הסכם קיבוצי תרו

פתיח


בתביעה שלפנינו, תובע התובע את השבתו לעבודה תוך תשלום שכר לתקופה שממועד פיטוריו, ובנוסף, או לחלופין - הוא תובע פיצויים בשל פיטורים שלא כדין - הן בגין הפסד השתכרות והן בגין עוגמת נפש, פיצויים מכוח הסכם שינוי שליטה, ופיצוי בגין עוולת לשון הרע.
נתבעת 1, תרו תעשייה רוקחית בע"מ (להלן: תרו) - היא חברה ציבורית ישראלית, שהוקמה בשנת 1959 ועוסקת בתחום הפרמצבטיקה, כאשר הנהלתה נמצאת בפארק התעשיה ביקום והמפעל היצרני נמצא בחיפה [דו"ח רשם החברות - כתב תביעה מתוקן, נספח א']. נתבעת 2, Sun Pharmaceutical Industries LTD (להלן: סאן) - היא חברת תרופות זרה, שלפי גרסת התובע רכשה את השליטה על תרו, בחודש 9/10, ולפי גרסת תרו מחזיקה ב-70% ממניות תרו.

בתביעתו, התובע טוען, כי עבד אצל הנתבעות מחודש 7/96 ועד לפיטוריו ביום 3.5.11, וכי בפיטורים נפלו פגמים, המקימים לו זכאות לקבל מאת הנתבעות את הסעדים שתבע. לטענתו, מאז שסאן רכשה את תרו, כל ההחלטות הניהוליות, לרבות בנוגע לכוח-אדם, העסקת עובדים ופיטורי עובדים, נעשות על ידה ובכפוף להחלטתה, ועל כן - שתי הנתבעות הן "מעבידות במשותף" וחבות כלפיו, יחד ולחוד, בכל העילות החוזיות ובדיני עבודה. כמו כן, הוא טוען שסאן חבה כלפיו בכל העוולות הנזיקיות, מכוח אחריות שילוחית, כיוון שהיא אישררה את כל מעשי תרו.
התובע מסר לסאן את התביעה וכתבי בי-דין מטעמו, באמצעות תרו. בתגובה, טענה תרו, כי היא אינה מוסמכת לקבל בשמה ובמקומה של חברת סאן כל מסמך, וכי משרדי הנהלת תרו, בפארק יקום, אינם כתובת להמצאת מסמכים, כדין, עבור סאן [כתב התשובה בבקשה לסעד זמני, נספח 1]. לפיכך - ביום 17.7.11, התובע הגיש בקשה להיתר המצאה (להלן: הבקשה או הבקשה להיתר המצאה), בטענה, שבהתאם לתקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקסד"א), יש לראות בתרו "מורשה" לניהול עסקי סאן, ולכן - גורם אליו ניתן לבצע המצאה לסאן; לחלופין, ביקש התובע, כי מכוח תקנה 500 לתקסד"א, יותר לו לבצע המצאה לסאן, בדרך של המצאה אל מחוץ לתחום, למקום מושבה במומבאי, הודו.
ביום 8.2.12 נערך דיון בבקשה, בפני אב"ד, במהלכו טענה תרו - שלפי גרסתה, בכתב-ההגנה, שימשה כמעסיקתו של התובע בכל תקופה הרלבנטית לתביעה - כי היא אינה מוסמכת ואינה רשאית לקבל כתבי בי-דין עבור סאן. כמו כן, טענה תרו, שאין סיבה לצירוף סאן להליך, כיון שבינה לבין התובע לא התקיימו יחסי עבודה, ואין סיבה כלכלית לחשש, שתרו לא תוכל לעמוד בחיוב כספי לתובע, ככל שיקבע חיוב כזה בסיום ההליך, ואף אין סיבה אחרת שמצדיקה את צירופה של סאן [עמ' 2, ש' 9-2].


דיון והכרעה


תקנה 129(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן: תקנות סדרי הדין), מחילה את תקנות 503-475 לתקסד"א, בדבר המצאת כתבי בי-דין, על הליכים המתנהלים בבית-הדין לעבודה.
תקנה 482(א) לתקסד"א, שכותרתה "המצאה למורשה בהנהלת עסקים", קובעת כך:

"(א) היתה התובענה בענין עסק או עבודה נגד אדם שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב בי-דין, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת העסק או העבודה באותו אזור שיפוט. ..."

תקנה זו פורשה באופן רחב, כמאפשרת ביצוע המצאה לנתבע זר, ללא צורך בהמצאה אל מחוץ לתחום המדינה, מכוח תקנה 500 לתקסד"א, אלא - באמצעות מורשה בישראל.בהתאם לכך, ניתנה פרשנות מרחיבה גם למונח "מורשה" - לצורך תקנה זו - ונקבע, כי אין לפרש זאת במשמעות הטכנית של "שלוח", כי אם, הדבר תלוי במידת האינטנסיביות של הקשר העסקי שבין הגוף המורשה לבין הנתבע, כאשר הרציונאל הוא שבמידת אינטנסיביות גבוהה וקשר שוטף של המורשה עם הנתבע, ההנחה היא, שהמורשה יביא לידיעת הנתבע את דבר התביעה נגדו [ראו: רע"א 2737/08 אורי ארבל נ' TUI AG (במאגר ממוחשב, 29.1.09); וכן ע"ע 735/05 מונדבלט - אי. אס. אי. יעוץ והכוונה בע"מ (במאגר ממוחשב, 27.10.06); רע"א 2652/94 טנדלר נ' לה קלאב מדיטראנה (ישראל) בע"מ (במאגר ממוחשב, 20.7.94); רע"א 39/89 General Electric Corp נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מב(4) 762 (1989)].
בענייננו, אנו סבורים, כי - על פני הדברים - התקיים קשר עסקי אינטנסיבי בין תרו לבין סאן, באופן המאפשר קביעה, שיש לראות בה מורשה של סאן, לצורך קבלת כתבי בי-דין עבורה.
אמנם, כפי שנטען על ידי תרו, קשרי בעלות, כשלעצמם, אינם הופכים חברה אחת למורשה של חברה אחרת, לשם קבלת כתבי טענות בשמה [עמ' 4, ש' 31-30]; אולם, לפי הנטען בבקשה להיתר המצאה, ובתצהיר התובע, שצורף אליה - הנהלת סאן היא שקובעת את יעדי הפיתוח של תרו ואת לוחות הזמנים שלה, היא מעורבת בפעילותה, מפקחת עליה ומקבלת החלטות בעניין מבנה החברה ואופן התנהלותה. תרו, מצידה, לא הגישה תשובה לבקשה, והתובע לא נחקר על תצהירו. לא זו בלבד, אלא, שעל פי גרסתה של תרו עצמה, בכתב-ההגנה שהגישה, סאן הובילה את ההחלטה על איחוד מעבדת המו"פ האנליטי, אותה ניהל התובע, יחד עם מעבדת איכות, אותה ניהלה עובדת אחרת - מהלך ייעול, שלטענת תרו, הביא לפיטורי התובע, וסאן ביקשה להתאים את פעילות המעבדות לשיטות הנהוגות בתעשייה, בכלל, ובסאן בפרט. כמו כן, לדברי ב"כ תרו, יו"ר תרו - מר דיליפ שנגווי (להלן: שנגווי) - הוא גם יו"ר סאן [עמ' 5, ש' 11-10]. לכן, לדעתנו, סביר להניח, שבהמצאת התביעה נגד סאן לידי תרו יובא ההליך נגד סאן לידיעתה. משכך - ניתן היה לראות בתרו מורשה של סאן, לשם המצאת כתבי בי-דין.

יחד עם זאת, לדעתנו - במקרה שלפנינו, כתב-התביעה אינו מגלה עילת תביעה נגד סאן. כפי שצוין לעיל, לטענת התובע, סאן היא שמקבלת את ההחלטות בנוגע להעסקת עובדים בתרו ופיטוריהם, ועל כן, משמשת "מעבידתו במשותף" עם תרו, ובנוסף לכך נושאת באחריות שילוחית, בגין עוולות נזיקיות, שבוצעו כלפיו, לטענתו, כמי שאשררה את פעולותיה של תרו. אבל, טענות אלה אינן עולות מהתיאור העובדתי הבסיסי, אותו הביא התובע בתביעתו.
כך, לעניין הליך הפיטורים - בגינו תבע התובע סעד של השבה לעבודה ושל תשלום שכר עד לאותו מועד, או לחלופין, פיצויים בשל פיטורים שלא כדין, וכן תבע פיצויים בשל לשון הרע - כל הגורמים המעורבים בהליך, לפי לשון כתב-התביעה, הם עובדי תרו, ולא עובדי סאן:

מי שהודיע לתובע על הכוונה לפטרו ועל זימונו לשימוע הוא מנהל האתר של תרו בחיפה - מר רמי זיצ'ק (להלן: זיצ'ק);
מי שמסר לתובע את ההזמנה לשימוע והיה בקשר עמו בעניין, יחד עם זיצ'ק, היא מנהלת משאבי אנוש בתרו - גב' ליזה ארזוני;
ומי שלבסוף קיים את השימוע וקיבל את ההחלטה על פיטורי התובע, זו מנהלת רשות איכות בתרו, מנהלתה הישירה של מנהלת מעבדת האיכות, ומי שלפי גרסת תרו יועדה להיות אחראית על מנהל המעבדות המאוחדות - גב' מריאנה בקלו.אמנם, התובע הוסיף וטען, שביקש לפנות בעניין פיטוריו אל שנגווי, שלטענתו, שימש מנכ"ל סאן, אבל, לפי הסברי תרו, בדיון המוקדם, שנגווי שימש גם כיו"ר תרו, במקביל להיותו יו"ר סאן, ובכובעו זה פעל מול התובע; בכל מקרה - התובע לא תיאר מעורבות ישירה של שנגווי בהליך פיטוריו. עוד נעיר, כי מר ג'ים קדרווסקי, שלטענת התובע חתום על מכתב הודעה על מתן בונוס לתובע כ"מנהל החברה מטעם החברה ההודית" [כתב התביעה המתוקן, ס' 3.1.2], חתום על המכתב כ"מנהל ראשי" של תרו [המכתב - כתב התביעה המתוקן, נספח ד'].
זאת ועוד, לפי דברי ב"כ התובע, בדיון מיום 8.2.12 - בתביעה ישנן כמה עילות נזיקיות, אך, הטענות מופנות למעסיקה של התובע - שהיתה תרו [עמ' 3, ש' 12-10], ואילו העוולה של לשון הרע מיוחסת בעיקר לזיצ'ק, שהוא עובד תרו [עמ' 3, ש' 16]. לטענתו, אין חובה לתבוע את המעוול, דווקא, וניתן לתבוע את הנושא באחריות השילוחית לעוולה [עמ' 3, ש' 15-14]; ברם, בענייננו - לא הונחה כל תשתית עובדתית ולון לכאורית לקיומה של אחריות, כאמור, מצד סאן, לפעולות של תרו, שלטענת התובע מקימות עילת התביעה.
לא זו אף זו - לפי תלושי השכר, שצורפו לכתב התביעה המתוקן - המעסיקה היתה תרו, ולא סאן; וגם בתכתובות מטעם התובע אל תרו, או גורמים מטעמה, נטען שעבד בתרו וסאן אינה מוזכרת [כתב התביעה המתוקן - נספחים י"א, ז' ו-ט'].
כמו כן, אף ההסכמים, שלטענת התובע חלים על עבודתו - הסכם קיבוצי מיוחד מיום 6.4.11, והסכם שינוי שליטה, מכוחו תבע פיצוי בגובה 12 משכורות חודשיות - הינם הסכמים שתרו הינה צד להם, ולא סאן [ההסכמים - כתב התביעה המתוקן, נספחים ב' ו-ג'].
נוסיף, כי תרו עצמה אינה מתכחשת לכך ששימשה מעסיקתו של התובע בתקופה הרלבנטית לתביעה; לטענתה, הסכם העבודה שלו נחתם עמה וכך גם הסכם שינוי השליטה והעובדים שהיו בקשר עם התובע, בנוגע לסיום עבודתו והשימוע, הם עובדיה [עמ' 4, ש' 4-1]. נזכיר - כי גם לשיטת התובע תרו הינה חברה וותיקה, גדולה ורצינית [כתב התביעה המתוקן, ס' 1.1, 5.4.4]. אין די בשליטה במניות של חברה אחרת, כדי לחוב בחובותיה, אם יקבע שיש כאלה.
תקנה 44 לתקנות סדרי הדין מתירה לבית-הדין, לבקשת בעל דין או ללא בקשה כזו, למחוק תביעה נגד נתבע שלא התגלתה כלפיו עילה. ניתנה לתובע הזדמנות לטעון, לעניין זה, ובאי כוחו אישרו שמעסיקתו היתה תרו ולא שוכנענו, שיש עילת תביעה נגד סאן [ראו: במיוחד, עמ' 3 לפרוטוקול, ש' 12-1]. לאחר שנחה דעתנו, כי המחלוקת האמיתית תוכל להתברר בהליך בין התובע לבין תרו, כנתבעת יחידה - אנו מורים על מחיקת התביעה נגד סאן.


סיכום


לאור כל המקובץ לעיל - התביעה נגד נתבעת 2 נמחקה, בהיעדר עילה, ובהתאם לכך - נדחית הבקשה לראות בתרו מורשית לקבלת תביעה נגד סאן, או, לחלופין - להמצאה לחו"ל לסאן.
לבקשת התובע, ובהסכמת תרו - ניתן בזאת צו לגילוי ועיון במסמכים, שייעשה באופן הדדי, עד 31.5.12; ככל שמי מהצדדים יהיה מעוניין במסמך ספציפי, שלא יגולה לו במסגרת זו - יגיש בקשה מתאימה, לא יאוחר מיום 1.7.12.
הפלוגתאות להכרעה הן - האם התובע זכאי לביטול פיטוריו מתרו והשבתו לעבודה בה, יחד עם סעד כספי, כנתבע, או לזכות מהזכויות החלופיות שתבע, עקב אופן פיטוריו מתרו.
בית-הדין ממליץ לצדדים לסיים את המחלוקת בהבנה, ברוח הדברים שנשמעו בתום הדיון המוקדם. ככל שלא יעלה הדבר בידיהם - העדויות הראשיות תוגשנה בתצהירים, בצרוף כל המסמכים שבכוונת הצדדים להסתמך עליהם, לרבות בחקירה הנגדית.
תצהירים מטעם התובע יוגשו עד - 1.9.12; תצהירים מטעם תרו עד - 1.11.12.
לא הוגשו תצהירי התובע במועד - תמחק התובענה עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב-1992; לא הוגשו תצהירי תרו במועד - יראה הדבר כאילו אין בדעתה להביא ראיות.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית-הדין - לא יאוחר מתום המועד להגשת תצהיריו - בקשה להזמנת העד למתן עדות בפני בית-הדין במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו תוכן העדות המבוקשת והסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר.
באחריות כל צד להמציא ישירות לצד השני עותק מכל מסמך המוגש על ידו - לא יאוחר ממועד ההגשה לבית-הדין.
ישיבה להוכחות התביעה נקבעת ליום 16.12.12, בשעה 11:00; ולהוכחות ההגנה ליום 23.12.12, בשעה 11:00. על כל צד לדאוג, בעוד מועד, להתייצבות מצהיריו לחקירה על תצהיריהם במועדים הללו, בהתאמה.
הוצאות בקשת הביניים יובאו בחשבון עם מתן פסק-הדין.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם קיבוצי דן

 2. הסכם קיבוצי תרו

 3. הסכם קיבוצי אסם

 4. הסכם קיבוצי אשל

 5. הסכם קיבוצי צים

 6. הסכם קיבוצי שפע

 7. הסכם קיבוצי נמל

 8. הסכם קיבוצי טרה

 9. הסכם קיבוצי מגדל

 10. הסכם קיבוצי הדסה

 11. הסכם קיבוצי מחשב

 12. הסכם קיבוצי מחלה

 13. אישור הסכם קיבוצי

 14. הסכם קיבוצי משען

 15. הסכם קיבוצי תנאים

 16. הסכם קיבוצי מחייב

 17. הסכם קיבוצי אמונה

 18. הסכם קיבוצי בצלאל

 19. הסכם קיבוצי מרצים

 20. הסכם קיבוצי אסותא

 21. הסכם קיבוצי אחזקה

 22. הסכם קיבוצי גננות

 23. הסכם קיבוצי דוגמא

 24. הסכם קיבוצי דור ג

 25. הסכם קיבוצי אפייה

 26. הסכם קיבוצי אפקון

 27. הסכם קיבוצי הוראה

 28. הסכם קיבוצי מתכות

 29. הסכם קיבוצי הלבשה

 30. הסכם קיבוצי נהגים

 31. הסכם קיבוצי רפואה

 32. הסכם קיבוצי הסעות

 33. הסכם קיבוצי קניאל

 34. הסכם קיבוצי ביגוד

 35. הסכם קיבוצי תנובה

 36. הסכם קיבוצי כבאים

 37. הסכם קיבוצי חוגלה

 38. הסכם קיבוצי מנורה

 39. הסכם קיבוצי חניתה

 40. הסכם קיבוצי טבעול

 41. הסכם קיבוצי מתמחים

 42. הסכם קיבוצי טבע טק

 43. הסכם קיבוצי טקסטיל

 44. הסכם קיבוצי מכללות

 45. הסכם קיבוצי אולמות

 46. הסכם קיבוצי מעונות

 47. הסכם קיבוצי ישרוטל

 48. הסכם קיבוצי זכויות

 49. הסכם קיבוצי קביעות

 50. הסכם קיבוצי הפסקות

 51. הסכם קיבוצי פלסטיק

 52. הסכם קיבוצי רוקחים

 53. הסכם קיבוצי רשויות

 54. הסכם קיבוצי נביעות

 55. הסכם קיבוצי טכנאים

 56. הסכם קיבוצי תדיראן

 57. הסכם קיבוצי מאוחדת

 58. הסכם קיבוצי מאפיות

 59. הסכם קיבוצי שופרסל

 60. הסכם קיבוצי שחקנים

 61. הסכם קיבוצי שטראוס

 62. הסכם קיבוצי מכתשים

 63. הסכם קיבוצי אגרקסקו

 64. הסכם קיבוצי רשת עמל

 65. הסכם קיבוצי בית ברל

 66. התפטרות הסכם קיבוצי

 67. הסכם קיבוצי ישראכרט

 68. הסכם קיבוצי קלדניות

 69. הסכם קיבוצי קמעונאי

 70. הסכם קיבוצי רשת עתיד

 71. הסכם קיבוצי קופי בין

 72. הסכם קיבוצי לבורנטים

 73. הסכם קיבוצי קוסמטיקה

 74. הסכם קיבוצי סגל זוטר

 75. הסכם קיבוצי אקרשטיין

 76. סעיף 14 להסכם קיבוצי

 77. התיישנות הסכם קיבוצי

 78. הסכם קיבוצי הסכם אישי

 79. הסכם קיבוצי מנהל ומשק

 80. הסכם קיבוצי יוניליוור

 81. הסכם קיבוצי ימי בחירה

 82. הסכם קיבוצי בתי זיקוק

 83. הסכם קיבוצי משרד החוץ

 84. הסכם קיבוצי כללי ענפי

 85. הסכם קיבוצי כללי במשק

 86. הסכם קיבוצי מענק יובל

 87. הסכם קיבוצי סגל מנהלי

 88. הסכם קיבוצי בית זיקוק

 89. הסכם קיבוצי מכוח נוהג

 90. הסכם קיבוצי אלקטרוניקה

 91. הסכם קיבוצי משאבי אנוש

 92. ביטול סעיף בהסכם קיבוצי

 93. הסכם קיבוצי קידום נוער

 94. הסכם קיבוצי רשות הנמלים

 95. הסכם קיבוצי מצילי בריכה

 96. הסכם קיבוצי הסדר קיבוצי

 97. הסכם קיבוצי מכון התקנים

 98. הסכם קיבוצי שימוש במחשב

 99. הסכם קיבוצי במגזר הפרטי

 100. הסכם קיבוצי גני אירועים

 101. הסכם קיבוצי ראשון לציון

 102. הסכם קיבוצי ביקור חולים

 103. הסכם קיבוצי אולם אירועים

 104. הסכם קיבוצי שירות המדינה

 105. הסכם קיבוצי שיכון ובינוי

 106. הסכם קיבוצי תעשייה זעירה

 107. הסכם קיבוצי תקופת ניסיון

 108. הסכם קיבוצי בענף הזכוכית

 109. הסכם קיבוצי משרד המשפטים

 110. הסכם קיבוצי מגן דוד אדום

 111. הסכם קיבוצי החזרה לעבודה

 112. הסכם קיבוצי מוסד הטכניון

 113. הסכם קיבוצי רשתות השיווק

 114. הסכם קיבוצי כרמל אולפינים

 115. הסכם קיבוצי זכויות גמלאים

 116. הסכם קיבוצי מפעלי ים המלח

 117. הסכם קיבוצי חיפה כימיקלים

 118. הסכם קיבוצי בשלטון המקומי

 119. הסכם קיבוצי פיזיותרפיסטים

 120. הסכם קיבוצי סגל אקדמי בכיר

 121. הסכם קיבוצי מדרשת שדה בוקר

 122. הסכם קיבוצי ידיעות אחרונות

 123. הסכם קיבוצי אולמות אירועים

 124. הסכם קיבוצי עוזרים משפטיים

 125. הסכם קיבוצי בשירות הציבורי

 126. הסכם קיבוצי הסתדרות הפקידים

 127. הסכם קיבוצי כללי בענף המזון

 128. הסכם קיבוצי כללי בענף המתכת

 129. הסכם קיבוצי איגוד התעשיינים

 130. הסכם קיבוצי פריגו פרמצבטיקה

 131. הסכם קיבוצי כללי עוז לתמורה

 132. הסכם קיבוצי רשות שדות התעופה

 133. הסכם קיבוצי כללי בענף האפייה

 134. הסכם קיבוצי קרן קיימת לישראל

 135. הסכם קיבוצי כללי בענף ההובלה

 136. הסכם קיבוצי כללי בענף הטקסטיל

 137. הסכם קיבוצי מרכז השלטון המקומי

 138. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון