הסכם קיבוצי משען

1. המשיב (להלן - X) הגיש לצו מניעה זמני ולצו עשה זמני (להלן - הבקשה, שיאסור על המבקש בבקשה זו (להלן - משען) להפסיק את עבודתו של X במשען, לשנות לרעה את תפקידו, מעמדו ותנאי עבודתו הנוכחיים ולפטר אותו. בצו העשה מתבקש תשלום שכרו.


2. משען הגישה בקשה לעיכוב הליכים (להלן - בקשת העיכוב), כשהיא מתבססת בבקשת העיכוב על סעיף הבוררות בחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות (להלן - חוקת העבודה).

3. משען גם הגישה תביעה לאישור הפסקת העבודה לרשות השיפוט הארצית של ההסתדרות (להלן - רשות השיפוט).

4. X טוען כי אין להיעתר לבקשת העיכוב מן הנימוקים הבאים;
א) משען אינה מוסמכת להגיש בקשה זו. רק ההסתדרות היא זו המוסמכת להגיש בקשה מסוג זה;
ב) סעיף הבוררות בחוקת העבודה אינו יכול לחסום את X מלהגיש תביעה לבית-הדין. לעניין זה מסתמך X בין השאר, על פסק-הדין בדב"ע לט/115 - 3 [1] (להלן - פסק-הדין ששת הכוכבים), ועל פסק-הדין בע"א 256/63 [2], בע' 297 (להלן - פסק-הדין אטלנטיק);
ג) ההליכים הקודמים לבוררות על-פי חוקת העבודה לא מוצו.
ד) יש טעמים מיוחדים לעיכוב הבוררות:
1) סעיף הבוררות בחוקת העבודה תוקן ווסחו המתוקן אינו ברור.
2) בתביעה לרשות השיפוט כלולה האשמה כנגד X על השמצת ההסתדרות, הנתמכת בחוות דעת של יועצים משפטיים של ההסתדרות. באוירה זו יש חשש רב, שX לא ישמע על ידי ההסתדרות, ויש חשש שלרשות השיפוט יהיה עניין בתוצאות הבוררות.
3) X מעוניין לטהר את שמו, ואת מבוקשו זה לא יוכל להגשים בבוררות.

5. א) הבקשה ובקשת העיכוב שבאה בעקבותיה היא תולדה של סכסוך, שכבר הגיע לדיון בבית-דין זה בתיק מח/1709 - 3 (להלן - הבקשה הראשונה);

ב) גם בבקשה הראשונה נדונה בקשת עיכוב הליכים, שהוגשה על ידי משען, וניתן צו לעיכוב הליכים כמבוקש;
א) מה נשתנה ההליך בבקשה הראשונה בה הסכים בא-כוחו של X, אומנם בלשון רפה מאוד, לעיכוב ההליכים מהליך זה? מבחינה מהותית אין לעניין הזכות לעיכוב ההליכים שנדון, עקב הגשת הבקשה הראשונה ובין הליך זה, שום שינוי מהותי, אך בא-כוחו של X טען לפנינו ארוכות, שמקרה זה הוא יחודי, ומצדיק עיכוב הליכים כפי שפרטנו.

6. א) סעיף הבוררות בחוקת העבודה נדון בבית-המשפט העליון פעם אחת בע"א 523/67 [3] (להלן - פסק-הדין רוזנבלום);
ב) השופט כהן, שהיה בדעת מיעוט בפסק-הדין רוזנבלום [3], כתב בסיפה לפסק המיעוט, כי אין הוא רואה צורך (לאור מסקנתו) לברר, אם ההליכים לפני ועדת הביקורת המרכזית על-פי סעיף הבוררות הם הליכי בוררות כמשמעם בפקודת הבוררות אם לאו;
ג) בפסק-הדין ששת הכוכבים [1], העיר בית-הדין הארצי לעבודה על פסק-הדין רוזנבלום כי בפסק זה "לא עמדה כלל לדיון השאלה אם הסעיף הרלבנטי שבחוקת העבודה מהווה הסכם בוררות בין כל עובד לבין המוסד, שעליו חלה חוקת העבודה. (ראה הערה לעניין זה בפסק-הדין ששת הכוכבים [1], בע' 178 סעיף 16 מול האותיות "ד" "ה"). לעומת הערה זו העיר בית-הדין הארצי בדב"ע לב/36 - 3 [4], בע' 275 סעיף 10 (להלן - פסק-הדין פלצנר), כי חוסר ההתיחסות של בית-המשפט העליון מעיד על כך שבית המשפט ראה כדבר מובן מאליו, שסעיף הבוררות תקף;
ד) רואים אנו, כי גישת בית-הדין הארצי לעבודה לפסק-הדין רוזנבלום כמקור להלכה, שסעיף הבוררות בחוקת העבודה הוא סעיף בוררות בהסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, אינה חד-משמעית;
ה) בפסק-הדין פלצנר זכתה חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות לניתוח מקיף של בית-הדין הארצי, לגבי מהותה ומקור כוחה המחייב. ושם נפסק במפורש, שסעיף הבוררות בחוקת העבודה מהווה, לפחות לעניין חילוקי הדיעות בדבר מימוש זכויות חוזיות, סעיף בוררות (שם [4], בע' 274-273, המסקנה לענייננו בסעיף 9);
ו) בדב"ע לד/41 - 3 [5], בע' 372 נפסק;


"את סעיף 22 לפרק יג מחוקת העבודה יש, איפוא, לראות כהסכם בוררות, המהווה חלק מהסכם כולל יותר והוא חוקת העבודה":

ז) על הלכה זו חזר בית-הדין הארצי לעבודה בדב"ע לו/75 - 3 [6], (בע' 177 מול האות ז');
ח) בפסק-הדין ששת הכוכבים קבע בית-הדין הארצי, כי סעיף בוררות בהסכם קיבוצי אינו תופס בין עובד כפרט למעביד כפרט (שם [1], בע' 176).
הלכה זו, כמוה כהלכה בפסק-הדין אטלנטיק, יפה לסעיף בוררות בהסכם קיבוצי;

ט) חוקת העבודה אינה הסכם קיבוצי. מפסק-הדין פלצנר [4]), ומן האמור בסעיף 19 לפסק-הדין ששת הכוכבים [1], ניתן ללמוד ביותר מרמז, שההלכה שנפסקה בפסק-הדין הנ"ל [1] לעניין סעיף בוררות בהסכם קיבוצי, לא תחול לגבי סעיף הבוררות בחוקת העבודה;
י) בדב"ע מב/31 - 2 [7] (להלן - פסק-הדין ארסלן) נקבע כי "חוקת העבודה בנוסח שקדם לתיקון בחודש ינואר 1980 הוותה הסכם בוררות לעניין חוק הבוררות", והוא הדין בתקוניה משנת 1980 (שם [7], בע' 195-194);
יא) סעיף 16 לחוקת העבודה בנוסח הנוכחי, אינו שונה מהנסח שהיה בתוקף בשנת תשמ"ב 1982, אלא בשניים, שהם אחד: במקום ועדת הביקורת המרכזית באה רשות השיפוט, ובמקום ועד מבקר מקומי באה רשות השיפוט המחוזית;
יב) נוסח סעיף זה, בהבדל משני השינויים הנ"ל, הוא הנוסח שעמד במבחן הפסיקה בפסק-הדין ארסלן [7], ופסיקה זו מחייבת אותנו.
יג) השינויים הנובעים מהחלפת המוסד הבורר אינם מהותיים, ואינם פוגעים בעיקר, והוא שסעיף 16 לפרק 21 לחוקה מהווה הסכם בוררות (ראה כהשואה פסק-הדין ארסלן [7] בע' 195 דסעיף 3);
יד) מסקנתנו היא שעל פי הקו שנוקטת הפסיקה, גם סעיף הבוררות בנוסחו הנוכחי מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח-1968;
טו) לאחר שקבענו כי על-פי הפסיקה גם סעיף 16 לפרק 21 הוא סעיף בוררות בהסכם כמשמעותו בחוק הבוררות, יש לבחון את טענות X ביחס לטעמים מיוחדים הקיימים במקרה זה, והמצדיקים דחית הבקשה לעיכוב ההליכים.
7. א) איננו סוברים, שהסעיף בנוסחו הנוכחי מעורפל יותר מהסעיף בנוסחו הקודם.
חוסר הבהירות במידת מה בסעיף הקודם, לא היה בו כדי למנוע עיכוב הליכים, ואיני רואה מדוע נוסח זה ימנע עיכוב כאמור;
ב) חלוקת הסמכויות בין האיגוד המקצועי לרשות השיפוט (קודם ועדת הביקורת) מצויה בחוקת ההסתדרות ובחוקת העבודה;
ג) חלוקת הסמכויות בין רשות השיפוט הארצית למחוזית מצויה בהחלטות ועידת ההסתדרות ה-15;
ד) אם אכן אין המוסד הבורר, במקרה זה רשות השיפוט הארצית, מוסמך לדון בבקשת אישור הפסקת העבודה של X, ניתן לפנות בנושא זה למוסד הבורר ולבית-הדין שיכריע בשאלה זו;
ה) במקרה זה לא נטען בפנינו שרשות השיפוט הארצית, להבדיל מהמחוזית, אינה מוסמכת לדון באישור הפסקת העבודה של X, אם כי נושא זה מן הראוי שייבדק בקפידה על-פי הסמכויות שמוקרנות לרשויות השיפוט השונות, כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטת הועידה ה-15 של ההסתדרות. רק ברשות השיפוט הארצית אין להביא עדים, מה שלא-כן במחוזית;
ו) נושא מיצוי קודם של ההליכים היה קיים גם בנוסח סעיף הבוררות שהיה בפסק-הדין ארסלאן [7], ואין בו חידוש. מכל מקום נראה, ששאלת מיצוי הליכים קיימת, כשיש חילוקי דעות בין ההנהלה והוועד. בנשוא הדיון דנא,


הופסקה עבודתו של X על-פי סעיפים 5, 7 לפרק 15 לחוקת העבודה.
לא היו חילוקי דעות בין הוועד להנהלה (ראה הצהרת יושב-ראש הוועד בתום הדיון), ולכן כל נושא מיצוי ההליכים אינו רלבנטי:

8. א) אני ער לרגישותו של X ביחס לניהול דיון, הכולל, בין השאר האשמה בפגיעה בכבוד ההסתדרות, והנתמך בחוות-דעת של הוועדים המשפטיים של ההסתדרות במוסד הסתדרותי. אם יש ליתן לגוף בלתי תלוי את האשראי המירבי שהוא זכאי לו;
ב) זו היתה גישתו של השופט ברנזון בנושא זה בפסק-הדין רוזנבלום ([3], בע' 358 מול האות ז', בע' 359 מול האות א'), וזו היתה גם גישתו של בית-הדין הארצי בנושא זה באמרת אגב, בפסק-הדין ששת הכוכבים, ([1], בע' 179 מול האות "ו");
ג) אין לדעתי מקום לסטות מהדרך שהתוותה הפסיקה בנושא זה, ואם יסבור X בתום ההליכים, שאשר יגור בא לו, שערי בית-הדין פתוחים לפניו להגיש בקשה לביטול הפסק, כלכל מתדיין הסבור שיש מקום לבטל פסק בורר על-פי העילות המוכרות בחוק.

9. גם הרצון לטהר את שמו של התובע אינו עילה להימנע מהעברת הנושא לבוררות.
משקבענו שיש הסכם בוררות, ומשען מוכנה להעביר כל נושא שבמחלוקת לבוררות, אין מניעה שגם נושא זה יתלבן, תרתי משמע, בבוררות.

10. לא נוכל להיעתר לבקשת X ליתן צו מניעה זמני עד לדיון בבוררות, כי פירוש הדבר כפית קבלת שירותו של עובד על המעביד.

11. אשר על כן הבקשה לעיכוב הליכים מתקבלת.

12. אין צו להוצאות.

13. איננו נעתרים לבקשת רשות ערעור, כי לדעתנו ההלכה בנושא זה "נחושה" היטב בפסיקה. על X יהיה איפוא לפנות בבקשת רשות ערעור לבית-הדין הארצי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם קיבוצי דן

 2. הסכם קיבוצי תרו

 3. הסכם קיבוצי אסם

 4. הסכם קיבוצי אשל

 5. הסכם קיבוצי צים

 6. הסכם קיבוצי שפע

 7. הסכם קיבוצי נמל

 8. הסכם קיבוצי טרה

 9. הסכם קיבוצי מגדל

 10. הסכם קיבוצי הדסה

 11. הסכם קיבוצי מחשב

 12. הסכם קיבוצי מחלה

 13. אישור הסכם קיבוצי

 14. הסכם קיבוצי משען

 15. הסכם קיבוצי תנאים

 16. הסכם קיבוצי מחייב

 17. הסכם קיבוצי אמונה

 18. הסכם קיבוצי בצלאל

 19. הסכם קיבוצי מרצים

 20. הסכם קיבוצי אסותא

 21. הסכם קיבוצי אחזקה

 22. הסכם קיבוצי גננות

 23. הסכם קיבוצי דוגמא

 24. הסכם קיבוצי דור ג

 25. הסכם קיבוצי אפייה

 26. הסכם קיבוצי אפקון

 27. הסכם קיבוצי הוראה

 28. הסכם קיבוצי מתכות

 29. הסכם קיבוצי הלבשה

 30. הסכם קיבוצי נהגים

 31. הסכם קיבוצי רפואה

 32. הסכם קיבוצי הסעות

 33. הסכם קיבוצי קניאל

 34. הסכם קיבוצי ביגוד

 35. הסכם קיבוצי תנובה

 36. הסכם קיבוצי כבאים

 37. הסכם קיבוצי חוגלה

 38. הסכם קיבוצי מנורה

 39. הסכם קיבוצי חניתה

 40. הסכם קיבוצי טבעול

 41. הסכם קיבוצי מתמחים

 42. הסכם קיבוצי טבע טק

 43. הסכם קיבוצי טקסטיל

 44. הסכם קיבוצי מכללות

 45. הסכם קיבוצי אולמות

 46. הסכם קיבוצי מעונות

 47. הסכם קיבוצי ישרוטל

 48. הסכם קיבוצי זכויות

 49. הסכם קיבוצי קביעות

 50. הסכם קיבוצי הפסקות

 51. הסכם קיבוצי פלסטיק

 52. הסכם קיבוצי רוקחים

 53. הסכם קיבוצי רשויות

 54. הסכם קיבוצי נביעות

 55. הסכם קיבוצי טכנאים

 56. הסכם קיבוצי תדיראן

 57. הסכם קיבוצי מאוחדת

 58. הסכם קיבוצי מאפיות

 59. הסכם קיבוצי שופרסל

 60. הסכם קיבוצי שחקנים

 61. הסכם קיבוצי שטראוס

 62. הסכם קיבוצי מכתשים

 63. הסכם קיבוצי אגרקסקו

 64. הסכם קיבוצי רשת עמל

 65. הסכם קיבוצי בית ברל

 66. התפטרות הסכם קיבוצי

 67. הסכם קיבוצי ישראכרט

 68. הסכם קיבוצי קלדניות

 69. הסכם קיבוצי קמעונאי

 70. הסכם קיבוצי רשת עתיד

 71. הסכם קיבוצי קופי בין

 72. הסכם קיבוצי לבורנטים

 73. הסכם קיבוצי קוסמטיקה

 74. הסכם קיבוצי סגל זוטר

 75. הסכם קיבוצי אקרשטיין

 76. סעיף 14 להסכם קיבוצי

 77. התיישנות הסכם קיבוצי

 78. הסכם קיבוצי הסכם אישי

 79. הסכם קיבוצי מנהל ומשק

 80. הסכם קיבוצי יוניליוור

 81. הסכם קיבוצי ימי בחירה

 82. הסכם קיבוצי בתי זיקוק

 83. הסכם קיבוצי משרד החוץ

 84. הסכם קיבוצי כללי ענפי

 85. הסכם קיבוצי כללי במשק

 86. הסכם קיבוצי מענק יובל

 87. הסכם קיבוצי סגל מנהלי

 88. הסכם קיבוצי בית זיקוק

 89. הסכם קיבוצי מכוח נוהג

 90. הסכם קיבוצי אלקטרוניקה

 91. הסכם קיבוצי משאבי אנוש

 92. ביטול סעיף בהסכם קיבוצי

 93. הסכם קיבוצי קידום נוער

 94. הסכם קיבוצי רשות הנמלים

 95. הסכם קיבוצי מצילי בריכה

 96. הסכם קיבוצי הסדר קיבוצי

 97. הסכם קיבוצי מכון התקנים

 98. הסכם קיבוצי שימוש במחשב

 99. הסכם קיבוצי במגזר הפרטי

 100. הסכם קיבוצי גני אירועים

 101. הסכם קיבוצי ראשון לציון

 102. הסכם קיבוצי ביקור חולים

 103. הסכם קיבוצי אולם אירועים

 104. הסכם קיבוצי שירות המדינה

 105. הסכם קיבוצי שיכון ובינוי

 106. הסכם קיבוצי תעשייה זעירה

 107. הסכם קיבוצי תקופת ניסיון

 108. הסכם קיבוצי בענף הזכוכית

 109. הסכם קיבוצי משרד המשפטים

 110. הסכם קיבוצי מגן דוד אדום

 111. הסכם קיבוצי החזרה לעבודה

 112. הסכם קיבוצי מוסד הטכניון

 113. הסכם קיבוצי רשתות השיווק

 114. הסכם קיבוצי כרמל אולפינים

 115. הסכם קיבוצי זכויות גמלאים

 116. הסכם קיבוצי מפעלי ים המלח

 117. הסכם קיבוצי חיפה כימיקלים

 118. הסכם קיבוצי בשלטון המקומי

 119. הסכם קיבוצי פיזיותרפיסטים

 120. הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר

 121. הסכם קיבוצי מדרשת שדה בוקר

 122. הסכם קיבוצי ידיעות אחרונות

 123. הסכם קיבוצי אולמות אירועים

 124. הסכם קיבוצי עוזרים משפטיים

 125. הסכם קיבוצי בשירות הציבורי

 126. הסכם קיבוצי הסתדרות הפקידים

 127. הסכם קיבוצי כללי בענף המזון

 128. הסכם קיבוצי כללי בענף המתכת

 129. הסכם קיבוצי איגוד התעשיינים

 130. הסכם קיבוצי פריגו פרמצבטיקה

 131. הסכם קיבוצי כללי עוז לתמורה

 132. הסכם קיבוצי רשות שדות התעופה

 133. הסכם קיבוצי כללי בענף האפייה

 134. הסכם קיבוצי קרן קיימת לישראל

 135. הסכם קיבוצי כללי בענף ההובלה

 136. הסכם קיבוצי כללי בענף הטקסטיל

 137. הסכם קיבוצי מרכז השלטון המקומי

 138. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון