איחוד וחלוקה של חלקות


1. לפניי בקשה לעיון חוזר בהחלטתי מיום 8.3.09, במסגרתה דחיתי בקשת המבקשים 1-13 לביטול צו מניעה זמני אשר ניתן במעמד צד אחד ביום 5.12.08 (להלן: "הבקשה"), האוסר עליהם ו/או על מי מטעמם לבצע כל עבודת בניה או הכנה לבניה על מקרקעין הידועים כחלקות: 37, 27, 82 ו-88 בגוש 16961 (להלן: "המקרקעין"). הבקשה התייחסה לביטול הצו ביחס לחלקות 27 ו-37 בלבד.

לטענת הנתבעים, בקשתם באה בעקבות שינוי נסיבות ועובדות חדשות בתיק.

בדיון שהתקיים ביום 27.5.2009 הודיע ב"כ המבקשים, עו"ד עזאיזה, כי חלה טעות בבקשה וכי הוא אינו מייצג את נתבעת 1-13, אלא רק את הנתבע 1 בלבד, ולכן אייחס את הבקשה דנן לנתבע זה בלבד, אשר ייקרא להלן "המבקש".

רקע וטענות הצדדים:

2. התביעה העיקרית ענייניה בבקשה לפירוק שיתוף במקרקעין. לטענת התובע, הוא המשיב, בשנת 1990 או בסמוך לכך אושרה, בהסכמת יתר הבעלים, ובאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה, תוכנית איחוד וחלוקה של החלקות הנ"ל. כתוצאה מאיחוד זה טוען התובע הוא הפך לבעלים במשותף יחד עם הנתבעים, על פי חלקו היחסי, בכל חלקות המקרקעין. הנתבעים, טענו מנגד, כי לתובע אין זכויות בשתי החלקות 27 ו-37, וזאת על פי החלטת בית המשפט לענייני משפחה בנצרת בתמ"ש 2390/99, ואשר ערעור עליה נמחק במסגרת ע"מ 1057/07.


במסגרת תיק המשפחה הורתה כבוד השופטת רבס, בין היתר, למחוק את רישום הבעלות על שם התובע בחלקות 27, 37, ו-19 בגוש 16961. משמע, התובע נותר בעל זכויות בחלקה 88 בלבד.

3. אין בכוונתי להרחיב בטענות הצדדים בבקשה ואני מפנה לשם כך להחלטתי מיום 8/3/2009 בעניין. בהחלטתי הקודמת דחיתי את בקשת המבקשים לבטל חלקית את צו המניעה שניתן על ידי במעמד צד אחד, והותרתי אותו על כנו. במסגרת ההחלטה הנ"ל קבעתי, כי המבקשים הודו בבקשתם, כי קיימת תוכנית איחוד וחלוקה משנת 1990 המקובלת עליהם, לפיה ארבע החלקות (27, 37, 82 ו-88) מאוחדות יחד, ולכן אין נפקות לכך שלתובע אין זכויות במקרקעין בחלקות 27 ו-37, כל עוד מוסכם כי הוא בעל זכויות בחלקה 88.

טענות המבקש:

4. המבקש מפנה לפסק הדין בתמ"ש 2390/99, שם נפסק בעמ' 9 לפסק הדין: ".. אני מורה על מחיקת שמו של הנתבע (המשיב – התובע כאן – י.ס.) מחלקות 27,37, ו-88 בגוש 16961 בלשכת רישום המקרקעין".

בעקבות פסק דין זה, טוען המבקש, תוקן רישום המקרקעין ביחס לשלוש החלקות הנ"ל ביום 24.3.09, כך שהמשיב אינו רשום יותר כבעל זכויות בחלקות הנ"ל. הרישום בחלקה 88 הוחזר למצבו הקודם, היינו רישום על שם המנוח סאלח חסן חוסין עזאיזה, אביו של המשיב. לפיכך טוען המבקש, בנסיבות אלו, ומאחר והמשיב אינו רשום כבעלים של המקרקעין אין הוא זכאי לבקש פירוק שיתוף.

5. עוד טוען המבקש ביחס לחלקה 88, כי קיימות הסכמות בע"פ בינו לבין אביו המנוח של המשיב (שהינו אחיו של המבקש), לפיהן בוצעה עסקת חליפין, כך שאביו של המשיב העביר את זכויותיו בחלקה 88 תמורת זכויות בחלקה 19 בגוש 16972.

בכל מקרה, טוען המבקש, כי לאביו של המשיב אין כלל זכויות בחלקה 88 ולכן גם למשיב אין זכויות כאלה, כי בצוואתו של אביו של המשיב נרשם שכל זכויותיו של המצווה במקרקעין, אשר לא הוזכרו מפורשות בצוואה יירשמו על שם חמשת בניו (המשיב ו-4 אחיו) בחלקים שווים ביניהם. מכאן יוצא שהמשיב רשאי להירשם כבעלים של 1/5 חלקים מתוך עיזבון אביו המנוח, המהווים כ- 98 מ"ר בלבד.

6. המבקש ממשיך וטוען ביחס למצב התכנוני של חלקה 88, כי בהתאם לתוכנית מתאר מס' 5248 החלקה הינה בשטח רשום של 5882 מ"ר, כאשר 1825 מ"ר (31.1% משטח החלקה) מיועדים למגורים, בעוד שאר השטח 4057 מ"ר (68.9%) ייעודם דרכים ובנייני ציבור.


לטענת המבקש, על פי הרישום זכאותו של אביו של המשיב בחלקה 88 הוא 1/12 המהווים כ- 490 מ"ר עליהם, כאמור, חלה הפקעה בשיעור 68.9% ולכן יוצא, כי שטחו של אביו של המשיב בחלקה, מסתכם ב- 152 מ"ר בלבד, ולכן חלקו של המשיב בעיזבון אביו 30 מ"ר בלבד.

גם לפי שיטת חישוב אחרת, על פי תשריט איחוד וחלוקה, אשר אושרה תכנונית על ידי הוועדה המקומית והמחוזית ביום 15.1.92, מסתכם השטח שבבעלות אביו של המשיב בשטח של 318 מ"ר, שהינו פחות משטח מגרש מינימאלי ואילו חלקו של המשיב בהתאם לחלקו בעיזבון הינו בשטח של 68 מ"ר.

אם כן, טוען המבקש, כי מאחר ולפי שתי שיטות החלוקה אין המשיב זכאי לקבל מגרש בשטח המינימאלי של 400 מ"ר, יש לדחות את בקשתו ולבטל את צו המניעה.

7. ביחס לעמדת המינהל כפי שהובאה בתגובתה לבקשה לביטול צו המניעה הזמני, לפיה יש להשאיר את הצו על כנו, טוען המבקש, כי נציגי המינהל הודיעו לבא-כוחו כי לדאבונם עמדתם לבית המשפט לא הייתה מעמיקה וכי המבקש צודק בטענתו, לפיה המינהל קיבל את מלוא זכויותיו בחלקות נשוא הצו בתחום חלקה 88 בלבד, כאשר שטח זה נמסר למועצה המקומית דבוריה, אשר הפקיעה אותו למטרות ציבור. לטענתו, המינהל הודיע כי בשל הוראות פנימיות אין הוא יכול להעביר הסכמה בכתב לבית המשפט, וזאת בטרם אשרה ההנהלה את האמור לעיל.

8. עוד טוען המבקש, כי המשיב נהג בחוסר ניקיון כפיים בכך שניסה לרשום זכויות השייכות לעיזבון אביו על שמו, וגרם בשל כך במזיד להטעיית רשם המקרקעין, עת העביר את זכויות אביו על שמו.

לכל האמור, מוסיף המבקש, כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו.

טענות המשיב:

9. המשיב מתנגד לבקשה וטוען, כי הדרך היחידה לתקוף את ההחלטה לביטול צו המניעה, היא באמצעות הגשת ערעור עליה. לגופו של עניין טוען ב"כ המשיב, כי אין בפטירת המשיב כדי לגרור מחיקת או דחיית התביעה שכן עיזבונו נכנס בנעליו.

10. ביחס לשינוי הרישום בלשכת המקרקעין לגבי חלקה 88, עת הוחזר שמו של אבי המשיב כבעל זכויות במקרקעין תחת המשיב, טוען ב"כ המשיב, כי היא נעשתה בדרך לא דרך תוך הטעיה של רשם המקרקעין על ידי הצגת פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, תמ"ש 2230/99, מבלי שהוצג לרשם המקרקעין פסק הדין בערעור ע"מ 1057/07. לטענתו, אכן במסגרת תמ"ש 2230/99 פסקה כבוד השופטת רבס, כי יש להחזיר את הרישום בחלקות 27,37 ו-88 בגוש 16961 על שם אבי המשיב, אך בערעור הוסכם בין הצדדים בהמלצת בית המשפט המחוזי, כי הודעת הערעור תימחק וכי הרישום בספרי המקרקעין ביחס לחלקה 88 יישאר על כנו, כפי שהיה ערב הגשת התביעה בבית המשפט לענייני משפחה, הסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין.

לטענת ב"כ המשיב, לאחר שהציג את פסק הדין המחוזי בפני רשם המקרקעין הושב הרישום על כנו, באופן שהמשיב נרשם כבעל זכויות בחלקה (ראה הודעה ב"כ המשיב מיום 1/6/2009).

11. ביחס לחישובים כפי שהם עולים מבקשת המבקש, טוען המשיב, כי גם בכך מנסה המבקש להטעות את בית המשפט, בכך שאת ההפקעה לצורכי ציבור הפחית אך ורק מחלקו של המשיב, ואילו חלקם של הנתבעים בחלקה זו ובשאר החלקים נותר על כנו, דבר המנוגד לכללים המחייבים על פי החוק.

12. לא זו בלבד, טוען המשיב בהודעתו מיום 1/6/09, כי הוא הגיש תביעה ביום 11.1.01 בבית משפט השלום בעפולה בת.א. 1066/01 כנגד המועצה המקומית דבוריה, במסגרתה תבע זכויותיו בחלקה 88. במסגרת הדיון הגישה המועצה המקומית דבוריה חוות דעת מומחה אשר ציין בחוות דעתו, כי על פי תוכנית החלוקה של חלקות 27,37,82,ו-88 רובה של חלקה 88 (72%) יועדו לשימושים ציבוריים ולכן הבעלים הפרטיים בחלקה קבלו פיצוי בגין חלקם היחסי בחלקה בצורה של הקצאת מגרשים בחלקות 27 ו- 37. לנוכח האמור בחוות הדעת, טוען ב"כ המשיב, נמחקה התביעה בבית משפט השלום בהסכמה. ב"כ המשיב טוען, כי האמור בחוות הדעת מטעם המועצה המקומית דבוריה מחזק את טענותיו, ולכן דין הבקשה דנן להידחות.

דיון והכרעה:

13. בראשית דבריי אציין, כי העובדה שהמשיב – התובע הלך לעולמו, אין בה כדי להוות עילה למחיקת התביעה שהוגשה על ידו ובנסיבות אלו העיזבון נכנס בנעליו והתביעה ממשיכה כסדרה, מה גם שהוגשה בקשה לתיקון התביעה כמתבקש מפטירת המשיב. גם לגופו של עניין אציין, כי לאחר שקראתי את טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

14. כאמור, שינוי הנסיבות המצדיק, לטענת המבקש, עיון חוזר הוא תיקון הרישום בספרי רישום המקרקעין ביחס לחלקות 27, 38 ו-88, שבוצע ביום 24.3.09 (לאחר מתן החלטתי בדבר דחיית בקשת ביטול צו המניעה הזמני אשר ניתנה ביום 8.3.09), כך שכיום אין המשיב רשום כבעל זכויות בחלקות הנ"ל וזאת בעקבות החלטת בית המשפט לענייני משפחה בתמ"ש 2390/99, אשר הורה על מחיקת המשיב כבעל זכויות בחלקות הנ"ל.

אלא שרשם המקרקעין שב ותיקן את הרישום ביחס לזכויות בחלקה 88, משהוצג לעיונו פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט המחוזי.

15. עיון ברישום המקרקעין נכון ליום 1/6/2009 המצורף להודעת המשיב מיום 1/6/2009 מעלה, כי ביום 19/5/2009 תוקן הרישום, כך שהמשיב נרשם כבעל זכויות בחלקה 88.

לא זו בלבד, לתיק צורף מכתב של רשם המקרקעין אל ב"כ המשיב מיום 18/5/2009, הנושא כותרת "תיקון רישום – גו"ח 16961/88 – דבוריה" במסגרתו נכתב: "לאחר שבדקתי את מכלול המסמכים הרלוונטיים לנכס שבנדון, הוריתי על תיקון הרישום בהתאם להחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 7.04.08, שבה נאמר כי "הרישום בספרי רישום המקרקעין של חלקה 88 גוש 16961 ישאר על כנו כפי שהיה ערב הגשת התביעה ע"י המשיבים ולא ישונה בו דבר מכוח פסה"ד של ביהמ"ש קמא". קרי, רישום נאשד סאלח עזאיזה (הוא המשיב – י.ס.)...כבעל 1/12 חלקים שהיו רשומים בשמו עפ"י רישום מיום 26.2.98......תיקון הרישום בוצע ביום 19/05/09 בשטר 10846/09".

על יסוד האמור, הרי שלא השתנה דבר באשר למצב הזכויות בחלקה 88, מאז החלטתי בבקשה לביטול צו מניעה זמני מ-08/03/09. לא זו בלבד משהוכח שהמשיב רשום כבעל זכויות בחלקה 88, אין אני נדרש בשלב זה של ההליך לדון בטענת המבקש, לפיה בוצעה בינו לבין אבי המשיב עסקת חליפין, כך שאביו של המשיב אינו בעלים בחלקה 88, וכך גם לא המשיב.

16. מאחר ונכון להיום המשיב רשום כבעלים של 1/12 חלקים בחלקה 88, ומאחר והמבקשים הודו בבקשה לביטול צו המניעה הזמני, כי קיימת תוכנית איחוד וחלוקה של חלקות 27, 37, 82 ו-88 בגוש 16961, כפי שציינתי בהחלטתי מיום 8.3.09, לפיה ארבע החלקות מאוחדות יחד, הרי שאין לעשות הפרדה של חלקות 27 ו-37 משאר החלקות ודי בכך שהמשיב הינו בעל זכויות בחלקה 88.

17. אשר-על-כן, אני דוחה את הבקשה ומותיר את צו המניעה הזמני על כנו.

המבקש ישלם למשיב הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, אשר ישולמו באמצעות בא-כוחו, תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה דנן, שאם לא כן ישאו ריבית והצמדה כחוק מהיום עד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. איחוד חלקות

 2. איחוד וחלוקת קרקע

 3. איחוד וחלוקה מחדש

 4. איחוד וחלוקה הפקעה

 5. הפקעה איחוד וחלוקה

 6. הסכם שיתוף פרצלציה

 7. איחוד וחלוקת קרקעות

 8. פרצלציה איחוד וחלוקה

 9. איחוד וחלוקת מקרקעין

 10. איחוד וחלוקה של חלקות

 11. איחוד וחלוקה של מגרשים

 12. איחוד וחלוקה היטל השבחה

 13. איחוד וחלוקה טבלת איזון

 14. איחוד וחלוקה שלא בהסכמה

 15. היטל השבחה איחוד וחלוקה

 16. איחוד וחלוקת קרקע חקלאית

 17. ביטול תכנית איחוד וחלוקה

 18. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים

 19. הפקעה במסגרת איחוד וחלוקה

 20. איחוד וחלוקה שלא בהסכמת הבעלים

 21. איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית

 22. תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים

 23. איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים

 24. התנגדות לאישור תכנית איחוד וחלוקה

 25. אי מיצוי הליכים של תכנית איחוד וחלוקה

 26. טענה כי טבלת הקצאה ואיזון לא שיקפה את כל בעלי החלקות

 27. מי הם בעלי הזכויות הזכאים להיכלל בתכנית איחוד וחלוקה ?

 28. תכנית איחוד וחלוקה הכוללת הסטה של דרך והעברה של שטח ציבורי פתוח

 29. ערר לאשר תוכנית איחוד וחלוקה נקודתית המוסיפה יחידות דיור ומניידת זכויות

 30. תכנית איחוד וחלוקה לשנות את מיקום המגורים כך שיתאפשר משני צידיו של הכביש

 31. תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים אשר שינתה ייעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א'

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון