היתר בניה הוד השרון

השתלשלות ההליכים וגדר המחלוקת

לפניי בקשה לצו הריסה ללא הרשעה לפי סעיף 212 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. המשיב הינו בעלים, מחזיק ומשתמש בנכס הידוע כגוש 6442 חלקה 168 ברחוב הגשר 17 הוד השרון. הבקשה מתייחסת למספר חריגות בניה נטענות בנכס זה:קומה א' בשטח של 30 מ"ר–ללא היתר.
גדר רשת הבנויה מעבר לגבול המגרש בסטייה מההיתר ופולשת לשטח ציבורי.
חניה בשטח של 25 מ"ר הנמצאת חלקית בשטח ציבורי ללא היתר.
פחון בשטח כ-6 מ"ר בנוי חלקית בשטח ציבורי-ללא היתר.


צויין כי החריגות בוצעו לפני למעלה מחמש שנים.

עיקרי הטענות של המבקשת הינן כי יסודותיה העובדתיים של הבקשה הוכחו, קיים צורך ציבורי במתן הצו וכי אין ממש בטענת המשיב בענין השיקולים הזרים והאכיפה הבררנית.

עיקרי הטענות של המשיב התמקדו בכמה נושאים: טענות המזימות את עדויות המבקשת בעקבות אי דיוקים לדבריו במסירת העדות מטעם המפקח- מר כץ, טענות ביחס לסדר הדין הראוי להתנהל בעניין שלפנינו, טענות בדבר אי תפקודה של הרשות במניעת מטרדים, דבר שאילץ את המשיב לנקוט בצעדים מסוימים שחלקם הביאו לחלק מעבודות הבניה נשוא הבקשה, על אף שהייתה לכך הסכמה מצד גורמים שונים בעירייה, וטענות של אכיפה בררנית והגנה מן הצדק.

מסתבר כי הצדדים, ובעיקר המדובר במשיב, הרחיבו בטיעוניהם את היריעה מעבר לנדרש, תוך שנזקקו לסוגיות שונות שאינן נוגעות להליך זה. כך, סוגיה של מטרדים שעניינה הליך אזרחי. כך, טענות הגנה מהצדק (לרבות על דרך טענה לאכיפה בררנית), שעניינן הליך פלילי (לעניין זה ראו ב"ש 11/09 (בימ"ש עמ"ק חולון) הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון נ' שולמית משה). משכך, אבחן את טיעוני הצדדים ככל שמתייחסים הם לארבעת היסודות הנדרשים בהליך שבפניי-


א. קיומן של עבודות הבניה המצריכות היתר.
ב. העדר היתר בניה לביצוע העבודות.
ג. העדר אפשרות להגשת כתב אישום.
ד. יש מקום למתן צו הריסה.

במהלך שמיעת הראיות וטיעוני הצדדים התברר כי אין כל מחלוקת בין הצדדים באשר לביצוען של כל עבודות הבניה נשוא הבקשה. אין אף מחלוקת כי כל עבודות הבניה בוצעו למעלה מחמש שנים טרם פתיחת ההליך, כך שביחס לכולן קיימת טענת התיישנות ביחס לעבירה של ביצוע עבודות בניה ללא היתר.

בשים לב לכך, אתייחס אחת לאחת לעבודות הבניה נשוא הבקשה.

קומה א'

בענין קומה א', בעוד כזכור בכתב הבקשה נאמר כי מדובר בקומה שבנויה כולה שלא בהיתר, הסתבר, עוד בשמיעת ראיות המבקשת, כי לקומה זו קיים היתר בניה, אך לטענת המבקשת והעד שלה, מדובר בשימוש בקומה זו באופן השונה מההיתר- שימוש למגורים במקום לעליית גג.

למשיב היו טענות לא מעטות לפיהן שימוש זה מותר, ואולם, אין צורך לדון בכך. שכן, תכליתו של ההליך בפניי הינו במתן צו הריסה ללא הרשעה, ולא בצו הפסקת שימוש ללא הרשעה. אין הדברים בבחינת סמנטיקה גרידא, שכן עבירת הבניה ללא היתר הינה עבירה תחומה בזמן, שהדרך לבטל את תוצאותיה הינה הריסה; ומשכך כאשר לא ניתן להגיש כתב אישום בגין עבירה זו, משום טענת התיישנות למשל, ניתן להביא לביצוע ההריסה רק באמצעות הליך של בקשה לצו הריסה ללא הרשעה. לעומת זאת, עבירת השימוש ללא היתר, או בסטייה מהיתר, שהדרך לבטל את תוצאותיה הינה הפסקת השימוש האסור, הינה עבירה נמשכת, ומשכך אין כל מניעה להגיש כתב אישום בגינה, אף אם התיישנה עבירת הבניה שאפשרה את עבירת השימוש. משכך, כשעניין לנו בשימוש ללא היתר או בסטייה מהיתר, אשר יש צורך להפסיקו באמצעות צו בית משפט, חוזרים לדרך המלך של הגשת כתב אישום, ואין צורך להזקק להליך של בקשה לצו ללא הרשעה.

דומה כי המבקשת היתה ערה לכך, שכן בסיכומיה השליכה יהבה על כך שעניין לנו בעבודות בניה ללא היתר באופן של יצירת פתחים חיצונים שלא בא זכרם בהיתר. המשיב חלק עובדתית על הטענה כי הדבר נעדר היתר, אך גם למחלוקת זו אין להזקק. שכן, כתב הבקשה הוא התוחם את הדיון, וזה התייחס לכך שכל הקומה נבנתה ללא היתר. מעולם לא נתבקש תיקון כתב הבקשה, ואם היה מתבקש, לא ודאי שהדבר היה נענה בחיוב. משכך, יש להתייחס לבקשה כפי שהיא- בקשה להריסת הקומה, ולא בקשה לאיטום הפתחים. משכך, לבקשה לא נמצא כל יסוד, שהרי כאמור הקומה נבנתה בהיתר.

יתר על כן. אותם פתחים, בין נפערו על פי היתר ובין אם לאו, אינם מהווים לכשעצמם כל פגיעה באינטרס ציבורי כלשהו. טענות המבקשת לפיהם מדובר במטרד לשכן הגובל, על דרך פגם אסטתי, אין בהן כל ממש, שהרי מהפן האסטתי, קומה עם חלונות הינה דקורטיבית יותר מקומה אטומה, כך שלא ברור איזה מטרד הדבר יוצר לשכן. אכן, קיום הפתחים מאפשר השימוש למגורים, אך גם אם שימוש זה פוגם באינטרס ציבורי כלשהו, הרי שבכך הפתחים אינם עומדים בפני עצמם ועל כן לא ניתן לנתקם מההליך הראוי בגין השימוש הסוטה מהיתר (לכאורה), הוא הגשת כתב אישום.

נוכח כל האמור, הריני דוחה את הבקשה ליתן צו הריסה ללא הרשעה ביחס לקומה א', כולה או חלקה.

גדר הרשת

במהלך המשפט התברר כי במקום קיימות מספר גדרות.

דא עקא שביחס לגדר הפולשת לשטח הציבורי, היא הגדר היחידה נשוא הבקשה שבפניי, הבהיר המשיב, הן במהלך הדיון והן בסיכומיו, כי הוא מעוניין להסיר גדר זו.

בנסיבות אלה, אין כל צורך בבירור הבקשה ביחס לגדר זו, ויש מקום ליתן צו ביחס אליה, דחוי לצורך התארגנות לביצועו.

החניה והפחון

אין מחלוקת כי שני מבנים אלה נבנו, וללא כל היתר בניה פורמלי. בנוסף, התברר כי המבקשת משתיתה בקשתה על פלישתם של שני מבנים אלה לשטח הציבורי. אין אף מחלוקת כי אכן קיימת פלישה שכזו, וזאת באופן חלקי על ידי כל אחד מהמבנים.

במצב דברים זה, נשאלת השאלה האם פלישה חלקית זו מצדיקה את מתן הצו, בין המדובר בצו הריסה מלא למבנים, ובין למצער בהעתקתם או צמצומם כך שתבוטל הפלישה החלקית של כל אחד מהם לשטח הציבורי.

ברגיל, פלישה חלקית של בניה לשטח ציבורי מקימה אינטרס ציבורי במתן צו הריסה ללא הרשעה ביחס לבניה זו, ולו בחלופה המקלה עם נשוא הצו, משמע ביטול הפלישה החלקית.

ואולם, במקרה זה עניין לנו בבנייה ישנה במיוחד, עוד משנת 1972, היינו קרוב לארבעים שנה טרם הגשת הבקשה נשוא הליך זה. במהלך רוב תקופה זו, אם לא כולה, הפלישה החלקית לשטח הציבורי היתה ידועה למבקשת, ובכל זאת לא עשתה דבר. תמוה מדוע עתה המבקשת מעוניינת לבצע את אשר נמנעה במשך תקופה כה ארוכה, נקיטת צעדים כנגד בנייה זו.

על כך יש להוסיף את מהותו הפיזית של השטח הציבורי בו מדובר- שטח טבעי, שלא לומר פראי, הכולל ואדי העולה על גדותיו לא אחת- מהות שלא השתנתה כהוא זה בעשרות השנים שחלפו מאז ביצוע הבניה. הנה כי כן, עניין לנו בשטח ציבורי במובן השייכות הקניינית בלבד, אך, ובשלב זה לפחות, לא מדובר בשטח המשמש את הציבור או הרשות הציבורית. לשון אחר, השטח הינו ציבורי דה יורה ולא דה פקטו.

עוד יש לציין שהפלישה לשטח הציבורי הינה באמצעות חלק לא גדול של כל אחד ממבנים אלה, כאשר הפלישה עצמה הינה לחלק קטן מאד של השטח הציבורי, על הגדה של אותו ואדי.

יתר על כן, המשיב אמר לא פעם ולא פעמיים כי כאשר תבקש עיריית הוד השרון לבצע שימוש בשטח הציבורי, כאשר פלישת המבנים תפריע לכך, יבטל הוא, על חשבונו, את הפלישה. אין המדובר באמירה נחרצת העומדת בחלל ריק, כיוון שהתברר שבחלק אחר של המקרקעין עמדה למבחן נכונותו זו של המשיב, עת הסיר כל מניעה שהיתה במקרקעין לביצוע עבודות מסויימות שביצעה העירייה, לאחר שנודע לו על כוונת העירייה לבצע עבודות אלה.

נוכח כל אלה התרשמתי כי האינטרס הציבורי בעת הנוכחית אינו מחייב קבלת הבקשה ביחס למבני החניה והפחון בחלקם הפולש לשטח הציבורי. בעת הנוכחית, בדיוק כמו בעשרות שנים מאז היוודע למבקשת על הבניה, עניין לנו בשטח השייך לציבור להלכה בלבד, מבלי שניתן כל ביטוי מעשי לשייכות זו, כך שהבניה הותיקה מאד אינה מפריעה לצרכיו האמייתים של הציבור.

ודוק, בהחלט ייתכן כי בנקודה כלשהי בעתיד יחול שינוי ביחס לאותו קטע מהשטח הציבורי אליו פלשו חלקי המבנים. למשל, בגין עבודות כלשהן להן תיזקק המבקשת, אשר לשם ביצוען יהא צורך בביטול הפלישות, וזאת בין אם יהא מדובר בעבודות למניעת ההצפות מהואדי, בין עבודות פיתוח כללי של האיזור, ובין אחרות. במצב עתידי זה, בוודאי שיהא צורך ציבורי בביטול הפלישה, אך לנוכח הגישה שהפגין המשיב, דה יורה ודה פקטו, איני רואה כל מניעה לכך שהדבר יבוצע בתיאום בין הצדדים. ואם הערכה זו לא תתממש, לא תהא כל מניעה מצד המבקשת להגיש בקשה חדשה לצו הריסה ללא הרשעה, כאשר הפעם מצבם של השיקולים הציבוריים בעד מתן הצו יהא אחר לגמרי מאשר הינו כעת. אך עוד חזון למועד.

במצב הדברים הנוכחי, בשים לב לכל האמור, אני דוחה את הבקשה ביחס להריסה המלאה או החלקית של החניה והפחון.

סיכום

סוף דבר, הבקשה מתקבלת באופן חלקי בלבד. כך, ניתן בזאת צו הריסה ללא הרשעה ביחס לגדר הפולשת לשטח הציבורי. צו זה ייכנס לתוקף תוך חודשיים ימים מיום המצאת ההחלטה לידי המשיב. ביחס ליתר עבודות הבניה, הבקשה נדחית.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דק היתר בניה

 2. היתר בניה לול

 3. היתר בניה בגג

 4. היתר בניה חיפה

 5. היתר בניה חריש

 6. היתר בניה גדרה

 7. היתר בניה חריג

 8. היתר בניה אוהל

 9. היתר בניה חלון

 10. היתר בניה זמני

 11. בירור היתר בניה

 12. היתר בניה ישיבה

 13. היתר בניה דק עץ

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה בחדרה

 16. אישור היתר בניה

 17. הארכת היתר בניה

 18. היתר בניה הרחבה

 19. איתור היתר בניה

 20. ארובה היתר בניה

 21. היתר בניה כבאות

 22. היתר בניה אריאל

 23. היתר בניה גלריה

 24. היתר בניה ארובה

 25. ביטול היתר בניה

 26. היתר בניה בטבריה

 27. היתר בניה בעפולה

 28. אי קבלת היתר בניה

 29. היתר בניה גנרטור

 30. היתר בניה בדיעבד

 31. היתר בניה הרצליה

 32. היתר בניה גרמושקה

 33. היתר בניה בית שמש

 34. היתר בניה גג פרטי

 35. היתר בניה גבעתיים

 36. היתר בניה באשקלון

 37. היתר בניה אישורים

 38. היתר בניה יזרעאלים

 39. דמי היתר בניה מנהל

 40. היתר בניה כיבוי אש

 41. היתר בניה גג משותף

 42. היתר בניה בכפר סבא

 43. היתר בניה כפר נופש

 44. היתר בניה התיישנות

 45. היתר בניה אבן יהודה

 46. היתר בניה אלפי מנשה

 47. היתר בניה אור עקיבא

 48. היתר בניה חלון נוסף

 49. התיישנות היתר בנייה

 50. היתר בניה דו משפחתי

 51. היתר בניה הוד השרון

 52. היתר בניה חיפה מערב

 53. היתר בניה חוף הכרמל

 54. היתר בניה גן אירועים

 55. היתר בניה בריכת שחיה

 56. היתר בניה היטל השבחה

 57. היטל השבחה היתר בניה

 58. דמי היתר בבניה רוויה

 59. היתר בניה ביתר עילית

 60. היתר בניה חדר מדרגות

 61. בקשה לשינוי היתר בניה

 62. היתר בניה הסכמת שכנים

 63. דחיית בקשה להיתר בניה

 64. היתר בניה להתקנת מזגן

 65. היתר בניה לגני אירועים

 66. היתר בניה אולם אירועים

 67. היתר בניה בניגוד לתקנות

 68. היתר בניה אולמות אירועים

 69. היתר בניה החזר היטל השבחה

 70. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 71. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 72. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 73. ביטול היתר בניה שניתן שלא כדין

 74. ארכה להגשת בקשות מתוקנות לקבלת היתרי בנייה

 75. היטל השבחה בגין קבלת היתר בניה להקמת בית מגורים

 76. התניית היתר בניה באישור גורם חיצוני עומדת בניגוד לדין

 77. בקשה להיתר בנייה להכשרה בדיעבד של בנייה אשר בוצעה בבית

 78. המשמעות של העדר דרישת היטל השבחה במועד הנפקת היתר הבניה

 79. טענה כי היתר הבניה אינו חוקי שכן הבקשה אינה חתומה וללא הסכמת הדיירים

 80. היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

 81. נסיבות בהן היתר בניה כבר הונפק, אולם עמד לפקוע רק עקב אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון