היתר בניה גג פרטי

בפי בקשת המבקשת לבטול צו הפסקה שיפוטי וצו מניעת פעולות שניתן לפי סעיפים 239 ו-246 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") ביום 8.11.06 במעמד צד אחד לבקשת הועדה לתכנון ובניה עמק חפר (להלן: "המשיבה").
המבקשת עתרה לבטול הצו מיום 8.11.06 המורה לה ולכל מי שעובד מטעמה ו/או בשרותה ו/או ברשותה להפסיק לאלתר את ביצוע עבודות הבניה המתבצעות ללא היתר במקרקעין הידועים כגוש 8357 חלקה 7 מגרש 7 המצויים בתחום הועדה המרחבית לתכנון ובניה עמק חפר (להלן: "המקרקעין") והאוסר את השימוש בבניה שהוקמה ללא היתר בניה כדין (להלן: "הצו").

בישיבת יום 23.11.06 הגיעו הצדדים להסכמה וזו לשונה "הצדדים מסכימים שהמצהירים לצורך הבקשה נשוא הדיון לא יחקרו. כל אחד מהצדדים למעשה הגיש טיעוניו באופן שלבקשה למתן צו הפסקת העבודה ואיסור השימוש צורף תצהיר וצורפו מסמכים. לבקשה לבטול הצו הוגש תצהיר וצורפו מסמכים. הצדדים מסכימים שבית המשפט יתן החלטתו עפ"י כל החומר המשפטי שנמצא בפני בית המשפט. מבקשים שכל אחד מהצדדים ישלים טיעוניו בכתב באופן שהמבקשת תוכל להשלים טיעוניה תוך 5 ימים מהיום".
ביהמ"ש בהחלטתו מיום 23.11.06 איפשר לכל אחד מהצדדים להשלים טיעוניו בכתב כמוסכם על הצדדים.
המבקשת הגישה את השלמת טיעוניה בכתב ביום 27.11.06. המשיבה הגישה את השלמת טיעוניה בכתב ביום 4.12.06, ותגובת המבקשת להשלמת טיעוני המשיבה הוגשה בכתב ביום 7.12.06.

המבקשת טענה שהינה בעלת הזכויות במקרקעין נשוא הצו. ברצונה היה לשפץ את אחד מהבתים הישנים המצויים במקרקעין, בית אשר לא היה ראוי כלל למגורי אדם. לצורך כך שכרה את שרותי האדריכל מר יואב מיכאל (להלן: "האדריכל") אשר ערך תכנית לשיפוץ הבית, תכנית שכללה שינויים פנימיים נרחבים והחלפת מספר חלונות, כשעבודות שיפוץ אלו לטענתה אינן מחייבות היתר בניה. האדריכל שכר שירותי קבלן שיפוצים לבצוע העבודות האמורות, זה החל בהריסת הקירות הפנימיים ואז הוברר כי מצבו של גג הבית בכי רע. הוזעק ביום 26.9.06 מהנדס בנין, מר טואג דורון (להלן: "המהנדס") וזה קבע שיש לבצע את החלפת גג הבית לאלתר, ועקב סדקים רבים בקירות המבנה הורה גם לבצע חגורת חיזוק היקפית לאחר פרוק הגג הקיים ולפני ביצוע גג הרעפים החדש הכל כאמור במכתבו נספח ב' לבקשה.
הוסיפה המבקשת כי לאור קביעת מהנדס הבנין הוחל בבצוע מיידי של עבודות הבניה הדרושות להחלפת הגג ועבודות בניית חגורת החיזוק ההקפית למניעת סכנה, התעורר הצורך בקבלת היתר לבניה זו כך שביום 14.10.06 הוגשה מפת מדידה למועצה המקומית עמק חפר , והוגשה בקשה לקבלת היתר לביצוע עבודות הבניה הנדרשות ע"פ קביעת המהנדס, אלא שהמשיבה כבר ביום 15.10.06 הוציאה צו הפסקה מנהלי בעטיין של עבודות הבניה האמורות וביום 8.11.06 הוצא על ידה צו ההפסקה השיפוטי וצו מניעת הפעולות נשוא הדיון.
המבקשת ציינה כי טענת המשיבה לפיה בבקור מפקח מטעמה נמצא כי במקום נבנתה תוספת בניה של כ-40 מ"ר למבנה הקיים ללא היתר אין בה ממש שכן למבקשת היתר בניה משנת 1977, השטח הבנוי בפועל של הבית זהה לתסריט הבית המופיע על גבי היתר זה ובהתאם אף משולמת ארנוננה.
עוד טענה המבקשת כי הנזק שנגרם לה בעקבות צו ההפסקה השיפוטי וצו מניעת הפעולות הינו עצום שכן השארת הבית ללא גג ועם פתחים גלויים מובילה לנזקים כבדים לשלד הבית בין היתר כתוצאה מחדירת מי גשמים. קיימת חוסר מידתיות בפעולת המשיבה בהוצאת הצו שכן למבקשת לא תצמח כל תועלת מהותרת הצו על כנו בעוד שלמבקשת נגרם ויגרם נזק רב, ודווקא האינטרס הציבורי מוביל לצידוד בפעולת המבקשת המבצעת את עבודות הבניה להחלפת הגג המהווה מפגע הנדסי.

המשיבה עתרה לדחיית הבקשה.
לטענתה, הצו ניתן לבקשת המשיבה לה צורף תצהיר מפקח בניה מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר, מר ערן רפאלוב לו צורפו תמונות שצילם המתעדות את עבודות הבניה המתבצעות במקרקעין נשוא הצו ומדברות בעד עצמן - כנדרש וכדין.
כך גם צורף צו ההפסקה המנהלי שהופר ע"י המבקשת, ותמונות המתעדות אף את הבניה שבוצעה לאחר מסירת צו
ההפסקה המנהלי למבקשת.
הוסיפה המשיבה כי אין למבקשת היתר בניה לביצוע עבודות הבניה נשוא הצו, ואף לא הוגשה על ידה בקשה לקבלת היתר.
עוד טענה המשיבה כי טענת המבקשת לפיה שכרה אדריכל לשיפוץ הבית, באופן שייערכו בו שינויים פנימיים בלבד ול"הפתעתה" תוך כדי כך "הוזעק" מהנדס למקום והוברר לה כי גג המבנה מסוכן ויש צורך להחליפו זאת על פי חוות דעת המהנדס מיום 26.9.06 אין בה ממש שכן בביקורת פקח המשיבה במקרקעין המבקשת ביום 26.11.06, נמצאו באתר הבניה תוכניות בניה להחלפת הגג שנערכו ע"י "אקר-מיכאל אדריכלים" עליהן טבוע תאריך 14.8.06 דהיינו שכחודש וחצי לפני שהתגלה כביכול אותו "צורך דחוף" להחלפת הגג כבר הוגשה למבקשת תוכנית בניה סדורה להחלפת הגג כך שאין יסוד לטענות המבקשת. עוד טענה המשיבה כי אין מדובר בשינוים פנימיים בלבד המתבצעים ע"י המבקשת במקרקעין נשוא הדיון אלא מדובר בעבודות בניה להחלפת גג, ביצוע עבודות חיזוק הקפיות כפי שציין מהנדס המבקשת, החלפת חלונות בבנין וכיו"ב עבודות כפי שמצא מפקח הבניה שמתבצעות בפועל במקרקעין, עבודות בניה המחייבות היתר כדין ומתבצעות ללא היתר, המבקשת לא הגישה בקשה לקבלת היתר בניה. ביום 15.10.06 הופקדה על ידה במועצה מפת מדידה מצבית בלבד.
לענין תוספת בניה של כ-40 מ"ר ללא היתר, ציינה המשיבה כי ענין זה הוזכר בבקשה למתן הצו בלשון עבר דהיינו כי "נבנתה" תוספת בניה זו, וזאת כדי להצביע על כך שאימת הדין אינה חלה על המבקשת אשר מבצעת כיום את עבודות הבניה נשוא הצו ללא היתר.
המשיבה טענה כי פועלת היא כדין לאכיפת החוק על פי מחוייבותה באופן מידתי, בתום לב ובהגינות. המבקשת היא זו שעושה דין לעצמה ומבצעת עבודות בניה במקרקעין ללא היתר. המשיבה פעלה כדין ומיד עם גילוי ביצוע עבודות הבניה המתבצעות ללא היתר במקרקעין נשוא הדיון הוצא צו הפסקה מנהלי כנגד המבקשת שנמסר לה ביום 30.10.06. חרף קיומו של הצו המנהלי המשיכה המבקשת לבצע עבודות בניה במקרקעין ללא היתר ותוך התעלמות מהצו ולמחויבותיה על פי דין, ומשכך הוצא צו הפסקה השיפוטי וצו למניעת פעולות נשוא הדיון, וברגע שקיבלה המבקשת צו זה חדלה מביצוע עבודות הבניה המתבצעות ללא היתר במקרקעין דבר המלמד על נחיצות הצו.
בנסיבות אלו, טענה המשיבה כי פעלה היא במידתיות הנדרשת בסבירות ותוך שמירה על החוק שהרי מטרת המשיבה היא לנסות ולבער את נגע עבירות הבניה בתחומה והאמצעים בהם נקטה נעשים לתכלית ראויה זו.
בנסיבות אלו עתרה המשיבה לדחיית בקשת המבקשת.


עיינתי בבקשת המשיבה למתן הצו ובמצורף לה, בבקשת המבקשת לביטול הצו ובמצורף לה וכן בטיעוני הצדדים שהוגשו לביהמ"ש על פי החלטת ביהמ"ש מיום 23.11.06 והאמור בהם.

מחומר הראיות למדים כי ביום 11.10.06 ביקר מפקח בניה מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר, מר ערן רפאלוב, במקרקעין נשוא הבקשה ומצא שמבוצעות במקרקעין אלו, שהינם בבעלות המבקשת המחזיקה והמשתמשת בהם, עבירות בניה ללא היתר בניה כדין כמפורט להלן: הריסת גג המבנה בשטח של כ-116 מ"ר, יציקת קורות עליונות חדשות מבטון עבור גג המבנה, אטימת פתחים קיימים ופתיחת פתחים חדשים עבור חלונות ודלתות הכוללות שינוי חזיתות המבנה. צולמו תמונות ע"י מפקח הבניה המתעדות עבודות בניה אלו המתבצעות במקרקעין [נספח א' לתצהיר המפקח].

בביקורת נוספת שנערכה ע"י מפקח הבניה במקרקעין נשוא הצו ביום 18.10.06, נמצא כי עבודות הבניה נמשכות וכי במקום בוצעה יציקת רצפת בטון בשטח של כ-116 מ"ר ואף צולמו על ידו תמונות המתעדות זאת [נספח ב' לתצהיר המפקח].
ביום 30.10.06 נמסר למנהל עבודה בשטח המקרקעין נשוא הצו, מר סמי מחמיד, צו הפסקה מינהלי שהוצא ע"י המשיבה אולם זה סרב לחתום עליו.
בבקורת נוספת שנערכה ע"י מפקח הבניה בשטח המקרקעין נשוא הצו ביום 30.10.06 נמצא כי במקרקעין נמשך ביצוע עבודות בניה אלו אף שנמסר צו ההפסקה המנהלי, באופן שהושלמה בנית מחיצות בלוקים בהיקף מעטפת המבנה, קיימות קורות חדשות כהכנה לגג חדש. תמונות המתעדות האמור צולמו ע"י מפקח הבניה. – [נספח ד' לתצהיר מפקח הבניה].
לאחר מסירת הצו המנהלי , בביקורת שנערכה במקרקעין ביום 2.11.06 נמצא כי נהרס חלק מקיר המעטפת הישן בחזית הצפונית ומעל הפתח שנוצר, הותקנו טפסנות מעץ כהכנה ליציקת קורת בטון עליונה באורך של כ-3.5 מ'. כמו כן בחלל המבנה יצקו חגורות בטון חדשות מעל מחיצות הפנים בחלל המבנה, ומעל החגורות החדשות נבנו מספר שורות בלוקים נוספות המגביהות את מחיצות הפנים לגובה של כ-2.8 מ'. תמונות המתעדות האמור צולמו ע"י מפקח הבניה [ נספח ה לתצהיר מפקח הבניה].

אין חולק כי עבודות הבניה האמורות מחייבות היתר בניה ע"פ חוק התכנון והבניה התש"ה-1965 והתקנות על פיו.
אין חולק כי לבניה האמורה אשר בוצעה במקרקעין נשוא הדיון אין היתר בניה, ואף לא הוגשה ע"י המבקשת בקשה לקבלת היתר בניה כדין.
כל שעשתה המבקשת לענין הבניה במקרקעין נשוא הצו הוא שביום 15.10.06 הפקידה אצל המשיבה מפת מדידה מצבית לצורך קבלת מידע בדבר זכויות בניה במקרקעין נשוא הדיון, וזאת מבלי שהוגשה כל בקשה לקבלת היתר לבניה נשוא הדיון. בביקורת שערך מפקח הבניה ערן רפאלוב ביום 23.11.06 במקרקעין נשוא הדיון נמצאה על ידו בחלל המבנה נשוא הדיון תוכנית עבודה בקנה מידה 1:50 בה מפורטת תוכנית גגות למשפחת גלאור [היא המבקשת], תוכנית מיום 14.8.06 שהוכנה על ידי "אקר-מיכאל אדריכילים", [העתק מצורף לתגובת המשיבה], דבר המלמד ברורות על כך שכבר ביום 14.8.06 הוכנה מראש תוכנית זו לביצוע שינויים מבניים בגג הרעפים של המבנה, יש בכך כדי לסתור לכאורה טענת המבקשת לפיה רק ביום 26.9.06 לאחר קבלת חוות דעת של המהנדס טואג אליו פנתה לענין
מצבו של גג הרעפים, הוחלט כביכול על החלפת הגג וחיזוק המבנה הקיים ע"י הוספת חגורות בטון.


קובעת אני כי עבודות הבניה נשוא הדיון תוכננו בקפידה על כל הכרוך בהן, בניה הדורשת היתר בניה כדין ושנבנתה ללא היתר כדין.
אין חולק כי אין צורך באישור הרשות על מנת לבצע שינויים פנימיים במבנה.

בענייננו, אין מדובר בביצוע עבודות לשינוים פנימיים במבנה.
מדובר בעבודות בניה רחבות היקף הכוללות פרוק גג המבנה ובנית גג חדש למבנה, יציקת חגורות בטון, יציקת רצפת בטון, שינוי חזיתות המבנה, הריסת קירות, בניית קירות חדשים, פתיחת פתחים חדשים במבנה וסגירת פתחים אחרים וכיוצא בזה עבודות בניה רחבות היקף המחייבות היתר בניה כדין.
כל עבודות הבניה האמורות נעשו ללא היתר בניה, ומבלי שהוגשה בקשה לקבלת היתר בניה.
נפסק לא אחת שלבית המשפט הסמכות למתן צו להפסקת הבניה והשימוש הלא חוקי בבניה ובמקרקעין הן מכח סעיף 239 לחוק והן מכח סעיף 246 לחוק.

סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 זו לשונו:
"[א] נעשתה עבודה או השתמשו במקרקעין, בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204 בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי בית המשפט לצוות על הנאשם, או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה ועל מי שעובד בשירותם – להפסיק את העבודה או את השימוש [להלן "צו הפסקה שיפוטי"] ותוקפו של הצו יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט" [ההדגשה שלי –א.ו].

תקנה 3 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד) התשמ"ג –1982 [להלן "התקנות"] שכותרתה "צו הפסקה שיפוטי על פי המבקש בלבד" מורה כי –"צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק יכול שינתן על פי המבקש בלבד, אם הבקשה נתמכת בתצהיר של מהנדס או של עובד הועדה המקומית שמהנדס הועדה הסמיכו..., בתצהיר יפורט:

[1] שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו.

[2] העובדות שנתגלו בשעת הביקור שיש בהן לכאורה עבירה לפי סעיף 204 לחוק, בציון העבירה האמורה.

[3] שיש למצהיר יסוד סביר להניח שמבוצעות במקום עבודה או שמשתמשים במקרקעין בדרך ובנסיבות שיש בהן משום עבירה לפי סעיף 204 לחוק וכי מתן מיידי של צו הפסקה שיפוטי דרוש לשם מניעת המשך ביצוע עבירה כאמור".

דהיינו כל אשר נדרש מהמפקח המגיע לשטח ומבחין בבניה שנעשית הוא להסיק בגדר של "יסוד סביר" כי העבודה המבוצעת במקום נוגדת את סעיף 204 לחוק , לאמור שהעבודות המבוצעות או כי השימוש במקרקעין נעשים ללא היתרי בניה כאשר אלו טעונים היתר לפי החוק.
משנבחן פעלו של מפקח הבניה במקרה דנן, נסיק ללא קושי, דבר המקבל אישור המבקשת עצמה, שעבודות הבניה נשוא הדיון שפורטו בתצהיר המפקח שצורף לבקשה למתן צו ההפסקה השיפוטי וצו למניעת פעולות שהוגש ע"י המשיבה, בצרוף תמונות שצילם באתר הבניה במספר ביקורים שערך בו כאמור, מלמדים על בניה בהיקף גדול הטעונה היתר בניה, והמבוצעת ללא היתר בניה כדין כך שהדבר נעשה בנגוד לסעיף 204 לחוק, ומתן צו הפסקה שיפוטי דרוש לשם מניעת המשך ביצוע העבירה של בניה ללא היתר כדין, וזו אכן המטרה המוצהרת של סעיף 239 לחוק ותקנה 3[ז] לתקנות – מניעת העבירה או מניעת המשך ביצועה לאחר שהחלו בביצועה ולפיכך, בדין פנתה המשיבה לבית המשפט וקיבלה צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק, והצו ניתן כדין.

סעיף 246 לחוק שכותרתו "צו זמני למניעת פעולות" קובע כי :
"נעשו במקום פלוני פעולות הכנה לבניה או לשימוש במקרקעין ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, רשאי בית המשפט לפי בקשתם של יושב ראש הועדה המחוזית או של יושב ראש הועדה המקומית, ובעיריה – של יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, או של היועמ"ש או נציגו, ליתן צו על כל אחד מהמנויים בסעיף 208 להימנע מפעולה באותו מקום, לרבות צו האוסר את השימוש במבנה או במקרקעין או צו לסגירת המבנה או המקום [להלן"צו מניעת פעולות"] בית המשפט רשאי לתת צו כאמור בכפוף לתנאים שימצא לנכון בנסיבות הענין" [ההדגשה שלי-א.ט].

תקנה 5 לתקנות הנ"ל מפרטת הנדרש על פי סעיף 246 לחוק וזו לשון התקנה: "צו מניעת פעולות- לפי סעיף 246 לחוק יכול שינתן על פי המבקש בלבד אם הבקשה נתמכת בתצהיר של עובד שמהנדס הועדה המקומית הסמיכו לכך ושבו יפרט:

[1] שהמצהיר ביקר במקום שעליו מבוקש מתן הצו;
[2] פעולות ההכנה לבניה או לשמוש במקרעין ללא היתר, או בסטיה מהיתר או מתכנית שמצא באותו מקום.

[3] שיש למצהיר יסוד סביר להניח שאם לא ינתן הצו לאלתר ומבלי להזמין את מי שביצע את פעולות ההכנה כאמור יכביד הדבר הכבדה רבה על ביצוע של צו העשוי להינתן על פי סעיפים 206 או 212 לחוק בשל העבירה שבבניה או בשמוש במקרקעין כאמור, או יסכל הדבר את ביצועו כליל, או ייגרמו נזק, הטרדה או הפרעה חמורים לציבור, וכן מה הוא היסוד להנחה כאמור".

תצהירו של מפקח הבניה שצורף לבקשת המבקשת, התמונות והמסמכים שצורפו לו יש בהם כדי לענות על דרישת תקנה 5[3] לתקנות.
זאת ועוד. המטרה בהפסקת פעולות ההכנה לבניה, הבניה עצמה והשמוש בה ובמקרקעין בעודם באיבם היא כי באם לאחר הרשעה על פי סעיף 204 לחוק ינתן צו הריסה או איסור שימוש על פי סעיף 205 לחוק, ניתן יהא לבצע ע"פ סעיף 206 לחוק את הצו שהוצא טרם הסתיימה הקמתו של אותו בנין. פשיטא, שקל יותר לבצע צו הריסה של חלק ממבנה לא גמור מאשר לבצע הריסה של בנין שבנייתו הושלמה או אם הוחל השימוש בו. אם מוסמך בית המשפט ליתן צו הפסקה שיפוטי בטרם הוחל בביצוע העבירה על החוק ונעשות אך פעולות הכנה לכך, על אחת כמה וכמה שמוסמך בית המשפט ליתן "צו זמני למניעת פעולות" לפי סעיף 246 לחוק משהוחל, כבענייננו, בביצוע הפעולות או אף לאחר שהסתיימו ובמיוחד לאחר שהוצא למבקשת צו הפסקה מנהלי שהמבקשת לא שעתה לו ולא מילאה אחריו כך שכדין פעלה המשיבה בהוצאת הצו ע"פ סעיפים 234 ו-246 לחוק.
צודקת המשיבה בטענתה לפיה המבקשת בעניננו ביצעה עבודות בניה ללא היתר בניה כדין, ולפיכך בדרך ובנסיבות המהווים לכאורה עבירה על פי סעיף 204 לחוק.

טענת המבקשת לפיה יגרם לה נזק אם לא יבוטל הצו אין בה ממש דינה להידחות וכך אני מורה.
נפסק לא אחת כי גרימת נזק לפרט אינה בין השיקולים הנשקלים בצו שיפוטי שהרי האינטרס הציבורי גובר על פני כל אינטרס פרטי דהיינו על כל נזק שיגרם לפרט הפועל בניגוד לחוק התכנון והבניה.
רשות החייבת לבצע פעולות על פי דין ובמיוחד רשות הממונה על אכיפת החוק מטרתה לבער ככל שבידה את נגע עבירות הבניה בתחומה ולתכלית ראויה זו עליה לנקוט באמצעים למלוי חובתה זו.
המשיבה, בעניננו, כך נהגה שהרי מיד כשנודע למשיבה על ביצוע עבודות בניה ללא היתר כדין במקרקעין נשוא הדיון – הוצא צו הפסקה מנהלי.
צו ההפסקה המנהלי נמסר למבקשת אשר לא קיימה צו הפסקה מנהלי זה, עבודות הבניה נמשכו והמבקשת לכן, פעלה כנדרש, ופנתה לביהמ"ש בבקשה למתן צו הפסקה שיפוטי וצו מניעת פעולות מכח סעיפים 239 ו-246 לחוק במעמד צד אחד וצו זה ניתן כדין ביום 8.11.06.
הפעלת סמכויות המשיבה על פי דין למניעת ביצוע עבירות בניה ו/או שימוש בה ללא היתרים כדין ע"פ החוק, אינה פעולה שרירותית ו/או פעולה הנעשית בחוסר סבירות ו/או מידתיות ו/או בחוסר תום לב ו/או שיקול דעת. התנהגות הרשות, היא המשיבה בעניננו, אין בה משום התנהגות שכזו כנטען על ידי המבקשת, שכן הפעילה ומפעילה המשיבה סמכויותיה על פי דין כאמור ובמסגרת חוק התכנון והבניה כנדרש בו.

לסכום, בקשת המבקשת לבטול צו ההפסקה השיפוטי וצו מניעת הפעולות שניתן לפי סעיפים 239 ו-246 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 ביום 8.11.06 – נדחית.

אני מחייבת המבקשת לשלם למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה וריבית החל מיום מתן ההחלטה ועד התשלום המלא בפועל.

החלטתי תשלח בדואר רשום בצרוף אישורי מסירה לבאי כח הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דק היתר בניה

 2. היתר בניה לול

 3. היתר בניה בגג

 4. היתר בניה חיפה

 5. היתר בניה חריש

 6. היתר בניה גדרה

 7. היתר בניה חריג

 8. היתר בניה אוהל

 9. היתר בניה חלון

 10. היתר בניה זמני

 11. בירור היתר בניה

 12. היתר בניה ישיבה

 13. היתר בניה דק עץ

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה בחדרה

 16. אישור היתר בניה

 17. הארכת היתר בניה

 18. היתר בניה הרחבה

 19. איתור היתר בניה

 20. ארובה היתר בניה

 21. היתר בניה כבאות

 22. היתר בניה אריאל

 23. היתר בניה גלריה

 24. היתר בניה ארובה

 25. ביטול היתר בניה

 26. היתר בניה בטבריה

 27. היתר בניה בעפולה

 28. אי קבלת היתר בניה

 29. היתר בניה גנרטור

 30. היתר בניה בדיעבד

 31. היתר בניה הרצליה

 32. היתר בניה גרמושקה

 33. היתר בניה בית שמש

 34. היתר בניה גג פרטי

 35. היתר בניה גבעתיים

 36. היתר בניה באשקלון

 37. היתר בניה אישורים

 38. היתר בניה יזרעאלים

 39. דמי היתר בניה מנהל

 40. היתר בניה כיבוי אש

 41. היתר בניה גג משותף

 42. היתר בניה בכפר סבא

 43. היתר בניה כפר נופש

 44. היתר בניה התיישנות

 45. היתר בניה אבן יהודה

 46. היתר בניה אלפי מנשה

 47. היתר בניה אור עקיבא

 48. היתר בניה חלון נוסף

 49. התיישנות היתר בנייה

 50. היתר בניה דו משפחתי

 51. היתר בניה הוד השרון

 52. היתר בניה חיפה מערב

 53. היתר בניה חוף הכרמל

 54. היתר בניה גן אירועים

 55. היתר בניה בריכת שחיה

 56. היתר בניה היטל השבחה

 57. היטל השבחה היתר בניה

 58. דמי היתר בבניה רוויה

 59. היתר בניה ביתר עילית

 60. היתר בניה חדר מדרגות

 61. בקשה לשינוי היתר בניה

 62. היתר בניה הסכמת שכנים

 63. דחיית בקשה להיתר בניה

 64. היתר בניה להתקנת מזגן

 65. היתר בניה לגני אירועים

 66. היתר בניה אולם אירועים

 67. היתר בניה בניגוד לתקנות

 68. היתר בניה אולמות אירועים

 69. היתר בניה החזר היטל השבחה

 70. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 71. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 72. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 73. ביטול היתר בניה שניתן שלא כדין

 74. ארכה להגשת בקשות מתוקנות לקבלת היתרי בנייה

 75. היטל השבחה בגין קבלת היתר בניה להקמת בית מגורים

 76. התניית היתר בניה באישור גורם חיצוני עומדת בניגוד לדין

 77. בקשה להיתר בנייה להכשרה בדיעבד של בנייה אשר בוצעה בבית

 78. המשמעות של העדר דרישת היטל השבחה במועד הנפקת היתר הבניה

 79. טענה כי היתר הבניה אינו חוקי שכן הבקשה אינה חתומה וללא הסכמת הדיירים

 80. היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

 81. נסיבות בהן היתר בניה כבר הונפק, אולם עמד לפקוע רק עקב אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון