הסכם קיבוצי מכבי שירותי בריאות

רקע

ביום 17.10.90 התקשר ד"ר ישראל הורנר, מומחה ברפואה פנימית (להלן:"ד"ר הורנר") עם מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") בהסכם לפיו התחייב ד"ר הורנר ליתן לחברי מכבי שירותי בריאות במרפאה בנתניה (להלן: "ההסכם הראשון").

ביום 18.2.92 נערך בין ד"ר הורנר לבין מכבי הסכם נוסף לפיו הסתיימה ההתקשרות בהתאם להסכם הראשון ביום 31.12.90, וביום 1.1.91 החלה תקופת התקשרות חדשה למתן שירותי בריאות במרפאתו של ד"ר הורנר בנתניה, לפיו פועלים הצדדים עד עתה (להלן: "ההסכם השני").

ביום 18.1.06 נכרת בין מכבי לבין ועד הרופאים העצמאיים אשר בין חבריו נמנה ד"ר הורנר, הסכם אשר בין היתר נקבע בו כי גיל הפרישה של הרופאים אשר בחוזיהם נקוב גיל 65 יהיה 68 (להלן: "הסכם ועד הרופאים העצמאיים").

ביום 3.7.06 התקיימה פגישה בין ד"ר מיקי נובל המנהל הרפואי של מחוז השרון במכבי, לבין ד"ר הורנר בה נמסר לד"ר הורנר כי ההתקשרות בין מכבי לבינו תסתיים ביום 31.3.07. במכתב נוסף מיום 30.7.06 הודיעה מכבי לד"ר הורנר כי הוחלט על סיום ההתקשרות עמו עקב הגיעו לגיל 68 בהתאם למדיניות מכבי ולמוסכם בין ד"ר הורנר למכבי. עם זאת, הסכימה מכבי להאריך עוד את תקופת ההתקשרות עד ליום 30.6.07.

ד"ר הורנר אינו משלים עם החלטת מכבי להפסיק את ההתקשרות עמו עקב הגיעו לגיל 68, ועם קבלת ההודעה על הפסקת ההתקשרות בינו לבין מכבי פעל לשנות את ההחלטה של מכבי, אולם מכבי עומדת על הפסקת ההתקשרות עם ד"ר הורנר בהתאם למדיניותה ובהתאם למוסכם.

בת.א 1976/07 תבע ד"ר הורנר ליתן צו האוסר על מכבי להפסיק את ההתקשרות עמו וככל שהפסקת ההתקשרות תצא אל הפועל להורות למכבי לשוב ולהתקשר עמו בהתאם לתנאים שנהגו בין הצדדים עובר לצו המבוקש.

בבקשה שלפני עותר ד"ר הורנר לצו מניעה זמני שיאסור על מכבי להפסיק את ההתקשרות עמו.

במסגרת ההתדיינות שניהלו הצדדים בהליך שלפני ובהליך נוסף שהתנהל בבית המשפט העליון (רע"א 5559/07) הגיעו הצדדים להסכמה לפיה תוארך ההתקשרות בין הצדדים עד ליום 5.8.07.

דיון

א. מכבי הגישה בקשה לעיכוב הליכים והעברת התובענה לבוררות מכוח הוראות סעיף 18 להסכם השני המסמיך את בית הדין של מכבי להכריע בסכסוכים בקשר עם ההסכם האמור (בשא 15428/07). הכרעה בבקשה האמורה תינתן בנפרד. מכל מקום אין בהכרעה בבקשה האמורה, תהיה אשר תהיה, כדי לשלול את סמכותו של בית משפט זה לדון בבקשה לסעד זמני.


ב. לטענת ד"ר הורנר החלטת מכבי להפסיק את ההתקשרות עמו עקב הגיעו לגיל 68 מהווה הפליה אסורה מחמת גיל, שימוש בזכות לביטול ההסכם שלא בתום לב, ופגיעה בזכותו לכבוד ובזכותו לחופש העיסוק.

עוד טוען ד"ר הורנר כי התניה בדבר הפסקת ההתקשרות מחמת גיל, נוגדת את תקנת הציבור ומהווה תניה מקפחת בחוזה אחיד שיש לבטלה.

ג. בסעיף 13 ד להסכם השני (נספח ג), נקבע:


"לא נמסרה הודעה על הפסקת ההתקשרות בתוך תקופת הנסיון – תמשך ההתקשרות עד תום תקופת הניסיון ולאחר מכן תתחדש מאליה לתקופות של שנה אחת בכל פעם כל עוד לא הודיע צד למשנהו, באופן שיפורט להלן, על רצונו להביא ההסכם לידי סיום וכל זאת עד הגיע הרופא לגיל 65 מועד בו יגיע ההסכם לסיומו.

הקופה תהא רשאית להודיע לרופא בהודעה מוקדמת של 3 חודשים מראש על רצונה להביא ההסכם לידי סיום, ובמקרה כזה יובא ההסכם לידי סיום בתום המועד הנזכר בהודעת הקופה.

הרופא יהיה רשאי להודיע לקופה בהודעה מוקדמת של 3 חודשים מראש על רצונו להביא ההסכם לידי סיום, ובמקרה כזה יובא ההסכם לידי סיום בתום מועד זה."

בהסכם ועד הרופאים העצמאיים מינואר 2006, שונה הגיל הנקוב בסעיף 13ד להסכמים שבין הרופאים העצמאיים לבין מכבי, לגיל 68 (נספח ו לתשובת מכבי).

נמצא, שבעת כריתת ההסכם השני הסכים ד"ר הורנר להפסקת ההתקשרות עם מכבי בהגיעו לגיל 65.


ד"ר הורנר לא פעל לבטל או לשנות את התנאי האמור עד למועד בו הודיעה לו מכבי על הפסקת עבודתו, ולמצער עד לכריתת הסכם ועד הרופאים העצמאיים, לגביו טוען ד"ר הורנר כעת כי אינו מחייבו.

ד. אף אם הוראות סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988, לפיהן נאסר על מעסיק להפלות בין עובדים או בין דורשי עבודה מחמת גיל בקשר עם פיטורי עובד, אינן חלות בענייננו, נכון אני לצאת מנקודת מוצא לפיה אין להפלות בין עובדים ו/או רופאים עצמאיים המועסקים על ידי מכבי בקשר עם מועד פרישתם או הפסקת ההתקשרות עמם.

בדנג"ץ 4191/97 רקנט אפרים ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה (פורסם בתקדין) (להלן: "עניין רקנט"), נקבע:

" ...עם זאת, הבנתו של השוויון מחייבת עריכתן של שתי בדיקות נוספות, הנותנות לו את היכולת לפתור בעיות קונקרטיות: ראשית, מהי קבוצת בני האדם שכלפיה נדרש יחס שווה? בדיקה זו משיבה על השאלה: "שוויון כלפי מי?". מכוחה של בדיקה זו נקבעת קבוצת בני האדם אשר כלפיהם נדרשת התנהגות שוויונית ("קבוצת השוויון" ככינויו של השופט זמיר בדיון המקורי, עמ' 346). שנית, מהן דרישות השוויון במסגרת קבוצת השוויון. בדיקה זו משיבה על השאלה: "כיצד יש לנהוג, על מנת לקיים שוויון בין הפרטים הנכללים בקבוצה שהנורמה חלה עליה" (פרשת ק.א.ל., עמ' 233)."

בתשובתו מיום 29.7.07, מונה ד"ר הורנר את קבוצות הרופאים אשר ביחס אליהן מופלה הוא לכאורה לרעה על ידי מכבי (סעיף 28), ואלה הן:

  1. קבוצת הרופאים העצמאיים הצעירים ממנו.
  2. קבוצת הרופאים שההתקשרות עמם מוארכת עד גיל 75.


מתצהירה של טל קיביץ המצהירה מטעם מכבי, עולה כי במכבי קבוצת רופאים שכירים הפורשים מעבודתם בגיל 67 בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד – 2004, קבוצת של כ – 20 רופאים עצמאיים שהתקשרו עם מכבי בהסכם למתן שירותי בריאות עובר לשנת 1988, וקבוצה של רופאים עצמאיים שהתקשרו עם מכבי בהסכם למתן שירותי בריאות לאחר שנת 1988 בהם נמנה ד"ר הורנר (סעיפים 52 – 59 לתצהיר).

לא מצאתי שביחס לקבוצת "הרופאים הצעירים" אליה מתייחס ד"ר הורנר מבלי לציין את מהותה, קיים הסדר פרישה שונה מזה של ד"ר הורנר.

על קבוצת הרופאים השכירים של מכבי חלות הוראות חוק גיל פרישה ועל כן, איני סבור שקבוצה זו מהווה קבוצת ייחוס רלבנטית לענייננו.

אכן, הקבוצה המונה כ – 20 רופאים עצמאיים ותיקים מספקים שירותי בריאות דומים לשירות הבריאות אותו מספקים יתר הרופאים העצמאיים הקשורים עם מכבי. ברם נוכח נסיבות ותנאי ההסכמים שנכרתו עם כל אחד מחברי קבוצה זו עובר לקביעת מדיניות מכבי בדבר הגבלת ההתקשרות ובהתחשב במספרם המצומצם, נראה שאין לראות בקבוצה זו קבוצת ייחוס להשוואת תנאי ההעסקה של ד"ר הורנר.

נמצא שקבוצת הייחוס הרלבנטית להשוואת תנאי ההעסקה של ד"ר הורנר היא קבוצת הרופאים העצמאיים אשר התקשרו עם מכבי לאחר שנת 1988, עליה נמנה גם ד"ר הורנר. כל אחד מקבוצה זו התקשר עם מכבי בתנאים זהים
ולגבי כולם נקבע כי בהגיעם לגיל 68, נכון להיום, תופסק ההתקשרות בינם לבין מכבי. לפיכך, נראה לכאורה שד"ר הורנר לא הופלה לרעה ביחס לכל אחד מחברי קבוצת הייחוס הרלבנטית.

בעניין רקנט, עליו נסמך ד"ר הורנר, דן בית המשפט בערעור נוסף בטענה לפיה אנשי צוות דיילי אוויר המועסקים על ידי אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ (להלן: "חברת אל על") על פי הסכם קיבוצי מיוחד, מופלים לרעה ביחס לעובדי הקרקע של חברת אל על משום שהם מחוייבים לפרוש מעבודתם כדיילי אוויר בהגיעם לגיל 60, בעוד עובדי הקרקע רשאים להמשיך בעבודתם עד גיל 65. בית המשפט מצא שעובדי הקרקע מהווים קבוצת ייחוס רלבנטית להשוואת תנאי ההעסקה של אנשי צוות אוויר וכי בהעדר טעמים ענייניים להבחנה בין אנשי צוות דיילי האוויר לבין עובדי הקרקע של חברת אל על ביחס לגיל הפרישה על חברת אל על להחיל על דיילי האוויר נורמות זהות לאלה שהיא מחילה על עובדי הקרקע שאם לא כן מדובר בהפליה מחמת גיל. משמצאתי שאין ד"ר הורנר מופלה לרעה ביחס לקבוצה עליה הוא נמנה, אין באמור בעניין רקנט כדי לסייע לו.

ה. משמצאתי שלכאורה לא הופלה ד"ר הורנר, נראה שאין לקבל את טענתו לפיה ההוראה על הפסקת ההתקשרות עמו עם הגיעו לגיל 68 נוגדת את תקנת הציבור, ואף לא את טענתו לפיה התנאי האמור מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד שיש לבטלו.

ו. החלטת מכבי על הפסקת ההתקשרות עם ד"ר הורנר עם הגיעו לגיל 68, מתיישבת עם מדיניותה הכללית של מכבי ומתייחסת לכלל הרופאים העצמאיים הקשורים עם מכבי, למעט קבוצה קטנה של רופאים ותיקים אשר התקשרו עם מכבי עובר לשנת 1988 בהסכמים בהם לא נכללה תניה בדבר הפסקת ההתקשרות.

בין מכבי לבין ועד הרופאים העצמאיים התנהל משא ומתן אשר הבשיל לכדי הסכמה בדבר גיל הרופא בו תסתיים ההתקשרות בין מכבי לבין כל אחד מהרופאים העצמאיים. לפיכך, איני סבור שהחלטתה של מכבי להפסיק את התקשרותה עם כל אחד מהרופאים העצמאיים בהגיעו לגיל 68 לוקה בחוסר סבירות המצדיק התערבות.

ז. אפילו אניח שאין בהסכמה אליה הגיעו מכבי וועד הרופאים העצמאיים, כדי לחייב את ד"ר הורנר, ואוסיף ואניח כי לאחר הגיע ד"ר הורנר לגיל 65 הוסכם בדרך של התנהגות על הארכת תוקף ההתקשרות מעבר לגיל 65 מבלי לקבוע מועד לסיום ההתקשרות, אין בכך כדי לסייע לד"ר הורנר. על פי הוראות ההסכם השני זכאית מכבי להפסיק את ההתקשרות בהודעה מראש של שלושה חודשים באופן חד צדדי וללא נימוק, ממילא זכאית היא להפסיק את ההתקשרות עם ד"ר הורנר מהטעם שד"ר הורנר הגיע לגיל 68 ובהתאם למדיניותה מפסיקה היא את ההתקשרות עמו.

נוכח האמור לעיל באשר למדיניות הכללית של מכבי באשר לגיל הרופא בו מסתיימת ההתקשרות בין מכבי לבין הרופאים העצמאיים וההסכמות אליהן הגיעו מכבי וועד הרופאים העצמאיים במכבי, איני מקבל את טענת המבקש לפיה בביטול ההתקשרות עמו עשתה מכבי שימוש בזכות הביטול שלא בתום לב.

ח. בהתחשב באמור לעיל, איני סבור שנכון יהיה להתערב בשלב זה בהסכמה שהושגה בין מכבי לבין ועד הרופאים העצמאיים אשר כך נכון להניח מייצג את עניינם של הרופאים העצמאיים אותם הוא מאגד, ובהם ד"ר הורנר (נספח ג2 לתשובת מכבי).

ט. הפסקת ההתקשרות בין ד"ר הורנר לבין מכבי תגרום לד"ר הורנר הפסד כספי בשל הפסקת מתן שירותי בריאות לחברי מכבי, אולם אין בהפסקת ההתקשרות כדי למנוע מד"ר הורנר אפשרות לעסוק במתן שירותי בריאות באמצעות קופות חולים אחרות עמן הוא קשור בהסכמים דומים (סעיף 26 לתצהירו של ד"ר הורנר מיום 17.6.06) או באופן בלתי תלוי בקופת חולים. לכך יש להוסיף כי ד"ר הורנר הסכים ליתן למכבי זכות לביטול ההסכם באופן חד צדדי בהודעה מראש של שלושה חודשים, וממילא בהתקשרותו עם מכבי נטל על עצמו סיכון שההסכם יבוטל באופן חד צדדי על ידי מכבי. מנגד, מכבי זכאית לאכיפת זכותה לסיום ההתקשרות מכוח ההסכמים שנכרתו בינה לבין ד"ר הורנר וועד הרופאים העצמאיים, תוך הקפדה על מדיניות אחידה ביחס לרופאים העצמאיים הקשורים עימה.

י. במסגרת ההליכים המשפטיים בהם נקט ד"ר הורנר הוסכם על הארכת ההתקשרות עד ליום 5.8.07, כדי לאפשר למכבי לבחון האם ניתן יהיה להתקשר עם ד"ר הורנר למשך שנתיים נוספות עד גיל 70, בהתאם לנוהל החריגים הנהוג אצלה ביחס לרופאים שלגביהם קיימת הערכה מקצועית גבוהה. לאחר בדיקה מצאה מכבי כי לא מתקיימים בד"ר הורנר התנאים המצדיקים את הארכת ההתקשרות מעבר לגיל 68.

בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות נגד מתן הסעד הזמני המבוקש.

סוף דבר

אני דוחה את הבקשה.

המבקש ישלם למשיבה את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 5,000₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון