הודעה מוקדמת מראש

1. רקע כללי

עניינה של התביעה בדיון מהיר בתשלום פדיון חופשה והוצאות נסיעה בגין עבודתה של התובעת כמטפלת בבנותיה של הנתבעת.

הנתבעת בכתב ההגנה מודה כי לא שולם לתובעת פדיון חופשה, לטענתה, עקב אי מתן הודעה מוקדמת להפסקת עבודתה של התובעת.

אשר להוצאות נסיעה – נטען כי אלה נכללו בשכר המוסכם.

2. טענות התובעת:


(א) התובעת נתנה הודעה של שבועיים מראש להפסקת עבודתה והסכימה להמשיך בעבודתה בתקופת ההודעה המוקדמת חרף מגבלותיה הרפואיות כתוצאה מנקיעת אצבעה.
(ב) הנתבעת דרשה מהתובעת לעזוב את העבודה לאלתר בעקבות כך.

טענות הנתבעת:

(א) הוסכם בין הצדדים בעל-פה על שכר חדשי בסך -.4,455 ₪ כולל הוצאות נסיעה.
(ב) יש לקזז מפדיון החופשה המגיע לתובעת תמורת הודעה מוקדמת של חודש בגין התפטרותה.

3. הוצאות נסיעה

הזכות להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה מעוגנת בצו ההרחבה, שהחיל את ההסכם הקיבוצי הכללי להחזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, אשר נחתם בין האירגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית.


אין פסול בתשלום הוצאות נסיעה כחלק ממשכורתו הכוללת של העובד בתנאי, שהסדר כזה היה ידוע ומוסכם על שני הצדדים במהלך ביצוע העבודה. (ר' י. לובוצקי / חוזה עבודה וזכויות העובד, פרק 16, עמ' 6).

הסכם ל"שכר כולל" יאומץ באם יוכיח המעביד קיומו של הסכם כזה (עב (ת"א) 98/ 2221-3 משה פטלון נ. אגודת בני יהודה, מיום 2.4.01), ויחסום את הדרך לתביעת הוצאות החזר נסיעה ובלבד שההסכם מפורש וחד-משמעי (דב"ע 98/ 63-3 גלי בובליל נ. א.א.צ. שירותים משפטיים בע"מ, מיום 26.7.98).

במקרה דנן, הנתבעת העידה על קיומו של הסכם בעל-פה לתשלום שכר חודשי כולל הוצאות נסיעה. טענתה נסתרה בעדות התובעת ולא נתמכה בתשתית ראייתית. משכך, ומאחר ודמי נסיעה נמנה על הזכויות הנלוות שיש לשלמן מדי חודש כהחזר תשלומים, קיימת לתובעת הזכות לפדיונה גם לאחר ניתוק יחסי העבודה. התביעה ברכיב זה מתקבלת.

4. פדיון חופשה וזכות הקיזוז

אין מחלוקת כי לא שולם לתובעת פדיון חופשה בגין 11 חודשי עבודתה אצל הנתבעת מיום 1.8.04 עד 27.6.05, כגירסת הנתבעת המקובלת עלי בהעדר ראיה לסתור תקופה זו.

השאלה העומדת לדיון היא זכות הקיזוז של הנתבעת בגין אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרותה של התובעת מעבודתה.

מקורה של הזכות להודעה מוקדמת על סיום חוזה העבודה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תשס"א –
2001, אשר הוראתו הרלבנטית לענייננו היא בסעיף 2(ג) הקובע: "הודעה כאמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות" (הדגש נוסף – מ.מ.). המעביד רשאי לוותר על עבודת העובד כולה או מקצתה בתקופת ההודעה המוקדמת, ובמקרה כזה לא יהא המעביד פטור מתשלום התמורה לעובד בגין תקופת ההודעה המוקדמת (דב"ע לה/46-3 סריגי פלג נ. יעקוב בוטבול, פד"ע ז 54).

עדות התובעת לפיה נתנה הודעה של שבועיים מראש, ואולם הנתבעת ויתרה על עבודתה בתקופת ההודעה המוקדמת, כטענתה, עקב מגבלותיה הרפואיות ברחיצת הילדות לא נתמכה בראיה או במסמך ונסתרה בעדות הנתבעת.

בהעדר הודעה בכתב מטעם התובעת בענין הפסקת עבודתה, כנדרש עפ"י הוראות הדין, ביכרתי בסוגיה זו את גירסת הנתבעת.

התוצאה היא, בהתחשב בתקופת עבודתה של התובעת ומעמדה כעובדת בשכר חדשי, כי הנתבעת זכאית לקזז מפדיון החופשה המגיע לתובעת תמורת ההודעה מראש להתפטרותה.

5. סוף דבר

לאור האמור, אני פוסקת כי הנתבעת, לזר סיגל, תשלם לתובעת הוצאות נסיעה לתקופת עבודתה בסך -.1,420 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ביום 24.7.05 ועד יום התשלום המלא תוך 15 יום.

התביעה לפדיון חופשה נדחית נוכח טענת הקיזוז בגין אי מתן הודעה מראש להתפטרות התובעת.

הנתבעת תישא בהוצאות משפט בסך -.300 ₪.

ניתן לבקש רשות ערעור מנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת פסק-הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה מוקדמת רכב

 2. הודעה מוקדמת גמל

 3. הודעה מוקדמת מכתב

 4. הודעה מוקדמת מחלה

 5. הודעה מוקדמת קבלן

 6. הודעה מוקדמת חגים

 7. הודעה מוקדמת שעתי

 8. הודעה מוקדמת מראש

 9. הודעה מוקדמת דוגמה

 10. הודעה מוקדמת ערעור

 11. הודעה מוקדמת פנסיה

 12. הודעה מוקדמת אבטלה

 13. אי מתן הודעה מוקדמת

 14. הודעה מוקדמת ארוכה

 15. הודעה מוקדמת זכאות

 16. הודעה מוקדמת גניבה

 17. הודעה מוקדמת שימוע

 18. הודעה מוקדמת קלנדרי

 19. הודעה מוקדמת בעל פה

 20. הודעה מוקדמת קוגנטי

 21. הודעה מוקדמת 60 יום

 22. הודעה מוקדמת 45 יום

 23. הודעה מוקדמת משמרות

 24. הודעה מוקדמת 30 יום

 25. הודעה מוקדמת פרילנסר

 26. הודעה מוקדמת פיטורין

 27. הודעה מוקדמת חודשיים

 28. הודעה מוקדמת של עובד

 29. הלנת שכר הודעה מוקדמת

 30. הודעה מוקדמת צו הרחבה

 31. הודעה מוקדמת של העובד

 32. הודעה מוקדמת מס הכנסה

 33. הודעה מוקדמת 7 חודשים

 34. התיישנות הודעה מוקדמת

 35. הודעה מוקדמת אחרי שנה

 36. הודעה מוקדמת לא הדדית

 37. הודעה מוקדמת רכב חברה

 38. הודעה מוקדמת כולל שבת

 39. הודעה מוקדמת חצי משרה

 40. הודעה מוקדמת 3 חודשים

 41. הודעה מוקדמת רכב צמוד

 42. הודעה מוקדמת שישי שבת

 43. הודעה מוקדמת גיל פרישה

 44. הודעה מוקדמת 11 חודשים

 45. הודעה מוקדמת ימי עבודה

 46. הודעה מוקדמת חוזה קצוב

 47. הודעה מוקדמת חוזה אישי

 48. הודעה מוקדמת אחרי לידה

 49. הודעה מוקדמת סיום חוזה

 50. הודעה מוקדמת סוציאליות

 51. הודעה מוקדמת בזמן חגים

 52. הודעה מוקדמת דמי אבטלה

 53. חישוב דמי הודעה מוקדמת

 54. הודעה מוקדמת מצד העובד

 55. הודעה מוקדמת פחות משנה

 56. הודעה מוקדמת רכיבי שכר

 57. הודעה מוקדמת 10 חודשים

 58. הודעה מוקדמת לאחר שימוע

 59. הודעה מוקדמת לעובד קבלן

 60. הודעה מוקדמת יותר מחודש

 61. הודעה מוקדמת לפני שימוע

 62. הודעה מוקדמת פחות מחודש

 63. חופשת לידה הודעה מוקדמת

 64. הודעה מוקדמת ביטול חוזה

 65. הודעה מוקדמת לעובד בשכר

 66. הודעה מוקדמת דיני עבודה

 67. הודעה מוקדמת לעובד יומי

 68. הודעה מוקדמת משרה חלקית

 69. הודעה מוקדמת בגיל פרישה

 70. הודעה מוקדמת הסכם הבראה

 71. הודעה מוקדמת הרעת תנאים

 72. הודעה מוקדמת ארוכה יותר

 73. הודעה מוקדמת פינוי דירה

 74. הודעה מוקדמת סיום עבודה

 75. הודעה מוקדמת על התפטרות

 76. הודעה מוקדמת חופשת מחלה

 77. הודעה מוקדמת חופשה שנתית

 78. הודעה מוקדמת תאונת עבודה

 79. התפטרות בלי הודעה מוקדמת

 80. התפטרות ללא הודעה מוקדמת

 81. הסכם קיבוצי הודעה מוקדמת

 82. הודעה מוקדמת לעובד חודשי

 83. הודעה מוקדמת הפסקת עבודה

 84. הודעה מוקדמת תקופה קצובה

 85. הודעה מוקדמת פטירת מעסיק

 86. התפטרות עובד הודעה מוקדמת

 87. התיישנות דמי הודעה מוקדמת

 88. הודעה מוקדמת שינוי ארגוני

 89. הודעה מוקדמת לאחר שבועיים

 90. הודעה מוקדמת לאחר חצי שנה

 91. הודעה מוקדמת לעובד גלובלי

 92. הודעה מוקדמת זכות קוגנטית

 93. הודעה מוקדמת ותק לפיצויים

 94. הודעה מוקדמת צבירת זכויות

 95. הודעה מוקדמת אחרי חצי שנה

 96. הודעה מוקדמת יציאה לפנסיה

 97. התפטרות תקופת הודעה מוקדמת

 98. הודעה מוקדמת בתקופת ניסיון

 99. הודעה מוקדמת כולל שישי שבת

 100. הודעה מוקדמת לעובד במשכורת

 101. הודעה מוקדמת ימים קלנדריים

 102. הודעה מוקדמת לאחר גיל פרישה

 103. הודעה מוקדמת ניצול ימי חופש

 104. חילופי מעבידים הודעה מוקדמת

 105. אי מתן הודעה מוקדמת להתפטרות

 106. הודעה מוקדמת תנאים סוציאליים

 107. הודעה מוקדמת בחילופי מעבידים

 108. הודעה מוקדמת סיום יחסי עבודה

 109. הודעה מוקדמת אחרי חופשת לידה

 110. הודעה מוקדמת זכויות סוציאליות

 111. התפטרות עובד ללא הודעה מוקדמת

 112. הודעה מוקדמת במקרה של פיטורים

 113. הודעה מוקדמת הפרשות סוציאליות

 114. הודעה מוקדמת פטור מביטוח לאומי

 115. הודעה מוקדמת לפני פרישה לפנסיה

 116. התפטרות לאחר לידה הודעה מוקדמת

 117. הודעה מוקדמת חוזה לתקופה קצובה

 118. הודעה מוקדמת לעובד במשרה חלקית

 119. התפטרות בדין מפוטר הודעה מוקדמת

 120. התפטרות הרעת תנאים הודעה מוקדמת

 121. הודעה מוקדמת לפני יציאה לגמלאות

 122. הודעה מוקדמת סיום יחסי עובד מעביד

 123. הודעה מוקדמת לעובד שעבד פחות מחודש

 124. הודעה מוקדמת התפטרות לצורך טיפול בילד

 125. הודעה מוקדמת על התפטרות בגלל עומס עבודה

 126. זכאות לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ושכר עבודה

 127. תביעה כנגד בגין אי מתן הודעה מוקדמת בת שבועיים ימים

 128. טוען כי "בעקבות חוסר הבנה", הופסקת עבודתו לאלתר ללא הודעה מוקדמת

 129. העובדת טענה כי פוטרה מעבודתה ללא כל סיבה מוצדקת וללא כל הודעה מוקדמת

 130. תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פדיון חופשה שנתית ופיצוי בגין לשון הרע

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון