הסכם קיבוצי מיוחד תכנית הבראה

1. המבקשת הגישה בקשה זו למתן סעד זמני האוסר על המשיבה להפסיק את עבודתה וזאת עד למתן פסק הדין בתביעה העיקרית.

2. ואלו עיקר העובדות הצריכות לעניין:

א. המבקשת עובדת קבועה במשיבה מאז שנת 1997.

ב. המבקשת היתה מועמדת לפיטורין בשל צמצומים וזומנה על כן ע"י המשיבה לישיבת שימוע.

ג. ביום 27.9.04 זומנה המבקשת להתייצב לועדת השימוע, אולם המבקשת נעדרה בשל "התחיבויות אחרות".

ד. המבקשת זומנה בשנית לשימוע ליום 6.10.04. המבקשת ביקשה להופיע בלווית עו"ד וביקשה לדחות מועד השימוע ליום 13.10.04.

ה. ישיבת השימוע נדחתה לבקשת המבקשת ליום 13.10.04 אולם המבקשת לא הופיעה וזאת, לטענתה, בהמלצת ההסתדרות.

ו. מועד רביעי לשימוע נקבע ליום 29.12.04 גם אז לא התייצבה המבקשת בטענה שכך הומלץ לה ע"י ההסתדרות, וכן בטענה שהיא חולה, על אף שלטענה זו לא נמצא אישור מחלה בר תוקף ליום השימוע.

ז. הועדה דנה בהעדר המבקשת והחליטה על פיטוריה.

למבקשת ניתנה הודעה מוקדמת בת חודשיים ימים.

3. עיקר טענות המבקשת בבקשתה

א. לטענת המבקשת, לא נערכה תכנית הבראה, לא קויים מו"מ או התיעצות עם נציגות העובדים וההסתדרות ופיטוריה, במסווה פיטורי הבראה, אינם בני תוקף.


ב. עוד טענה המבקשת כי פיטוריה נובעים משיקולים פוליטיים ונקמניים וכי עובדים שנלקטו אחריה לעבודה במשיבה – עדיין מועסקים.

ג. הפיטורים נגועים בפגיעה בעיקרי הצדק הטבעי ובעיקר בפגיעה בזכות השימוע.

4. תמצית טענות המשיבה בתשובתה

א. למשיבה נערכה תכנית הבראה אשר אושרה ע"י משרד הפנים, חברי המועצה וועד העובדים במועצה.

במסגרת תכנית זו בוטלה משרתה של המבקשת עקב מיזוג אגפים.

ב. המשיבה פעלה כדין בכל הנוגע להליך פיטורי המבקשת .


ג. המבקשת היא שניסתה להכשיל סיום העסקתה וקיום ישיבה בעניינה בועדת השימוע.

ד. המשיבה מכחישה כי בפיטורי המבקשת נגועים שיקולים זרים.

5. בישיבת 14.2.05 טען ב"כ המבקשת בהרחבה כנגד החלטת הפיטורין שאינה במסגרת תכנית הבראה שכן ההסתדרות אינה צד לה, ועמד על קיום הדיון בבקשה.


המבקשת, כמו גם מצהירי המשיבה, נחקרו, והצדדים סיכמו בקצרה טענותיהם.

6. ביום 16.2.05 התקבלה בקשה דחופה להשהיית מתן החלטה בשל ניהול מו"מ עם הסתדרות המעו"ף והקפאת פיטורי העובדים, לרבות המבקשת.

7. ביום 20.2.05 הוגשו, בד בבד, תגובה מטעם המבקשת, והודעה על צרוף הסכם קיבוצי מיוחד עם הסתדרות המעו"ף, מטעם המשיבה, הסכם בו הוסכם על פיטורי עובדים ובכללם ופיטורי המבקשת.

8. המבקשת, בתגובתה, ביקשה כי הסעד הזמני יתקבל וזאת לנוכח ביטול הודעת הפיטורין ע"י המשיבה עקב הכניסה למו"מ עם ההסתדרות.

הוסיפה המבקשת בתגובתה, כי אם תושג תכנית הבראה עם הסתדרות המעו"ף, ותרשם כהסכם קיבוצי מיוחד, תוכל המשיבה לבקש לבטל את הצו בשל שינוי הנסיבות.

9. המשיבה, מצידה, הודיעה כי אינה חפצה עוד בעכוב מתן ההחלטה, ומשהסכימה הסתדרות המעוף לסיום עבודת המבקשת, הדבר מהווה חיזוק נוסף למהלך הפיטורין.

10. ביום 22.2.05 הגישה המשיבה בקשה לביטול השהיית מתן החלטה ובה נאמר:

"בהמשך להודעה על הגשת הסכם קיבוצי מיוחד מיום 20.2.05 לפיו נתנה בין היתר הסתדרות המעו"ף ומר סאלח סעד את הסכמתו למהלך החוקי, הבלתי הפיך והמתבקש של אישור תכנית ההבראה הכוללת , בין היתר סיום העסקת התובעת, המשיבה מודיעה כי ועדת הפיטורים התכנסה ביום 21.2.05 ולנוכח האישור של ההסתדרות למהלך סיום העסקת התובעת, הוחלט לבטל את מכתב הקפאת פיטורי התובעת ולהוציא לה מכתב בדבר תקפות סיום עבודתה אצל המשיבה...

לאור האמור ולנוכח אישור הסתדרות המעו"ף לסיום עבודת התובעת, הושמט הבסיס עליו נשענת בקשת התובעת לסעדים זמניים, ובית הדין הנכבד מתבקש לדחות את הבקשה לסעדים זמניים כמבוקש ע"י המשיבה".

11. תגובה, המהווה לממשה סיכומים מפורטים, הוגשה ע"י המבקשת ביום 28.2.05.

במסגרת תגובה זו טוענת המבקשת כי "המשיבה אינה צריכה להנות מחלוף הזמן השיפוטי עד להכרעת כבוד בית הדין, ובמיוחד שאותו זמן נוצר בשל בקשות של המשיבה על סמך עובדות שנוצרו לאחר הודעת הפיטורין, כך שהן לא שימשו בסיס להחלטה הבלתי חוקית לפיטורי המבקשת כאשר הוחלט על פיטוריה" (סע' 7 לתגובה).

בתגובה נכללות ראיות חדשות ותמיהות על התנהלות והתנהגות ההסתדרות בחתימתה על ההסכם הקיבוצי המיוחד.

מוסיפה וטוענת המבקשת בתגובתה, כי גם לפי הוראות ההסכם הקיבוצי, חובה לקיים שימוע לפני החלטה על פיטורין, ושימוע כזה, לאחר חתימת ההסכם, לא נעשה.

כזכור, המבקשת טענה כי לא התייצבה לשימועים הקודמים שנקבעו לה – בהנחיית ובהוראת ההסתדרות.

עוד טוענת המבקשת כי הרכב ועדת הפיטורין לא היה חוקי, שכן היועץ המשפטי אינו עובד מועצה אלא נותן שירותים למועצה ואינו יכול לשמש חבר בועדת הפיטורין.

בשל כל הפגמים שנפלו בהליך, יש לטענת המבקשת להורות על ביטול פיטוריה כבר במסגרת הסעד הזמני.

הכרעה

12. סבורנו, כי חתימת ההסכם הקיבוצי המיוחד יש בו משום שינוי נסיבות, ובכך מודה אף ב"כ המבקשת (סע' 3 לתגובתו מיום 20.2.05).


13. חתימת ההסכם ובו רשימת המפוטרים מלמד על הצורך האמיתי, אם כי הכואב, בפיטורי עובדים או בקיצוץ משרותיהם.

14. הסכמת הסתדרות המעו"ף להכללת שמה של המבקשת ברשימת המפוטרים ובמיוחד משהיתה לה מעורבות בהליכי הפיטורין והשימוע שננקטו, גורעת לכאורה מטענות המבקשת בדבר העדר צורך אמיתי בפיטוריה ושיקולים זרים העומדים ביסוד ההחלטה לפטרה.

15. עם זאת, גם ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ושהוגש לתיק ביום 20.2.05 מחייב קיום הליך שימוע. וכך נאמר בהסכם לענין זה:

"8. הרשות המקומית תקיים הליך שימוע עפ"י דין לעובדים אשר אמורים לסיים את עבודתם. כל עובד זכאי להזמין חבר ועד ו/או מי מטעמו של העובד שיהא נוכח בהליך השימוע".

16. הואיל והסכמת ההסתדרות לפיטורי המבקשת ניתנה, כאמור, לאחר שהוצאה למבקשת הודעת פיטורין, ולאחר שלא התייצבה היא לשימוע במצוות נציג ההסתדרות עצמו, על המשיבה לערוך למבקשת שימוע לו היא זכאית גם מכח הוראות ההסכם הקיבוצי המאוחר להליכי פיטוריה.

המשיבה תזמן את המבקשת לשימוע תוך 10 ימים מהיום בפני ועדת שימוע שהרכבה כדין. הועדה תשמע טענות המבקשת בלב פתוח ונפש חפצה ותנמק כל החלטה אליה תגיע.

על כל שינוי בעמדות הצדדים יודיעו הם לבית הדין בהתאם.

17. "כלל הוא שאין לשלול מן העובד את זכות הטיעון קודם פיטוריו. מוסד השימוע נועד לאפשר לעובד למסור את גרסתו ולאפשר למעביד לקבל החלטה מושכלת המבוססת על מירב הנתונים הנוגעים לצד, עם זאת, המנעות ממתן זכות שימוע אינה מחייבת בהכרח, ביטול הפיטורין" (ע"ע 1334/04 נינה טופר נ' מ.מ.תל שבע (טרם פורסם), אוזכר גם בע"ע 1330/04 ד"ר אמאל ביאעה נ' בית ספר טרסנטה, פסק דין מיום 6.2.05, (טרם פורסם)).

18. לנוכח הצהרת גור אריה שהצהירה המשיבה, והטענה שתפקידה של המבקשת בוטל, לנוכח הסכמת הסתדרות המעו"ף לפיטורי המבקשת וכלל נסיבות העניין, איננו נעתרים בשלב זה לבקשה ליתן צו המונע כניסת פיטורי המבקשת לתקפם עד למתן החלטה בתביעה העיקרית.

19. על המבקשת להודיע תוך 30 יום מהיום את עמדתה באשר לתיק העיקרי.

20. למעקב ביום 1.5.05.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות הבראה

 2. חוב דמי הבראה

 3. התיישנות הבראה

 4. אישור תכנית הבראה

 5. התפטרות דמי הבראה

 6. התיישנות דמי הבראה

 7. חופשת לידה דמי הבראה

 8. הסכם קיבוצי דמי הבראה

 9. איחור בתשלום דמי הבראה

 10. חישוב דמי הבראה למטפלת

 11. חילופי מעבידים דמי הבראה

 12. התיישנות פדיון דמי הבראה

 13. התיישנות תשלום דמי הבראה

 14. הסכם קיבוצי תוכנית הבראה

 15. חופשה ללא תשלום דמי הבראה

 16. התיישנות זכאות לדמי הבראה

 17. הסכם קיבוצי כללי דמי הבראה

 18. הסכם קיבוצי בדבר דמי הבראה

 19. הסכם קיבוצי תשלום דמי הבראה

 20. הסכם קיבוצי בעניין דמי הבראה

 21. הסכם קיבוצי מיוחד תכנית הבראה

 22. תביעה לתשלום פיצויי פיטורין, דמי הבראה ופדיון חופשה שנתית

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון