה המוקדמת תופחת בשל מצב החברה והתקופה הקצרה בה עבד ל- 20 יום בלבד.
בעניין זה נשמעו בפנינו עדויות הצדדים. כעולה מהטענות הטענה לשינוי בהסכם העסקה עולה מגרסת הנתבעת ולאור האמור בהסכם ובפרט סעיף 6.4 להסכם נטל הראיה להוכיח כי שונה ההסכם מוטל על הנתבעת ולא על התובע. בבואנו לבחון את הראיות בעניין זה מעבר לעובדה שמצאנו את עדותו של התובע אמינה וקוהרנטית, אנו סבורים כי ככל שנטען ע"י הנתבעת כי בפגישה הבודדה שהייתה בין הצדדים נכח איציק חממי אזי היה על הנתבעת להביא כל עד או כל ראיה על מנת לבסס את הטענה כי ההסכם בכתב שונה להסכמה בעל פה וקיצור תקופת ההודעה המוקדמת.
אנו סבורים כי הנתבעת לא הרימה את הנטל ועל כן כל אשר עומד בפנינו לשם הכרעה מהי תקופת ההודעה המוקדמת היא עדותו של התובע וההסכם המדבר בעד עצמו.
יתרה מכך, אף מר צרפתי הודה בחקירתו כי גם את שהוסכם לכאורה לא שילמה הנתבעת שכן לא שולמו לתובע 10 ימי ההודעה המוקדמת של חודש יולי, אשר אין מחלוקת כי מגיעים לו.
בנוסף רכב החברה נותר בידי התובע עד ליום 20.7.10. על כן לאור כל האמור אנו קובעים כי על הנתבעת היה לשלם לתובע את ההודעה המוקדמת על פי הקבוע בהסכם ובשל כך אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע את הפרש ההודעה המוקדמת בסך -.20,000 ₪ ברוטו כאשר סכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.8.10 ועד לתשלום המלא בפועל.
התובע טוען כי הינו זכאי לפיצויי הלנה עבור סכום זה אולם עלינו לדחות טענה זו שכן תשלום הודעה מוקדמת הינו תשלום חלף שכר וככל שהתובע לא עבד בימים הנטענים להודעה מוקדמת, אזי אין מדובר בשכר ואין סכום זה נושא הלנה.
למרות האמור אנו סבורים שיש לפצות את התובע על התנהלות הנתבעת ודבר זה יעשה במסגרת פסיקת ההוצאות.

6. רכיב נוסף עליו חלוקים הצדדים הינו פדיון ימי החופשה.
כאמור בהסכם העבודה התובע זכאי ל- 20 ימי חופשה שנתית בשנה ועל כן בנסיבות סיום העסקתו כאשר יש לקחת בחשבון גם את תקופת ההודעה המוקדמת כפי הקבוע בסעיף 4 להסכם העבודה, התובע זכאי לפידיון של 3.33 ימי חופשה.
הנתבעת טענה בעניין זה כי מאחר והתובע עבד פחות משלושה חודשים חישוב ימי החופשה צריך להעשות עפ"י סעיף 4(א) לחוק חופשה שנתית, היינו 4% משכר העבודה.
אין בידינו לקבל טענה זו משני טעמים. האחד, בסעיף 4 להסכם העבודה הוסכם כי התובע יקבל חופשה שנתית יותר מהקבוע בחוק ובתנאים שונים מאלו הקבועים בחוק ועל כן ככל שלא שונה ההסכם בכתב אזי יש לפדות לו את הימים עפ"י האמור בהסכם.
יתרה מכך, גם עפ"י סעיף 4.3 להסכם נקבע כי פדיון יתרת ימי החופש תהיה גם עבור ימי ההודעה המוקדמת, כך שאם נחשב את מכלול הימים בגינם התובע זכאי לימי חופשה אין הנתבעת עומדת באמור בסעיף 4(א) לחוק חופשה שנתית שכן התובע עבד יותר מ- 75 ימים רצופים.
לאור כל האמור אנו מקבלים את טענות התובע וחישוביו כאמור בנספח החישובים ועל הנתבעת לשלם לתובע פדיון ימי חופשה בסך ברוטו של 6,559 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום ה- 1.8.10 ועד לתשלום המלא בפועל.

7. הפרשים עבור הפקדות לקופות פנסיה וקרן השתלמות.
עפ"י ההסכם על הנתבעת היה להפריש לתובע את כל התנאים הסוציאליים לרבות מרכיב הפיצויים על כל תקופת ההודעה המקודמת והנתבעת לא עשתה כן. התובע צרף תחשיב על הפרש הסכומים אשר לטענתו מגיעים לו וכן טען כי יש חסר בקופה בהתאם לפלט שצרף מחברת הביטוח.
אין אנו מקבלים כהוכחה את פלט חברת הביטוח ולא ניתן להבין ממנו את הסכומים הנטענים אותם חבה הנתבעת לתובע לקופות אלה, אולם מאידך הוכח כי לא הופק לתובע תלוש שכר להפרשים עבור חופשה וגמל לחודש 7/10 ועל כן הנתבעת לא הוכיחה כי העבירה כספים לקופות הפנסיה וקרן ההשתלמות עבור תקופת ההודעה המוקדמת ועל כן עפ"י חישוב יחסי שיש לערוך לתובע התובע זכאי להפרשות בסכומים הבאים:
לקרן ההשתלמות סך של -.1,500 ₪.
ולקופות הפנסיה סך של -.2,666 ₪.
אין אנו מקבלים כאמור את דף היתרות שצורף של חברת אגם לידרים ובעניין זה תביעת התובע מתקבלת באופן חלקי.
כמו כן התובע טען כי הוא זכאי להפסד זיכוי ממס של הקרנות הנ"ל בגין אי תשלום וכן לתשלום עבור הפקדה לאובדן כושר עבודה.
אין בידינו לקבל טענה זו. התובע לא הוכיח הפסדים אלה ומעבר לכך אין אנו סבורים כי יש לפצות את התובע על תשלום חסר לאובדן כושר עבודה באם לא אירע אירוע מזכה.

8. התובע טען כי זכאי לתשלום חלקי של דמי החבר ללשכת רואי החשבון.
עפ"י ההסכם התובע זכאי להחזר דמי החבר. הקבלה שצורפה היא של שנת 2011 ועל כן לא מצאנו כי התובע הוכיח את תביעתו ברכיב זה, לפיכך היא נדחית.

9. סוף דבר
לאור כל האמור אנו קובעים כי על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים הבאים:
פדיון הודעה מוקדמת סך של -.20,000 ₪ ברוטו.
פדיון ימי חופשה סך של -.6,559 ₪.
קרן השתלמות סך של -.1,500 ₪.
קופות פנסיה סך של -.2,666 ₪.
כל הסכומים הנקובים לעיל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.10 ועד לתשלום המלא בפועל.

הוצאות – בנסיבות תוצאות פסק דין זה ובפרט לאור גרירתו של התובע לניהול תיק משפטי שלא לצורך תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 7,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה מוקדמת רכב

 2. הודעה מוקדמת גמל

 3. הודעה מוקדמת מכתב

 4. הודעה מוקדמת מחלה

 5. הודעה מוקדמת קבלן

 6. הודעה מוקדמת חגים

 7. הודעה מוקדמת שעתי

 8. הודעה מוקדמת מראש

 9. הודעה מוקדמת דוגמה

 10. הודעה מוקדמת ערעור

 11. הודעה מוקדמת פנסיה

 12. הודעה מוקדמת אבטלה

 13. אי מתן הודעה מוקדמת

 14. הודעה מוקדמת ארוכה

 15. הודעה מוקדמת זכאות

 16. הודעה מוקדמת גניבה

 17. הודעה מוקדמת שימוע

 18. הודעה מוקדמת קלנדרי

 19. הודעה מוקדמת בעל פה

 20. הודעה מוקדמת קוגנטי

 21. הודעה מוקדמת 60 יום

 22. הודעה מוקדמת 45 יום

 23. הודעה מוקדמת משמרות

 24. הודעה מוקדמת 30 יום

 25. הודעה מוקדמת פרילנסר

 26. הודעה מוקדמת פיטורין

 27. הודעה מוקדמת חודשיים

 28. הודעה מוקדמת של עובד

 29. הלנת שכר הודעה מוקדמת

 30. הודעה מוקדמת צו הרחבה

 31. הודעה מוקדמת של העובד

 32. הודעה מוקדמת מס הכנסה

 33. הודעה מוקדמת 7 חודשים

 34. התיישנות הודעה מוקדמת

 35. הודעה מוקדמת אחרי שנה

 36. הודעה מוקדמת לא הדדית

 37. הודעה מוקדמת רכב חברה

 38. הודעה מוקדמת כולל שבת

 39. הודעה מוקדמת חצי משרה

 40. הודעה מוקדמת 3 חודשים

 41. הודעה מוקדמת רכב צמוד

 42. הודעה מוקדמת שישי שבת

 43. הודעה מוקדמת גיל פרישה

 44. הודעה מוקדמת 11 חודשים

 45. הודעה מוקדמת ימי עבודה

 46. הודעה מוקדמת חוזה קצוב

 47. הודעה מוקדמת חוזה אישי

 48. הודעה מוקדמת אחרי לידה

 49. הודעה מוקדמת סיום חוזה

 50. הודעה מוקדמת סוציאליות

 51. הודעה מוקדמת בזמן חגים

 52. הודעה מוקדמת דמי אבטלה

 53. חישוב דמי הודעה מוקדמת

 54. הודעה מוקדמת מצד העובד

 55. הודעה מוקדמת פחות משנה

 56. הודעה מוקדמת רכיבי שכר

 57. הודעה מוקדמת 10 חודשים

 58. הודעה מוקדמת לאחר שימוע

 59. הודעה מוקדמת לעובד קבלן

 60. הודעה מוקדמת יותר מחודש

 61. הודעה מוקדמת לפני שימוע

 62. הודעה מוקדמת פחות מחודש

 63. חופשת לידה הודעה מוקדמת

 64. הודעה מוקדמת ביטול חוזה

 65. הודעה מוקדמת לעובד בשכר

 66. הודעה מוקדמת דיני עבודה

 67. הודעה מוקדמת לעובד יומי

 68. הודעה מוקדמת משרה חלקית

 69. הודעה מוקדמת בגיל פרישה

 70. הודעה מוקדמת הסכם הבראה

 71. הודעה מוקדמת הרעת תנאים

 72. הודעה מוקדמת ארוכה יותר

 73. הודעה מוקדמת פינוי דירה

 74. הודעה מוקדמת סיום עבודה

 75. הודעה מוקדמת על התפטרות

 76. הודעה מוקדמת חופשת מחלה

 77. הודעה מוקדמת חופשה שנתית

 78. הודעה מוקדמת תאונת עבודה

 79. התפטרות בלי הודעה מוקדמת

 80. התפטרות ללא הודעה מוקדמת

 81. הסכם קיבוצי הודעה מוקדמת

 82. הודעה מוקדמת לעובד חודשי

 83. הודעה מוקדמת הפסקת עבודה

 84. הודעה מוקדמת תקופה קצובה

 85. הודעה מוקדמת פטירת מעסיק

 86. התפטרות עובד הודעה מוקדמת

 87. התיישנות דמי הודעה מוקדמת

 88. הודעה מוקדמת שינוי ארגוני

 89. הודעה מוקדמת לאחר שבועיים

 90. הודעה מוקדמת לאחר חצי שנה

 91. הודעה מוקדמת לעובד גלובלי

 92. הודעה מוקדמת זכות קוגנטית

 93. הודעה מוקדמת ותק לפיצויים

 94. הודעה מוקדמת צבירת זכויות

 95. הודעה מוקדמת אחרי חצי שנה

 96. הודעה מוקדמת יציאה לפנסיה

 97. התפטרות תקופת הודעה מוקדמת

 98. הודעה מוקדמת בתקופת ניסיון

 99. הודעה מוקדמת כולל שישי שבת

 100. הודעה מוקדמת לעובד במשכורת

 101. הודעה מוקדמת ימים קלנדריים

 102. הודעה מוקדמת לאחר גיל פרישה

 103. הודעה מוקדמת ניצול ימי חופש

 104. חילופי מעבידים הודעה מוקדמת

 105. אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות

 106. הודעה מוקדמת תנאים סוציאליים

 107. הודעה מוקדמת בחילופי מעבידים

 108. הודעה מוקדמת סיום יחסי עבודה

 109. הודעה מוקדמת אחרי חופשת לידה

 110. הודעה מוקדמת זכויות סוציאליות

 111. התפטרות עובד ללא הודעה מוקדמת

 112. הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים

 113. הודעה מוקדמת הפרשות סוציאליות

 114. הודעה מוקדמת פטור מביטוח לאומי

 115. הודעה מוקדמת לפני פרישה לפנסיה

 116. התפטרות לאחר לידה הודעה מוקדמת

 117. הודעה מוקדמת חוזה לתקופה קצובה

 118. הודעה מוקדמת לעובד במשרה חלקית

 119. התפטרות בדין מפוטר הודעה מוקדמת

 120. התפטרות הרעת תנאים הודעה מוקדמת

 121. הודעה מוקדמת לפני יציאה לגמלאות

 122. הודעה מוקדמת סיום יחסי עובד מעביד

 123. הודעה מוקדמת לעובד שעבד פחות מחודש

 124. הודעה מוקדמת התפטרות לצורך טיפול בילד

 125. הודעה מוקדמת על התפטרות בגלל עומס עבודה

 126. זכאות לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ושכר עבודה

 127. תביעה כנגד בגין אי מתן הודעה מוקדמת בת שבועיים ימים

 128. טוען כי "בעקבות חוסר הבנה", הופסקת עבודתו לאלתר ללא הודעה מוקדמת

 129. העובדת טענה כי פוטרה מעבודתה ללא כל סיבה מוצדקת וללא כל הודעה מוקדמת

 130. תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פדיון חופשה שנתית ופיצוי בגין לשון הרע

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון