איחוד משפחות עתירה


השופטת א' פרוקצ'יה

1. העותרים 1 ו-2 הם בני זוג שנישאו זה לזו ב-23.2.99 בטייבה. העותרת היא תושבת ואזרחית ישראל. העותר הוא תושב יהודה ושומרון. לעותרים נולדו שני ילדים. לאחר נישואיהם פנו העותרים בבקשה למתן רשיון ישיבת קבע לעותר במסגרת איחוד משפחות. הבקשה שהוגשה ב-11.4.01 נדחתה על ידי המשיב ב-16.1.02 מנימוקים בטחוניים. בתאריך 11.1.04 הגישו העותרים עתירה לבית משפט זה בה בקשו צו לשינוי החלטה זו של המשיב. בית המשפט דחה את העתירה על הסף בקובעו כי סירובה של הרשות ניתן שנתיים קודם לכן, ולא ניתן לבסס עתירה על סירוב זה מחמת שיהוי.

2. בפברואר 2004 פנו העותרים בבקשה נוספת לאיחוד משפחות. תשובת המשיב לבקשה ניתנה ב-19.2.04, ועל פיה נדחתה הבקשה על יסוד הוראות חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 (להלן – "הוראת השעה"). על החלטה זו נסבה עתירה זו, בה נטען כי סירוב הרשות לבקשה פוגע בעותרים שלא כדין, וכי יש לראות את מועד הגשת הבקשה לאיחוד משפחות כחל, למעשה, בזמן שקדם לכניסתה לתוקף של הוראת השעה, ולפיכך היא מצויה מחוץ לתחולתו של חוק זה.

3. לא נוכל להיענות לעתירה, ודינה להידחות על הסף.

העותרים פנו בבקשות לאיחוד משפחות בשני שלבים. הבקשה הראשונה נענתה בשלילה על ידי המשיב בתחילת שנת 2002, ופסק הדין בעתירה שהוגשה אודות בקשה זו חתם באופן סופי הליך זה, משהעתירה נדחתה על הסף, והחלטתו הראשונה של המשיב הפכה בכך לחלוטה.

עניינה של עתירה זו בבקשה שהוגשה בפברואר 2004 ואשר סורבה מנימוקים הקשורים בהסדר החקיקתי החדש, המשתקף בהוראת השעה. הצדק עם המשיב בטענתו כי יש להשקיף על בקשה זו כהליך חדש שאינו קשור בבקשה הראשונה, ויש לבחון הליך זה לאור הסדרי החקיקה התקפים כיום. הבקשה האמורה הוגשה לאחר החלטת הממשלה מיום 12.5.02 בענין איחוד משפחות, על פיה לא תתקבלנה בקשות חדשות לאיחוד משפחות ביחס לתושבי הרשות הפלשתינית אשר הוגשו לאחר מועד זה. ביום 6.8.03 פורסמה הוראת השעה וגם על פיה לא ניתן, ככלל, במשך תקופת תוקפה, להגיש בקשות חדשות לאיחוד משפחות עם תושבי הרשות הפלסטינית.

לאור האמור, אין להתערב בהחלטת המשיב לדחות את בקשת איחוד המשפחות נוכח מדיניות הממשלה והוראת השעה. יחד עם זאת, בעת זו תלויה ועומדת עתירה עקרונית בפני בית משפט זה באשר לחוקיותה של הוראת השעה בבג"צ 7052/03. באם ההכרעה תשפיע על תוקפה של הוראת השעה ועל מדיניות הממשלה בענין איחוד משפחות, תיפתח הדרך בפני העותרים להגיש את בקשתם מחדש, ודחיית עתירה זו על הסף לא תעמוד להם לרועץ.

העתירה נדחית, איפוא, על הסף, בכפוף לדברים האמורים לעיל.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון