היתר בניה בריכת שחיה

כללי
1. לפניי תביעה למתן צו מניעה האוסר על הנתבעים להשתמש בבריכה שבנו בביתם, לרוקנה ממימיה או לאטמה.
התובעים הם חוכרים ומחזיקים בדירות המצויות בבית דו משפחתי ברח' משעול הכורתם 18 בשכונת רמות בירושלים. הנתבע חוכר ומחזיק, יחד עם אחרים, בבית ברח' משעול הדקלים 22 באותה שכונה.
בתי התובעים ממוקמים זה לצד זה, ובנויים על מדרון הר כשביניהם מפריד קיר אבן נמוך בגובה של כמטר מעל מפלס חצר הבית התובעים.
בין הצדדים התנהלה בד בבד עם תביעה זו, תביעה בת.א. 1514/06, בה תבע הנתבע יחד עם המחזיקים האחרים במקרקעין את התובעים בשל בניה שביצעו בשטח בתיהם, תביעה אשר נדחתה.
משלא הייתה הסכמה בין הצדדים לאיחוד התיקים התנהל כל אחד מתיקים אלה בנפרד.


טענות התובעים
2. לטענת התובעים, בריכת השחיה שבנה הנתבע בחצר האחורית של ביתו גורמת להם למטרד רעש, שכן לאורך רוב שעות היממה מקימים הילדים הרוחצים בה המולה רבה. עוד פוגעת הבריכה במצב התברואתי בסביבתם בשל משיכת יתושים ושאר מזיקים למים העומדים בה ומפיצים ריח רע. בשל כך טענו התובעים, הם נאלצים להגיף את כל חלונות ביתם ולסגור את דלתותיהם ונמנעת מהם הנאה מסביבתם ומביתם והם נדרשים להוצאות מרובות על אוורור ומיזוג חשמליים.
התובעים טענו, כי במהלך בניית הבריכה נגרם להם מטרד בלתי נסבל שתחילתו בבניה ללא היתר בניה, שכן התובעים לא מסרו הודעות על בניית הבריכה, כפי שהיה עליהם לעשות על פי דין. התובעים הוסיפו כי השימוש בבריכה על ידי התובעים גורם גם לפגיעה בצניעותם, בהיותם אנשים דתיים, הנאלצים לראות נשים רוחצות ומשתזפות בבריכה בבגד ים. לטענתם, לו ידעו שהנתבע יבנה בריכת שחיה לא היו רוכשים את דירותיהם.
את תביעתם ביססו התובעים על עילה של מטרד ליחיד והפרת חובה חקוקה לפי פקודת הנזיקין, וכן לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, שכן הנתבע לא מסר הודעה כדין בטרם החל בבניית הבריכה.

טענות הנתבע
3. הנתבע טען מנגד, כי מקורה של תביעה זו במניעים זרים של נקמנות והפחדה ומטרתה לשפר את עמדות התובעים בתביעה של הנתבע כנגדם.
לטענתו, הבריכה, שעומקה 1.45 מ' בלבד, אינה גורמת לאף אחד מהמטרדים עליהם הצביעו הנתבעים וכך גם לא מתקיימת העוולה של הפרת חובה חקוקה, שכן הנתבע לא הפר כל חובה חקוקה שבסעיף 149 לחוק מאחר שבידיו היתר בניה להקמת הבריכה.
הנתבע הוסיף, כי התובעים הציגו ראיות פסולות, הגישו תצהיר "עדות מומחית" אשר לא הוגש כחוות דעת בדרך המקובלת, וכן עצומה החתומה על ידי 10 אנשים, כאשר רק שניים מהם העידו.

דיון והכרעה
4. בנוסף לתובעים 1 ו- 3 העידה מטעמם הגב' דבורה בדיחי, שמאית מקרקעית.
הנתבע העיד בעצמו.
לאחר שמיעת עדויות אלה ולאחר שעיינתי בראיות שהגישו הצדדים ונתתי דעתי לטענות ב"כ הצדדים בסיכומיהם בכתב, שוכנעתי כי דין התביעה להידחות מהטעמים שיובהרו להלן.


5. התובעים ביססו תביעתם על סעיף 44(א) לפקודת הנזיקין בעניין מטרד ליחיד וכן על סעיף 63(א) לפקודה בעניין הפרת חובה חקוקה.
סעיף 44 (א) מגדיר כך מטרד ליחיד:
"מטרד ליחיד הוא כשאדם מתנהג בעצמו או מנהל את עסקו או משתמש במקרקעין התפושים בידו באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעין של אדם אחר או להנאה סבירה מהם בהתחשב עם מקומם וטיבם; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד מטרד ליחיד אלא אם סבל ממנו נזק".

סעיף 63(א) מגדיר כך את העוולה של הפרת חובה חקוקה:
"מפר חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי כל חיקוק - למעט פקודה זו - והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של הנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין האדם האחר זכאי בשל ההפרה לתרופה המפורשת בפקודה זו, אם החיקוק, לפי פירושו הנכון, התכוון להוציא תרופה זו".

בעוד סעיף 44 לפקודה דורש "הפרעה של ממש" לשימוש סביר במקרקעין, דרישתו של סעיף 64 היא כי נגרם נזק לנפגע.
על פי הפסיקה, רק במידה שההפרעה הנגרמת לאדם היא כה ממשית- מוחשית ומהותי, עד שהיא פוגעת בנוחות הפיזית ובקיום אנושי הוגן, תוצאתה תחשב למעשה עוולה (ע"א 44/76 אתא חברה לטכסטיל בע"מ נ' זאב שוורץ, פ"ד ל (3) 785, 795).
מידת ההפרעה נמדדת גם על פי אמת המידה של הזכות של הפוגע לעשות שימוש סביר בנכס בהתחשב במקומו ובטיבו, כדברי בית המשפט בע"א 436/60 עזרי נ' קליין, פ"ד טו (2) 1177, בעמ' 1184:

"הזמן והמקום, טיב הנכסים והשימוש שנעשה בהם, הסביבה בה הם מצויים והחברה השוכנת בה- כל אלה וכיוצא בהם הם גורמים בעלי חשיבות הקובעים את השימוש האפשרי בנכסים וההנאה שאפשר להפיק מהם כדי ששכנך יוכל גם הוא לעשות שימוש מתאים בנכסיו ולהפיק מהם הנאה ראויה".

מכאן, שעל בית המשפט לבחון האם פעולתו של הנתבע הייתה פוגעת באופן ממשי ומוחשי בקיום ההוגן של התובעים תוך התחשבות בטיב הסביבה, השכונה והחברה השוכנת בה.
מעיון בראיות כפי שיובאו להלן, התרשמתי כי הנתבע לא פעל באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש סביר במקרקעי התובעים, ועל דרך קל וחומר מצאתי, כי לא נגרם לתובעים נזק של ממש בשל הבריכה שבנה הנתבע.

5. שמאית המקרקעין הגב' דבורה בדיחי, העידה מטעם התובעים ומסרה שכשמאית מקרקעין היא סבורה שערך בתי התובעים ירד עקב בניית הבריכה וכי התמורה העשויה להתבקש במכירה לקונה מרצון תהא פחותה מזו המתקבלת עבור בתים שאין בסמוך להם בריכת שחיה.
בעדותה השיבה, כי ישנן שכונות שבהן בריכת שחיה נחשב "סטטוס" ומעלה את ערך הבתים, אך ישנן שכונות בהן בריכה היא מוקצה מחמת מיאוס (עמ' 15 לפרוט' מיום 10.11.08).
עוד מסרה בעדותה בעת החקירה הנגדית, כי לדעתה המרחק האווירי בין הבריכה לבית התובעים הוא גדול יותר מ-3 מ', המרחק עליו הצביעו התובעים.
עדותה של השמאית הוגשה בתצהיר עדות ראשית ולא באמצעות חוות דעת מומחה כמקובל, וככזו משקלה פחת.
גם מעדותה עלה כי בריכת שחיה עשויה דווקא להעלות את ערך הבתים במקרים מסויימים, והמרחק שהעריכה בינה לבין בתי התובעים רב מזה שהעריכו הם עצמם.

6. התובע רחמים בן גד העיד, כי במחצית הראשונה של שנת 2005 החל הנתבע בעבודות חציבה בחצרו לשם בניית בריכה. עבודות החציבה שנמשכו חודשים רבים הפרו את מנוחתו וגרמו לרעש והצטברות אבק מסיבית. לטענתו, הנתבע בנה בריכת שחיה למבוגרים, על אף שהיתר הבניה שהוציא לאחר תחילת הבניה, היה לבריכת שחיה לילדים בלבד. לטענתו, בריכת השחיה שבנה הנתבע מצויה במרחק אווירי של כ-3 מטרים מסלון דירתו ומהווה מטרד שאין הדעת יכולה לסבול. מי הבריכה גורמים לריחות לא נעימים, הרוחצים מקימים רעש ויתושים הנמשכים למי הבריכה פוגעים בתובעים, כך שהם נאלצים להגיף חלונות ביתם וערך ביתם נפגע. לתצהירו צירף מר בן גד תמונות בהן נראים הרוחצים בבריכה (נספחים ב1-ב7 לתצהיר).

7. התובע אליהו יששכר העיד דברים דומים לדברי התובע בן גד. על פי עדותו, לעתים קרובות מתקיימות בבריכת הנתבע מסיבות גדולות וכל יום שישי ושבת מתרחצים בבריכה באופן היוצר רעשים "מחרישי אוזניים" (עמ' 20 לפרוט'). לדבריו, גם לפני שנבנתה הבריכה, נערכו בחצר הנתבע אירועים, מסיבות וחגיגות שהתארכו מעבר לחצות עש שהתובעים נאלצו להזמין משטרה. התובע הוסיף כי מדובר בבריכה אולימפית, מקצועית מאוד, מחוממת עם המון אבזרים סביבה וכי באים אנשים רבים לרחוץ בה, מעבר לאורחים מזדמנים של הנתבע (עמ' 22 לפרוט').

8. הנתבע העיד, כי מטרתה של תביעה זו היא נקם ותגמול נגדו, שכן היא הוגשה זמן רב לאחר שניתן היתר הבניה לבניית הבריכה ורק לאחר שהגיש תביעה נגד התובעים.
בצירוף לתצהיר עדותו הראשית, הגיש הנתבע היתר בניה שניתן לו ביום 21.11.05 לבניית בריכה בחצר ביתו.
עוד הגיש הנתבע דף פרסומת של השכונה ובו הכיתוב "שכונת הוילות היפה ביותר בירושלים" וצילום בית דו משפחתי שבחצרותיו בריכות שחיה ובמפרט מצויין: "בריכת שחיה פרטית לכל יחידת קוטג'" (נ/1).
הנתבע העיד, כי עבודות החפירה לקראת בניית הבריכה צומצמו לפרק זמן קצר ככל האפשר של כ-3 חודשים במהלכם עשה במיטב יכולתו לצמצום הרעש, ואף התנצל בפני השכנים ונענה לכל דרישותיהם להפסקת העבודות בחגים ובשעות המנוחה.
הנתבע טען, כי לא עולה מהבריכה רעש בלתי סביר, הבריכה לא יוצרת מטרד של יתושים, שכן היא עומדת בכל דרישות הדין והתקן, לרבות התנאים שהציבה הוועדה המקומית לתכנון ובניה לקבלת היתר. לדבריו, הבריכה מופעלת באמצעות מערכת מתוחכמת המבצעת סרקולציה תמידית של המים העוברים חיטוי 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. כאשר בריכת השחיה אינה בשימוש, הוא מקפיד לכסותה ביריעת פלסטיק מיוחדת המונחת על פני המים ומונעת היווצרות מרחב המאפשר קיום מזיקים כנטען בתביעה.
לפיכך, טען הנתבע, טענות התובעים לפיה הבריכה גורמת למטרד ליתושים ושאר מזיקים או ריחות בלתי נעימים הינן טענות סרק (ר' ס' 16 לתצהיר ע"ר).
הנתבע העיד כי כאשר רכש את הבית ראה בתוכניות כי בריכה הייתה אמורה להיות צמודה. הקבלן לא בנה את הבריכה ולכן הוא החליט לבנותה בעצמו. הנתבע אישר כי הוגש נגדו תיק פלילי על בניית הבריכה, אך התיק בוטל לפי נספח ה' לתצהירו.
עוד עלה מעדותו כי בסמוך לביתו ובית התובעים ישנו מלון שבו בריכה גדולה ועמוקה יותר ובה רוחצים רבים, רמקולים ושיעורי שחיה.

9. כאמור, בית המשפט ערך ביקור במקום אשר התייחס לשתי התביעות שבין הצדדים.
ביחס לבריכה נכתב בדו"ח:

"בחצר ביתו של ד"ר בן עמרה נבנתה בריכת שחייה בשטח 3X10.5 מ', בעת הביקור היתה מכוסה ביריעת פלסטיק. . . לבריכת השחייה קיימת מערכת סינון אוטומטית הפועלת על חשמל והנמצאת בקומת הקרקע בצד המזרחי של הבית ומכוסה במבנה מעץ. . . ממבט ממרפסת דירת אליהו לא ניתן לצפות לעבר הבריכה. . . ".

10. סקירת העדויות וכן יתר הראיות מובילה למסקנה כי השימוש שעושה הנתבע בבריכה הוא בגדר שימוש סביר בהתחשב במיקום הבית ואופי הסביבה הקרובה לו.
בעת החקירות הנגדיות של התובעים, התברר כי המפגעים המתוארים על ידם אינם כפי שתוארו בתצהיריהם. כך, כאשר נשאל התובע אליהו מהו אותו ריח רע העולה מן הבריכה, השיב כי מדובר בריח של "שמני גוף" מתוך מי הבריכה (עמ' 22 לפרוט' מיום 10.11.08). סבורני, כי ריח שכזה איננו ריח של מים עומדים או מי ביוב היוצר מפגע. עוד התברר בחקירה הנגדית כי התובע אליהו לא יכול היה להעיד בוודאות שהיתושים המצויים בביתו מקורים בבריכת הנתבע, ולא היה בידו לשלול שמקורם מביוב או בריכות שחיה סמוכות בבתים פרטיים אחרים סמוכים או בריכה של בית מלון קרוב (ר' עמ' 24 לפרוט' מיום 10.11.08).

נוסף על כך, בתמונות שצירפו התובעים לתצהיריהם נראים רוחצים בודדים בבריכה שהם בנו ובתו של נתבע ואדם נוסף. התמונות אינן תומכות בטענות התובעים כי בבריכה מתקיימות מסיבות המוניות ורבות משתתפים, ולמעשה גם מעדויותיהם עלה כי מסיבות שכאלה היו גם בטרם נבנתה הבריכה.
ביחס למטרד שנגרם לתובעים בעת בניית הבריכה, הרי שלעולם יוצרת בניה רעש ואבק והדבר הוא סביר ומקובל וודאי גם כאשר בנו התובעים את תוספות הבניה בביתם הרעיש והפריע הדבר לנתבע.
העובדה שהבריכה נבנתה בהתאם להיתר מחזקת גם היא את המסקנה שמדובר בשימוש סביר, גם אם ההיתר ניתן לאחר תחילת בניית הבריכה. יצויין, כי בניגוד לטענת התובעים, היתר הבניה לא קובע כי הבריכה תהיה בריכת שחיה לילדים בלבד.

על סבירות השימוש ובניית הבריכה בחצר מצביע גם הפרסום שהגיש הנתבע(נ/1) בו דגם של בתי השכונה כשלצידם בריכות שחיה פרטיות וכן הכיתוב כי לכל יחידה צמודה בריכה.

בעת הביקור במקום התרשמתי, כי הבריכה מתוחזקת היטב באופן המונע מפגעים ומעבר לצורך יצוין, כי חזקה על הנתבע שאינו מעוניין ביצירת מפגעי רעש, ריחות ויתושים גם בביתו הוא ומשום כך ימשיך וידאג לתחזוקה תקינה של הבריכה.
כפי שטען הנתבע, כך גם בית המשפט התרשם, כי אלמלא הגשת התביעה האחרת נגד התובעים בתיק זה, לא היתה באה לעולם התביעה דנן.

11. סיכומו של דבר- נוכח כל האמור לעיל התרשמתי כי השימוש שעושה הנתבע בבריכה הוא שימוש סביר במקרקעין בהתחשב עם מקומם וטיבם ולפיכך, התביעה נדחית.
אשר להוצאות- כפי שקבעתי בתיק האחר, אני קובע גם כאן כי נוכח דחייתה של התביעה האחרת אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דק היתר בניה

 2. היתר בניה לול

 3. היתר בניה בגג

 4. היתר בניה חיפה

 5. היתר בניה חריש

 6. היתר בניה גדרה

 7. היתר בניה חריג

 8. היתר בניה אוהל

 9. היתר בניה חלון

 10. היתר בניה זמני

 11. בירור היתר בניה

 12. היתר בניה ישיבה

 13. היתר בניה דק עץ

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה בחדרה

 16. אישור היתר בניה

 17. הארכת היתר בניה

 18. היתר בניה הרחבה

 19. איתור היתר בניה

 20. ארובה היתר בניה

 21. היתר בניה כבאות

 22. היתר בניה אריאל

 23. היתר בניה גלריה

 24. היתר בניה ארובה

 25. ביטול היתר בניה

 26. היתר בניה בטבריה

 27. היתר בניה בעפולה

 28. אי קבלת היתר בניה

 29. היתר בניה גנרטור

 30. היתר בניה בדיעבד

 31. היתר בניה הרצליה

 32. היתר בניה גרמושקה

 33. היתר בניה בית שמש

 34. היתר בניה גג פרטי

 35. היתר בניה גבעתיים

 36. היתר בניה באשקלון

 37. היתר בניה אישורים

 38. היתר בניה יזרעאלים

 39. דמי היתר בניה מנהל

 40. היתר בניה כיבוי אש

 41. היתר בניה גג משותף

 42. היתר בניה בכפר סבא

 43. היתר בניה כפר נופש

 44. היתר בניה התיישנות

 45. היתר בניה אבן יהודה

 46. היתר בניה אלפי מנשה

 47. היתר בניה אור עקיבא

 48. היתר בניה חלון נוסף

 49. התיישנות היתר בנייה

 50. היתר בניה דו משפחתי

 51. היתר בניה הוד השרון

 52. היתר בניה חיפה מערב

 53. היתר בניה חוף הכרמל

 54. היתר בניה גן אירועים

 55. היתר בניה בריכת שחיה

 56. היתר בניה היטל השבחה

 57. היטל השבחה היתר בניה

 58. דמי היתר בבניה רוויה

 59. היתר בניה ביתר עילית

 60. היתר בניה חדר מדרגות

 61. בקשה לשינוי היתר בניה

 62. היתר בניה הסכמת שכנים

 63. דחיית בקשה להיתר בניה

 64. היתר בניה להתקנת מזגן

 65. היתר בניה לגני אירועים

 66. היתר בניה אולם אירועים

 67. היתר בניה בניגוד לתקנות

 68. היתר בניה אולמות אירועים

 69. היתר בניה החזר היטל השבחה

 70. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 71. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 72. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 73. ביטול היתר בניה שניתן שלא כדין

 74. ארכה להגשת בקשות מתוקנות לקבלת היתרי בנייה

 75. היטל השבחה בגין קבלת היתר בניה להקמת בית מגורים

 76. התניית היתר בניה באישור גורם חיצוני עומדת בניגוד לדין

 77. בקשה להיתר בנייה להכשרה בדיעבד של בנייה אשר בוצעה בבית

 78. המשמעות של העדר דרישת היטל השבחה במועד הנפקת היתר הבניה

 79. טענה כי היתר הבניה אינו חוקי שכן הבקשה אינה חתומה וללא הסכמת הדיירים

 80. היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

 81. נסיבות בהן היתר בניה כבר הונפק, אולם עמד לפקוע רק עקב אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון