היתר בניה זמני

1. לפניי בקשה לסעד זמני, לפיה מתבקש בית המשפט להורות על עיכוב הליכי הפינוי הננקטים נגד המשיבים 2,3 (להלן גם:- "המשיבים") ביחס למקרקעין המוחזקים על ידי המבקשת בגוש 1217 חלקה 125, ברחוב המסלול 3 באיזור התעשיה הצפוני באשקלון (להלן:- "הנכס"), מכוח הסכם שכירות שבינה ובין המשיבים 2,3.
עניינה של התובענה נשוא הבקשה הינו צו מניעה קבוע שעניינו אי פינויה של המבקשת מאת הנכס, עד לתום תקופת ההתקשרות שבינה ובין המשיבים.

2. המשיב 1 (להלן:- "המשיב")הינו הבעלים של הנכס והוא הגיש נגד הנתבעים 2,3 במסגרת ת.א. 9605/02 של בית משפט השלום באשקלון תביעה לפינוי הנכס. תביעה זו התקבלה ולשם ביצוע פסק הדין נפתח תיק הוצאה לפועל שמספרו 14-03433-08-8. בין לבין, השכירו המשיבים 2,3 למבקשת את הנכס וזו מפעילה בנכס תחנת דלק ומתקן לשטיפת מכוניות.


3. המבקשת קיבלה לידיה צו פינוי שניתן על ידי ראש ההוצאה לפועל והמופנה כלפי המשיבים 2,3. מכאן עותרת המבקשת לעיכוב הליכי הפינוי עד לאחר הכרעה בתובענה.
לטענת המבקשת, לא ידעה, כי ניתן נגד המשיבים 2,3 פסק דין לפינוי והיא סברה, כי משיבים אלה מחזיקים בנכס כדין. בשעת ההתקשרות עם המשיבים אף הוצגו לפני המבקשת מסמכים, כגון רשיון עסק והיתר בניה זמני, מהם למדה המבקשת, כי מדובר בנכס אותו מחזיקים המשיבים כדין ולפיכך אין כל מניעה להשכירו.
לטענת המבקשת, היה על המשיב ליידע את המבקשת בדבר קיומו של פסק הדין, המשיב התמהמה בביצועו של פסק הדין ונוצר מצג כלפי המבקשת לפיו היא יכולה לשכור את הנכס ללא כל חשש.
המבקשת השקיעה בנכס סכום של כ-150,000 ₪ על מנת להביאו למצבו הנוכחי ופינויו של הנכס אף הוא כרוך בהוצאות מרובות.

4. המשיב טוען, כי היות ומשיבים 2,3 אין כל זכויות בנכס, הרי שגם המבקשת היונקת את זכויותיה מכוח זכויותיהם של המשיבים 2,3 אינה יכולה להיות בעלת זכויות טובות יותר מאלו שיש למשיבים.
לאור האמור, טוען המשיב, כי יש לדחות את הבקשה.

5. דיון בבקשה התקיים ביום 8.7.10.
לאחר הדיון ועל פי המלצת בית המשפט הצדדים ניהלו ביניהם משא ומתן אלא שזה לא עלה יפה.
לפיכך, הגישו הצדדים סיכומים בכתב.

6. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי אכן, כטענת המשיבה, אין מקום להעניק למבקשת זכויות טובות יותר מאלו שהיו למחזיקי הנכס ושמכוח זכויותיהם הם יונקת המבקשת זכויותיה היא בנכס.

7. ערה אני להלכה לפיה, ראוי, כי בית המשפט לא ישנה מהמצב הקיים עד להכרעה בתובענה העיקרית, אלא שבמסגרת שיקוליו למתן צו מניעה זמני, על בית המשפט לשקול שיקולים רבים, בין היתר שאלת סיכויה של התביעה, שאלת מאזן האינטרסים והתנהלות הצדדים.

8. המבקשת התקשרה בהסכם עם המשיבים 2,3 מבלי שהמבקשת בררה עד תום את מצב זכויותיהם של המשיבים בנכס. לו היתה מבררת המבקשת מצב הזכויות היתה יכולה לגלות במהרה ובטרם נכנסה להתחייבויות כספיות כבדות משקל, כי זכויותיהם של המשיבים בנכס פקעו עם מתן פסק דין לפינוי.
לפיכך, גם לא ברורה טענתה של המבקשת לפיה מחובת המשיב היה לפרסם את צו הפינוי שניתן, לא ברור מהו המקור לחובה זו, מדובר בסכסוך שהוא במהותו אזרחי, בין שוכר ומשכיר וחובה כאמור אינה מוטלת לכאורה על המשכיר, גם כשעסקינן בגוף ציבורי.

9. אמנם נכון, הוא, כי צו הפינוי ניתן לפני זמן רב, המשיבים 2,3 החזיקו במושכר שנים רבות ונוצר הרושם, כי החזקה במשך תקופה כה ארוכה הינה החזקה בזכות.
מנהל המבקשת אף ציין, כי סבר שתחנת הדלק המופעלת על ידי המשיבים 2,3 הינה תחנה פירטית ומשכך בשעת ההתקשרות עם המשיבים ערך בירור מעמיד שבמהלכו הסתבר לו, כי ניתן רשיון ניהול עסף, אף אם מדובר ברשיון זמני וכי אף ניתן היתר בניה (היתר כאמור צריך שינתן לאחר שהבעלים של המקרקעין יחתמו על תוכניות ההגשה), מכאן יתכן ונוצר הרושם כי החזקת המקרקעין הינה כדין, אך הדבר אינו פוטר את המבקשת מלבדוק סוגיה זו עד תום ואם לא עשתה כן אין לה אלא להלין על עצמה. בדיקתה של סוגיה זו הינה בראש ובראשונה בדרך של המצאת אישור זכויות הנוגע לנכס.

משכך, הנני סבורה, כי סיכוייה של התביעה אינם גבוהים, שכן המבקשת לא תוכל להצביע על זכות כדין להחזיק בנכס.

10. הינני סבורה לפיכך, כי השיקול העיקרי שיש לדון בו הינו שאלת מאזן האינטרסים, אם כי שיקול זה צריך להבחן רק לאחר שבית המשפט השתכנע, כי מתקיימות ראיות מהימנות לקיומה של עילת תביעה.
כפי העולה מתוך הדברים לעיל, סיכוייה של התביעה אינם גבוהים.

11. למרות האמור, מצאתי מקום לשקול שאלת מאזן האינטרסים, אשר תבוא לידי ביטוי לא בקבלת הבקשה אלא בקביעת העיתוי לפינוי, כאשר במסגרת שיקולים אלו, לוקחת אני בחשבון את האופן היעיל ביותר לביצוע הליך הפנוי וקידום אינטרס המשיב מבלי לפגוע פגיעה מעבר לנדרש במבקשים.

12. עסקינן בשוכר, אשר הוציא הוצאות מרובות לשם הכשרת עסקו, פינוי העסק בהיותו תחנת דלק אף הוא אינו פשוט. בנסיבות אלה ובשים לב לכך שאף למשיב לא אצה הדרך בהליכי הפינוי והוא החל בנקיטתם בפועל מספר שנים לאחר מתן פסק הדין לפינוי, הינני סבורה, כי ניתן להורות על דחיית מועד הפינוי למשך תקופה קצרה, על מנת לאפשר למחזיק בנכס, אשר שכר לכאורה את הנכס בתום לב, מבלי שהוא יודע על ההליכים הננקטים נגד המשכירים, להתארגן לקראת הליכי הפינוי, על מנת שנזקו יהא קטן ככל שניתן.

13. מצאתי מקום להורות לפיכך, כי פינוי הנכס יעשה עד ליום 1.3.11.

צו זה יכנס לתוקף בכפוף להפקדת ערבון כספי בסכום של 30,000 ₪ (שבתוכו כלול סכום הערבון שהופקד עד כה) לשם הבטחת פינויו של הנכס עד למועד האמור.

יתר טענות המבקשת תתבררנה במסגרת ההליך העיקרי ואם בפיה טענות לגבי נזק הנגרם כתוצאה מהליך הפינוי, הרי שאלה יכולות להתברר במסגרת תובענה כספית.

14. מצאתי מקום להוסיף ולהעיר, כי על פי טענת המבקשת, היא שכרה נכס חלופי, שאליו היא מתעתדת להעביר את תחנת הדלק. ראוי שהצדדים יבואו ביניהם בדברים, שיהא בהם כדי ליתר ההליך העיקרי ויתר טענות המבקשת, כך שהמבקשת תוכל להעתיק תחנת הדלק עם השלמת ההכנות במקום החדש, תוך הסכמה על ויתור על טענות המבקשת ותוך הסדרת נושא תשלום דמי השימוש למשיב בגין תקופת החזקת הנכס.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דק היתר בניה

 2. היתר בניה לול

 3. היתר בניה בגג

 4. היתר בניה חיפה

 5. היתר בניה חריש

 6. היתר בניה גדרה

 7. היתר בניה חריג

 8. היתר בניה אוהל

 9. היתר בניה חלון

 10. היתר בניה זמני

 11. בירור היתר בניה

 12. היתר בניה ישיבה

 13. היתר בניה דק עץ

 14. היתר בניה בעלות

 15. היתר בניה בחדרה

 16. אישור היתר בניה

 17. הארכת היתר בניה

 18. היתר בניה הרחבה

 19. איתור היתר בניה

 20. ארובה היתר בניה

 21. היתר בניה כבאות

 22. היתר בניה אריאל

 23. היתר בניה גלריה

 24. היתר בניה ארובה

 25. ביטול היתר בניה

 26. היתר בניה בטבריה

 27. היתר בניה בעפולה

 28. אי קבלת היתר בניה

 29. היתר בניה גנרטור

 30. היתר בניה בדיעבד

 31. היתר בניה הרצליה

 32. היתר בניה גרמושקה

 33. היתר בניה בית שמש

 34. היתר בניה גג פרטי

 35. היתר בניה גבעתיים

 36. היתר בניה באשקלון

 37. היתר בניה אישורים

 38. היתר בניה יזרעאלים

 39. דמי היתר בניה מנהל

 40. היתר בניה כיבוי אש

 41. היתר בניה גג משותף

 42. היתר בניה בכפר סבא

 43. היתר בניה כפר נופש

 44. היתר בניה התיישנות

 45. היתר בניה אבן יהודה

 46. היתר בניה אלפי מנשה

 47. היתר בניה אור עקיבא

 48. היתר בניה חלון נוסף

 49. התיישנות היתר בנייה

 50. היתר בניה דו משפחתי

 51. היתר בניה הוד השרון

 52. היתר בניה חיפה מערב

 53. היתר בניה חוף הכרמל

 54. היתר בניה גן אירועים

 55. היתר בניה בריכת שחיה

 56. היתר בניה היטל השבחה

 57. היטל השבחה היתר בניה

 58. דמי היתר בבניה רוויה

 59. היתר בניה ביתר עילית

 60. היתר בניה חדר מדרגות

 61. בקשה לשינוי היתר בניה

 62. היתר בניה הסכמת שכנים

 63. דחיית בקשה להיתר בניה

 64. היתר בניה להתקנת מזגן

 65. היתר בניה לגני אירועים

 66. היתר בניה אולם אירועים

 67. היתר בניה בניגוד לתקנות

 68. היתר בניה אולמות אירועים

 69. היתר בניה החזר היטל השבחה

 70. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 71. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 72. היתר בניה בתחנה המרכזית החדשה

 73. ביטול היתר בניה שניתן שלא כדין

 74. ארכה להגשת בקשות מתוקנות לקבלת היתרי בנייה

 75. היטל השבחה בגין קבלת היתר בניה להקמת בית מגורים

 76. התניית היתר בניה באישור גורם חיצוני עומדת בניגוד לדין

 77. בקשה להיתר בנייה להכשרה בדיעבד של בנייה אשר בוצעה בבית

 78. המשמעות של העדר דרישת היטל השבחה במועד הנפקת היתר הבניה

 79. טענה כי היתר הבניה אינו חוקי שכן הבקשה אינה חתומה וללא הסכמת הדיירים

 80. היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

 81. נסיבות בהן היתר בניה כבר הונפק, אולם עמד לפקוע רק עקב אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בתקנות

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון