איחוד הדיון בתיקי מקרקעין


בפניי בקשה לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי), לאיחוד הדיון בשני תיקים הנוגעים למקרקעין אותם חוכרים הצדדים ברמת השרון.

התביעה הראשונה שאיחוד הדיון בה מבוקש היא תביעה כספית שהגישו המבקשים נגד המשיבים ביום 16.8.05 לבית משפט השלום בהרצליה בנוגע לנזקים שלטענתם נגרמו לרכושם על-ידי המשיבים. התביעה האחרת שאיחוד הדיון בה מבוקש היא תביעה כספית שהוגשה ביום 7.11.05 על ידי המשיבים נגד המבקשים לבית משפט השלום בתל-אביב בגין נזקים שונים שלטענתם נגרמו להם על ידי המבקשים בכל הנוגע לאותם מקרקעין. לטענת המבקשים יש לאחד את הדיון בשתי התביעות משום שהצדדים בהן הם זהים והן מבוססות על אותה מסכת עובדתית. המשיבים טוענים כי יש לדחות את הבקשה לאיחוד דיון שבפניי, משום ששתי התביעות שבהן עוסקת הבקשה הוגשו לבתי משפט שלום המצויים באותו מחוז, ולכן הסמכות להעביר אחת מהן לבית משפט שלום אחר באותו מחוז נתונה לנשיא בית משפט השלום במחוז. כן טוענים המשיבים כי בתביעתם של המבקשים נתבקש סעד המצוי בסמכותו העניינית של בית המשפט המחוזי, ולכן היה על המבקשים לתקן את כתב תביעתם לפני הגשת הבקשה דנן.

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לאיחוד דיון להתקבל. אכן סעיף 49(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, קובע כי הסמכות להעביר עניין מסוים מבית משפט שלום אחד לבית משפט שלום אחר באותו מחוז, נתונה לנשיא בית משפט השלום באותו מחוז. דא עקא, סמכות זו נתונה לנשיא בית משפט השלום במצב בו טרם החל הדיון בעניין שהעברת מקום הדיון בו נתבקשה. במקרה דנן נערכו, כפי שעולה מהבקשה שבפניי, מספר ישיבות קדם משפט בפני בית משפט השלום בהרצליה, ועל כן אין מדובר במצב שנכנס לגדרו של סעיף 49(א) הנ"ל. במצב מעין זה סמכותו של נשיא בית המשפט העליון לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי להורות על איחוד הדיון בשני תיקים העוסקים בנושא אחד חלה גם על תיקים הנדונים בבתי משפט שלום באותו מחוז (ראו, בש"א 414/05 עו"ד לויים נ' קליין (לא פורסם)). לגופו של עניין, איחוד הדיון בשני התיקים שלגביהם הוגשה הבקשה שבפניי הינו מוצדק, משום ששתי התביעות בהן עסקינן נוגעות לאותם מקרקעין ובעלי הדין בהן הם זהים. בנסיבות אלה איחוד הדיון בשתי התביעות ימנע הכרעות שיפוטיות סותרות באותו עניין ויחסוך בזמן שיפוטי יקר. נוכח העובדה שהתביעה בבית משפט השלום בהרצליה הוגשה לפני התביעה בבית משפט השלום בתל-אביב ומאחר שההליך בפני בית משפט השלום בהרצליה נמצא בשלב מתקדם יותר מבחינה דיונית, מן הראוי שהדיון המאוחד בשתי התביעות יתקיים בפני בית משפט זה. משנענה בית משפט השלום בהרצליה לבקשת המבקשים להגיש כתב תביעה מתוקן אין מניעה לאיחוד הדיון אף מבחינה זו.

אשר על כן, אני מורה בזאת, מכוח הסמכות הנתונה לי על-פי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, על העברת מקום הדיון בת.א. 55041/05 (שלום - תל-אביב) מבית משפט השלום בתל-אביב לבית משפט השלום בהרצליה ועל איחוד הדיון שם עם הדיון בת.א. 1626/05 (שלום - הרצליה).
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לאיחוד דיון

 2. איחוד הדיון סרבול הליכים

 3. איחוד הדיון מטעמי יעילות

 4. איחוד הדיון בתיקי מקרקעין

 5. התיישנות בקשה לאיחוד דיון

 6. איחוד הדיון - פגיעה בפרטיות

 7. בקשה לאיחוד דיונים בבית משפט

 8. איחוד הדיון בשלושה הליכים שונים

 9. איחוד הדיון בשמונה הליכים שונים

 10. בקשה לאיחוד דיון באותו בית משפט

 11. בקשה לאיחוד דיונים באותו בית משפט

 12. איחוד דיונים בבית משפט השלום והמחוזי

 13. איחוד הדיון בתביעות העוסקות בנושא אחד

 14. איחוד הדיון - תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון