היתר בניה הרצליה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת ביניים של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 10.6.2013 (השופטת ד"ר ד' אבניאלי, עת"מ 33247-05-13). בהחלטה זו דחה בית המשפט קמא בקשה למתן סעד זמני, כמפורט להלן.

2. ביום 19.5.2013 הגיש המבקש עתירה לבית המשפט קמא. בעתירה התבקש בית המשפט קמא להורות למשיבים לסלק סוללות עפר ברחוב החרצית בעיר הרצליה, שנבנו, לטענתו, ללא היתר. בעתירתו, ציין המבקש כי בחודש מרץ 2013 החלה העירייה לבצע עבודות סמוך לביתו. חלק מהעבודות, כך נטען, כלל הריסה של חלק מחורשה סמוכה, ובסמוך לאחר מכן נבנו שתי סוללות עפר בגובה של כשני מטרים מעודפי עפר שהובאו למקום באותה עת (האחת - בסמוך לרחוב גולדה מאיר, והאחרת - בצד הצפוני של רחוב החרצית). בהמשך העתירה ציין המשיב כי פנה בעניין זה אל מינהל מקרקעי ישראל ואל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ובעקבות כך, בתחילת חודש מאי 2013, פונה חלק קטן בלבד מסוללות העפר האמורות. העתירה הוגשה נגד ראש עיריית הרצליה (המשיב 1); יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - הרצליה (המשיב 2); מינהל מקרקעי ישראל (המשיב 3); ויושבת-ראש הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה תל-אביב (המשיבה 4).

3. ביום 5.6.2013 פנה המבקש לבית המשפט קמא בבקשה למתן סעד זמני במעמד צד אחד שנסבה על עבודות נטיעה שהתבצעו, לטענתו, על גבי סוללות העפר נשוא העתירה. המבקש ציין שביום 4.6.2013 נוכח לדעת כי עבודות כאמור עודן מתבצעות, לאחר שהוגשה העתירה, ועל כן הוא מבקש כי בית המשפט קמא יורה על הפסקת ביצוען.

4. ביום 10.6.2013 דחה בית המשפט קמא הדוחה את הבקשה. בהחלטה צוין כי הסעד הזמני המבוקש זהה לחלוטין לסעד המבוקש בעתירה, שהוגשה רק כחלוף שלושה חודשים מתחילת העבודות, וכי אם תתקבל העתירה ממילא ניתן יהיה לדון גם בעניין הנטיעות על גבי הסוללה. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור הנוכחית.

5. ביום 24.6.2013 הוריתי למשיבים על הגשת תשובה לבקשה.

6. בתשובתם, שהוגשה ביום 27.6.2013, הביעו דעתם המשיבים 2-1 כי הדיון וההכרעה בבקשה התייתרו. הם הסבירו כי בעקבות פנייתו של המבקש מחודש אפריל 2013 נעצרו העבודות נשוא הבקשה - על מנת לבחון אם נדרשת לביצוען הוצאתו של היתר בניה כן הסבירו כי בוצעו פעולות לשם השבת פני השטח לקדמותם. המשיבים 2-1 מוסיפים וטוענים כי נטיעת העצים לא בוצעה על גבי סוללת העפר אלא בחלק אחר של המקרקעין, במסגרת השבת המצב לקדמותו,וכי ממילא נטיעת עצים, כשלעצמה, איננה דורשת הוצאת היתר בניה. מכל מקום, הם מציינים גם כי העבודות הקשורות בנטיעת העצים נעצרו לעת עתה עד להוצאת היתר בניה שיחול על כלל העבודות.

7. המשיבים 4-3 הגישו אף הן תשובה ביום 27.6.2013. משיבים אלה מציינים כי אינם מתנגדים לקבלת הבקשה. לטענתם, החלקה שבה מבוצעות העבודות הינה בבעלות הקרן הקיימת לישראל, והיא לא הוקצתה לעיריית הרצליה. עוד מוסיפים המשיבים 4-3 כי לשיטתם כל עבודות הפיתוח בשטח מחייבות הוצאתו של היתר בניה, וזה לא ניתן עד כה ביחס לחלקה. ממילא, כך הם סבורים, כלל העבודות שבוצעו - כריתת עצים, עבודות עפר ובניית הסוללות - נעשו ללא היתר ממינהל מקרקעי ישראל וללא אישורו.

8. לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, בשים לב לכך שהדיון בה התייתר. רשמתי בפני את הודעת המשיבים 2-1 לפיה עבודות הנטיעה הופסקו, כמו גם את התחייבותם להימנע מהמשך ביצוע העבודות עד לקבלת היתר בניה. כמובן, כי ככל שיחול שינוי רלוונטי בנסיבות העניין שמורה למבקש זכותו לפנות לבית המשפט קמא בבקשה לסעד זמני.

9. סוף דבר: עיון בתשובות שהוגשו מעורר תחושת אי-נוחות, מאחר שלפחות לכאורה דומה שהכול מסכימים כיום שלא כל הבדיקות שהיו צריכות להתבצע עובר לתחילת ביצוען של העבודות אכן התבצעו. מכל מקום, בעת הזו, דין הבקשה להידחות, בכפוף להתחייבות המשיבים להימנע מהמשך העבודות. בנסיבות העניין, המשיבים 2-1 ישאו בהוצאות המבקש בסך 5,000 שקל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דק היתר בניה

 2. היתר בניה לול

 3. היתר בניה בגג

 4. היתר בניה חיפה

 5. היתר בניה חריש

 6. היתר בניה גדרה

 7. היתר בניה חריג

 8. היתר בניה אוהל

 9. היתר בניה חלון

 10. היתר בניה זמני

 11. בירור היתר בניה

 12. היתר בניה ישיבה

 13. היתר בניה דק עץ

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה בחדרה

 16. אישור היתר בניה

 17. הארכת היתר בניה

 18. היתר בניה הרחבה

 19. איתור היתר בניה

 20. ארובה היתר בניה

 21. היתר בניה כבאות

 22. היתר בניה אריאל

 23. היתר בניה גלריה

 24. היתר בניה ארובה

 25. ביטול היתר בניה

 26. היתר בניה בטבריה

 27. היתר בניה בעפולה

 28. אי קבלת היתר בניה

 29. היתר בניה גנרטור

 30. היתר בניה בדיעבד

 31. היתר בניה הרצליה

 32. היתר בניה גרמושקה

 33. היתר בניה בית שמש

 34. היתר בניה גג פרטי

 35. היתר בניה גבעתיים

 36. היתר בניה באשקלון

 37. היתר בניה אישורים

 38. היתר בניה יזרעאלים

 39. דמי היתר בניה מנהל

 40. היתר בניה כיבוי אש

 41. היתר בניה גג משותף

 42. היתר בניה בכפר סבא

 43. היתר בניה כפר נופש

 44. היתר בניה התיישנות

 45. היתר בניה אבן יהודה

 46. היתר בניה אלפי מנשה

 47. היתר בניה אור עקיבא

 48. היתר בניה חלון נוסף

 49. התיישנות היתר בנייה

 50. היתר בניה דו משפחתי

 51. היתר בניה הוד השרון

 52. היתר בניה חיפה מערב

 53. היתר בניה חוף הכרמל

 54. היתר בניה גן אירועים

 55. היתר בניה בריכת שחיה

 56. היתר בניה היטל השבחה

 57. היטל השבחה היתר בניה

 58. דמי היתר בבניה רוויה

 59. היתר בניה ביתר עילית

 60. היתר בניה חדר מדרגות

 61. בקשה לשינוי היתר בניה

 62. היתר בניה הסכמת שכנים

 63. דחיית בקשה להיתר בניה

 64. היתר בניה להתקנת מזגן

 65. היתר בניה לגני אירועים

 66. היתר בניה אולם אירועים

 67. היתר בניה בניגוד לתקנות

 68. היתר בניה אולמות אירועים

 69. היתר בניה החזר היטל השבחה

 70. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 71. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 72. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 73. ביטול היתר בניה שניתן שלא כדין

 74. ארכה להגשת בקשות מתוקנות לקבלת היתרי בנייה

 75. היטל השבחה בגין קבלת היתר בניה להקמת בית מגורים

 76. התניית היתר בניה באישור גורם חיצוני עומדת בניגוד לדין

 77. בקשה להיתר בנייה להכשרה בדיעבד של בנייה אשר בוצעה בבית

 78. המשמעות של העדר דרישת היטל השבחה במועד הנפקת היתר הבניה

 79. טענה כי היתר הבניה אינו חוקי שכן הבקשה אינה חתומה וללא הסכמת הדיירים

 80. היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

 81. נסיבות בהן היתר בניה כבר הונפק, אולם עמד לפקוע רק עקב אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון