הסכם קיבוצי כללי שכר מינימום

1. האם על הנתבעת - חברת אקווטרון רובוטיק סיסטמס בע"מ, לשלם דמי טיפול ארגוני לתובעת - התאחדות התעשיינים בישראל? זו השאלה העומדת להכרעתנו.

2. מהלך הדיון
התביעה הוגשה, בתחילה, לביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב והועברה לבית הדין בנצרת, כדי לקיים סמכות מקומית.
במסגרת דיון מוקדם שהתקיים ביום 7/7/11, לפני כבוד הרשם - מוסטפא קאסם, ניסחו הצדדים רשימת עובדות מוסכמת. בהמשך הגישו תצהירים וביום 23/12/12 התקיימה ישיבת הוכחות, במסגרתה נחקרו, על תצהירי עדותם הראשית: עד התובעת - מר ליאור אפלבאום ועד התובעת - מר יפתח שרון.
בסיום ישיבת ההוכחות קצבנו לצדדים מועדים לשם הגשת סיכומיהם ואלו אכן הוגשו בהמשך.
להשלמת התמונה יצויין כי דנו בתיק בהרכב חסר היות ונציג ציבור מעבידים שהוזמן לישיבת ההוכחות, לא התייצב.


3. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. הנתבעת הינה מפעל תעשייתי העוסק, בין היתר, ביצור ובפיתוח רובוטים אוטומטיים.
ב. התובעת הינה ארגון מעסיקים והיא חברה בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.
ג. התובעת הינה צד להסכמי המסגרת שאינם הסכמים קיבוציים כללים המסדירים שכר עבודה שאינם תוספת יוקר או שכר מינימום.
ד. הסכמי המסגרת עליהם חתומה התובעת, לאורך השנים, הורחבו בצווי ההרחבה החלים על הנתבעת.
ה. התובעת הינה צד להסכם הקיבוצי והכללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה שהורחב בצו ההרחבה וחל על כל ענפי התעשייה, לרבות הנתבעת.

4. להלן טענות ב"כ התובעת:
א. התובעת הינה צד להסכמים קיבוציים בדבר תוספת יוקר ובין היתר צד להסכמים קיבוציים כלליים בדבר הכנסת מינימום, הסכמים אשר הורחבו בצווי הרחבה החלים על הנתבעת.
ב. התובעת הינה צד להסכם הקיבוצי הכללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה שהורחב בצו הרחבה וחל על כל ענפי התעשיה וכן חל על הנתבעת.
ג. התובעת הינה צד להסכמים קיבוציים ענפיים בענפי המתכת, החשמל, האלקטרוניקה והתוכנה אשר הורחבו בצווי הרחבה החלים על הנתבעת.
ד. הנתבעת הינה מפעל תעשייתי, העוסק, בין היתר, בייצור ופיתוח רובוטים אלקטרונייים לניקוי בריכות.
ה. התובעת פנתה אל הנתבעת בדרישה למסירת פרטים על פי תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז - 1977 וכן בדרישה לתשלום דמי טיפול אולם הנתבעת לא העבירה פרטים או תשלום.
ו. התובעת חישבה את דמי הטיפול שדרשה מהנתבעת על פי הנתונים המצויים בידה ואשר פורסמו, בין היתר, בD and B.
ז. על הנתבעת לשלם דמי טיפול בסכום של 64,440 ₪ בצירוף מע"מ והפרשי הצמדה וריבית וזאת בהתייחס לשנים 2008-2010.


5. להלן טענות ב"כ הנתבעת:
א. העובדה שהתובעת חתומה על ההסכם הקיבוצי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה שהורחב בצו הרחבה וחל על כל ענפי התעשיה, אינה מקנה לה סמכות לגבות את דמי הטיפול.
ב. הנתבעת חברה בלשכת המסחר וכן בלשכת המסחר חיפה, שהם ארגוני מעסיקים או צד להסכם קיבוצי שהורחב והיא משלמת להם דמי חבר ולכן פטורה מלשלם דמי חבר לתובעת.
ג. אין לתובעת כל הצדקה לגבות דמי טיפול מהנתבעת והיא מנצלת את הוראות התקנות על מנת להפיק רווחים מבלי שתשקיע את דמי החבר במטרה לשמם נגבו.
ד. התובעת אינה נוהגת בשוויוניות כלפי כל המעסיקים מהם היא גובה דמי טיפול, עובדה המתבטאת במתן "הנחות" רק לחלק מהמעסיקים.

6. המסגרת הנורמטיבית
סעיף 33ד לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1977 (להלן:"חוק הסכמים קיבוציים"), שעניינו "דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים, קובע כי:

"(א). שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, באישור וועדת העבודה של הכנסת, הוראות בדבר חובת המעביד שחל עליו צו הרחבה לשלם דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב, הכל בשיעור ובתנאים שנקבעו כאמור. התקנות יכול שיחולו לגבי סוגי מעבידם, ענפי עבודה..למעט מפעל או מעביד שהוא חבר בארגון של מפעלים או מעבידים אשר נקבע בתקנות כאמור.
(ב) ..
בשנת 1977 הותקנו, מכוח הוראות חוק הסכמים קיבוציים, תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני - מקצועי לארגון מעבידים), התשל"ז - 1977 (להלן:"התקנות").

תקנה 1. (א) לתקנות קובעת כי:
"(א) מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני-מקצועי (להלן- דמי טיפול) כאמור בתקנה 2...."
תקנה 1(ב) לתקנות קובעת כי:
"(ב) מעביד שתקנת משנה (א) לא חלה עליו וחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום, ומפעלו עוסק בענף שקיים בו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי ענפי - ישלם דמי טיפול לארגון המעבידים שהוא צד לאותו הסכם קיבוצי כלל ענפי, ובלבד שאותו ארגון מעבידים הוא גם צד להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום שהורחב כאמור".

7. דיון והכרעה
בשים לב לרשימת המוסכמות ולאמור בסעיפים 3-6 לתצהירו של עד התובעת - מר אפלבויים, סעיפים אשר לא נסתרו, ניתן לקבוע שהתובעת הינה צד להסכמים קיבוציים בדבר תוספת יוקר וכן בדבר הכנסת מינימום כאשר הסכמים אלו הורחבו בצווי הרחבה החלים על הנתבעת. התובעת הינה גם צד להסכמים קיבוציים כלליים המסדירים שכר עבודה שאינו תוספת יוקר או שכר מינימום, כאשר הסכמים אלו הורחבו במספר צווי הרחבה שחלים על הנתבעת. התובעת הינה גם צד להסכם קיבוצי כללי בדבר הנהגת פנסיה מקיפה בתעשייה שהורחב בצו הרחבה שחל על כל ענפי התעשייה וכן חל על הנתבעת. בנוסף, התובעת הינה גם צד להסכמים קיבוציים ענפיים בענפי המתכת, החשמל, האלקטרוניקה והתוכנה אשר הורחבו במספר צווי הרחבה החלים, אף הם, על הנתבעת. מהאמור לעיל עולה כי לא יכולה להיות מחלוקת באשר לתחולת תקנה 1 (א) או לחילופין, תקנה 1(ב) לתקנות, בעניינינו. מכאן שצודקת התובעת בטענתה לפיה, חייבת הנתבעת לשלם לה דמי טיפול ארגוני.

8. גובה התשלום
התובעת, חישבה את דמי הטיפול אותם נדרשה הנתבעת לשלם, לפי מחזור של 65 מיליון ₪ ו - 100 עובדים (עמ' 12 שורות 10-25 לפרוטוקול וכן עמ' 13 ונספח א' לתצהירו של מר אפלבויים). מעדותו של עד הנתבעת - מר יפתח שרון, עלה כי בשנת 2008 היה מחזורה של הנתבעת 95 מיליון ₪, בשנת 2009 - 66 מיליון ₪ ובשנת 2010 כ - 80 מיליון ₪ (עמ' 16 שורות 20-24 לפרוטוקול). מכאן שמחזור של 65 מיליון ₪, אותו ייחסה התובעת לנתבעת לא חרג ממחזורה האמיתי ולמעשה היה אף נמוך הימנו.
בכל הקשור למספר עובדי הנתבעת, מעדותו של מר יפתח שרון עלה כי בשנת 2008 - עבדו בנתבעת 128 עובדים, בשנת 2009 - 98 עובדים ובשנת 2010 - 92 עובדים. מכאן שבשכלול נתוני שלוש השנים הללו, לא ניתן להגיד שהתובעת פגעה בנתבעת עת ערכה חישוביה לפי 100 עובדים.
כדי להיות זכאית לתשלום, חייבת התובעת להוכיח כי היא פנתה בדרישות לנתבעת. במקרה שלנו הוכיחה התובעת, באמצעות הצהרתו של מר אפלבויים (סעיף 9 לתצהירו) וכן במסגרת חקירתו הנגדית של מר יפתח שרון (עמ' 17 לפרוטוקול), כי פנתה אל הנתבעת בבקשה לקבל נתונים מדוייקים ובדרישה כי תשלם את דמי הטיפול.

9. טענת הנתבעת בדבר תעריפים שונים ?
הנתבעת טענה כי טבלת דמי החבר של התובעת הינה למראית עין שכן בפועל, היא אינה נוהגת בצורה שיויונית עת היא גובה דמי חבר. בענין זה מקובלת עלינו עדותו של מר אפלבויים לפיה טבלת דמי החבר היא המחייבת וכי הנחות ניתנות למפעלים המצויים בקשיים כלכליים וכן ע"פ קריטריונים המפורסמים באתר ההתאחדות (עמ' 14 שורה 18 לפרוטוקול וכן עמ' 15 שורה 10). בנקודה זו יצויין כי טענות הנתבעת באשר לשני מפעלים ששילמו, כביכול, תשלום שונה, לא הוכחו, מה גם שלגבי מפעל אחד ממילא נטען כי שולמו דמי חבר, שהם ממילא אינם הרלוונטיים לעניינינו. מכל מקום והואיל ובענין דמי טיפול נקבע כי אלו יהיו מחצית מדמי החבר או 0.5% מהשכר, הנמוך מבין שתי האפשרויות, הרי שהנתבעת יכלה להתעלם מטבלת דמי החבר ולהמציא נתונים על שכר עובדיה (נתון שהינו אובייקטיבי ומצוי, כולו, בשליטתה) אולם, משיקוליה, היא בחרה שלא להעביר נתון זה, חרף ההזדמנויות שניתנו לה לעשות כן (גם לאחר פתיחת ההליך).
בנקודה זו יצויין, עוד, כי לשיטת התובעת לו היה מחושבים דמי הטיפול לפי המחזור שמסר עד הנתבעת, הרי שהיא היתה נדרשת לשלם סכום של 76,000 ₪ ולא 64,400, כפי שנדרשה ומכאן שממילא זכתה כבר בהנחה ניכרת.
10. האם חברה הנתבעת בלשכת המסחר בחיפה ?
הנתבעת העלתה טענה זו במסגרת כתב הגנתה אולם לא הביאה כל ראיה להוכחת טענה זו. מה גם שבמסגרת פסק דין שניתן ביום 12/8/11, בתיק ד"ט 3308-09 התאחדות התעשיינים - אר.אס.אל אלקטרוניקה בע"מ, ואשר כנגדו הוגש ערעור שעדיין תלוי ועומד, נדחתה טענה זו.

11. לסיכום
לנוכח כל האמור לעיל ובשים לב לטענות התובעת וחרף טענות הנתבעת אשר רובן לא הוכחו, הרינו מקבלים את התביעה ובהתאם מורים לנתבעת לשלם לתובעת דמי טיפול ארגוני מקצועי עבור השנים 2008-2010 בסכום של 64,400 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק מינואר 2011 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

11. הוצאות
בנוסף, הרינו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 600 ₪ בגין הוצאות משפט וסכום של 2,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד. הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולמו בתוך 30 יום מיום שפסה"ד יומצא לנתבעת.

12. זכות ערעור לבית הדין הארצי בירושלים, בתוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לצדדים.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון